IPO: Comintelli

 • Aktiekurs
 • 2.12
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 6,9 MSEK
 • Teckningskurs
 • 6,90 SEK
 • Teckningsperiod
 • 15 okt - 1 nov 2017
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 50,5 %
PRIS PER
AKTIE
6,90 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
44,8 MSEK

IPO: Comintelli

 • Aktiekurs
 • 2.12
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 6,9 MSEK
 • Teckningskurs
 • 6,90 SEK
 • Teckningsperiod
 • 15 okt - 1 nov 2017
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 50,5 %
PRIS PER
AKTIE
6,90 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
44,8 MSEK

Möjlighet att investera i ett bolag med hög tillväxt i snabbt växande marknad

Comintelli AB (”Comintelli” eller ”Bolaget”) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer, bl.a. AkzoNobel, Exxon, TeliaSonera, TetraPak och Interpol. Intelligence2day underlättar navigering av data och möjligheten till att förstå trender och rörelser i kundens olika system. I en marknad med allt snabbare växande informationsmängd kan Intelligence2day samla och strukturera stora mängder ostrukturerad data från en lång rad olika källor. Ostrukturerad information kan exempelvis vara data från både intern information som mejlkonton, försäljningsdata, affärssystem och från externa källor som websidor, analysrapporter, patentdatabaser, mm.

Dagens marknad präglas i mångt och mycket om diskussioner kring artificiell intelligens, maskininlärning och möjligheter samt risker med ökad mängd data- och informationsflöden. Fler och fler bolag intresserar sig för hur olika delar av verksamheter på ett kostnadseffektivt och strukturerat sätt kan använda sig av information i deras omgivning. Dessa trender mot ökad mängd information och hur informationen kan användas för att exempelvis fatta mer effektiva strategiska verksamhetsbeslut väntas gynna Comintelli framgent.

Under 2015 genomförde Comintelli en större strategiförändring, vilket resulterade i en molnbaserad affärsmodell med mer standardiserade och skalbara lösningar. Detta har inneburit att Bolagets kunder kommer igång snabbare och smidigare, vilket lagt grunden för en stark tillväxt de senaste åren. Under 2017 omsatte Bolaget cirka 20,6 MSEK och gjorde ett rörelseresultat på 3,5 MSEK. Ledning och styrelse ser fortsatt god trend under 2018. Ambitionen är att med emissionslikviden fokusera mer på marknadsföring och etablera sig som en ledande internationell aktör inom en föränderlig och växande bransch.

Comintelli genomför nu en publik spridningsemission om 6,9 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Bolagets värdering i samband med nyemissionen är 44,8 MSEK pre-money.

 • Standardiserad, skalbar och strukturerad produkt som hjälper bolag att navigera ökad mängd ostrukturerad information.
 • Ett snabbt växande bolag inom en starkt växande och föränderlig bransch
 • Bolagets molnbaserade tjänst Intelligence2day är en prisbelönad mjukvara som flertalet globala storbolag använder sig av dagligen

Comintellis affärsmodell bygger på att utveckla och licensiera en molnbaserad tjänst för omvärldsanalys, denna produkt kommer i tre olika versioner och fungerar som en SaaS-produkt. Således är affärsmodellen skalbar och produkten Intelligence2day är mest optimal för medelstora och stora företag. Intäkterna är återkommande och Bolagets kunder ingår ofta kontrakt om 12 – 36 månader. Det är vanligt att kunder förnyar avtalet och samtidigt breddar erbjudandet, med andra ord att fler användare kopplas upp till systemet.

Bolagets strategi är att främst fokusera på större kunder men även att successivt koppla på fler och fler mindre kunder i basversionen av Intelligence2day. Sedan Comintelli bytte strategi och fokus 2015 så har Bolaget haft en stark utveckling på omsättningsnivå, vilket grafen nedan illustrerar.

 

Den marknad som Comintelli verkar på använder en variation av begrepp såsom ”Knowledge Management”, ”Enterprise Search” och ”Insight Engines”. Oavsett vilken benämning som används är normalt syftet detsamma, d.v.s. att möjliggöra för enskilda individer i företag att hitta, filtrera, strukturera och förstå den del av den stora informationsmängd som finns där ute och som har bäring på just den uppgift de har att utföra eller beslut de har att fatta. Comintelli har valt att använda begreppet ”Insight Engine” (”insiktsmotor”) för att beskriva sin verksamhet och fokus med tjänsten Intelligence2day.

Bolagets marknad växer i snabb takt då dels mängden ostrukturerad information ökar men också behovet av att strukturera data och möjligheten till mer effektiva informationsdrivna beslut blir tydligare. Ostrukturerad information kan exempelvis vara data från mejlkonton, försäljningsdata eller data från andra delar av kunders affärssystem. Intelligence2day används för ostrukturerad information, ofta textbaserad, på samma vis som olika business-intelligence-verktyg (exempelvis Microsoft Dynamics och Qliktech) används för att strukturera numerisk information.

Genom att ny teknik såsom artificiell intelligens integreras i olika verktyg möjliggörs analys av information. Vidare så bistår dataalgoritmer mänskliga användare genom att ge information som underlättar beslutsfattande.

Den globala marknaden för insiktsmotorer estimeras växa från 640,2 MUSD år 2017 till 2 197,4 MUSD 2023, detta skulle innebära en årlig tillväxttakt (CAGR) på cirka 24,5 %. De främsta drivarna väntas vara ökat behov av strategisk riskhantering, nya regleringar och behov av datasäkerhet. Sammantaget växer marknaden i hög takt och är i en förändrings- och mognadsfas, något som Comintelli förväntas gynnas av.


Ett urval av Comintellis kunder

Emissionslikviden avses användas till följande:

 • 50 procent beräknas gå till att förstärka Bolagets sälj- och marknadsavdelning. Bolaget kommer utöka marknadsföring via sociala medier (content marketing), delta på fler branschmässor och skapa en egen användarkonferens för att bygga upp en gemenskap kring Intelligence2day.
 • 30 procent beräknas gå till att etablera fler marknadskanaler och stödja återförsäljare utomlands (företrädesvis i USA).
 • Resterande 20 procent uppskattas gå till förstärkning av likviditeten för att finansiera kundavtal med längre avtalstider.

Det har knappast undgått någon att information av olika slag ökar i mycket snabb takt. Faktum är att 90 procent av all digital information som existerar idag har skapats under de senaste två åren.1 En stor mängd undersökningar pekar på att utvecklingen kommer att vara fortsatt dramatisk under överskådlig tid framöver.

För företag är det en diger uppgift att navigera i denna ocean av information. För vissa företag är det särskilt viktigt att navigera rätt då förutsättningarna på deras marknad är kärva och ett felsteg kan få ödesdigra konsekvenser. Till exempel kan ett teknikbolag som satsar på fel typ av teknik snabbt se sig omsprungna av mer förutseende konkurrenter. Företaget kanske aldrig mer får en andra chans att reparera sitt misstag.

Allt fler företag inser vikten av att ta hjälp av intelligent mjukvara för omvärldsbevakning och -analys för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Comintelli har sedan milleniumskiftet utvecklat mjukvara för detta ändamål. Mjukvaran har förfinats under många år genom nära samarbete med stora globala företag som till exempel AkzoNobel, Ericsson och Exxon. Vår mjukvara – Intelligence2day® – används idag av tiotusentals användare världen över, vilket vi är stolta över.

Sedan 2015 har Comintelli vuxit snabbt, vilket har sin förklaring i den omfattande strategiomläggning vi genomförde samma år. Vi har en ny molnbaserad affärsmodell och mer standardiserade och skalbara lösningar vilket gör att vi kan växa på ett mer effektivt sätt än tidigare. Så här långt in i 2018 ser trenden ut att fortsätta lika starkt.

Om du, likt oss, tror att mängden digital information kommer att fortsätta öka och att allt fler företag kommer behöva hjälp med att skapa ordning i all denna information, kan det vara ett bra tillfälle att investera i oss i samband med vår pågående nyemission. Nyemissionen uppgår till 6,9 MSEK och sker i anslutning till notering på Spotlight Stock Market i november 2018. De medel som inflyter från nyemissionen kommer användas till att expandera ytterligare, i synnerhet på den amerikanska marknaden. Det finns fortfarande väldigt mycket ny mark att bryta och vi hoppas att just du vill vara med på vår spännande resa!

– Jesper Martell 
VD  Comintelli AB