IPO: Ekobot

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • AgTech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 20,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 22 SEK
 • Teckningsperiod
 • 17 feb - 2 mars
 • Första handelsdag
 • 15 mars
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 56,2 %
PRIS PER
AKTIE
22 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
6 600 SEK
PRE MONEY
VALUATION
31,8 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: Ekobot

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • AgTech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • ca 20,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 22 SEK
 • Teckningsperiod
 • 17 feb - 2 mars
 • Första handelsdag
 • 15 mars
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 56,2 %
PRIS PER
AKTIE
22 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
6 600 SEK
PRE MONEY
VALUATION
31,8 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag som med miljövänlig teknik möjliggör kostnadsbesparingar för jordbruket

Ogräsbekämpning inom lantbruket sker idag genom mekanisk bekämpning, manuell rensning, kemisk bekämpning eller genom traktorburna system. Med minskad miljöpåverkan och ökad effektivitet erbjuder Ekobot tjänster baserade på en autonom robot för ogräsbekämpning inom jordbruk. Bolaget grundades år 2017 och utvecklar, tillverkar och säljer en systemlösning som verkar helt utan eller med minimal användning av herbicider. Genom artificiell intelligens och visionsteknik identifierar bolagets systemlösning ogräs som sedan skärs av i marknivå, vilket minskar risken för nya rotskott. Affärsmodellen innefattar direktförsäljning av hyresavtal på 12-36 månader.

Ekobot genomför nu en noteringsemission inför en planerad notering på First North Growth Market, vid fullteckning tillförs bolaget ca 20,5 MSEK innan emissionskostnader som ämnas användas för att öka tillväxttakten.

Unik teknologi och skalbarhet

 • Ekobot har en stark teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd.
 • Vår robot har en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Vi kommer även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling genom robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar och potentiella intäktsströmmar.
 • Konceptet är skalbart och systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt.

Kraftigt växande marknad inom precisionsjordbruk

 • Ekobot verkar på en marknad under väldigt stark tillväxt – den globala marknaden för robotar inom lantbruk förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 34,5 procent per år, från USD 4,6 miljarder 2020 till USD 20,3 miljarder till 2025.
 • Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft och manuella maskiner samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.

Stark väg mot kommersialisering

 • Ekobot har tecknat ett LOI med två stora grönsaksodlare i Sverige där piloter med vår robot påbörjas under odlingssäsongen 2021, varefter roboten anpassas och beräknas kunna gå mot industriell tillverkning.
 • Vi arbetar med Wageningen University & Research för att hitta en väg för ett effektivt marknadsinträde på den europeiska marknaden.

Med Ekobots systemlösning slipper jordbrukare större delen av den manuella rensningen, vilket sparar både tid och kostnader för personal, även kostnaden för bekämpningsmedel minskar då den autonoma roboten verkar utan, eller med minimal, användning av dessa. Till skillnad från många konkurrenter som fokuserar på precisionsbesprutning med bekämpningsmedel adresserar bolagets lösning problemen med både höga kostnader och miljöpåverkan, samtidigt som avkastningen från odlingen ökar då lösningen är effektiv även under grödans känsliga period.

Mjukvaran i Ekobots system består av ett robotsystem och ett verktygssystem. Genom en kombination av GPS, hjulkodare och IMU (Inertial Measurement System) förser robotsystemet information för att möjliggöra autonom navigering. Integrering med roboten sker via ett användargränssnitt med instrumentpaneler för övergripande status och analyser för prestation samt upptäckta grödor, ogräs och skadedjur. Tillsammans med AI-modellen kan verktygssystemet sedan med oberoende komponenter, vilket gör systemet mycket anpassningsbart, identifiera och ta bort ogräs med hög precision utan att skada grödorna. All information som hämtas in från kameror och bearbetas av AI-systemet hanteras sedan av bolagets spårningsalgoritm, och med exakta positioner och information bestäms lämplig ogrässtrategi.

Kompetensbrist, minskad tillgång till säsongsanställd arbetskraft och högre minimilöner förväntas öka automatiseringen inom jordbrukssektorn. Den globala marknaden för jordbruksrobotar uppgick till 4,6 miljarder USD år 2020 och förväntas omsätta 20,3 miljarder USD år 2025, motsvarande en årlig tillväxttakt om ca 34,5 %. Inom de närmsta åren kommer Ekobot att fokusera främst på marknaden för lökodling i Sverige och Holland, marknader som potentiellt kan omfattas av 250 respektive 3 500 jordbruksrobotar. För odlingssäsongen år 2021 har bolaget tecknat avsiktsförklaring för kommersiella fälttester tillsammans med två svenska aktörer.

För de som inte tidigare har hört talas om Ekobot, kan du börja med att berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Ekobot utvecklar, tillverkar och säljer hållbara system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av bekämpningsmedel. Vi har utvecklat en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Vår produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ogräsmedel, där driften bygger på eldrift med låg effektförbrukning.

Vår affärsmodell bygger på försäljning av tjänster, där kunden tecknar ett hyresavtal av roboten på 12–36 månader (s.k. ”Weeding-as-a-Service). Genom strategiska samarbeten och piloter med Sveriges största lökodlare har Ekobot en stark position inför kommande kommersialisering.

Under 2021 kommer vår huvudfokus ligga på marknadsaktiviteter i Sverige och Holland, med lantbruksenheter med omfattande odling av lök som prioriterat kundsegment. Idag odlar drygt 170 länder lök på totalt cirka 3,7 miljoner hektar. På den svenska marknaden odlas cirka 1 200 ha lök. Odlingarna omsätter cirka 500 MSEK per år och avkastningen ligger på cirka 40-60 ton/ha. Med över 21 procent av den globala marknaden för lökexport är Holland världens största exportör av lök, där den årliga produktionsvolymen uppgår till cirka 1,26 metriska ton.

Marknaden för jordbruksrobotar är väldigt stor både i Europa och globalt. Vi ser en enorm försäljningspotential endast inom EU. Vi uppskattar den potentiella marknadsstorleken för jordbruksrobotar i Sverige till cirka 250 robotar och i Holland till cirka 3 500 robotar endast för lökodling.

Kan du berätta mer om tekniken i er systemlösning och hur det skapar mervärde för användaren?

Ekobot har en teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd. Ekobot-mjukvaran består av två oberoende delsystem; robotsystemet och verktygssystemet, vilket möjliggör en modulär design som kan tillämpas och modifieras efter användarens behov. Detta gör systemet lämpligt för användning över hela världen oberoende av jord- och klimatsituationer. 

Med vår innovativa lösning kan ekologisk odling öka produktionen utan att utöka odlingsarealen. Lösningen är så effektiv under grödans känsliga period att den kan ge en väsentlig ökad avkastning från odlingen. Genom en systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens kommer vi även kunna skapa värde till kunder då datainsamlingen, genom robotplattformen, möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar och potentiella intäktsströmmar.

Kan du utveckla mer hur ni kommer kunna använda datainsamlingen i framtiden?

Vår produkt möjliggör återkoppling av data till en gemensam databas där informationen samlas och förmedlas vidare till samtliga enheter i samband med uppdateringar. Genom en AI-lösning kan Ekobot erbjuda en produkt som utvecklas kontinuerligt och ger goda möjligheter att på ett unikt sätt effektivisera och förutsäga olika behov i produktionen. Den skalbara lösningen har potential att möta aktuella och framtida behov av kvantitativ produktionsvolym med största tänkbara miljöhänsyn.

Ekobots robotar kan i nuvarande version genom det inbyggda visionssystemet identifiera för bonden och rådgivare intressanta grödor och ogräs eller det som systemet tränas till att känna igen. Roboten kan även behandla inhämtad data för att ta fram viktiga indikatorer samtidigt som roboten arbetar i fält med att ta bort ogräs och kan i kommande version även skicka data till utökad analys via en molntjänst eller direkt till en rådgivare. Utöver de inbyggda möjligheterna till databehandling planeras att roboten framöver ska kunna utrustas med extra sensorpaket för att ytterligare analysera miljö, grödor, jord och ogräs efter önskade indikatorer och därmed ge ytterligare betydelsefulla datapunkter till beslutsstöd för bonden och rådgivaren.

Kan du berätta mer om de kommersiella fälttesterna som planeras detta år? Vad är nästa steg efter det och när tror du att ni kan börja teckna leasingavtal på den svenska respektive holländska marknaden?

Vi har tecknat avsiktsförklaringar med två stora grönsaksodlare i Sverige, med Stockholmsgården och med Almhaga Gård. Piloter med vår robot påbörjas under odlingssäsongen 2021 dvs. maj-augusti. Därefter anpassas roboten och beräknas kunna gå mot industriell tillverkning.

Vi ger inga prognoser, men vi kommer att fortsätta med fler fälttester och pilotinstallationer och hoppas att ha roboten i bruk i Sverige och på en annan europeisk marknad under 2022.

Ni genomför nu en emission om ca 20,5 MSEK före emissionskostnader. Hur kommer ni att använda likviden?

Nettolikviden om cirka 17,8 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

 • Nyanställningar av ingenjörer, agronomer- och visionsexperter (30 procent)
 • Ytterligare teknikutveckling av produkten tillsammans med kund (30 procent)
 • Materialinköp för robotar och verkstadsutrustning (22 procent)
 • Rörelsekapital (15 procent)
 • Ränta och amorteringar (3 procent)

Om 3 år, vart ser du att Ekobot är då? 

Om 3 år ser jag att vi har påbörjat serieproduktion av robotar och att vi har omfattande försäljningsaktiviteter på en av våra primära målmarknader, dvs. Holland.

Vårt långsiktiga mål är att vidareutveckla konceptet med en dynamisk robotplattform som kan hantera flera av precisionsjordbrukets möjligheter samt generera stora datamängder för våra kunder. Datat i sig kommer även kunna fungera som en framtida potentiell intäktsström.

Kan du nämna tre anledningar till varför Ekobot är en bra investering idag?

Unik teknologi och skalbarhet

 • Ekobot har en stark teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd.
 • Vår robot har en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Vi kommer även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling genom robotplattformen som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar och potentiella intäktsströmmar.
 • Konceptet är skalbart och systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt.

Kraftigt växande marknad inom precisionsjordbruk

 • Ekobot verkar på en marknad under väldigt stark tillväxt – den globala marknaden för robotar inom lantbruk förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 34,5 procent per år, från USD 4,6 miljarder 2020 till USD 20,3 miljarder till 2025.
 • Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft och manuella maskiner samt det ökade kravet på högre produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.

Stark väg mot kommersialisering

 • Ekobot har tecknat ett LOI med två stora grönsaksodlare i Sverige där piloter med vår robot påbörjas under odlingssäsongen 2021, varefter roboten anpassas och beräknas kunna gå mot industriell tillverkning.
 • Vi arbetar med Wageningen University & Research för att hitta en väg för ett effektivt marknadsinträde på den europeiska marknaden.