IPO: ChargePanel

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • GreenTech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 24,9 MSEK
 • Teckningskurs
 • 5,9 SEK
 • Teckningsperiod
 • 16 nov - 30 nov
 • Första handelsdag
 • 9 dec
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 71 %
PRIS PER
AKTIE
5,9 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 310 SEK
PRE MONEY
VALUATION
71 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

IPO: ChargePanel

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • GreenTech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 24,9 MSEK
 • Teckningskurs
 • 5,9 SEK
 • Teckningsperiod
 • 16 nov - 30 nov
 • Första handelsdag
 • 9 dec
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 71 %
PRIS PER
AKTIE
5,9 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 310 SEK
PRE MONEY
VALUATION
71 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett GreenTech-bolag som adresserar marknaden för elbilsladdning

ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) grundades 2014 och erbjuder en mjukvaruplattform för laddningssystem för elfordon, vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen och enklare möjliggöra övergången till e-mobilitet, för att på så sätt förenkla laddningsprocessen för ägare av eldrivna fordon. Bolaget är således ett GreenTech-bolag som strävar efter att ha en positiv miljöpåverkan med sin kärnverksamhet, och genom att förbättra EV-ägarnas användarupplevelse avser Bolaget att påskynda övergången från fossildrivna fordon. Den tekniska mjukvaruplattformen möjliggör för Bolagets B2B-kunder att organisera och driva deras nätverk av laddningsstolpar på ett effektivt sätt – ta betalt, organisering samt kommunicering med laddpunkterna, oavsett om dessa är placerade i hemmamiljö, på arbetsplats eller utmed vägen. Kunderna kan med Bolagets system själv bestämma om dennes laddpunkter ska vara privata eller publika, ha tillgång till e-roaming för ökad tillgänglighet och intjäningsmöjlighet, samt välja språk. SaaS-lösningen följer Open Charge Point Protocol (OCPP) vilket möjliggör integration mot andra öppna nätverk, vilket i sin tur möjliggör införandet av nya hårdvarualternativ, det vill säga laddningsstolpar, som kan ansluta sig till befintlig infrastruktur. Detta är nödvändigt för att slutanvändarna inte ska behöva växla mellan flertalet applikationer och operatörer vid EV-laddning utanför hemmet.

Bolagets molnbaserade plattform kan delas upp i tre olika produkter; ChargePanel Enterprise riktad till white label-köparen, ChargePanel Cloud riktad till white label-köparens kunder och ChargePanel Connect riktad till den slutliga appanvändaren tillika den som laddar sitt fordon. Utöver detta erbjuder Bolaget en tilläggstjänst till Enterpriselösningen – Fleet Management – vilken innehåller funktioner med vilken man kan sköta hantering och bevakning av ett företags fordonsflotta.

Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge och Storbritanien men har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av år 2025. I Bolagets tillväxtstrategi är det uttalat att växa med kunderna in i nya geografiska marknader, det är därför viktigt för ChargePanel att teckna rätt strategiska avtal med företag som, med sin storlek och geografiska närvaro, kan vara med och uppfylla tillväxtstrategin. ChargePanel verkar även på en starkt växande marknad – marknaden för elbilsladdning – som växer snabbt med en förväntad global årlig tillväxt (CAGR) om ungefär 27 % mellan år 2020 till år 2027.

ChargePanel avser nu att noteras på Nasdaq First North Growth Market Sweden där Bolaget genom en nyemission om ungefär 24,9 MSEK vill accelerera sin tillväxtstrategi. För att genomföra denna krävs kapital för investeringar i framförallt fler utvecklare, säljare, marknadsföring samt kundtjänstmedarbetare. Det kommer vara avgörande för Bolagets framgång att en hög hastighet kan bibehållas i utveckling av nya funktioner och marknadsföring av tjänsten för en effektiv expansion. Chargepanel avser också ha en ekonomisk buffert som ska fungera som kassa om förutsättningarna för en snabbare expansion än vad Bolaget planeras ges.

”En investering i ChargePanel ger en spännande exponering mot en starkt växande marknad och möjligheten att vara med på en resa med ett bolag med potential till att visa hög lönsamhet över tid. Marknaden för elbilsladdning har en förväntad global årlig tillväxt (CAGR) mellan åren 2020 och 2027 om ca 27 %, vilket skapar goda förutsättningar för att ChargePanel ska lyckas med sin tillväxtstrategi, att finnas på alla världsdelar innan utgången av år 2025. ChargePanels mjukvarusystem har även många konkurrrensfördelar då deras lösning är helt oberoende av energibolag och tillverkare av laddningsstolpar. Bolagets produkt saluförs endast som en white label-produkt, och då ChargePanel använder sig av OCPP som standard kan Bolagets mjukvara integreras med olika hårdvara världen runt. Analyst Group anser att ChargePanel står i startgropen för en spännande tillväxtperiod då Bolaget har många konkurrensfördelar på en starkt växande marknad, där värdedrivarna framöver anses vara användandet av OCPP samt att produkterna bygger på e-roaming. Detta innebär att affärsmodellen är internationellt gångbar, vilket underlättar den planerade expansionen”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Planerad internationell expansion – redo att växa med befintliga kunder
 2. Senaste årens investeringar ger nu ett tydligt startskott på tillväxt
 3. Starkt växande marknad med regulatorisk medvind

ChargePanels affärsidé bygger på en SaaS-modell som möjliggörs av att den följer OCPP, vilket är Europas största nätverksprotokoll och finns idag i 78 länder utspridda på alla kontinenter. Detta möjliggör att ChargePanels mjukvara enkelt kan koppla upp sig mot befintlig och senare tillagd infrastruktur samt hårdvara. På så sätt är ChargePanel oberoende av både elbolag och hårdvarutillverkare, vilket betyder att Bolaget äger dess egen agenda och är fria att agera med vilka andra aktörer som helst på marknaden. Vidare är ChargePanels mjukvaruplattform även ansluten till ett globalt eRoaming nätverk med flera operatörer, vilket i praktiken innebär att slutkunder kan koppla upp sig till eRoaming för att ladda elfordon oavsett vilken EV-laddningsstation som de använder.

ChargePanels SaaS-plattform består av tre integrerade mjukvarusystem; Enterprise, Cloud och Connect. I ChargePanels Enterprise-prenumeration ingår samtliga av dessa system och detta utgör det centrala white label-systemet, vilken möjliggör att kontrollera en hel infrastruktur av EV-laddare. Denna lämpar sig för EV-nätverksägare och möjliggör en översikt över de platser där man har EV-laddare. Till Enterprise-lösningen erbjuder Bolaget även en tilläggstjänst – Fleet Management – som är ett administrativt verktyg som effektivt kan lösa kommunikation gällande bland annat förbrukning, laddning samt betalning, mellan elbilsföraren och företaget. Med ChargePanel Cloud, ägarsystemet för laddningsoperatörer, kan admin operativt styra sin infrastruktur, och tillåter kundhantering på en mer lokalnivå. Bolagets Connect är en white label-anpassad mobilaplikation som är utformad för de EV-förare som vill utnyttja EV-laddning från någon av de laddningsstolpar som använder sig av mjukvara från ChargePanel. Applikationen erbjuder flertalet funktioner, bland annat information om olika laddningsstationer. SaaS-plattformen som ChargePanel erbjuder kan enkelt skalas upp genom molnet, vilket förväntas bidra till en marginalexpansion när Bolaget bestämmer sig dra ner på investeringarna i OPEX.

Marknaden för elbilsladdning växer snabbt och förväntas visa en förväntad global årlig marknadstillväxt (CAGR) om 27 % mellan åren 2020 till 2027, för att då uppgå till ett marknadsvärde om 25,5 bnUSD. Tillväxten bygger på en ökad hållbarhetstrend ihop med regleringar och lagkrav. EU har satt ett mål om att minska utstläppen från transportsektorn med 60 procent från 1990 års nivåer till år 2025, och regeringar i olika länder har valt att implementera flera regulatoriska styrmedel för att skapa incitament för befolkningen att vända sig mot miljövänligare alternativ som elbilar. Försäljningsvolymen av elbilar ökade med 164 % under år 2020, vilket skapar goda förutsättningar för ChargePanel.

Allt oftare nås vi av nyheter om okontrollerade bränder som härjar, extrema sommartemperaturer på uppemot 50 grader samt skyfall och översvämningar. Listan kan göras avsevärt längre. Rapporter från forskare och andra experter visar på att vår miljö idag mår allt sämre – vi behöver förändra vårt beteende. Elektrifiering är en väg att gå – vi vet att den är och över tid kommer vara en viktig del i hur vår värld ska kunna återhämta sig från den negativa pågående CO2-utvecklingen.

Vi, ChargePanel, är ett GreenTech bolag inom elbilsladdning. Vi kan och vi vill vara med och bidra med delar av lösningen. Detta så att den enskilda människan, föreningen, det lilla eller stora företaget tillsammans med länderna kan bidra till att göra vår värld lite bättre. De stora drivkrafterna inom elbilsladdningsindustrin kan till viss del sammanfattas i:

Länderna – en övervägande majoritet av världens länder har bestämt sig. Man erkänner många av de forskningsrapporter och fördrag som larmar och kräver förändrat beteende av människan och har via politiken skapat både en debatt och en möjlighet till förbättring via lagstiftning, råd och rekommendation.

Bilindustrin – har ställt om från fossilbränslebilstillverkning till tillverkning av elbilar. Man har bestämt sig att elbilar är framtiden och man har också i flera fall tydligt deklarerat från när man upphör med att tillverka fossilbränslebilar, exempelvis Volvo Personvagnar från 2030.

Konsumenterna – i allt fler sammanställningar från IEA (International Energy Agency) fastslås att nybilsförsäljningen av elbilar tar alltmer marknadsandelar gentemot fossilbränslebilsförsäljningen. Mätningen från 2020 visar på en minskning av den totala bilförsäljningen i Europa, men där elbilsförsäljningen mer än dubblerades och motsvarar idag en försäljningsandel på 10 procent.

Och det finns också en möjlighet att bedriva en sund och lönsam affärsverksamhet medan man bidrar till klimatlösningen om man som vi är ett SaaS-företag med ett digitalt produkt/service sortiment. ChargePanel AB erbjuder en intelligent mjukvara, ChargePanel White Label SaaS Solution, till elbilsladdningsindustrin för det stora och kraftigt växande behovet av väl fungerande nätverk och infrastruktur. Över hela världen.

Idag är vi tillsammans med ett strategiskt urval av kunder verksamma i tre länder; Sverige, Norge och Storbritannien. Vår tanke och ambition är att tillsammans med kunderna växa till nya geografiska områden eller i nya kundsegment. Exempelvis är en av de svenska kunderna också den som, genom sin närvaro i flera länder, medverkar till att vi inom cirka 18 månader kommer finnas och vara verksamma i ytterligare fem länder. En av våra kunder i Storbritannien har vi en gemensam ambition med att via dem också nå fem mellaneuropeiska länder med vår produkt.

För att kunna expandera i en snabbare takt förbereder vi oss för en notering och med det den kapitalanskaffning noteringen innebär. Detta kapital blir grunden för en fortsatt expansion både i och utanför Europa och möjliggör marknadsföring och rekrytering av säljare tillsammans med utvecklare.

Går det att både bidra till att rädda miljön och tjäna pengar?

Ja, vi är övertygade om att det går. Vår expansion med vår tekniska plattform i Europa sker företrädesvis via våra kunder – utvalda kunder erhåller en status och ett uppdrag av oss av att vara General Sales Agent (GSA). Men vår vision är att erbjuda vår produkt globalt och i och med att vi åtminstone till en början inte har en egen närvaro i en ny marknad vilar ett stort ansvar på oss att marknadsföringen av vår produkt såväl som anskaffandet av kunder sker i den aktuella marknaden.

Finansiering av både sälj och marknadsåtgärder sker via de intäkter vi erhåller från kunder. Nedan beskriver jag hur intäkterna ser ut:

 • Anslutna ladduttag, månatliga anslutningsavgifter för varje ladduttag
 • Prenumerationer, månadsabonnemang per aktivt segment
 • ChargePanel Onboarding, initial avgift för onboarding och back office/app
 • eRoaming, prenumerationsintäkter, transaktionsintäkter och elprisandelar
 • Kundtjänst och innesälj, olika intäkter som baseras på nivå av kundtjänst
 • Ytterligare kundanpassning, vid kundanpassning utöver grunderbjudandet kan kund mot avgift erhålla ytterligare anpassning

Detta innebär att ju fler anslutna uttag, ju fler användare av eRoaming och ju fler transaktioner desto mer ökar vår intjäning och marginal.

Vi har en gedigen grund att utgå ifrån i vårt bolag för att kunna agera på en i det närmaste oöverskådligt stor marknadspotential för våra tjänster tillsammans med våra tillväxtambitioner.

Bolaget inledde 2016 byggandet av den molnbaserad SaaS-plattformen ChargePanel. Under de följande två åren byggdes och utvecklades plattformen, strategiska samarbeten etablerades såsom OCA (Open Charge Alliance) med OCPP (Open Charge Point Protocol). 2019 lanserades lösningen för kunder och spänner idag över segmenten hemmaladdning, arbetsplatsladdning och publik laddning. Redan nu och inom snar framtid fortsätter utvecklingen av plattformen för att också erbjuda eRoaming, EV Fleet Management, full dynamisk lastbalansering, kompatibilitet mot OCPP 2.0.X för andra länder och marknader än de idag befintliga (Sverige, Norge och Storbritannien).

Vår nyckel till framgång är:

 • ChargePanel AB är ett företag inom GreenTech och vår plattformslösning och dess produkter är enligt vår bedömning i framkant av vad som erbjuds på marknaden idag.
 • ChargePanel är en teknisk SaaS-plattform för B2B-kunder inom elbilsladdningsindustrin.
 • In-houseutvecklad plattform för EV laddning i publika miljöer, på arbetsplatsen, EV-fleet och i hemmet.
 • ChargePanel är ett SaaS-bolag och har skalbar prissättningsmodell, potential för stora intäktsströmmar och hög lönsamhet.
 • Open Charge Point Protocol – ChargePanel-plattformen bygger på elbilsladdningsindustrins branschprotokoll. Det innebär att vi arbetar med öppna standarder och möjliggör bred kompatibilitet mot både hårdvarutillverkare, energibolag och länder. OCPP finns för närvarande representerat i 78 länder och närvarar på alla kontinenter.
 • ChargePanel-plattformen klarar av att hantera de flesta språken i världen. Den är dessutom helt hårdvaru- och energibolagsoberoende.

Som du kan utläsa av detta är vi både stolta och glada över att kunna vara med och medverka till en bättre miljö redan nu för kommande generationer. Att vi sen dessutom kan göra ett potentiellt lönsamt företag av detta är en reell bonus.

Det är min förhoppning att du delar vårt engagemang för allas vår miljö. Att du precis som jag tror på vår idé till en bidragande lösning och att vi kan göra ett framgångsrikt företag av detta. Givetvis så hoppas jag på en gemensam resa tillsammans med dig som investerare och aktieägare.

VD, Jan Berggren

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.