IPO: First Venture

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Investeringsbolag
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 245 MSEK
 • Teckningskurs
 • 9,75 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 - 23 juni
 • Första handelsdag
 • 2 juli
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 75,5 %
PRIS PER
AKTIE
9,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 850 SEK
PRE MONEY
VALUATION
121 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: First Venture

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Investeringsbolag
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 245 MSEK
 • Teckningskurs
 • 9,75 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 - 23 juni
 • Första handelsdag
 • 2 juli
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 75,5 %
PRIS PER
AKTIE
9,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 850 SEK
PRE MONEY
VALUATION
121 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett investeringsbolag med ett starkt entreprenöriellt fokus verksamma inom framtidens sektorer

First Ventures grundare Rune Nordlander och Peter Werme har lång erfarenhet av att investera och bidra till värdetillväxt i bolag. Med en djup kunskap inom sina investeringsområden och ett brett nätverk genom deras advisory board, styrelse och ägare ges tidig tillgång till investeringsmöjligheter i intressanta tillväxtbolag. First Venture investerar i bolag som befinner sig i, eller nära, en kommersialiseringsfas och oftast med en stark medvind i form av megatrender för att maximera potentialen att bli ledande inom sina respektive branscher.

First Venture har idag nio befintliga portföljinnehav inom teknik, hälsa och hållbarhet, där de bl.a. har varit med i Food tech-bolaget Humble Group från start, vilka är listade på Nasdaq First North med en värdering om 4,3 miljarder kronor.

Intresset för onoterade investeringar har vuxit avsevärt de senaste åren och genom noteringen av First Venture erbjuds allmänheten exponering mot spännande onoterade tillväxtbolag. Utöver att First Ventures professionella investeringsorganisation sköter analys och riskhantering tillsammans med aktiv förvaltning för att maximera värdetillväxt så erbjuder de allmänheten en lösning på de utmaningar som förknippas med investeringar på den privata marknaden. Behovet av ett starkt nätverk för att identifiera investeringar och accelerera tillväxt samt ett betydande kapital, är således en förutsättning för inflytande i bolag.

Målet är att First Venture skall ha ett substansvärde över två miljarder inom tre år. Bolaget genomför nu en finansiering om cirka 245 MSEK, med teckningsåtaganden om 75,5 %, för att utvidga investeringsportföljen i samband med notering på Nasdaq First North.

”Med en investering i First Venture ges en spännande exponering mot bolag, noterade såväl som onoterade, verksamma inom megatrender såsom digitalisering, hållbarhet och hälsa, vilka är marknader som står inför stark tillväxt framgent. Grundarna, Rune Nordlander och Peter Werme, har en gedigen erfarenhet av investeringar men även av att vara med och utveckla onoterade tillväxtbolag. Respektive besitter väsentlig know-how inom de investeringsområden Bolaget addresserar, med ett brett nätverk via deras advisory board, styrelse och ägare, vilket medför en tidig tillgång till investeringsmöjligheter i intressanta tillväxtbolag. I flera av portföljbolagen sitter man i styrelsen vilket ger en aktiv roll och således möjligheten att påverka inriktningen i respektive bolag. Peter har exempelvis länge varit styrelseordförande i Food Tech-koncernen Humble Group som på kort tid har gått från att vara ett råvaruteknikolag som enkom fokuserade på ingrediensteknologi, som utvecklade sötade fibrer med förmågan att kunna ersätta socker i en skala om ett-till-ett, till att idag vara en Food-Tech-koncern efter att ha implementerat en ny strategisk inriktning i början av år 2020, varvid bolaget har fram till dags dato genomfört 15 förvärv. Givet den starka utvecklingen i Humble Groups aktiekurs, som de senaste tolv månaderna stigit med över 500 %, har innehavet blivit First Ventures största.

Endast vid summeringen av de noterade bolagen i First Ventures portfölj, Humble och Sprint Biosicence, uppgår värdet till 104,5 MSEK, vilket kan ställas i relation till den bolagsvärdering First Venture noteras till om 121 MSEK. Därutöver har Bolaget en kassa om 8,2 MSEK, samtidigt som en investerare ges en exponering mot ett flertal spännande onoterade tillväxtbolag i megatrender. Ett av dessa är Clean Tech-bolaget Zigrid som utvecklat en unik och miljövänlig teknik för att utvinna el ur låggradig spillvärme från energiproduktion, energi som idag annars går förlorad, varför deras teknik ligger helt rätt i tiden. Ett annat är CombiQ som utvecklar IIOT-lösningar som möjliggör för företag att effektivisera verksamheten genom automatisering och digitalisering, via användandet av b.la. AI och molnbaserad mjukvara. Marknaden för IIOT väntas växa ca 17 % kommande år för att år 2027 vara värd 263 mdUSD, vilket ger CombiQ rätt förutsättningar att växa och kapitalisera på den ökade efterfrågan som finns för digitala lösningar, något pandemin enbart har påskyndat.

Då vi har analysbevakning på Humble Group går det inte att blunda för den potential vi ser hos det bolaget, vilket indirekt mynnar ut i en ökad potential för First Venture likaså. I ett Base scenario ser vi ett fundamentalt nuvärde för Humble, baserat på 2021 års försäljningssiffror och applicerat P/S-målmultipel, om 34,9 kr per aktie. Givet First Ventures ägarandel om 4 135 189 aktier i Humble, ser vi därmed att First Ventures ägarandel kan, på sikt, vara värd 144 MSEK med bakgrund till vårt Base scenario för Humble, vilket i princip motsvarar First Ventures totala portföljvärde fram till dags dato.

Med detta i åtanke, anser vi att dagens substansrabatt om 24 % inför notering är mycket attraktiv sett till risk/reward. Att tillkommande emissionslikvid dessutom reducerar den procentuella exponeringen i Humble (ca 65 %), sett till totala portföljvärdet och i relation till övriga innehav, anser vi vara hälsosamt, samtidigt som det ger möjligheten för First Venture att investera i nya tillväxtbolag, noterat som onoterat, med hög värdestegringspotential framgent”, säger ansvarig analytiker.

First Venture bedriver investeringsverksamhet inom fokusområdena teknik, hälsa och hållbarhet med affärsidén att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i bolag med betydande värdeökningspotential. First Venture har djup erfarenhet av att investera i dessa sektorer och har byggt upp ett omfattande nätverk av rådgivare för att hantera de risker som är förknippade med denna typ av investeringar.

First Venture anser att investeringar i onoterade och noterade bolag nära eller i kommersialiseringsfas utgör ett spännande och attraktivt område med hög långsiktig avkastningspotential. Bolaget anser vidare att dess verksamhet och investeringsstrategi har goda framtidsutsikter då sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet utgör viktiga sektorer för framtidens konsumtion och produktion. Teman som digitalisering samt hållbar konsumtion och produktion för hälsa och klimatet, utgör First Ventures fokusteman och förväntas ge en god tillväxt de kommande åren. First Venture arbetar aktivt med att stärka sitt kontaktnät genom att på regelbunden basis upprätthålla kontakt med ett omfattande nätverk av entreprenörer, andra investerare och rådgivare.

 • Exponering mot lovande tillväxtbolag i megatrender
 • Starkt entreprenörsteam med lång erfarenhet av investeringar och utveckling av bolag
 • Sektorfokus på tillväxtbolag inom teknik, hälsa och hållbarhet
 • En diversifierad portfölj av noterade och onoterade bolag
 • En välrenommerad advisory board, styrelse, ägarbas och ett väletablerat nätverk bidrar till nya investeringsmöjligheter

Humble Group AB (publ) är en svensk snabbväxande foodtech-koncern. Gruppen fokuserar på segmenten sockerreduktion, functional food samt eco- och sustainability. Under år 2020 har Humble Group växt från att vara ett litet bolag till en koncern som pro-forma omsätter knappt en halv miljard kronor, med drygt 10 % justerad EBITDA marginal. Efterfrågan på bättre FMCG-produkter som är funktionella och hållbara är under kraftig tillväxt och konsumenternas preferenser blir än mer krävande och avgränsade i att passa en specifik livsstil och medvetna produktval. På kort tid har Humble Group lyckats med flera samarbeten mellan bolagen till exempel produktlansering av Nutchup, tillverkad av Amerpharma och lanserad under Pändy, samt Bayns ingredienser i Tweek, samt pågående integration av den senaste formuleringen av råvaror via EUREBA.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 64,7 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 2,3 %

First Ventures innehav i Humble Group AB (publ): 4 135 189 aktier


Kiliaro AB har utvecklat en plattform för lagring och delning av bilder i molnet med ambitionen att vara en naturlig del av hur människor hanterar och delar bilder och videos. Med Kiliaros mobilapp kan användarna interaktivt dela bilder i originalstorlek med sina vänner samtidigt som utrymmet är obegränsat och till full integritet.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 7,7 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 34,0 %


Sprint Bioscience AB (publ) är ett läkemedelsbolag med fokus på att utveckla läkemedel mot cancer. Affärsmodellen består utav att identifiera, starta och driva läkemedelsprojekt samt att utlicensiera dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Bolaget har två projekt utlicensierade till LG- Chem och HiberCell till ett sammanlagt potentiellt värde om 470 MUSD. De senaste fem åren har Sprint Bioscience erhållit 123 MSEK i up-front-betalningar och delmålsbetalningar. Sprint Bioscience driver idag fem projekt inom Leukemi, Immun-onkologi, NASH och solida tumörer.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 5,1 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 7,0 %

First Ventures innehav i Sprint Bioscience AB (publ): 1 784 473 aktier


Speedment AB är en plattform som gör det enkelt att utveckla nya applikationer till stora databaser. Gamla databaser som blivit tröga och ohanterliga får nytt liv genom en patentskyddad teknologi. Plattformen är baserad på Java och finns i två versioner. En version med öppen källkod (eng. open source), som sprids viralt över världen, där programmerare sparar utvecklingstid genom att merparten av koden automatiskt genereras från databasen. Denna version hjälper till att marknadsföra den kommersiella Enterprise versionen, vars in-memory teknologi helt eliminerar fördröjningar och flaskhalsar från databasen. Exempel på kunder är Ericsson, Northrop Grumman, IBM, SJ och Citi Bank. Bolaget etablerade ett dotterbolag i Silicon Valley, USA, under 2015.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 6,6 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 24,2 %


Zigrid AB har utvecklat en teknik för kostnadseffektiv och miljövänlig elproduktion genom att utvinna el ur låggradig spillvärme från energiproduktion. Bolaget har en patenterad metod för att ta vara på energi ur spillvärmeströmmar vid låg temperatur, ända ner till 45 grader. Energi som idag till stor del går förlorad. Bolagets produkt har potential att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt öka världens energitillförsel samt minska behov av industriell kylning. Över 70 procent av all energi som produceras i världen idag försvinner som spillvärme. Energiförlusten motsvarar ungefär 130 gånger av all den energi som produceras i Sverige under ett år. En stor utmaning är svårigheten att ta vara på temperaturer under 100 grader. Bolaget har en komplett testanläggning framtagen samt pilotavtal med en industriell aktör, BillerudKorsnäs. Företaget består av sex (6) anställda inom utveckling och försäljning med kontor i Jönköping och verkstadslokaler i Nora. Efter en utvecklings och verifieringsfas har bolaget gått över i produktifieringsfas.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 3,3 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 16,0 %


CombiQ AB grundades 2007 och utvecklar IIoT (Industrial Internet-of-Things) lösningar för att göra det möjligt för etablerade företag inom olika branscher att öka effektiviteten, minska riskerna och förbättra lönsamheten genom automatisering och digitaliseringen av sin verksamhet. CombiQ kombinerar trådlös, plug&play sensorteknik med maskininlärning, artificiell intelligens (AI/ML) och molnbaserad mjukvara. Resultatet av CombiQs produkt blir en mer problemfri produktion för kunden via fjärrövervakning och feldiagnostisering av maskiner med en automatiserad åtkomstkontroll och optimerad planering av maskinunderhåll.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 2,5 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 21,4 %


Applied Nano Surfaces Sweden AB har utvecklat en teknologi inom ytbehandling, sk. coating, för att minska friktionsförluster och slitage. Bolagets kundbas består av fordonstillverkare och industri som exempelvis Honda, BMW, Scania, Daimler, Epiroc, Atlas Copco och Caterpillar. Bolagets aktieägarbas består bland annat av de institutionella investerarna Abacus Alpha GmbH, BASF Venture Capital GmbH och Sjätte AP Fonden.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 2,8 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 3,2 %


Virtual e-Training Software Stockholm AB har utvecklat en molnbaserad plattform Taggis för produktion av interaktiva miljöer (360-gradiga panoramabilder, stillbilder och 3D modeller) i utbildningssyfte. Bolaget har som komplement en distributionsplattform DocBrowser för att leda kurser och distribuera material samt för att spåra användandet och kursresultat. År 2019 förvärvade Virtual e-Training IT Flight Ops Solutions AB och fick därmed till gång till DocBrowser och andra IT produkter. Ett urval av Virtual e-Trainings kunder är Tui, Norwegian, Ryan Air, SAS, Air Canada, Novair, Air Berlin och Ski Star.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 1,7 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 14,0 %


Nutribe AB är en digital utbildningsplattform för näring, träning och hälsa. Bolaget erbjuder ett kvalificerat och kvalitetssäkrat innehåll med artiklar, recept och poddar för att skapa ökad medvetenhet och kunskap i syfte att optimera individens välmående och hälsa. Nutribe erbjuder utbildningar, föreläsningar och seminarier inom kost och näring samt har ett nära samarbete med Svenska Näringsakademin.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 0,5 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 19,1 %


Övriga portföljbolag

Clickalarm (O&G Research & Development AB) är namnet på en patenterad, optisk brandvarnare utvecklad och tillverkad i Sverige med nytänkande i design och uppsättningsprincip. Brandvarnaren sätts upp med ett enkelt klick på exempelvis en sladd till en taklampa.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 1,9 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 70,8 %


Lindarome (Facell&Body AB) är skonsam och effektiv hudvård baserad på aktiva ingredienser från vår natur. Genom kosttillskott med tillhörande serum erbjuder de ett unikt sortiment som verkar både från insidan och utsidan. Produkterna är baserade på naturliga, aktiva ingredienser med studerad hudvårdande effekt. Alla produkter tillverkas i Sverige, är helt fria från parabener & mineraloljor och ej testade på djur. Produkterna är även PEG-fria, non GMO och parfymfria.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 1,1 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 80,0 %


Enter (76 Seventysix Distribution AB) är ett väskmärke med skandinavisk design.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 2,2 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 21,2 %


Realtid Media AB är en politiskt oberoende online-baserad nyhetstidning för finansbranschen med omkring 75 000 unika besökare per vecka.

Andel av First Ventures investeringsportfölj: 0,1 %

First Ventures andel av totalt antal utestående aktier: 0,05 %

I och med ökad produktivitet har MGI prognostiserat att ytterligare 14 biljoner USD adderas till global BNP från 2030 genom digitalisering, automation och AI. Detta är drivet av ett antal tekniktrender som First Venture fokuserar på: Industrial IOT (IIOT), SaaS, Big Data, Cloud Tech, AI och VR.

Industrial IOT (IIOT) optimerar produktion och förbättrar effektivitet genom uppkopplade enheter som kan styras eller utbyta data över internet. Den globala marknaden för IIOT bedöms vara värd 263 miljarder dollar år 2027 och ha en årlig tillväxt om 16,7 procent mellan åren 2020–2027.

Cloud Tech och Software as a Service (SaaS) är en mjukvara som levereras över internet och som inte behöver en lokal installation. En SaaS hyrs ofta från tredje part, vilket blir billigare för företag eftersom det inte längre finns ett behov av underhåll av hårdvara. Den globala SaaS-marknaden bedöms vara värd 158 miljarder dollar 2020 och ha en årlig tillväxt om 11,7 procent mellan åren 2020–2026.

Big data och Artificiell Intelligens (AI) har utvecklats som en lösning på ett flertal komplexa affärskritiska processer och ökar produktivitet. Integrationen mellan AI och SaaS-lösningar möjliggör effektivare dataanvändning och därmed högre värde på data, bland annat genom automatisering av tjänster, ökad hastighet samt förbättrad säkerhet. Den samlade AI-marknaden inkluderar ett flertal applikationsområden såsom exempelvis Big data. Den globala AI-marknaden bedöms vara värd omkring 27 miljarder dollar år 2019 och prognostiseras uppgå till 266 miljarder dollar år 2027, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om 33 procent.

VR (Virtuell verklighet) är en datorgenererad version av verkligheten med en teknik som förväntas appliceras inom flera sektorer för att öka effektivitet, produktivitet och upplevelse exempelvis inom spel, film, sjukvård, hälsa, resor, bilindustri, upplevelser och utbildning. VR-marknaden värderades till 17 miljarder dollar år 2020 och förväntas uppgå till 185 miljarder dollar år 2026, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om 48,7 procent.

Inom hälsovertikalen har First Venture valt att fokusera på trender inom Digital hälsa och Food Tech.

Digital hälsa är ett snabbväxande område mot bakgrund av att sjukvårdsindustrin är en av världens största industrier värd cirka tio (10) triljoner dollar, och förutspås av Världshälsoorganisationen (WHO) att växa med 50 procent under kommande decenniet. Branschen blir allt viktigare eftersom dess andel av global BNP växer varje år. Störst tillväxt återfinns i den digitala vården och i mindre utvecklade länder där vård- och hälsoutgifter växer kraftigt. Växande utgifter och otillräckliga resurser understryker det desperata behovet av effektivitetsåtgärder.

Food Tech som sektor bedöms vara värd 342,5 miljarder dollar 2027, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt om sex (6) procent från 220 miljarder dollar år 2019. Växtbaserade alternativ och substitut till kött domineras av den europeiska marknaden som står för cirka 40 procent av den globala marknaden. Marknaden förväntas växa till 2,4 miljarder EUR år 2025 från 1,5 miljarder EUR år 2018.

Inom klimatvertikalen adresserar First Venture huvudsakligen teknologi inom förnyelsebar energi, avancerad tillverkning och nya material.

Förnybar energi har som sektor vuxit snabbt de senaste tio åren, en utveckling som sannolikt kommer att fortsätta eftersom tekniken inom sektorn förbättras och mängden politiska påtryckningar ökar. Det finns en tydlig uppdelning inom sektorn mellan intermittenta (icke-kontinuerliga, fluktuerande) energikällor och källor för baskraft (kontinuerliga). Vind- och solkraft är intermittenta energikällor och vattenkraft, geotermisk energi och biomassa är energi för baskraft. Kontinuerlig baskraft, oberoende av sol, vind och även nederbörd, behövs för att säkra ett stabilt elnät.

Avancerad tillverkning och nya material är metoder och material som hänför till modifierade redan tillgängliga material med förbättrade funktioner och prestanda. Dessa processer och material kan ha en betydande effekt på ekonomisk tillväxt genom exempelvis billigare solenergi, effektivare batterier för fordonsindustrin samt ökad resurseffektivitet inom industri och tillverkning som ett resultat av att en mindre mängd råvara används till samma eller bättre prestanda i tillverkning av produkter.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.