IPO: Maven Wireless

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik/IT
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 60 MSEK
 • Teckningskurs
 • 13 SEK
 • Teckningsperiod
 • 10 - 26 maj
 • Första handelsdag
 • 10 juni
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
13 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 850 SEK
PRE MONEY
VALUATION
600 MSEK

IPO: Maven Wireless

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik/IT
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 60 MSEK
 • Teckningskurs
 • 13 SEK
 • Teckningsperiod
 • 10 - 26 maj
 • Första handelsdag
 • 10 juni
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
13 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 850 SEK
PRE MONEY
VALUATION
600 MSEK

Möjlighet att investera i ett globalt marknadsledande teknikbolag

Den globala mobildatatrafiken ökade med cirka 50 % mellan Q3-19 och Q3-20, och fram till 2026 förväntas den totala datatrafiken mer än fyrdubblas. Samtidigt återfinns fortfarande omfattande problem med täckning på en global nivå, inte bara på landsbygden utan även i tunnlar och byggnader i storstadsmiljö, vilket är en begränsande faktor. Genom egenutvecklade och patenterade produkter erbjuder Maven Wireless AB (”Maven” eller ”Bolaget”) ett heltäckande DAS-system (distribuerat antennsystem), vilket återskapar signaler med maximal bandbredd, och distribuerar kapaciteten i mobilnätet och förbättrar därigenom radionätverkets prestanda och tillgänglighet. Maven är idag ensamt på marknaden om att erbjuda ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer, samtidigt som det dessutom är anpassat för 5G. På kundlistan återfinns bl.a. Telenor och den österrikiska motsvarigheten till Trafikverket, ÖBB, med vilka Maven har ramavtal. Med en försäljning om cirka 50 MSEK år 2020, en utestående offertstock om 240 MSEK och ytterligare möjliga upphandlingar om cirka 450 MSEK står Bolaget nu redo att kapitalisera på sin marknadsledande position. För att möjliggöra en snabb expansion avser Maven att genomföra en IPO och ämnar i samband med detta att genomföra en nyemission om cirka 60 MSEK, som har teckningsåtaganden om 70 %.

Nettolikviden avses i huvudsak att användas till:

 1. Rörelsekapital (cirka 20 %)
 2. Utrullning av Bolagets produkter i Nord- och Sydamerika (cirka 40 %)
 3. Forskning och utveckling (cirka 20 %)
 4. Expansion på Bolagets befintliga marknader (cirka 20 %)

Maven Wireless målsättning är att under den kommande 5-årsperioden växa omsättningen med en genomsnittlig CAGR om 80 %, för att uppnå en omsättning överstigande 1 miljard kronor år 2025, vilket skulle motsvara en marknadspenetration om cirka 4 %. På medellång sikt vill Bolaget nå en EBITDA-marginal som överstiger 20 %, medan det långsiktiga målet är en bruttomarginal om cirka 45 % och en EBITDA-marginal överstigande 30 %.

”Maven Wireless består av ett team med lång erfarenhet från branschen, vilket bidragit till att Bolaget idag har en produkt som av allt att döma är både mer effektiv och mer miljövänlig än konkurrenternas. Maven är idag ensamt om att erbjuda ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning som stödjer 5G med hög bandbredd, vilket sätter Bolaget i en god position för att vinna framtida upphandlingar. Detta bekräftas också av tidigare upphandlingar, där Maven erhållit fleråriga ramavtal med bl.a. Telenor och ÖBB, vilka nu kan agera starka referenser när framtida upphandlingar ska avgöras. Bolaget har idag en utestående offertstock om cirka 240 MSEK och ytterligare möjliga upphandlingar om cirka 450 MSEK, vilka samtliga kommer avgöras under 2021. Mot bakgrund av detta anser Analyst Group att Maven är i en god position att flerdubbla omsättningen under de kommande åren, delvis drivet av tillväxt på nuvarande marknader, men också av den nära förestående etableringen i Nord- och Sydamerika. I helhet ser vi ett bolag som är välpositionerat för att kapitalisera på övergången till 5G och den ökning i datatrafik som detta väntas innebära. Analyst Group estimerar en omsättning om 290 MSEK år 2023, vilket givet en tillämpad målmultipel om 4x EV/sales och en diskonteringsränta om 10 % ger ett nuvärde om 17,4 SEK per aktie i ett Base scenario.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Marknadsledande produkt: Maven Wireless består av ett erfaret team med lång erfarenhet inom DAS. Bolagets lösning har erhållit högst betyg avseende tekniken i samtliga upphandlingar Maven deltagit, detta till följd av att produkten är helt digital medan många konkurrerande produkter fortfarande baseras på analog teknik. Utöver detta tillhandahåller Bolagets produkter fyra gånger högre bandbredd och täcker 40 % större yta än konkurrenternas produkter. Maven Wireless DAS plattform är även den enda hållbara DAS lösningen på marknaden som drar 1/3 av effekten jämfört mot konkurrerande lösningar vilket i sin tur gör produkten helt underhållsfri och utan kylfläktar.
 2. Strukturella trender: Dataanvändningen förväntas öka kraftigt under de kommande åren, samtidigt som radiovågor får allt svårare att penetrera nybyggda fastigheter till följd av hållbara materialval, vilka stänger ute radiovågorna. 5G frekvenser ligger på ett högre frekvensspektrum jämfört mot andra teknologier vilket ytterligare dämpar radiosignalernas täckning inomhus. Behovet av modern DAS-teknik kommer således sannolikt fortsätta att öka.
 3. Låg teknikrisk: Maven är idag ensamt om att erbjuda heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning som stödjer 5G med hög bandbredd, och produkten är färdigutvecklad, samtidigt som konkurrenterna ligger efter. Mot bakgrund av detta ser Analyst Group ingen överhängande teknikrisk i närtid, vilket bör medföra en begränsad nedsida.
 4. Etablering i Nord- och Sydamerika: Cirka 44 % av Bolagets adresserbara marknad återfinns i Nord- och Sydamerika. Maven har ännu inte etablerat sig på dessa marknader, men med starka ramavtal som referenser har Bolaget goda förutsättningar att framgångsrikt penetrera Nord- och Sydamerika.
 5. Skalbar affärsmodell: Bolagets försäljning sker huvudsakligen genom lokala systemintegratörer och andra partners i respektive land. Dessa samarbetspartners betjänas i sin tur av Maven Wireless säljare, och varje enskild säljare hanterar ett tvåsiffrigt antal partners. Detta innebär att vid framgångsrikt säljarbete kan Maven snabbt nå kritisk massa.

Maven Wireless intäktsmodell består av tre element; hårdvaruförsäljning, licensavgifter samt service- och underhållsavgifter. Försäljning av hårdvara utgör en engångsbetalning för kunden, medan licensavgifter samt service- och underhållsavgifter utgör återkommande intäkter. Per Q1-21 utgör hårdvaruförsäljningen cirka 95 % av Bolagets intäkter, men Maven erbjuder bl.a. en övervakningsmjukvara som historiskt har använts som en strategiskt viktig del i Bolagets säljarbete, vilket medfört att Maven erbjudit mjukvaran till ett rabatterat pris till vissa kunder. I takt med att Maven når en mer etablerad position på marknaden kan det dock tänkas att mjukvaran säljs till ordinarie pris till alla kunder, vilket skulle medföra en ökning av de återkommande intäkterna. I tillägg till detta kan nämnas att Bolagets produkter stödjer O-RAN, en molnbaserad, decentraliserad RAN-lösning som för närvarande utvecklas av 30 av de största telekomoperatörerna i världen. Om O-RAN skulle bli standard på marknaden anses Maven Wireless ha goda möjligheter att väsentligt öka andelen återkommande intäkter, vilket grundas i att O-RAN är mjukvarubaserat, till skillnad från nuvarande RAN-ekosystem vilket baseras på hårdvara.

Den globala mobildatatrafiken ökade med cirka 50 % mellan Q3-19 och Q3-20, och förväntas ha nått 51 Exabyte (EB) per månad vid slutet av 2020. Vidare förväntas den globala mobildatatrafiken uppgå till cirka 226 EB per månad under 2026, motsvarande en tillväxtfaktor om cirka 4,5x jämfört med dagens nivåer. Den förväntade ökningen i mobildatatrafik kan framförallt härledas till att antalet smartphones ökar dramatiskt likväl som att videotrafiken ökar. Samtidigt som datatrafiken förväntas öka kraftigt återfinns alltjämt urbana miljöer dit vilka radiosignaler inte når, däribland tunnlar och moderna byggnader. Vid byggnation av fastigheter är energieffektivitet och hållbarhet viktiga ledord, varför moderna materialval är av stor vikt. Bland annat används glas med låg emissivitet, vilket förklaras av att glaset avvisar cirka 30–45 % av solvärmeenergin, något som medför ett mindre behov för luftkonditionering på varma platser. Användningen av glas med låg emissivitet medför emellertid hög dämpning av radiosignaler, vilket resulterar i dålig inomhustäckning. Konsekvensen blir att moderna byggnader ökar behovet av DAS, och Maven Wireless befinner sig således i en god position för att kapitalisera på den ökade datatrafiken.