IPO: Triboron

 • Aktiekurs
 • 0.4
 • Bransch
 • Energi
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 30,35 MSEK
 • Teckningskurs
 • 8,80 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14 mar – 28 mar 2018
 • Första handelsdag
 • 8 april
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 83 %
PRIS PER
AKTIE
8,80 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
8 800 SEK
PRE MONEY
VALUATION
190,6 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Triboron

 • Aktiekurs
 • 0.4
 • Bransch
 • Energi
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 30,35 MSEK
 • Teckningskurs
 • 8,80 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14 mar – 28 mar 2018
 • Första handelsdag
 • 8 april
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 83 %
PRIS PER
AKTIE
8,80 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
8 800 SEK
PRE MONEY
VALUATION
190,6 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i svensk miljöteknik för snabb reducering av koldioxidutsläpp

Teckningsperiod 14 mars – 28 mars

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har sitt ursprung i drygt tio års forskning vilket har lett till en bränsleteknologi för alla typer av förbränningsmotorer. Teknologin är skapad för att industriellt kunna integreras i bränslen, oljor och fetter i ett brett spektrum av fordon och maskiner, men kan även nyttjas separat genom att tillsättas direkt i bränslet av brukaren. Triborons teknik ger 3-5 % lägre bränsleförbrukning, i vissa fall mer, vilket resulterar i lägre bränslekostnader och lägre koldioxidutsläpp. Bara i Sverige skulle det resultera i en positiv miljöeffekt motsvarande upp till 300 000 färre fordon i trafik.

Triboron har idag redan ett tioårigt försäljningsavtal på plats med Future Fuels, vilket har en beräknad försäljningspotential om 40–50 MSEK per år vid full implementering. Triboron har dessutom tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green angående rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, som både sparar bränsle och minskar utsläppen av koldioxid. Avtalet har ett beräknat värde på 50–100 MSEK för avtalsperioden om volymmålen nås. Utöver nämnda avtal har även Triboron en befintlig kundbas som kontinuerligt växer, där avtal finns med bl.a. Carrier, Fuel Link, Uppsala kommun, Sverigetaxi m.fl.

Triboron kan i huvudsak sägas ha två primära affärsben där försäljningen sker igenom:

 • Licensavtal till bränsleproducenter: Målsättningen är att under 2019 ingå ett partnerskap och tilldela en licens till någon större bränsleproducent. Volymen skulle då bli minst sagt omfattande, och för Triborons del skulle det innebära intäkter med närmare 100 % bruttomarginal.
 • B2B/Distribution: Här inriktar sig Triboron mot större förbrukare med en egen transportflotta av större storlek, t.ex. kommuner, landsting, taxi- och transportföretag samt andra distributionsintensiva företag.

Målsättningen är att Triboron skall ingå som en standardkomponent i samtliga bränslen för förbränningsmotorer samt att etablera Bolaget som en internationellt verksam aktör genom försäljning av energibesparande teknologi och produkter inom de identifierade marknadssegmenten. Därigenom möjliggörs ökad användning och inblandning av biobränslen samt en bättre nyttjandegrad av befintliga maskinflottor, vilket kommer att bidra till signifikant minskad klimatpåverkan.

 1. Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag som möjliggör stora besparingar och miljövinster på världens största marknad – fossila och icke-fossila bränslen. Produktegenskaperna är bevisade i vetenskapliga studier och det finns tidiga kontrakt med både transport- och bränsleföretag internationellt.
 2. Triboron är en volymprodukt med hög skalbarhet i tillverkningen och adresserar både transportföretag och bränsleproducenter.
 3. Bolaget har redan befintligt kassaflöde från integrerade lösningar (standardkomponent i bränslet) medan licensiering av teknologin till större bränsleproducenter möjliggör framtida tillväxt till höga marginaler och begränsad risk.

De globala energirelaterade koldioxidutsläppen ökade under 2017 med ca 1,4 %, för att uppgå till en historisk högstanivå av 32,5 giga ton (1 giga ton = 1 miljard ton). Det här innebär alltså att efter tre år av en konstant nivå av koldioxidutsläpp, ökar nu utsläppen igen. Ökningen om 1,4 % under 2017 motsvarar +460 miljoner ton i koldioxidutsläpp, motsvarande 170 miljoner bilars utsläpp. Den huvudsakliga förklaringen anses vara en stabil tillväxt i ekonomin (+3,7 %), lägre priser på fossila bränslen och mindre och/eller sämre initiativ till att implementera energieffektiviseringar. Det ska dock poängteras att ökningen inte är universell, det kan nämnas att t.ex. USA, Storbritannien, Mexiko och Japan faktiskt minskade sina utsläpp under perioden. Den största minskningen stod USA för, vilket till stor del förklaras av en ökad användning av förnyelsebara energikällor. Asien står fortsatt för majoriteten av världens koldioxidutsläpp, där Kina har en stor effekt.

Enligt en marknadsrapport från Freedonia Group motsvarar idag den globala efterfrågan för additiv +500 mdSEK och volymefterfrågan ökar med ca 4,7 % per år samt med 8 % per år i värde. Marknadsrapporter från bl.a. Transparency Market Research (TMR) och MarketsandMarkets ser liknande trender, där de två institutionerna prognostiserar årliga tillväxttakter mellan 7 % och 8,3 % för den globala marknaden för bränsleadditiv.

 • Finansiera försäljningsinsatser mot stora kunder inom transportindustrin samt inombränsleindustrin. Cirka 45%.
 • Finansiera fortsatta investeringar i Triboronteknologin inklusive patent och dokumentation. Cirka 25 %.
 • Stärka Bolagets finansiella ställning. Cirka 30%.

Bäste Investerare,

Det finns goda skäl att effektivisera allt vi gör i vårt samhälle, inte minst när det gäller energikonsumtion, och Triborons teknologi medger ett mycket snabbt sätt att minska vår energianvändning. Det ger direkta resultat, passar alla bränslen och är lönsamt från dag ett. Forskare världen över är överens om att vi behöver göra mycket mer för att begränsa de globala koldioxidutsläppen under de närmaste åren. Om vi fortsätter i nuvarande takt kommer FN:s mål om att begränsa den globala temperaturhöjningen inte ens att vara inom räckhåll.

Olja, kol och gas dominerar fortfarande vår energiproduktion och kommer så att göra under överskådlig tid. Den globala marknaden för förnyelsebar energi växer kraftigt, men ytterligare besparingsalternativ behövs för att snabbt få bukt med vår försämrade miljö. Att effektivisera bränslen för för-bränningsmotorer inom transport och energiproduktion är idag den snabbaste vägen till minskad miljöpåverkan.

Det är här vi kommer in med Triboron, en bränsletillsats som kan användas i alla typer av förbränningsmotorer och minska mekanisk friktion vid drift. Att effektivisera bränslen genom tillsats av Triborons teknik ger 3–5 procents lägre bränsleförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp – en positiv miljöeffekt som den mest optimistiska omställningen till elfordon inte kan leverera inom överskådlig tid. Triborons teknik bygger på grundämnet Bor. Det är ett grundämne som finns naturligt runt oss och som bland annat har extremt goda friktionssänkande egenskaper.

Det som gör Triboron unikt är vår förmåga att lösa upp en låg koncentration av bor i en klar stabil vätska och bibehålla denna stabil, dvs. utan att bor sedimenteras i vätskan. Det är vi ensamma om i dag och vilket betyder bättre smörjegenskaper och därmed större besparing än med konkurrerande teknik, och detta även till ett konkurrenskraftigt pris. Triboron har i dag kontakt med över 80 transportföretag och andra ledande industriella bolag i Norden. De representerar gemensamt en potentiell årlig volym på Triborons produkter motsvarande cirka 10 000 kubikmeter, vilket skulle betyda cirka 1 000 Mkr i årlig omsättning för Triboron. En av dessa är Carrier som i dag har cirka 140 lastbilar. Efter att i egna fälttester ha uppnått en bränslebesparing på cirka 10 procent med Triborons teknik, beslutade de att implementera denna som standard i sin fordonsflotta. Vi räknar med att fler kommer att följa Carriers exempel.

Globalt står transporterna för en sjundedel av världens utsläpp av växthusgaser till följs av förbränningen av olja och bensin. I Sverige kommer enligt Naturvårdsverket drygt 30 procent av utsläppen av växthusgaser från just transporter. Vår strategi är att nå marknaden via OEM och partners kombinerat med direktleverans till vissa strategiskt viktiga kunder. Triborons unika stabilitet möjliggör industriell distribution och användning eftersom risken för hopklumpning elimineras. Vi har som mål att inom en femårsperiod ha uppnått en årlig omsättning på 400 Mkr med en EBITDA-marginal överstigande 50 procent och därefter med en tillväxt om cirka 20 procent per år.

Triborons ägarkrets består i dag av ett antal välkända svenska investerare och industrialister som hittills stöttat vår utveckling och löpande försett oss med kapital, strategi, marknadserfarenhet och teknisk kunskap. Med basutvecklingen avklarad och färdiga produkter tillgängliga är det nu dags att ta nästa steg i den kommersiella utvecklingen, vilket också är skälet till att vi nu bjuder in allmänheten att bli aktieägare i Triboron.

 Pär Krossling, VD på Triboron International