TO: STENOCARE

 • Aktiekurs
 • 3.84
 • Bransch
 • Medical Cannabis
 • Lista
 • First North Köpenhamn
 • Emissionsvolym
 • 5,4 MDKK
 • Teckningskurs
 • 3,16 DKK
 • Teckningsperiod
 • 10-21 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
3,16 DKK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
58,1 MDKK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

TO: STENOCARE

 • Aktiekurs
 • 3.84
 • Bransch
 • Medical Cannabis
 • Lista
 • First North Köpenhamn
 • Emissionsvolym
 • 5,4 MDKK
 • Teckningskurs
 • 3,16 DKK
 • Teckningsperiod
 • 10-21 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
3,16 DKK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
58,1 MDKK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett etablerat medicinskt cannabisbolag som står inför kraftig tillväxt

Stenocare grundades år 2017 och är ett danskt bolag inom medicinsk cannabis, vilka blev de första att få tillstånd att importera, distribuera, odla såväl som producera medicinsk cannabis år 2018. Idag är Stenocare en producent och leverantör av medicinsk cannabis i sex länder och bolaget köper produkterna från internationella leverantörer och distribuerar sedan dessa vidare till ett växande antal internationella marknader. Därutöver har Stenocare en egen inomhusanläggning för odling av medicinsk cannabis, vilken är strategiskt inriktad för att möta farmaceutiska standarder och de regleringar som finns på olika marknader.

Stenocares produktportfölj består av tre olika produkter: en CBD-olja, en THC-olja och en balanserad olja som är en blandning av CBD och THC där varje produkt måste godkännas i varje enskilt land. Huruvida en patient ska behandlas med en CBD-olja, THC-olja eller en balanserad olja är upp till läkaren och beror på patientens symtom. Medicinsk cannabis kan användas för flera olika tillstånd där kronisk smärta, MS, cancer och epilepsi är bland de vanligaste. THC har egenskaper som kan minska illamående, vilket kan uppstå vid cancerbehandling, medan CBD har en dämpande effekt på kramper, och en kombination kan ge effektivitet för patienter som lider av smärta. Därtill har Stenocare nyligen erhållit godkännande i Australien för distribution av en ny premiumprodukt, Astrum, med en patenterad oljeteknik som har potential att förändra marknaden genom en förväntad förbättrad upptagning av cannabisen i blodet. Givet Stenocares produktportfölj kan bolaget anpassa produkterna efter de olika marknaderna som bolaget adresserar baserat på vilka produkter som efterfrågas.

Med ett nytt godkännande i Danmark för en THC/CBD medicinsk cannabisolja har Stenocare återtagit positionen som enda leverantör av två av de väsentliga oljeprodukterna i landet; en CBD-olja och den nya THC/CBD-oljan, samtidigt som bolaget är en av två leverantörer av THC-olja. Senast Stenocare hade alla tre produkter godkända i Danmark, under 2018/2019, rapporterade bolaget en nettoomsättning om 4,3 MDKK i Q1-19 med ett positivt nettoresultat. Stenocare är nu tillbaka i samma position i Danmark, och med produkter godkända på fem ytterligare marknader. Exempelvis expanderade bolaget till Europas största marknad, Tyskland, under år 2023, vilket förväntas utgöra en viktig tillväxtdrivare under år 2024 och bolaget har ett starkt momentum på den australienska marknaden, där en ny produkt blev godkänd under slutet av Q1-24. Därtill meddelade Stenocare i slutet av maj år 2024 att bolagets premiumprodukt, Astrum, vilken förväntas ha flera fördelar jämfört med de medicinska cannabisoljor som finns tillgängliga idag, inklusive en högre, mer enhetlig och snabbare upptagning i blodet, har erhållit godkännande för försäljning i Australien, vilket var sex månader tidigare än förväntat. Sammantaget anser Analyst Group, givet nämnda tillväxtdrivare och baserat på en Pre Money-värdering om 58,1 MDKK, att nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 bjuder in till ett intressant investeringstillfälle.

Fortsatta legaliseringar förväntas expandera marknaden

Den europeiska cannabismarknaden befinner sig i en spännande fas då Tyskland nyligen valt att legalisera cannabis för fritidsbruk, vilket förväntas agera som en katalysator för att fler länder ska lätta sin reglering samt för att skapa en bredare acceptans för medicinsk cannabis, vilket väntas driva tillväxten på marknaden som Stenocare adresserar. Den största målgruppen för medicinsk cannabis är patienter som lider av kronisk smärta, men även cancer, MS och epilepsi. Idag behandlas många patienter med dessa sjukdomar genom opiater, vilka anses vara mer skadliga än cannabis eftersom de är mer beroendeframkallande och det är möjligt att överdosera. Därför förväntas medicinsk cannabis, som ses som ett substitut till användning av opiater, kunna öka marknadsandelen gentemot opiater i termer av antalet behandlade patienter. Försäljningen av legal cannabis i Europa väntas växa med en CAGR om 43 % till år 2027, för att då vara värd 2,2 mdEUR, drivet av fortsatta legaliseringar av både medicinskt bruk och fritidsbruk. Därmed förväntas Stenocare även att kapitalisera på den fortsatta avregleringen av den europeiska cannabismarknaden.

Ny produkt godkänd i Danmark 

Under Q1-24 meddelade Stenocare att en balanserad olja, kallad ”THC/CBD Olie STENOCARE”, har fått godkännande av den danska Läkemedelsstyrelsen. Med detta godkännande är Stenocare den enda leverantören av två av de tre väsentliga oljeprodukterna under det danska pilotprogrammet; CBD-olja och nu även den nya THC/CBD-oljan, samtidigt som bolaget är en av två leverantörer av THC-olja. År 2018/2019 hade Stenocare de tre produkterna på marknaden, men efter att ha bytt leverantör behövde produkterna få nytt godkännande av myndigheterna, vilket nu har genomförts. Historiskt sett har antalet patienter i det danska pilotprogrammet korrelerat med antalet godkända produkter från Stenocare, varför Analyst Group estimerar att antalet patienter kommer att öka genom godkännandet av den nya balanserade oljan. Dessutom har den balanserade oljan historiskt sett representerat över 50 % av försäljningen på den danska marknaden, varför vi ser den som den viktigaste produkten och förväntar oss att den blir en viktig försäljningsdrivare under de kommande åren.

Lansering av premiumprodukten Astrum under sommaren år 2024

Under maj meddelade Stenocare att bolagets premiumprodukt, Astrum, har erhållit godkännande för användning på den australienska marknaden, vilket var sex månader tidigare än förväntat. Stenocares premiumprodukt använder en teknik som väntas innebära en förbättrad upptagning av cannabis i blodet, oavsett matintag. Historiskt har kroppens upptagning av cannabis i blodet varit ett problem för doktorer, då en varierande mängd av substansen faktiskt når blodet, vilket leder till svårigheter avseende att föreskriva rätt dos. Genom Stenocares premiumprodukter kan problemen adresseras, då initiala studier på hundar påvisar att den olja som används i dessa produkter medför en ökad upptagning i blodet oberoende av matintag och biologiska skillnader. Dessutom nåddes enligt studien maximal koncentration i blodet snabbare, efter en timme i stället för 2–4 timmar, vilket är fallet för traditionella oljor. Denna nya innovativa produkt är baserad på en patenterad teknologi, vilken Stenocare har en exklusiv rätt att använda i bolagets produkter globalt. Givet att denna produkt förväntas finnas tillgänglig för patienter från sommaren i Australien, samt att bolaget förväntas ansöka om godkännande på fler marknader, förväntas Stenocare kunna erbjuda en unik produkt till marknaden och vara en pionjär för nästa generations cannabisprodukter, vilket förväntas bidra till en stark omsättningstillväxt.

Stenocare genomför nu en inlösen av teckningsoptioner av serie TO2, vilket kan tillföra bolaget en likvid upp till 5,4 MDKK före emissionskostnader, där nettolikviden primärt avses användas inom två områden:

 1. Ca 33 % av nettolikviden förväntas användas till det löpande rörelsekapitalet fram till dess att break even nås, vilket estimeras i slutet av år 2024. Stenocare har under det senaste året fortsatt att expandera på internationella marknader och för att hantera de växande kommersiella aktiviteterna på flera marknader och med tanke på de ständigt föränderliga lagarna kring medicinsk cannabis i olika länder, krävs ekonomisk flexibilitet för att hantera detta.
 2. Ca 67 % av nettolikviden förväntas användas till att stärka balansräkningen genom amortering av kortfristiga skulder. Genom att återbetala skulder kan bolaget stärka den finansiella positionen och kapitalstrukturen, vilket kan främja nya möjligheter till tillväxt framgent.

Varje en (1) teckningsoption av serie TO2 ger innehavaren (ägaren) rätten att teckna en (1) ny aktie i Stenocare till en kurs motsvarande 30 % rabatt mot den 10-dagars volymvägda

genomsnittskursen (VWAP) mellan den 24:e maj och 7:e juni år 2024, vilket har fastställts till 3,16 DKK. Totalt finns 1 712 999 utestående teckningsoptioner av serie TO2, vilket således kan tillföra Stenocare maximalt 5,4 MDKK vid full teckning och med estimerade transaktionskostnader om 0,5 MDKK förväntas nettolikviden uppgå till 4,9 MDKK vid full teckning. Teckningsperioden pågår mellan 10:e juni – 21:a juni och vid full teckning av teckningsoptionerna ökar antalet utestående aktier för Stenocare från 18 384 315 till 20 097 314 och utspädningseffekten för aktieägare som inte väljer att teckna uppgår då till ca 8,5 %.

Stenocare grundades för att förbättra patienters liv. Medicinsk cannabis blir alltmer känt för sina terapeutiska fördelar vid kronisk smärta, spasmer vid multipel skleros, epilepsi och biverkningar av kemoterapi. Som en tidig aktör inom Europas medicinska cannabissektor kretsar vårt fokus kring 4 nyckelinitiativ.

Att utveckla vår produktportfölj är avgörande för att positionera Stenocare som en seriös leverantör av produkter för behandling av läkare och i slutändan kommer detta att driva vår försäljning. Vi samlar in feedback från läkare för att kvalificera produktkandidater, sedan samarbetar vi med läkemedelsmyndigheterna för att få produkten godkänd för försäljning. I detta arbete ingår att anpassa kvalitetsstandarder och produktionsmetoder till de regulatoriska kraven från läkemedelsmyndigheterna. Vi har 13 receptbaserade produkter godkända för försäljning, med ambitionen att inom mycket kort tid revolutionera branschen med vår oljeprodukt Astrum.

Att säkra vår leveranskedja är viktigt för att vi ska kunna anpassa oss till efterfrågan på varje marknad. Vissa marknader är unga och växer långsamt – medan andra växer snabbare. Vi måste kunna hantera hela kedjan från odling till patient på marknader med komplexa regelverk. Vi har omfattande erfarenhet från olika marknader, däribland Danmark, Norge och Australien. Vi strävar efter att ha en flexibel och skalbar leveranskapacitet, där vår egen odlingsanläggning är central för produktion och export av medicinska cannabisblommor.

Att nå fler patienter är nödvändigt för att öka försäljningen. Det måste bli lättare för patienter att hitta skickliga läkare för behandling med medicinsk cannabis. På vissa marknader är tillgången dyr och geografiskt utmanande, därför samarbetar vi med lokala partners och läkare för att förbättra tillgängligheten. Vi har utvecklat en IT-plattform som läkare kan använda för onlinekliniker och vi samarbetar även med andra onlinekliniker för att nå fler patienter och öka försäljningen.

Att utöka antalet medicinska cannabisförskrivare är avgörande för att underlätta patienters tillgång och öka försäljningen. Vi erbjuder träning och material för att förbättra läkares färdigheter. Vår medicinska rådgivare samarbetar med nyckelpersoner för att rekrytera och utbilda förskrivare, och därmed utöka patienters tillgång.

Thomas Skovlund Schnegelsberg
CEO Stenocare

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer vara tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa detta material.