Analyst Group ger statusuppdatering kring Aptahem


Förra veckan meddelade Aptahem att de undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med ett medelstort läkemedelsbolag med huvudsäte i Europa gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1.

”Detta är ytterligare ett steg på vägen mot att realisera värdet av Apta-1. Sedan nyheten har aktien stigit med 20 % och vi ser fortsatt en högre uppsida från dagens nivåer”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group. 

Vad avsiktsförklaringen sammanfattningsvis innebär

Den undertecknade avsiktsförklaringen är icke-bindande och innefattar bland annat:

 • Licensvillkor för användningsområde
 • Geografiskt område
 • Sublicensieringsrättigheter
 • Ansvarsområden
 • Kostnadsfördelning
 • Utvecklingsplan
 • Prissättning
 • Finansiella villkor mellan parterna för Apta-1

Övergripande avser villkoren att erbjuda läkemedelsbolaget en exklusiv rätt att utveckla, tillverka och distribuera Apta-1 i europeiska länder för behandling av sepsis. Ytterligare ett av villkoren kring själva avsiktsförklaringen är att motparten har en period om fyra månader från det att avsiktsförklaringen undertecknats att förhandla exklusivt med Aptahem. Med utgångspunkt i när informationen offentliggjordes (den 9 mars 2021), sträcker sig därmed denna exklusivitet tills den 9 juli 2021. Det är viktigt att nämna att utgången av den här tidsperioden inte automatiskt betyder att dialogen stannar. Även om Aptahems och motpartens avsikt är att ingå ett licensavtal, kan det förstås ändras under processens gång och det finns inga garantier att förhandlingen utmynnar i ett bindande avtal. 

Kommentar från ansvarig aktieanalytiker

”Eftersom Aptahem har haft regelbunden kontakt med motparten i över ett år och att båda parter därmed känner till varandra väl, kan det argumenteras för att förutsättningarna är goda för ett positivt utfall. Den avtalade exklusiviteten gäller under fyra månader, och även om inga garantier finns för vad utfallet kan bli, ser vi detta som en potentiellt närliggande trigger i aktien som kan infalla under våren/sommaren. Om ett licensavtal kommer på plats så skulle det högst troligt bli en stark värdedrivare. Med tanke på vad som ligger i korten anser vi att nuvarande bolagsvärdering om 110 MSEK (Market Cap), eller 1,65 kr/aktie, är för lågt givet potentialen, varför vi upprepar att vi fortsatt ser en högre uppsida från dagens nivåer”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group. 

Ytterligare ett steg har tagits på vägen mot att realisera värdet av Apta-1

Aptahems affärsmodell bygger bland annat på att utveckla läkemedelskandidater och hitta partners för licensering, för att på så vis ta läkemedel till marknaden. Strategin innebär att följande intäktskällor hänförliga till Apta-1 kan bli aktuella:

 • Royalties: betalningar till Aptahem som en andel av försäljningen av läkemedlet. Detta väntas vara den primära intäktskällan givet att ett licensavtal ingås och produkten introduceras till marknaden.
 • Upfront-betalningar: en engångssumma som betalas till Aptahem av licenstagaren när avtal skrivs, detta för att Aptahem ska få kapitaltillskott för den fortsatta utvecklingen.
 • Milstolpsbetalningar: betalningar till Aptahem från licenstagaren vid förutbestämda milstolpar, exempelvis slutförandet av Klinisk Fas 1, Fas 2 och Fas 3 samt marknadsgodkännande.

I och med den nyligen ingångna avsiktsförklaringen har ytterligare ett steg tagits på vägen mot att realisera det både ekonomiska, såväl som humanitära, värdet av Apta-1.

Flera triggers under kommande kvartal

Nedan framgår en lista av triggers som Analyst Group bedömer kan infalla under kommande kvartal. Dessa anges, utan inbördes ordning, enligt följande:

 • Start och genomförande av en Good Laboratory Practice (GLP)-reglerad toxicitetstudie, vilket är den avslutande delen av den prekliniska fasen innan klinik.
 • GMP-produktion av Apta-1 så att tillräcklig mängd för klinik säkras. GMP-kampanjen startar nu under mars/april med flertalet förberedelser som löper fram till att själva GMP-produktionen påbörjas under september/oktober 2021. Leveransen av substansen beräknas ske i början av 2022, vilket är ett viktigt steg i processen för att ta Apta-1 till klinik under 2022.
 • Fortsatt arbete kring regulatoriska fakta för att färdigställa den ansökningsakt som ska lämnas in till valda länders läkemedelsmyndighet.
 • Färdigställandet av material för publicering i vetenskapliga artiklar.
 • Resultatet från Coronavirus-studien i Kanada, samt från Aptahems övriga samarbeten.
 • Färdigställandet av ett potentiellt licensavtal.

 

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Aptahem