Emission: Zoomability

 • Aktiekurs
 • 1.39
 • Bransch
 • Fordon
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 8,0 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,9 SEK
 • Teckningsperiod
 • 30 okt - 13 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 315 625 SEK
PRIS PER
AKTIE
0,9 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
8,0 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Zoomability

 • Aktiekurs
 • 1.39
 • Bransch
 • Fordon
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 8,0 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,9 SEK
 • Teckningsperiod
 • 30 okt - 13 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 315 625 SEK
PRIS PER
AKTIE
0,9 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
8,0 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag som genom
regulatoriska godkännanden står inför stark tillväxt

Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”Bolaget”) utvecklar och säljer produkten Zoom Uphill®, vilket är en blandning av en fyrhjulsdriven elrullstol och ett All Terrain Vehicle (ATV), d.v.s. en elektrisk minifyrhjuling. Produkten är främst är konstruerad för att användas av personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna. Bolaget har sin bas i Sverige men bedriver även försäljning i stora delar av Europa där bland annat Norge och Italien är viktiga marknader. Utöver försäljningen i Europa håller bolaget på med att bygga upp en större försäljningsorganisation i USA vilket är en minst sagt omfattande marknad. Zoomability har redan de viktiga certifieringarna på plats för den europeiska, och har dessutom nyligen ansökt om ett FDA-godkännande för att Zoom Uphill® ska kunna klassas som medicinsk utrustning i USA. Ett FDA-godkännande skulle troligen utgöra en språngbräda för högre försäljningsnivåer på den nordamerikanska marknaden.

I samband med företrädesemissionen har en extern investerare för avsikt att investera minst 1,5 MSEK, med en ambition om ännu större belopp, och totalt kan Zoomability tillföras upp till 8 MSEK vid ett fulltecknad erbjudande. Teckningskursen på 0,90 kr innebär ingen rabatt mot den aktiekurs som var före emissionen kommunicerades, men vad som är desto mer intressant är den teckningsoption en investerare erhåller genom att delta i erbjudandet. Att TO4 ger innehavaren möjlighet att köpa aktier för 1,20 kr om cirka 6 månader kan komma att utgöra en bra affär – dels då vi ser att det finns möjlighet till flera kurstriggers fram tills dess som kan motivera en högre värdering, dels då aktiekursen de facto har sått högre än 1,20 kr så sent som för 1,5 månad sen, men sjunkit sedan dess under mycket låg handel. Utöver förutsättningarna till god avkastning innebär även en investering i Zoomability ett stöd för att ge personer med rörelsenedsättning bättre förutsättningar att leva ett liv med så få hinder som möjligt.

Analyst Group anser att genom kapitaliseringen av bolaget så kan Zoomability i betydligt större utsträckning realisera fördelarna med de hittills omfattande investeringarna i försäljningsnätverket i USA, för att uppnå en högre marknadspenetration på den nordamerikanska marknaden, vilken är världens största. Bolaget har dessutom som nämnt även ansökt om FDA-godkännande för att produkten ska kunna klassas som medicinsk utrustning i USA, vilket skulle sänka försäljningströsklarna och ge förutsättningar för att Zoom Uphill@ ska kunna föreskrivas, upphandlas och finansieras av fler typer av organisationer. Utöver FDA-godkännandet, vilket vid ett godkännande förväntas accelerera försäljningen i USA, har även Bolaget framgångsrikt testats enligt rullstollsdirektivet EN12184 under andra kvartalet 2023. Certifieringen förväntas ha signifikanta positiva effekter på försäljningen i Europa då det underlättar för statlig subventionering av Zoom Uphill@ i ett flertal länder, exempelvis Norge, som förväntas bli en av Bolagets viktigaste marknader i Norden. 

Zoom Uphill® har flertalet fördelar gentemot konkurrerande produkter på marknaden, bland annat att den är betydligt lättare viktmässigt och har en högre maxfart; två egenskaper vilka ses som särskilt viktiga för användaren. Därutöver är listpriset för Zoom Uphill® lägre än priset för jämförbara produkter, vilket har potential att agera som en katalysator för Bolaget framöver.

Sammantaget anser Analyst Group att investeringscaset för Zoomability är attraktivt. Med hänsyn till den historiskt negativa kursutvecklingen i aktien under de senaste kvartalen är den pågående företrädesemissionen en möjlighet att stärka sitt innehav till en lägre värdering, och samtidigt få en attraktivt prissatt teckningsoption på köpet.

Internationell expansion med tonvikt mot Nordamerika

Zoomability har under de senaste åren byggt upp en försäljningsorganisation med återförsäljare i ett flertal länder, såväl som en försäljningsorganisation i USA. USA är Zoomabilitys största marknad och under september 2023 kommunicerade Bolaget att en ansökan om registrering hos FDA skickades in. Processen görs i två steg och vid ett positivt utfall i registreringsprocessen förstärks Zoomabilitys marknadsposition avsevärt i USA då det innebär att Zoom Uphill@ kan föreskrivas, handlas upp och finansieras av olika organisationer. Som en effekt av Bolagets tidigare satsningar på den amerikanska marknaden förväntas ett FDA-godkännande utgöra en katalysator i termer av ökad försäljning för Zoomability. Ett FDA-godkännande förväntas även underlätta samt accelerera möjligheten att knyta an nya återförsäljare, vilket är en vital del för att uppnå starkare varumärkeskännedom och därefter mer omfattande försäljningsvolymer som skulle ta Bolaget närmare svarta siffror.

Unik produkt i förhållande till jämförbara bolag

Produkten som Zoomability under mer än ett decennium har utvecklat och förfinat besitter ett flertal attraktiva egenskaper. Genom en innovativ och unik design har Bolaget utvecklat en eldriven rullstol med den patenterade bottenplattan vilka möjliggör fyrhjulsdrift på ett flertal utmanade underlag. Förutom den effektiva fyrhjulsdriften särskiljer sig Zoom Uphill® mot konkurrerande produkter sett till ett flertal aspekter; Zoom Uphill®s räckvidd om upp till 40 kilometer är längre i relation till genomsnittet för konkurrerande produkter. Utöver räckvidden, vilken möjliggör en mer flexibel användning, så är produktens toppfart om 20 km/h högre än alternativa produkter vilka har en genomsnittlig maxfart om 11 km/h. Den högre topphastigheten ses som en unik egenskap i relation till jämförbara produkter eftersom det understryker att ”Zoomen” ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för de med funktionsnedsättningar i de nedre extremiteterna att uppleva ett liv utan begräsningar. Zoomens vikt är dessutom endast 108 kg, vilket är lägre än konkurrerande produkter. Den relativt låga vikten innebär att Zoomen lättare kan transporteras vilket i linje med den höga toppfarten ger bättre förutsättningar för användaren.

Marknad med strukturella drivkrafter

Zoom Uphill® besitter ju egenskaper som påminner dels om en elrullstol, dels en eldriven fyrhjuling (ATV & UTV). Marknaden för elrullstolar värderades år 2022 till 4,2 miljarder dollar och förväntas växa med en CAGR om ca 13 % fram till och med år 2026 för att då nå en storlek om 6,8 miljarder dollar. Marknadstillväxten drivs bland annat av en åldrande befolkning och således ett ökat behov av elrullstolar. Utöver en åldrande population globalt möjliggör även en högre disponibel inkomst att en allt större andel har möjlighet att införskaffa en elrullstol för att förbättra sin mobilitet. Marknaden för eldrivna fyrhjulingar anses även relevant för att uppskatta Bolagets totala marknad givet likheterna och funktionerna som Zoom Uphill® besitter kopplat till eldrivna fyrhjulingar. Marknaden för eldrivna fyrhjulingar estimeras drivas av en ökad elektrifiering i samhället vilket i sin tur drivs av den världsomspännande strukturella hållbarhetstrenden som förväntas fortsätta driva marknadsutvecklingen framgent. En ökad elektrifiering drivs även av en utbyggnad av laddningsinfrastrukturen, vilket förbättrar användningsvillkoren för eldrivna fyrhjulingar likt det har gjort med elbilar. De starka drivarna förväntas bidra till att marknaden från år 2021 estimeras växa med en CAGR om ca 21 % för att år 2030 nå en marknadsstorlek om 3,8 miljarder dollar.


[1] Research and Markets, Electric Wheelchair Global Market Report 2022: by Modality, Category, Age Group, Application and Region

[1] PS Market Research, Electric ATV and UTV Market Size and Share Analysis Report by Product Type (All-Terrain Vehicle, Utility-Terrain Vehicle), Application (Sports, Recreation, Agriculture and Utility, Military and Defense), Electric Energy Storage (Battery, Fuel Cell, Ultra Capacitor), Energy Storage Capacity (Up to 48V, 48V to 72V, More than 72V), Seating Capacity (One-Seater, Two-Seater, More than Two-Seater) – Industry Demand Forecast to 2030

 1. Konkurrenskraftig produkt

Utöver en unik design och ett patenterat chassi, samt fyrhjulsdrift, har Zoom Uphill® andra egenskaper vilka särskiljer den från övriga alternativ på marknaden för elrullstolar som är anpassade för terrängkörning. Zoom Uphill® har en vikt om 108 kg, vilket kan ställas i relation till en genomsnittlig vikt om cirka 185 kg för konkurrerande eldrivna rullstolarna. Den avsevärt lägre vikten är essentiell för att användaren ska ha möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt kunna hantera fordonet i tuffare terräng samt använda den längre sträckor. Därutöver har Zoom Uphill® en maxfart om 20 km/h och en räckvidd på upp till 40 km, vilket är betydligt högre än de flesta konkurrerande produkter. Likaså i de flesta fall betydligt bättre framkomlighet utanför asfalterade ytor, i kuperad terräng och vid vinterväglag. Den högre maxfarten och räckvidden understryker att Zoom Uphill® också är bättre anpassat som rekreationsfordon och bäddar för ett mer flexibelt användande i jämförelse med övriga eldrivna rullstolar. Det lägre listpriset i USA för Zoom Uphill® i relation till jämförelsegruppen har även potential att verka som en katalysator för ökad försäljning.

 1. Certifieringar och FDA-registrering

 Zoomability har investerat i riktade insatser för marknadsgodkännande och möjlighet att erhålla subventioner, där exempelvis Bolaget under tredje kvartalet 2023 startade processen för FDA-registrering av Zoom Uphill®. En FDA-registrering skulle i stor utsträckning förstärka Bolagets marknadspositionering i USA, som idag är Bolagets största marknad. Detta då Zoom Uphill® i betydligt högre grad skulle kunna föreskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer och myndigheter. Till följd av att Zoomability redan år 2019 är registrerad i EU som medicintekniskt hjälpmedel klass 1 enligt MDR:2017/745C, samt nyligen genomgått testning av Zoom Uphill® enligt elrullstolsdirektivet EN 12184, har ansökan hos FDA större möjligheter att bli framgångsrik. De positiva effekterna som en godkänd registrering hos FDA skulle ha på Bolagets försäljning i USA ses som mycket betydelsefulla eftersom den amerikanska marknaden är världens största och således även Bolagets viktigaste. Ansökan har en förväntad handläggningstid om 3-4 månader, vilket demonstrerar hur nära i tiden denna värdehöjare skulle kunna realiseras. EN12184 möjliggör också för Zoomability att lättare erhålla statlig subventionering av Zoom Uphill® i ett flertal europeiska länder. Det gäller i första hand den norska marknaden, vilken är den största i Norden för elrullstolar.

 1. Unik lösning som bidrar till en positiv effekt för funktionsnedsatta

Zoomability har i över 10 år vidareutvecklat och sålt Zoom Uphill® vilken underlättar för funktionsnedsatta att leva ett liv mer på sina egna villkor. Bland annat har tillhandahållandet av Zoom Uphill® gentemot kommuner utvecklats där Karlstad kommun nyligen har köpt tre Zoom Uphill® för att låna ut till kommuninvånare som har svårigheter att ta sig ut i naturen. Tillhandahållandet av Zoom Uphill® möjliggör för personer med funktionshinder att komma ut i naturen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Utlåning och försäljning av Zoom Uphill® till kommuner grundas på det avtal som Zoomability i februari 2023 ingick med Fritidsbanken Sverige, en ideell organisation som finns etablerad på 127 orter. Utöver kommuner i Sverige har bland annat Cortina d’Ampezzo i Italien köpt fyra Zoom Uphill®. Då vinter-OS 2026, och därmed också Paralympics, arrangeras på orten kan det bli en katalysator avseende försäljningen i Italien och andra länder. Försäljningen till Cortina d’Ampezzo påvisar även att Zoomability framgångsrikt kan marknadsföra produkten mot större turistanläggningar.

VD har ordet 

Zoomability grundades 2011 med en vision om att alla människor som upplever fysiska hinder ska nå en ökad rörelsefrihet, detta vare sig man bor i staden eller på landet. Bolaget har som målsättning att vara marknadsledande inom kundsegment för rörelsenedsatta personer som söker ökad mobilitet utomhus med hjälp av elfordon. Zoom Uphill® möjliggör ett liv i rörelse för personer som tidigare varit starkt begränsade på grund av olycka eller sjukdom. Sedan starten har bolagets terränggående elrullstol

Zoom Uphill® sålts i över 1000 exemplar världen över och är nu en färdig och anpassad produkt som uppfyller kraven för bl.a. CE-märkning i enlighet med MDR2017/745C och elrullstolsdirektivet EN12184.

Förutom i Sverige så är vi representerade i ytterligare tolv länder i Europa, och i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Hongkong. Den marknad med störst potential är den amerikanska där vi ansökt om FDA-godkännande. Vi har sedan tidigare ett dotterbolag i USA med fokus på försäljning och support. Ett godkännande kommer att innebära en väsentligt förbättrad marknadsposition i USA, där Zoom Uphill® enklare skulle kunna förskrivas, upphandlas och finansieras av olika organisationer. Det blir också lättare för personer att få en Zoom via sin försäkring. Vidare ser vi på kort sikt också en stor potential i Norge med tanke på att Zoom Uphill® nu har testats enligt EN12184, vilket medför att den kan förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel, och därmed starkt minskar försäljningströsklarna.

Vi har nu en tekniskt och användarmässigt mycket konkurrenskraftig produkt med nödvändiga certifieringar på en starkt växande marknad. En stor del av emissionslikviden kommer därför användas för att växa. Det gäller investeringar i insatsvaror och produktion samt till sälj och marknadsföring i strategiskt viktiga länder där vi redan är etablerade och kan expandera snabbt. Det är förutom USA också Sverige, Norge och Italien. Vi ser turistanläggningar och kommuner som en viktig kundgrupp framöver, inte bara i Italien och Sverige, utan även i USA och övriga länder där vi finns representerade. Det som nu i år skett i Italien och Sverige är bara en början.

Det största problemet vi har är den stora kapitalbindning i produktionen som ökad tillväxt innebär. Ledtiderna från inköp av komponenter tills vi kan få betalt från våra kunder är 6-9 månader. Ju bättre försäljningen går desto mer kapital behövs initialt. Emissionslikviden, med tillhörande teckningsoptioner, är ämnad att ge oss det kapitalet som behövs för att bli kassaflödespositiva redan år 2025.

Sedan jag tillträdde har jag haft en stark tro på bolaget och dess potential varför jag tidigare köpt aktier vid varje tillfälle som givits. Vi står nu i ett vägskäl där vi ser att det arbete som jag och övriga medarbetare lagt ner de senaste åren börjar ge frukt. Jag kommer därför att teckna hela min andel av Units i Företrädesemissionen.

Jag bjuder härmed in övriga aktieägare till att också teckna units i Företrädesemissionen, men även andra som tror på bolagets framtid kan teckna och eventuellt få tilldelning – tillsammans kan vi göra skillnad och hjälpa fler att bli ”A Free Mind In Motion”.

Pehr-Johan Fager,
VD Zoomability

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.