IPO: Intellego Technologies

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 15 MSEK
 • Teckningskurs
 • 7,2 SEK (per Unit)
 • Teckningsperiod
 • 28 maj - 11 juni
 • Första handelsdag
 • 24 juni
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 67 %
PRIS PER
AKTIE
7,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 400 SEK
PRE MONEY
VALUATION
125 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Intellego Technologies

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 15 MSEK
 • Teckningskurs
 • 7,2 SEK (per Unit)
 • Teckningsperiod
 • 28 maj - 11 juni
 • Första handelsdag
 • 24 juni
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 67 %
PRIS PER
AKTIE
7,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 400 SEK
PRE MONEY
VALUATION
125 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett teknikbolag med en kommersialiserad plattformsteknik

Intellego Technologies är ett svenskt världsledande teknikbolag med en utvecklad, patenterad och skalbar teknikplattform för färgförändrade indikatorer inom UV som under det senaste året nått ett kommersiellt genomslag. Sedan start har bolaget utvecklat och paketerat dess teknik i flera framgångsrika produkter på den globala marknaden, med tillämpningsområden inom ett flertal segment och industrier. Idag kretsar det huvudsakliga fokuset kring två segment där användningsområden och efterfrågan är särskilt hög:
 1. UVC-dosimetrar inom B2B, vilka kan användas som ett komplement till UVC-desinfektionssystem för att säkerställa dess effektivitet, och kan indikera om ytor har utsatts för tillräcklig mängd UVC-strålning för att indikera om dessa faktiskt blivit desinfekterade från bakterier, virus eller sporer. Efterfrågan på denna typ av lösningen har minst sagt tagit fart i och med den ökade medvetenheten som uppstått till följd av Covid-19.
 2. UV-indikatorer mot konsumentmarknaden, vilka mäter mängden UV-strålning som personer utsätts för dagligen, vilket i förlängningen adresserar det växande problemet med hudcancer. Tekniken är nödvändig då UV-strålning inte kan ses med blotta ögat vilket i princip gör det omöjligt för en person att avgöra när de själva, eller en annan yta, blivit exponerad för UV-strålning.

Försäljningen av UV-indikatorer planeras genomföras till aktörer på konsumentmarknaden och bolaget står inför en kommersialiseringsprocess, medan UVC-dosimetrar för hälso- och sjukvårdsmarknaden redan är lanserade. Under år 2020 uppvisade Intellego en kraftig tillväxt, med en nettoomsättning som steg till cirka 7,5 MSEK (0,8), motsvarande en ökning om överstigande 9x jämfört med år 2019. Per den 27 maj 2021 hade Intellego en sammanlagd försäljning på ca 2 MSEK, samt ett kontrakterat ordervärde uppgående till cirka 3 MSEK, och baserat på diskussioner med befintliga kunder och partners bedömer Intellego att antal ordrar kommer att öka under resten av år 2021.

”Till följd av den globala pandemin har det skett ett strukturellt skifte inom hälso-och sjukvårdsindustrin gällande hur vården behöver arbeta kring olika desinfektionsprocesser. För Intellego blev detta en bidragande faktor till bolagets omsättningsrekord om +7 MSEK under år 2020, vilket även resulterade i det första helåret med ett positivt rörelseresultat. Intellegos UVC-dosimetrar har således redan blivit framgångsrikt kommersialiserade, där produkten håller hög standard vad gäller tillförlitlighet och exakthet. I takt med en mer utbredd vaccinering förväntas effekterna av Covid-19 successivt att avta, samtidigt som vi tror att många av de nyetablerade rutinerna och processerna som implementerats under det senaste året, bl.a. inom vården, kommer kvarstår. För Intellego bäddar detta för en fortsatt god tillväxt framgent. Under 2021 avser dessutom bolaget att lansera ytterligare fyra produkter, vilket således kan ge upphov till fler intäktsströmmar. Vidare, utöver bolagets UVC-dosimetrar finns även intressant potential kring UV-indikationen som vänder sig mot konsumentmarknaden, där diskussioner redan idag förs med solskyddsbolag med en plan om att genomföra en bredare kommersialisering under Q1-22. Vi ser således att det finns ett flertal värdedrivande aktiviteter och triggers under de närmaste tolv månaderna, och då Intellegos produkter kan produceras i stora mängder med god skalbarhet, möjliggörs en fin utveckling i rörelsemarginalen,” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. 2020 blev vårt kommersiella genomslagsår där vi ökade vår omsättning från knappt 0,8 MSEK år 2019 till närmare 7,5 MSEK, där en drivande faktor har varit Covid-19. Vi märker redan nu att den globala pandemin har resulterat i nya rutiner och arbetssätt som, även när pandemin blåser över, är här för att stanna. Detta räknar vi med kommer att fortsätta gynna Intellego och vår tillväxtresa under de kommande åren.
 2. Vi har en unik och patenterad skalbar teknik, vilken möjliggör flera nya produkter under de kommande åren. Redan i år är vår målsättning att lansera fyra nya produkter, där vi med en successivt breddat produktportfölj kan uppnå en mer omfattande och diversifierad intäktsbas.
 3. Med tanke på hur våra produkter är utformade möjliggörs en hög lönsamhet vid stigande volymer, där vi redan idag har en bruttomarginal omkring 85 %. Genom fortsatta produktionsförbättringar och stigande försäljning räknar vi även med att våra marginaler kan stärkas ytterligare.

Intellegos intäkter kommer idag huvudsakligen från den del av verksamheten som fokuserar på försäljning av UVC-dosimetrar inom olika industrisegment, primärt inom hälso- och sjukvårdsmarknaden, men även via utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med kunder. En stor fördel med Intellegos plattformsteknik är att bolaget näst intill helt kan drivas som ett mjukvarubolag i och med låga fasta kostnader, höga marginaler och en försäljning via olika intäktskällor.

 • UVC-dosimetrar för hälso- och sjukvårdsmarknaden är redan lanserade, här ligger istället fokus på vidare expansion av försäljningen samtidigt som utvecklingen och uppstarten av kommersialiseringsprocessen för UV-indikatorer mot distributörer och deras konsumenter påbörjats. Intellego har i dagsläget ingått partnerskap med flertalet företag där majoriteten av dessa främst är aktiva på den amerikanska marknaden och använder Intellegos UVC-dosimetrar i kombination med UVC-desinfektionsutrustning. Företagens målgrupp består huvudsakligen av sjukhus och boenden för långtidsvård, och riktas därför mot industriella företag vilka använder Intellegos UVC-dosimetrar för att underlätta försäljningen av deras egna produkter och skapa förutsättningar för en stabil kvalitetsprocess.
 • Intellegos UV-indikatorer står inför en kommersialiseringsprocess, där strategin är att hitta partners och distributörer som kan ta nuvarande och framtida produkter till en global marknad, främst till aktörer på konsumentmarknaden. Intellego har som mål att etablera partnerskap med distributörer i form av en white label-lösning med till exempel solskydds- och kosmetikabolag, vilket i sig kan bidra till en snabbare tillväxt för Intellego.

Intellego har även flaggat för en potentiell förvärvsstrategi där bolaget önskar identifiera lämpliga företag och tekniker med möjligheter att komplettera befintliga produktutbud, och framtida, för att därmed förädla värdet till Intellegos kunder.

UVC-desinfektion har använts längst i Nordamerika och utgör bolagets huvudmarknad idag. Inom EU är UVC-desinfektion idag inte lika förekommande, men är stadigt växande. Intellego är därutöver verksamma i Asien där UVC-desinfektion historiskt varit större än i resten av världen, i huvudsak för konsumentbruk. I och med Intellegos breda och skalbara teknik, som är väl beprövad, är det Analyst Groups uppfattning att bolaget är i en god position för att ta marknadsandelar i samtliga marknader som adresseras. Det är av dock av vikt att bolaget fortsätter knyta sig an relevanta lokala partnerskap med distributörer för att öka både kännedomen om lösningen, likväl varumärket som sådant – något Intellego hittills lyckats väl med. I bolagets strategi ingår exponering av produkterna, varför Intellego har valt att låta sina samarbetspartners att bedriva försäljning av UVC-dosimetrar där även provexemplar till slutkunderna inkluderas. Då detta genererar kassaflöden för Intellegos samarbetspartners uppstår det synergier som gynnar samtliga parter. Inköp av UVC-desinfektionsutrustning uppgår ofta till omkring 50 000 – 150 000 USD, därmed är dosimetrarna en förhållandevis liten investering jämfört med andra vårdrelaterade produkter. På sjukhus används idag olika typer av färgindikatorer för steriliseringsprocesser, vilket innebär att inlärningsprocessen är kort.

Sjukvården har redan innan pandemin använt sig av UV-strålning i desinfektionssyfte, men i och med utbrottet av Covid-19 har det uppstått en större efterfrågan bland andra aktörer, såsom köpcentrum, flygplatser, och hotell. Detta i syfte att fortsätta attrahera kunder genom att påvisa goda hygienrutiner. Det finns även indikationer på att det kommer uppstå förändringar i hur människor ser på hygien efter pandemin. På grund av ökad uppmärksamhet vad gäller fenomenet, och att företag ofta har långsiktiga kontrakt när det kommer till städning av deras lokaler, kommer marknaden för städning troligtvis att placera sig på en högre nivå än innan pandemin.

Sett till konsumentmarknaden så har det under senare år uppstått en större oro kring följdeffekterna av UV-strålning. Detta har drivit på konsumtionen av solskydds- och anti-aging-produkter. Intellegos UV-indikatorer är färdigutvecklade och patenterade och är redo för att kommersialiseras och distribueras av framtida samarbetspartners på konsumentmarknaden. UV-indikatorerna indikerar, genom färgförändring, när en person borde applicera mer solskydd eller när de blivit utsatta för en stor mängd UV-strålning som skulle kunna resultera i solbränna. Bolaget för i dagsläget diskussioner med solskyddsbolag och planerar att med samarbetspartners inleda en bredare kommersialisering, genom en white label-lösning, under Q1-22.

Har du bränt dig i solen någon gång? Det är en fråga jag brukade ställa till personer när jag, i samband med Intellegos uppstart 2011, började presentera Bolaget och vår verksamhet. Då var tanken att Intellegos kärnverksamhet skulle utgöras av UV-indikatorerna med syfte att bistå människor att, med hjälp av förbättrade solskyddsrutiner, undvika den mest förekommande och snabbt växande cancertypen idag; hudcancer. När Intellego grundades var tekniken i sin linda och det krävdes flera år av utveckling för att skapa den produkt som idag är redo för kommersialisering och lansering.

Under tiden som den första konsumentprodukten utvecklades upptäckte Bolaget att dess skalbara teknik även kunde användas inom flera andra applikationsområden. Däribland vid desinfektionsprocesser där UV-strålning används, vilket så småningom utvecklades till Intellegos primära del av verksamheten via försäljning av UVC-dosimetrar till hälso- och sjukvårdsmarknaden där Bolaget inriktat sig på aktörer som använder UVC-desinfektion.

UVC-desinfektionsmarknaden är en marknad som uppvisat en accelererad tillväxt under 2020, vilket kan betraktas som en konsekvens av Covid-19 pandemin – men som samtidigt bedöms vara föremål för fortsatt tillväxt.

Efter ett par år gjorde vi bedömningen att desinfektionsmarknaden erbjöd enklare distribution, bättre säkerhet och högre marginaler jämfört med konsumentområdet. För att nå framgång på konsumentmarknaden skulle Intellego behöva utvecklas till ett bolag som hade aktiviteter utanför det som Bolaget var specialiserade på –   utveckling och kommersialisering av tekniken. Med anledning av detta så beslutade Intellego om en strategiändring som uteslutande fokusera på våra styrkor och att överlämna distribution och marknadsföring inom konsumentområdet till partners, det vill säga globala bolag med befintliga distributionsnätverk.

Strategiändringen har visat sig vara framgångsrik då Intellego nu sett en tillväxt och omsättningsrekord under 2020. År 2020 har även varit det första året som Bolaget uppvisar positivt resultat, vilket utifrån de diskussioner som förs med kunder och partners under 2021 bedöms fortlöpa. Intellego ser detta som en stark bekräftelse på att de nu är på helt rätt väg och under 2021 planeras lansering av fyra nya produkter, vilka skall hjälpa Bolaget att nå nya höjder. Intellego har därutöver flera utvecklingsprojekt i portföljen, vilka samtliga redan är verifierade av kunder och kan ta Intellego in i framtiden och tillgodose våra kunders behov. Två nya patentansökningar har även skickats in under 2020 för att bredda bolagets IP-skydd och täcka in de nya produkterna.

En stor fördel med Intellegos plattformsteknik är att bolaget näst intill helt kan drivas som ett mjukvarubolag med låga fasta kostnader, höga marginaler och försäljning som pågår dygnet runt.

Som ett resultat av bland annat den kraftiga tillväxten, strategiändringen och det växande produktutbudet är jag övertygad om att Bolaget inte har haft ett bättre marknadsläge än vad det har idag. Detta är anledningen till att vi väljer att notera Bolaget på Nasdaq First North Growth Market då värdeutvecklingsprocessen redan har påbörjats.

Jag skulle därför härmed vilja bjuda in dig till att medverka på denna resa som investerare i Intellego Technologies AB. 

Claes Lindahl,
VD, Intellego Technologies