IPO: Aprendere skolor

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Utbildning
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 20 MSEK
 • Teckningskurs
 • 16 SEK
 • Teckningsperiod
 • 30 aug - 13 sep
 • Första handelsdag
 • 28 sep
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 21,5 %
PRIS PER
AKTIE
16 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 120 SEK
PRE MONEY
VALUATION
80 MSEK

IPO: Aprendere skolor

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Utbildning
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 20 MSEK
 • Teckningskurs
 • 16 SEK
 • Teckningsperiod
 • 30 aug - 13 sep
 • Första handelsdag
 • 28 sep
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 21,5 %
PRIS PER
AKTIE
16 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
5 120 SEK
PRE MONEY
VALUATION
80 MSEK

Möjlighet att investera i ett lönsamt bolag med bevisad förvärvsstrategi i en konjunkturokänslig bransch

Aprendere Skolor, grundat år 2008, är en fristående skolkoncern som idag bedriver 11 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-hem med grundskola med nischad inriktning, där verksamheterna idag har cirka 900 elever. Bolagets nischade skolprofiler är tydligast inom gymnasieskolor, där verksamheterna är inriktade på bland annat motorsport, vvs och hantverk, dessa verksamheter har i regel mindre klasser och engagerade elever som innebär en tydlig linje och en stabil elevtillströmning.

Aprendere har visat en stabil omsättnings- och resultattillväxt där koncernen under år 2020 uppvisade intäkter om nära 200 MSEK med ett nettoresultat om 8,7 MSEK, motsvarande en vinstmarginal om cirka 5 %. Aprendere avser nu noteras på Nasdaq First North Growth Market där bolaget genom en emission om 20 MSEK vill accelerera den framgångsrika förvärvsstrategin för att ytterligare befästa bolagets marknadsposition samt satsa på marknadsföring av befintlig verksamhet.

”Aprendere har en god och stabil historik av lönsamhet som borgar för utdelning framgent, där vinstmarginalen under det senaste räkenskapsåret uppgick till nära 5 %, vilket är en följd av bolagets framgångsrika integrering, samt tillväxt, av förvärvade bolag och de synergieffekter som bolaget lyckats åstadkomma. Strategin innebär främst att förvärva skolor med tydligt nischade skolprofiler för att säkerställa en stabil elevtillströmning. En stabil elevtillströmning medför att verksamheten är relativt konjunkturokänslig genom att merparten av intäkterna kommer från skolpengen som betalas per elev, vilket möjliggör strukturell tillväxt. Aprendere har genom införandet av nya klasser och uppstart av egna skolor möjliggjort organisk tillväxt. Antalet elever på Aprenderes skolor närmar sig nu 1 000, men bolaget har ett mål att inom fem år nå 3 000 – 4 000 elever, vilket skulle innebära en årlig elevtillväxt om nära 30 % över 5 år från dagens nivåer. Det finns idag drygt 3 000 skolor som förväntas se över sin ägarform de kommande åren, vilket möjliggör för Aprendere att exekvera på bolagets framgångsrika förvärvsstrategi. För det brutna räkenskapsåret 2020/2021 redovisade bolaget en omsättning om 196,5 MSEK, med ett EBIT-resultat om 11,9 MSEK, vilket till en pre-money värdering om 80 MSEK ger en attraktiv risk reward.”

Aprenderes verksamheter har ett stort antal skolformer med väldiversifierade skolprofiler inom nischade områden, vilket hittills har visat prov på synergieffekter. Aprenderes nischade skolprofiler, med fokus på mindre klasser, gör det enkelt att beskriva verksamheten och upprätthålla en god tillströmning av elever, samtidigt som det säkerställer verksamhetens stabilitet och gör den också mindre konjunkturkänslig genom att bolagets intäkter främst härstammar ur skolpeng. Bland bolagets gymnasieskolor finns de tydligaste inriktningarna med fokus på hantverk, vvs och motor bland annat. Skolprofilerna lockar ambitiösa och intresserade elever inom unika inriktningar och innebär att eleverna själva är mycket engagerade i sin undervisning.

Genom förvärv har Aprendere idag växt till 11 verksamheter runt om i Sverige, med störst närvaro i Stockholmsområdet. Senaste förvärvet genomfördes i mars år 2021 och bolaget närmar sig nu 1 000 elever. Nya förvärv innebär att Bolagets synergieffekter i form av it-system och know how kan utökas när ytterligare skolor integreras i koncernen, vilket bidrar till marginalförbättringar och ökad lönsamhet. Aprendere växer även organiskt genom ökade elevkullar och har tidigare startat egna skolor, något som man bolaget fortsätta med framgent, bland annat så har Aprendere nu inlett en process för att starta upp gymnasieskolor i Barkarby och Sollentuna vilket förväntas leda till ytterligare tillväxt. Bolaget har visat på en historisk lönsamhet med en EBIT-marginal om cirka 5 % och genom emissionslikviden i samband med noteringen så står bolaget väl rustat för att fortsätta växa dels organiskt, dels via förvärv. I och med Aprenderes stabila lönsamhet så finns det god chans till att bolaget kan komma att dela ut en del av vinsten framgent.

Efter att under ett antal år minska håller nu antalet skolbarn på att öka igen, mellan år 2020 och 2021 ökade totala antalet skolbarn med cirka 3,5 % samtidigt som antalet elever i fristående skola ökade med 7,3 %. Eftersom skolpengen utgår från individuella kommuners kostnader för utbildningen är inte priskonkurrens möjlig på skolmarknaden, vilket medför att skolor i stället konkurrerar genom att vara attraktiva inom sitt geografiska område eller inriktningar. Aprendere har idag en stark marknadsposition inom sina nischade områden och har därav god erfarenhet samt ett starkt know how kring att attrahera elever som söker sig mot särskilda skolprofiler vilket i sin tur innebär en fortsatt stabil tillströmning av elever. I samband med emissionen ges Bolaget möjligheter att vidare stärka marknadspositionen och Aprendere siktar på att öka antalet elever från dagens närmare 1 000 upp till 4 000 elever inom en femårsperiod, vilket skulle innebära en stark omsättnings- och vinsttillväxt framgent.

Det känns verkligen fantastiskt att det bolag som min bror Carl och jag bildade för 13 år sedan nu står inför ett sådant tydligt och spännande utveck­lingssteg som en notering innebär. Vid starten av Bolaget fanns många frågor som inte hade svar – var ”Aprendere Skolor” ett bra namn? Vad händer när eleverna avslutar sin skolgång – kommer det nya elever? Hur kan vi sköta en skola på bästa möj­liga sätt? Idag kan jag konstatera att samtliga frå­gor har fått svar samtidigt som nya tillkommit. Den kanske största och viktigaste frågan är ”hur ska vi på bästa sätt få Aprendere att utvecklas?” och det är på det sätt vi ser på en notering. En notering innebär ett tydligt och avgörande steg i riktning mot en alltmer tillväxtfokuserad verksamhet.

 

I starten hade vi en skola, sedan lades det till sko­lor i jämn och rask takt för att idag ha elva skolor. Samtliga är mindre till elevantalet och har en tydlig profil – så vill vi fortsätta att jobba. En tydlig och avgränsad skolprofil gör det möjligt för oss att på enkelt sätt kunna beskriva vad det är för en skola och upprätthålla en stabil elevtillströmning. Även om skolorna är olika till sin inriktning ser vi till att forma en slags federation av skolor som inom sam­ma ram är självständiga men även lyfter varandra. Vi arbetar aktivt för att det ska vara betydelsefullt och tillföra värde till de skolor som ingår i Apren­dere Skolor.

Aprendere har en lång och framgångsrik historia av tillväxt. Denna historia värnar vi och vill behålla. Tillväxt ligger i Aprenderes natur därför att det ligger i företagandets natur, men även därför att det innebär ökade resurser för ökad stabilitet och framtida satsningar på det viktigaste av allt – att ge en god utbildning till våra elever.

Aprendere är ett stabilt företag som står väl rustat för sin fortsatta utveckling och tillväxt. Samtliga skolor har goda och spännande framtidsutsikter och visioner. Skolorna ligger i segment som växer och har en tydlig profil samtidigt som många skolen­treprenörer letar efter en aktör att ta över deras skola. Vi har aptit på att växa och det finns fortsatt mycket att göra på skolmarknaden. Vi är ännu inte som de riktigt stora drakarna som alltmer liknar kommuner till sin uppbyggnad med överbyggnad och växande byråkrati. Vi lever på korta besluts­vägar och mycket personligt engagemang från vår personal. Vi har inlett ett arbete för en fortsatt expansion och ett exempel på detta är Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna. I syfte att inves­tera i nya skolor och för att vässa vår marknadsfö­ring samt vårt erbjudande krävs expansionskapital. Pengarna från emissionen kommer därför väl till pass. Vi hoppas framöver kunna hålla minst samma expansionstakt som vi gjort fram tills idag.

Med de förutsättningar som noteringen ger oss ser jag med stor tillförsikt och förväntan på Aprende­res fortsatta utveckling. Inför den förestående no­teringen är det vår förhoppning att så många nya delägare som möjligt kommer att följa med på vår fortsatta resa. Det här kommer att bli ytterligare en ny erfarenhet för oss, men det ska bli spännan­de och roligt – vi gillar ju att lära oss!

Lars Tunberg
VD Aprendere skolor

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.