IPO: GPX Medical

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Medicinteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 25,9 MSEK
 • Teckningskurs
 • 6,40 kr
 • Teckningsperiod
 • 7-21 september
 • Första handelsdag
 • 2 oktober
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 80 %
PRIS PER
AKTIE
6,40 kr
LÄGSTA
INVESTERING
5 248 SEK
PRE MONEY
VALUATION
ca 45 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: GPX Medical

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Medicinteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 25,9 MSEK
 • Teckningskurs
 • 6,40 kr
 • Teckningsperiod
 • 7-21 september
 • Första handelsdag
 • 2 oktober
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 80 %
PRIS PER
AKTIE
6,40 kr
LÄGSTA
INVESTERING
5 248 SEK
PRE MONEY
VALUATION
ca 45 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett innovativt medtechbolag som med en unik teknologi kan reducera sjukvårdskostnader och adresserar ett stort kliniskt behov

Ett av tio barn föds idag för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad och vårdpersonalen står inför många svåra medicinska bedömningar där beslutsunderlaget ofta är bristfälligt. En av många utmaningar är att barnen har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet, vilket kan leda till livshotande tillstånd. Dagens monitoreringsmetoder är riskfyllda och bristfälliga, varför det behövs ny modern medicinteknik som kan ersätta eller komplettera dagens standard-of-care.

GPX Medical AB (publ) (”GPX Medical” eller ”bolaget”) har en patenterad lungövervaknings-teknologi som är en säker och icke-invasiv metod för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården. Den möjliggör att allvarliga tillstånd kan behandlas omgående genom att den omedelbart varnar om komplikationer tillstöter. GPX Medical står nu redo att ta in kapital för sin framtida tillväxtresa. Med GPX Medicals produkt NEOLA® kan nya förutsättningar skapas för ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för barnen i neonatalvården. Det tidigare moderbolaget Gasporox har inför noteringen delat ut sina aktier i GPX Medical till sina aktieägare. GPX Medical har därför inför noteringen redan cirka 1 400 aktieägare och uppnår därmed spridningskravet.

”GPX Medical står inför en kommersialiseringsfas där CE-märkning, FDA-godkännande, marknadslansering och efterföljande försäljningsutveckling utgör viktiga milstolpar likväl som värdedrivare i aktien. Produktprototypen har i forskningsstudier redan visat sig uppfylla i huvudsak de nödvändiga funktions- och prestandakraven, vilket talar för en snabbare väg till marknaden. Målsättningen är att validera NEOLA® under år 2022 och lansera första versionen under år 2023, där målbilden är att nå 10 procent av marknaden, motsvarande en försäljning om ca 600 miljoner kronor till år 2026. Med tydlig nytta för vården i kombination med rätt förutsättningar för tillväxt, utgör GPX Medical en intressant investeringsmöjlighet”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

GPX Medical bildades 2016 som ett separat dotterbolag till det noterade teknikföretaget Gasporox för att fokuserat utveckla medicinteknisk utrustning baserad på samma gasmätningsteknologi som Gasporox sedan tidigare kommersialiserat, för att i ett första steg bidra till en bättre vård av för tidigt födda barn. GPX Medical har sedan starten byggt en stabil grund för utvecklingen av lungövervakningsutrustningen NEOLA® (NEOnatal Lung Analyser), som adresserar den globala marknaden för neonatalintensivvård. NEOLA® är baserad på patenterad teknologi och innebär i praktiken en konstant övervakning av lungorna hos för tidigt födda spädbarn, och kommer att användas för att övervaka volymförändringar och syrgaskoncentration i lungan hos för tidigt födda barn.

Den långsiktiga ambitionen är att fortsätta utveckla fler medicintekniska produkter inom lungövervakning som även kan övervaka äldre barn, och i framtiden även vuxna. Då GPX Medicals teknologi kan tillämpas på andra delar av kroppen än bara lungorna kan ytterligare möjliga tillämpningar identifieras, idag har bolaget bland annat ett pågående projekt för att utvärdera potentialen inom diagnostik av bihåleinflammation.

 1. Bolaget har en unik teknologi med stor kommersiell potential på den växande globala marknaden för andningsutrustning inom intensivvården.
 2. Bolagets patenterade teknologi är bevisad och har framgångsrikt kommersialiserats för andra applikationer av moderbolaget Gasporox.
 3. Det finns ett starkt kliniskt behov av bolagets produkt, verifierat av såväl svenska som internationella Key Opinion Leaders inom neonatologi.

 

GPX Medical avser initialt att sälja NEOLA® genom distributörer för neonatalutrustning, samtidigt pågår förberedande arbete inför att licensera GPX Medicals teknologi till globala aktörer inom medicinteknik, vilket kan innebära stora volymer med goda marginaler.

Bolagets affärsmodell kommer alltså bestå av två ben:

 1. Försäljning av NEOLA® till sjukhus, tillsammans med engångsartiklar och serviceåtagande, via distributörer.
 2. Extern licensering av GPX Medicals teknologi till medicintekniska industribolag för integrering i produkter såsom neonatal-ventilatorer.

Med NEOLA® förväntas GPX Medical skapa nya förutsättningar för ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för barnen i neonatalvården.

NEOLA® riktar sig mot den globala marknaden för andningsstöd med fokus på neonatal intensivvård, vilken 2017 var värderad till 1,5 miljarder dollar. Marknaden beräknas expandera med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på fem procent från 2018 till 2026 för att då uppgå till omkring 2,5 miljarder dollar. NEOLA® (inklusive förbrukningsvaror) uppskattas adressera en marknad på 586 MEUR årligen inom Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA sammanlagt. Av dessa 586 MEUR står den amerikanska marknaden för 456 MEUR (78 %), vilket gör USA till den enskilt största och viktigaste marknaden för GPX Medical i närtid. Med tanke på hur pass omfattande den adresserbara marknaden är så skulle det redan vid en mindre andel kunna resultera i betydande intäkter för GPX Medical.

NEOLA® har en alarmfunktion som kan göra att allvarliga tillstånd som lungkollaps upptäcks direkt, istället för som i dag, när de fysiska tecknen på att barnet inte mår bra är så synliga att de upptäcks av neonatalläkaren eller sjuksköterskan. På så sätt kan komplikationer upptäckas tidigare, och minska eventuella framtida komplikationer.

Värt att notera är att dagens neonatalvård är förknippad med omfattande sjukvårdskostnader vilka årligen beräknas till cirka 26 miljarder dollar i USA och 98 miljarder euro i resten av världen, varför det finns starka incitament som talar för NEOLA® att minska sjukvårdens kostnader och personalresurser.

För de som inte tidigare har hört talas om GPX Medical, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

GPX Medical är ett high-tech bolag som har ett helt unikt sätt att mäta i kroppen. Första vald tillämpning är monitorering av för tidigt födda barns lungor, då det kliniska behovet är stort och marknadspotentialen stark.

Idag föds ett av tio barn för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Det gör att de flesta har någon i sin närhet eller känner till någon som fötts för tidigt, men färre känner till att risker för tidig födsel kan innebära. Vården för tidigt födda barn är komplicerad och vårdpersonalen ställs inför många svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta otillräckliga. En av många utmaningar är att barnet har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet vilket kan leda till livshotande tillstånd, samtidigt som många drabbas av funktionshinder längre fram i livet.

 • Dagens neonatalvård är förknippad med omfattande sjukvårdskostnader vilka årligen beräknas till 26,2 miljarder USD i USA och 97,6 miljarder EUR i resten av världen. Vården innebär att vårdpersonalen övervakar barnen manuellt och gör bedömningar baserat på lungröntgen, blodprover, syremättnadsmätning och EKG. Detta är inte bara är ett resurskrävande och personalintensivt sätt, man riskerar även att inte fånga komplikationer i tid. Vidare ger dessa metoder bara en ”ögonblicksbild” över barnets tillstånd.
 • Mindre allmänt känt är att blodprovstagning ger barnet betydande smärta vilket inte bara påverkar livskvaliteten negativt under själva vårdperioden, utan dessutom kan leda till funktionshinder längre fram i livet. Även lungröntgen är riskfyllt och utsätter för tidigt födda barn för upp till 10-15 gånger större risk än vuxna att utveckla cancer. Därför bedömer GPX Medical att det behövs nya och mer riskfria övervakningsmetoder och beslutsunderlag som kan komplettera eller ersätta dagens standard-of-care.

Därför kan vår patenterade lungövervakningsteknologi som är en säker, icke-invasiv metod för konstant övervakning av barnets lungor fylla en viktig plats i neonatalvården. Den möjliggör att allvarliga tillstånd kan behandlas omgående genom att den omedelbart varnar om komplikationer tillstöter.

Marknadspotentialen för NEOLA bedömer vi till 586 MEUR per år. Vi har redan identifierat 4 200 neonatalkliniker framförallt i Europa och USA, som håller den höga nivå på kompetens att de har intresse av en avancerad intensivvårdsutrustning som NEOLA är. Totalt handlar den här fokusmarknaden om 60 000 bäddar. Den viktigaste marknaden är USA och vi estimerar att närmare 80 procent för NEOLA-systemets framtida försäljning. Andra viktiga marknader är europeiska länder som Tyskland, Frankrike, och Storbritannien.

Kan du berätta lite mer om er teknik och produkt samt vilket mervärde som skapas för vården?

NEOLA är GPX Medicals produkt som kommer användas för att övervaka volymförändringar och syrgaskoncentration i lungan hos för tidigt födda barn. Produkten kommer att vara en revolutionerande produkt då den förbättrar intensivvården av neonatala barn genom att den upptäcker och larmar omedelbart vid förändringar av dessa parametrar.

Det finns idag ingen annan metod som kontinuerligt övervakar barnens lungor och varnar för hel eller partiell lungkollaps, för problem med luftrörstuben, för slem i bronker eller för utveckling av andningsbesvärssyndrom. Övervakning sker idag genom att neonatalsköterskan eller neonatalläkaren tittar på barnet och beslutar om blodprovstagning eller lungröntgen baserat på om barnet börjar må sämre. På vissa kliniker kan det kan ta upp till en timme innan en lungröntgen kan genomföras. Tidig upptäckt och behandling kan vara skillnaden mellan liv och död för de för tidigt födda spädbarnen. Jag menar därför att vi på ett mycket tydligt sätt skapar ett mervärde för vården.

Hur är er intäktsmodell tänkt att se ut?

GPX Medicals affärsidé bygger på att kommersialisera bolagets teknologi för att mäta gas i håligheter i kroppen, vilken är en unik innovation som kan tillämpas på hela kroppen. Inledningsvis kommer teknologin kommersialiseras genom en medicinteknisk produkt för lungövervakning av spädbarn. Denna patientgrupp är vald då behovet för konstant övervakning av lungorna är mycket stort, samtidigt som tekniken bedöms fungera väl på små lungor. Det är dock bolagets långsiktiga ambition att utveckla fler medicintekniska produkter inom lungövervakning som även kan monitorera äldre barn och vuxna. Bolaget arbetar löpande med att utvärdera ytterligare tillämpningar och har idag ett pågående projekt inom diagnostik av bihåleinflammation

Bolagets affärsmodell består av två ben:

 1. Försäljning av bolagets produkt NEOLA® till sjukhus, tillsammans med engångsartiklar och serviceåtagande, via distributörer.
 2. Extern licensiering av GPX Medicals teknologi till medicintekniska industribolag för integrering i produkter såsom neonatalventilatorer.

GPX Medical avser att sälja NEOLA® genom distributörer och bolagets bedömning efter initiala kontakter är att det finns ett intresse för NEOLA® i distributörsledet. Intäktsströmmarna kommer från såväl försäljning av utrustning, som löpande försäljning av tillhörande engångsartiklar samt regelbundet underhåll av NEOLA®. Parallellt med att förbereda försäljning av NEOLA® till sjukhus genom distributörer pågår arbete inför att licensera GPX Medicals teknologi till globala aktörer inom medicinteknik, där teknologin anpassas för integrering i medicintekniska produkter såsom neonatalventilatorer. Möjliga licenstagare är stora medicintekniska bolag som ser potential i att uppgradera befintlig utrustning med kontinuerlig lungmonitorering eller utveckla ny medicinteknik baserat på GPX Medicals patenterade teknologi.

Om 3 år, vart ser du att GPX Medical är då?

Bolagets målsättning är att validera NEOLA® under 2022 och lansera första versionen av NEOLA® under 2023. Från lansering bedömer vi att det tar cirka tre år för att penetrera marknaden till tio procent, vilket är bolagets målsättning. Utvecklingen av banbrytande medicinteknik är kostnads- och tidskrävande på grund av de regulatoriska processerna, men när produkten väl når marknad beräknas bolaget nå lönsamhet snabbt. Parallellt kommer bolaget arbeta vidare med marknads- och försäljningsstrategi samt fortsatt samarbete med akademi och Key Opinion Leaders inom neonatologi. Vi ser redan nu vilken efterfrågan det finns av NEOLA från kliniker för att möjliggöra kontinuerlig monitorering av de för tidigt födda barnen. Genom att hitta komplikationer tidigt har vi möjligheten att rädda fler liv, fler barn till ett bättre liv utan svåra funktionshinder. Det kommer göra stor skillnad för barnen, deras familjer, men även samhället i stort. Det finns också potential i att sänka vårdens kostnader då tidig detektion kan leda till färre dagar i mycket kostsam neonatalintensivvård. Sammantaget har GPX Medical stor affärspotential med många positiva sidoeffekter.

Kan du nämna tre anledningar till varför GPX Medical är en bra investering idag?

 • GPX Medical sitter i en unik position att revolutionera neonatalvården med sin teknologi och skapa verkligt värde och nytta. Det är en vårdgrupp som behöver denna lösning och en marknad som är villig att satsa på ny innovation.
 • Bolagets patenterade teknologi är bevisad och framgångsrikt kommersialiserad inom andra applikationer genom vårt tidigare moderbolag Gasporox.
 • Teamet i bolaget är mycket starkt med en kommersiellt driven VD och tekniska specialister som framgångsrikt kommersialiserat innovation i andra bolag.

Svensk medicinteknik har bidragit med många avgörande innovationer till hälso- och sjukvården globalt. Sverige har även bidragit på ett avgörande sätt för utvecklingen av den moderna vården av för tidigt födda, neonatalvården. Den ligger bakom att nästan 90 procent av alla för tidigt födda överlever idag. Så såg det inte ut innan den moderna neonatalvården infördes under 1970-talet. Då dog över 90 procent av alla barn under ett kilo. Vi har sedan dess utvecklat en intensivvård i världsklass av för tidigt födda.

Trots framstegen föds idag ett av tio barn för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Det gör att de flesta har någon i sin närhet eller känner till någon som fötts för tidigt, men färre känner till att vilka risker för tidig födsel kan innebära. Vården för tidigt födda barn är komplicerad och vårdpersonalen ställs inför många svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta otillräckliga. En av många utmaningar är att barnet har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet vilket kan leda till livshotande tillstånd, samtidigt som många drabbas av funktionshinder längre fram i livet. Den främsta dödsorsaken hos för tidigt nyfödda är andnödssyndrom (RDS), vilket drabbar upp till 80 procent av barn som föds extremt för tidigt.

Aldrig förr har det fötts så många barn för tidigt som i dag. Ett av tio barn föds för tidigt vilket motsvarar över 15 miljoner barn varje år. Anledningarna är allt fler mödrar är äldre när de får barn, hälsoproblem såsom diabetes och högt blodtryck, allt fler fertilitetsbehandlingar vilket leder till fler tvilling- och trillingfödslar och att kejsarsnitt blir allt vanligare. Globalt sett är för tidig födsel är den vanligaste dödsorsaken för barn under fem år. Det adresseras i FN:s Agenda 2030 vars delmål 3.2 ska säkerställa att till dess ska inga spädbarn eller barn under fem år dö av orsaker som hade kunnat förebyggas.

Dagens neonatalvård innebär att vårdpersonalen övervakar barnen manuellt och gör bedömningar baserat på lungröntgen, blodprover, syremättnadsmätning och EKG. Detta är inte bara är ett resurskrävande och personalintensivt sätt, man riskerar även att inte fånga komplikationer i tid. Mindre allmänt känt är att blodprovstagning åsamkar barnet betydande smärta vilket inte bara påverkar livskvaliteten negativt under själva vårdperioden, utan som dessutom kan leda till funktionshinder längre fram i livet. Även lungröntgen är riskfyllt och utsätter för tidigt födda barn för upp till 10-15 gånger större risk än vuxna att utveckla cancer. Därför behövs det nya och mer riskfria övervakningsmetoder och beslutsunderlag som kan komplettera eller ersätta dagens standard-of-care. Därför kan vår patenterade lungövervakningsteknologi som är en säker, icke-invasiv metod för konstant övervakning av barnets lungor fylla en viktig plats i neonatalvården. Den möjliggör att allvarliga tillstånd kan behandlas omgående genom att den omedelbart varnar om komplikationer tillstöter.

Vår marknad är global och växer eftersom allt fler barn föds för tidigt. Affärsmodellen bygger dels på direktförsäljning av NEOLA® till sjukhus i kombination med tillhörande engångsartiklar och serviceavtal, och dels på extern licensering av teknologin till medicintekniska industribolag. Den enskilt största marknaden är ojämförligen USA, där såväl det medicinska behovet som betalningsviljan är betydande.

Med NEOLA® kan GPX Medical skapa nya förutsättningar för ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för barnen i neonatalvården. Precis som diagnostiskt ultraljud som utvecklades i Lund på 1950-talet, har lundensisk medicinteknisk innovation återigen möjlighet att revolutionera hälso- och sjukvården världen över.

Genom att noteras på Nasdaq First North tydliggörs värdet i GPX Medical för marknaden och förutsättningar skapas för Bolagets tillväxtresa. Vi genomför nu en nyemission om cirka 26 MSEK, inkl. övertilldelningsoption om ca 3,4 MSEK, för att finansiera vidareutveckling och klinisk validering av NEOLA®. Jag inbjuder dig härmed att delta i vår fortsatta resa med målet att ge alla för tidigt födda spädbarn en bättre start i livet.

Hanna Sjöström
VD på GPX Medical