IPO: Learning To Sleep

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Digital hälsa
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 11,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 5,9 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 jan - 25 jan
 • Första handelsdag
 • 3 feb
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 29 %
PRIS PER
AKTIE
5,9 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 428 SEK
PRE MONEY
VALUATION
50 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Learning To Sleep

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Digital hälsa
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 11,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 5,9 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 jan - 25 jan
 • Första handelsdag
 • 3 feb
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 29 %
PRIS PER
AKTIE
5,9 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 428 SEK
PRE MONEY
VALUATION
50 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i en snabbväxande nisch-aktör inom digital hälsa

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) är en digital sömnklinik som grundades år 2009, vilka tillhandahåller platsoberoende, digital och evidensbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT)-behandling mot sömnsvårigheter. Detta möjliggörs genom Learning to Sleeps mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet. Bolaget är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är registrerad hos Läkemedelsverket samt CE-märkt. Behandlingen erbjuds genom Doktor.se Norra Djurgårdsstaden AB (”Vårdcentral Doktor.se Norra Djurgården”) och ingår således i Region Stockholms vårdavtal. Sedan utgången av sommaren 2021 är Bolaget också uppkopplat mot Region Stockholms journalsystem som en underleverantör till Vårdcentral Doktor.se Norra Djurgården, vilket avsevärt underlättar administration samt synliggör Bolaget mot samtliga vårdenheter i Stockholm och på Gotland. Bolaget är för närvarande verksamt på den svenska marknaden men har ett pågående pilotprojekt i Storbritannien i förberedelse inför en mer omfattande marknadslansering under första halvåret år 2022.

Genom pågående nyemission, om ca 11 MSEK, är det Learning to Sleeps ambition att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtplan för den svenska marknaden, och därutöver stärka Bolagets rörelsekapital inför en internationell expansion samt vidare investera i Learning to Sleeps plattform för att anpassa teknologin för en internationalisering.

”En investering i Learning to Sleep ger exponering mot en starkt växande, oexploaterad marknad och möjligheten att vara med på en spännande tillväxtresa med ett bolag som erbjuder platsoberoende, lättillgänglig och effektiv vård, vilket är mycket eftertraktat bland såväl patienter som vårdgivare. Mer än hälften av världens befolkning uppskattas ha någon form av sömnproblem, och i Sverige är motsvarande andel 46 % varav nära 10 % lider av insomni (svåra sömnsvårigheter), vilket motsvarar ca 1 miljon människor. Långvarig sömnbrist medför ofta kritiska konsekvenser för individen såsom diabetes, ångest, depression, missbruk och hjärt-kärlsjukdomar, men även för samhället i stort då t.ex. bilolyckor som orsakas av trötthet sker i lika hög utsträckning som alkoholrelaterade bilolyckor. Vid långvariga sömnproblem som är svåra att avhjälpa på egen hand uppmanas patienter att uppsöka vård, och en vanlig metod för att behandla sömnsvårigheter är receptbelagda läkemedel. Sömnläkemedel är dock begränsade i avseendet att de ofta bara kan användas under kortare perioder och ge lindring mot tillfälliga besvär, därtill botar inte läkemedlen de faktiska orsakerna bakom sömnproblemen. Learning to Sleep erbjuder istället digital KBT-behandling vilken är helt fri från biverkningar och medför inga risker att patienter utvecklar missbruk, vilket annars kan vara fallet med beroendeframkallande sömnmedel. En klinisk utvärdering indikerade att 94 % av patienterna förbättrade sin sömn och 80 % slutade ta sömnpiller efter avslutad behandling med Learning to Sleep.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Analyst Group anser att Bolaget nu står i startgroparna för en spännande tillväxtperiod, då Learning to Sleeps plattform har en hög internationell gångbarhet tack vare mobilapplikationens bärande roll i behandlingen och att affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem, vilket underlättar den planerade expansionen. Med en påfylld kassa via pågående noteringsemission är det Bolagets avsikt att utveckla affärsmodellen till en prenumerationsbaserad intäktsmodell, vilket förväntas ge en hög skalbarhet, ökade marginaler och mer förutsägbara kassaflöden. Sammantaget anser Analyst Group att en investerare ges en god Risk Reward genom att delta i pågående IPO”, avslutar ansvarig analytiker.

 1. Bolagets kliniskt bevisade KBT-behandling utgör ett konkurrenskraftigt, biverkningsfritt substitut till beroendeframkallande sömnpiller.
 2. Den skalbara affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem, vilket underlättar en internationell expansion.
 3. Kapitaliserar på en global marknad i hög tillväxt.

Med tanke på att Bolaget har ett underleverantörsavtal med vårdcentral Doktor.se Norra Djurgården, kan patienter komma i kontakt med Learning to Sleep genom en remiss från läkare via öppenvården i Sverige. Patientförvärv kan också ske via digital annonsering på plattformar såsom Google och Facebook, vilka utgör de största källorna för nya kundkontakter. Learning to Sleep:s KBT-behandling sker via Bolagets kostnadsfria, användarvänliga mobilapplikation, där individer vilka upplever sömnsvårigheter kan logga in via BankID och boka ett inledande bedömningssamtal med en legitimerad psykolog. Patienten betalar 100 kr per samtal med psykolog och totalt sju samtalstillfällen ingår i behandlingen inklusive det inledande bedömningssamtalet, innebärande en total grundintäkt om 700 kr per genomförd behandling. Utöver grundintäkten om 700 kr erhåller Bolaget en genomsnittlig vårdersättningsavgift om ytterligare ca 325 kr per psykologsamtal från Region Stockholm. Vårdersättningen kan resultera från högst sju behandlingstillfällen, innebärande en total extraintäkt om ca 2 275 kr per genomförd behandling. Detta medför att den aggregerade intäkten per genomförd behandling således maximalt kan uppgå till ca 2 975 kr, vilket kan likställas med ett Lifetime Value per patient inom ramen för befintlig affärsmodell.

Learning to Sleep har en bevisad, skalbar affärsmodell för den svenska marknaden, dock begränsas livstidsvärdet per patient i dagsläget till maximalt 2 975 kr, eftersom när patienten är behandlad får Bolaget inte ha kvar denne i registret pga. integritetslagar. Däremot finns det ett värde för patienten att, efter avslutad behandling, fortsätta använda funktionerna i appen såsom övningar och sömndagbok, för att fortsätta få hjälp vid framtida behov. Därför, ser Bolaget över möjligheterna att i närtid utveckla affärsmodellen till en prenumerationsbaserad betalningsmodell som genererar återkommande intäkter. I förlängningen, för att skala upp verksamheten till rimliga kostnader, avser Bolaget att erbjuda plattformen till existerande vårdgivare som har patienter med sömnproblematik. Modellen bygger på att kunden hyr den tekniska plattformen under en white-label-struktur och bemannar den digitalt med egna psykologer, där potentiella kunder utgörs av större privata vårdkedjor, försäkringsbolag och enskilda psykologer. Tack vare att den tekniska plattformen redan är utvecklad, att mobilapplikationen är bärande i behandlingen och att affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem finns det stora möjligheter för Bolaget att skala upp verksamheten och expandera till nya geografiska marknader.

Learning to Sleep är för närvarande verksamma på den svenska marknaden, och enligt Folkhälsomyndighetens undersökningar lider som nämnt tidigare ca 46 % av den svenska befolkningen av sömnbrist varav nära 10 % lider av insomni (svåra sömnsvårigheter), vilket motsvarar ca 1 miljon av befolkningen. Samtidigt går det att observera tilltagande sömnproblem bland ungdomar, vilket delvis kan bero på att vården har blivit bättre på att rapportera diagnoser, dels att användningen av sociala medier stör den naturliga produktionen av melatonin; sömnhormonet som föranleder trötthet. Givet att Learning to Sleeps livstidsvärde för en patient som befinner sig på den svenska marknaden uppgår till 2 975 kr och att ca 1 miljon svenskar lider av insomni, skulle den adresserbara marknaden för Bolaget uppgå till ca tre miljarder kronor – endast i Sverige. I framtiden planerar Learning to Sleep att expandera till storstäder som i hög grad utnyttjar privat vård, där potentiella målmarknader inkluderar; London, New York, San Fransisco, Los Angeles, Dublin, Sydney, Sao Paulo, Rio De Janeiro, Buenos Aires och Santiago De Chile. Givet ett konservativt antagande att ca 10 % av befolkningen inom respektive geografiskt område lider av insomni kan värdet av den totala adresserbara marknaden uppskattas till omkring 25 miljarder kronor. Värt att notera är att en i sammanhanget låg marknadsandel på ovan angivna målmarknader är tillräcklig för att uppnå en substantiell tillväxt för Learning to Sleep.

För de som inte tidigare har hört talas om Learning to Sleep, kan du börja med att berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Learning to Sleep behandlar personer med kroniska sömnbesvär, allt från diagnostiserad insomni till medelsvåra problem via en digital behandlingsplattform som bygger på forskning. Vi riktar oss till alla som har haft lite mer omfattande sömnproblem, ofta personer som äter sömnläkemedel. Totalt är marknaden värd över 400 miljarder dollar i USA t ex och den växer ständigt.

Kan du berätta lite mer om er tekniska plattform, fördelarna med den och hur behandlingen står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Plattformen består av en mobil applikation som patienten laddar hem och som är kopplad till en digital plattform som våra psykologer använder. Via plattformen kan de följa sin patient och se till så att hen följer behandlingen så som det är tänkt. Våra resultat är faktiskt bäst i världen, 94 procent av de som fullföljer behandlingen får en säkerställd sömnförbättring som dessutom håller i sig över tid. Det finns inga konkurrenter som är nära de siffrorna.

Kan du berätta mer om er affärsmodell och hur patienter kommer i kontakt med er samt vad för intäktsströmmar ni har i verksamheten?

Enkelt beskrivet så har vi samma modell som andra digitala aktörer t ex Kry. Vi får en patientavgift från patienten och resterande ersättning från regionerna. I dagsläget skaffar vi de flesta patienter själva, men vi ser en ökande volym som kommer både som rekommendation från läkare och via samarbetspartners

Ni genomför nu en emission om ca 11 MSEK, i samband med er IPO, hur avser ni använda emissionslikviden?

Större delen av likviden kommer att användas till marknadsföring för att skapa tillväxt i Sverige men också på ytterligare en marknad. En mindre del kommer att gå till att utveckla tjänsten framför allt mot en prenumerationslösning för terapeuter och psykologer

Vad är bolagets huvudfokus framöver, och vad tycker du att en investerare ska hålla extra utkik efter?

Under 2022 kommer vi att fortsätta fokusera på tillväxt i Sverige samtidigt som vi vill lansera oss på någon ytterligare marknad. På längre sikt blir vårt fokus tillväxt internationellt och vi siktar på att finnas på ytterligare 2-4 marknader under 2023.

Kan du nämna tre anledningar till varför Learning to Sleep är en bra investering idag?

Vi är på en marknad som är relativt lite exploaterad och dessutom växer, vi har den överlägset bästa lösningen och vi räddar dessutom livet på många människor varje år.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.