IPO: Alltainer

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industrivaror & Tjänster
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 8 SEK
 • Teckningsperiod
 • 9 nov - 25 nov
 • Första handelsdag
 • 11 dec
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 43 %
PRIS PER
AKTIE
8 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
4 000 SEK
PRE MONEY
VALUATION
42,5 MSEK

IPO: Alltainer

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industrivaror & Tjänster
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 8 SEK
 • Teckningsperiod
 • 9 nov - 25 nov
 • Första handelsdag
 • 11 dec
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 43 %
PRIS PER
AKTIE
8 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
4 000 SEK
PRE MONEY
VALUATION
42,5 MSEK

Möjlighet att investera i ett bolag som med en väsentligt större produktionskapacitet ser ökande vinstnivåer på en marknad i stark tillväxt

Alltainer erbjuder genom återförsäljare med etablerade nätverk av kunder standardiserade lösningar inom boende, sanitet, och event. Produkterna består av nyproducerade ISOcertifierade sjöcontainrar som inreds enligt standardiserade utformningar för att passa kundens behov, med en väsentlig lägre prisbild än existerande alternativ. Sjöcontainrarna köps in från Kina och byggs om i bolagets fabrikslokal som hyrs i Vietnam, där de sedan säljs vidare till återförsäljare för mellan 100 – 400 TSEK per container. Produktionen i Vietnam innebär låga produktionskostnader med framtida stordriftsfördelar, vilket antas resultera i ökade marginaler.

 1. Bolaget har via sin återförsäljare i USA och Kanada, Container Solutions Worldwide AB (”CSW”), mottagit ett ”Letter of Intent” för en order om totalt 400 inredda containrar med leverans de två kommande åren, där 100 stycken beräknas levereras under verksamhetsåret 2020/2021 och resterande 300 containrar 2021/2022. CSW säljer containrarna vidare till ett nät av distributörer och slutkunder, vilket resulterar i att Alltainer inte står för några försäljningskostnader eller marknadsföringskostnader.
 2. Produktionen av containrarna är placerad i Vietnam, vilket är ett låglöneland. Dettaresulterar i lägre personalkostnader gentemot konkurrenter med produktion lokaliserad i Europa och USA. Allt eftersom att produktionen ökar förväntas stordriftsfördelar att realiseras, vilket resulterar i lägre produktionskostnader per färdigproducerad container, samt lägre inköpskostnader av containrar i takt med att inköpsmängden ökar. De standardiserade lösningarna bidrar till en effektivare produktion, vilket i sin tur gör att antalet producerade containrar på månadsbasis ökar och eventuella flaskhalsar i produktionen kan elimineras. Allt som allt förväntas detta bidra till en högre rörelsemarginal framgent.
 3. Alltainer har en diversifierad produktkatalog med stor marknadspotential inom samtliga segment. Enbart marknaden för boendecontainrar förväntas växa från 44,5 miljarder USD 2017 till 73 miljarder USD 2025, en CAGR om 6,5 %. I denna marknad har Bolaget för närvarande sin kundbas i USA och Kanada, som representerar 39 % av den globala marknaden.Användningen av återförsäljare där Alltainer står som enda leverantör gör det möjligt attexpandera geografiskt till låga försäljnings- och marknadsföringskostnader. Potentialen att skapa bearbeta ytterligare marknader gör försäljningsvolymen kommer kunna öka ytterligare.

Alltainer erbjuder produkter inom tre segment:

 • • Boende
 • • Sanitet
 • • Event

Gemensamt för samtliga tre produktsegment är den ISO-certifierade utformningen på containern, vilket gör att de är enkla att transportera till ett relativt lågt pris i förhållande till liknande konkurrerande lösningar som trailers och RV’s. Stabiliteten i sjöcontainrar innebär att det inte krävs någon grund för placeringen av containrarna vilket tidigare lösningar gör, vilket bidrar till lägre kostnader för slutkund.

Boende är den marknad med störst potential för Alltainer. Segmentet består av färdiginredda boenden i storlekarna 20 fot, med två olika lösningar, respektive 40 fot, med tre olika utformningar. De är samtliga installerade med vattentank och septiktank, färdigisolerade och anpassade för arktiska förhållanden, med en förväntad livslängd på minst 25 år.

Containrar inom sanitet består av tre lösningar som består av toaletter och duschar, väl anpassade för byggarbetsplatser och andra tillfälliga evenemang. Bolagets ToiTainer är ett substitut till trailers, och då deras lösningar inte kräver någon grund att stå på, eller kräver anslutning till VA-nätverket, är de enkla att transportera till nya arbetsplatser och evenemang.

Event består av två lösningar, Bartainer är inredd med bar och LED-skärmar, samt en lösning med inbyggd LED-skärm. Bartainer är enkel att sätta upp och transportera mellan olika evenemang, och det standardiserade formatet skiljer sig från andra liknande lösningar, vilket innebär att Alltainer kan erbjuda sina lösningar till lägre priser. Containern med LED-skärm kan användas till ett bredare kundsegment, från drive-in gudstjänster, reklam, samt festivaler, och kan tack vare den stabila grunden användas vid svårare väderförhållanden än alternativa lösningar. Eventcontainrar har även ett högre snittpris än övriga segment. Av de hittills levererade containrarna har 8 av 37 varit eventcontainrar, vilket drivit upp rörelsemarginalen.

Produktionskostnaderna effektiviseras genom att utföra all produktion i Vietnam, vilket resulterar i låga lönekostnader. Detta innebär att de fasta kostnaderna inklusive lön och hyra minimeras till ca. 400 TSEK i månaden. Nuvarande facilitet för produktion har en potentiell produktionskapacitet på 25 containrar per månad, att jämföra med nuvarande 4 – 5 containrar per månad. Kapitaltillskottet från nyemissionen kommer användas till att öka produktionskapaciteten genom att expandera till nya faciliteter. En sådan utveckling gör att antalet producerade containrar kan öka till över 2 000 containrar per år, tillräckligt för att kunna möta den ökande efterfrågan de kommande åren.

Användandet av återförsäljare med egna nätverk av kunder där Alltainer är ensam leverantör bidrar med stabilitet, och möjlighet till ökad försäljning hos existerande kundbas i takt med att de går över till containerbaserade lösningar. Denna metod gör det även möjligt att snabbt kunna expandera geografiskt, med en planerad ökad geografisk spridning till Europa och Oceanien.

Boendecontainrar är ett alternativ till RV Parks i USA, där det för närvarande finns över 13000 RV Parks, en siffra som förväntas växa framgent. Alltainers lösningar kan även liknas vid Attefallshus i Sverige och så kallade ”Tiny Homes” i USA, en marknad som i USA beräknas övergå potentialen för att substituera trailers i RV Parks. Denna marknad består idag främst av husbilar, villavagnar, och liknande modulbyggen, samtliga med högre beräknade kostnader än de lösningar som Alltainer erbjuder.

Inom sanitet så är Bolagets produkter ett substitut för uthyrbara toaletter, en marknad som i USA estimeras till 24,7 miljarder USD 2025, en CAGR om 7,3 %. Ökat byggande och friluftsliv driver på tillväxten, där containrar som Alltainer erbjuder har längre hållbarhet, högre prestanda, och lägre pris än existerande lösningar.

Eventmarknaden är ytterligare en marknad med stor potential, och estimeras till 2 330 miljarder USD 2026. Endast en bråkdel av detta är Alltainers fokusmarknad, men tidigare uppvisat intresse har resulterat i stark tillväxt från existerande kunder.

Alltainer AB startade sin verksamhet för ett år sedan då jag kom in som VD i bolaget. Arbetet med att utveckla företaget har dock pågått i flera år av Tommy Tuong Nguyen som är grundare av Bolaget. Under tiden innan bolagsbildningen tog Tommy fram konceptet till de sjöcontainers som vi inreder i Vietnam. Han undersökte marknaden och fann ett väldigt stort intresse för dem i USA där det är mycket vanligare att hyra in utrustning till olika byggprojekt och arrangemang än vad det är här hemma.

Det ursprungliga konceptet var att bygga sanitetscontainers vilka togs fram efter de önskemål som uthyrningsbranschens samarbetsorganisation i USA hade på sådana. Det visade sig att behovet var mycket stort av nya lösningar som kunde köras ut och användas omgående utan besvärliga installationer av vatten, anslutning till elnätet och avloppssystemen. Därför integrerades vatten och septiktankar i våra sanitetscontainrar vilket gör att de är klara att användas direkt vid leverans. Intresset för vår lösning har visat sig vara väldigt stort vilket gjort att orderboken kunnat fyllas på ordentligt och vi producerar så mycket vi kan.

Utifrån erfarenheten av sanitetscontainers har vi gått vidare och även utformat bostadsmoduler och eventcontainers för olika evenemang. I dessa tider med covid-19 finns även idéer om att göra sjukhusmoduler vilka skulle kunna inredas som mottagningsrum och färdiga patientrum som alternativ i stället för tältlösningar. I dessa ska givetvis värme och all teknisk utrustning vara installerad från början för att snabbt och enkelt kunna transporteras dit de behövs varhelst i världen. Dessa kan då sättas in vid alla typer av katastrofsituationer där befintlig sjukvård inte är tillräcklig.

Som ni förstår så finns det mycket som kan göras med Alltainers sjöcontainrar. Det är bara fantasin och våra ekonomiska ramar som sätter gränserna. Av den anledningen gör vi nu en nyemission och i samband med det en notering av aktien på Spotlight Stock Market. Med mer kapital i bolaget kommer vi att kunna expandera verksamheten ordentligt, vilket är något som våra kunder kräver. Idag har vi resurser för att tillverka 5 – 7 enheter i månaden, men med inneliggande avsiktsförklaring om köp av 400 enheter måste vi öka produktionen väsentligt för att kunna hålla acceptabla leveranstider.

De containers som vi bygger våra enheter på tillverkas i Kina utav en av världens största containertillverkare. De fraktas till Ho Chi Minh City i Vietnam där vår produktionsanläggning ligger. Där inreds containrarna efter våra kunders behov. Vår inredningsanläggning i Vietnam är flaskhalsen och kommer med kapital från emissionen att byggas ut för att kunna tillverka hundratals enheter per månad. Utbyggnaden uppskattas kosta 5 miljoner kronor för att få en kapacitet om 2 000 enheter per år. Därutöver ska emissionen ge oss det rörelsekapital som krävs för att kunna expandera verksamheten.

Vår största marknad idag är i USA där Alltainers produkter säljs till ett nätverk bestående av cirka 30 distributörer och uthyrare över hela USA, från Kalifornien, över Texas, Colorado till Chicago och New York. Några är specialiserade på Sanitetscontainers andra på Bostadscontainers. I Kalifornien är det Event container som efterfrågas mest. All försäljning är koordinerad och drivs av Alltainers generalåterförsäljare för USA och Kanada, så Alltainer har inga marknadsföringskostnader för USA och Kanada. För den amerikanska marknaden

har vi tecknat ett ”letter of intent” på 400 enheter med generalåterförsäljaren som kan täcka hela Alltainers produktion fram till mitten av 2022. Därför måste Alltainer öka sin produktionstakt kraftigt för att tillmötesgå marknadens behov. Samtidigt skapar detta en bas för Alltainer, vilket innebär att vi kommer kunna redovisa positiva resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten under de närmaste åren.

Som jag hoppas ni förstår så händer det mycket i Alltainer just nu. För att klara av att genomföra dessa saker måste Bolaget tillföras kapital, vilket vi hoppas är möjligt genom föreliggande nyemission och den planerade noteringen av aktien på Spotlight Stock Market.

Jag välkomnar dig därför som investerare på vår resa, den har bara börjat.

Välkommen att teckna aktier i Alltainer AB.

Jakob Kesje,
VD i Alltainer AB