Interna Regler & Ansvarsbegränsning

Att det skrivs sparsamt om många små och medelstora bolag är känt sedan tidigare, likaså att en analys av dessa bolag då märkbart kan påverka deras aktiekurs. AG Equity Research AB (vidare kallat AG) strävar efter att presentera oberoende, sakliga och välgrundade analyser för granskade bolag. För att kunna säkerställa vårt oberoende har vi tydliga riktlinjer för våra analytiker och medarbetare som de har godkänt genom ett påskrivet avtal.

Handelsförbud

När AG fattar ett beslut om granskning av ett bolag gäller handelsförbud för alla våra analytiker och medarbetare. Detta innebär att de inte tillåts köpa aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget eller sälja tidigare innehav. Detta handelsförbud säkerställer objektiviteten och fungerar som ett hinder för att ingen av våra medarbetare ska kunna göra en otillbörlig vinst.
Handelsförbudet gäller fram till publicering av analysen.

Tystnadsplikt

För alla våra medarbetare inklusive ledning gäller tystnadsplikt under hela analysförloppet. Detta innebär att Analyst Group och dess medarbetare aldrig på förhand får vidarebefordra de slutsatser en analys får, eller huruvida ett bolag för närvarande analyseras. Vidare gäller detta även uppföljnings- och uppdragsanalyser.

Intressekonflikter

Det krävs att alla våra medarbetare redovisar alla eventuella intressekonflikter, både subjektiva och objektiva. Konkret innebär detta att när en bolagsanalys inleds skall analytikern uppge om denna har, eller kan tänkas ha, några intressekonflikter som skulle kunna påverka dennes oberoendeställning.

Vårt oberoende

AG Equity Research AB (Analyst Group) arbetar fristående från de bolag som analyseras, oberoende av om det är en fristående- eller uppdragsanalys. Ingen utomstående har möjlighet att påverka innehållet med undantag för revidering av konkreta faktafel.

Utöver att AG är fristående arbetar vi oberoende mellan ledning och analytiker. Internt förs löpande dialoger och analyserna granskas löpande, men det är alltid den enskilde analytikern som slutgiltigt avgör dess innehåll.

Ansvarsbegränsning

Alla analyser, dokument och all annan information härrörande från Analyst Group, är framställd i informationssyfte, för allmän spridning, och avser inte att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och expertis som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Framåtblickande information i analyser baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren.

Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut, oberoende typ av investering. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information och konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut.

Analyst Group frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group.