Emission: Unibap

 • Aktiekurs
 • 2.73
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 32,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 40 SEK per unit
 • Teckningsperiod
 • 27 nov – 12 dec 2018
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
40 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
98 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Unibap

 • Aktiekurs
 • 2.73
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 32,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 40 SEK per unit
 • Teckningsperiod
 • 27 nov – 12 dec 2018
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
40 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
98 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag som ligger i framkant inom industriell utveckling

Unibap AB (publ) (”Unibap” eller ”Bolaget”) utvecklar, säljer och implementerar innovativa lösningar för ökad industriell produktivitet i tillverkningsindustrin. Genom nya erbjudanden inom automatisk kvalitetsavsyning och styrning av robotar kan ytterligare automation och digitalisering implementeras för effektivitet och ökad konkurrenskraft. Unibap förädlar även information ombord på rymdsystem för en optimerad användning av begränsade kommunikationsresurser och snabb datafiltrering för kunder som är beroende av realtidsinformation. Unibaps verksamhet är baserad på erfarenheter från mångårig utforskning av rymden samt på utveckling av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

Unibap erbjuder en helhetslösning med produktfamiljen Intelligent Vision System – IVS. Ambitionen är att erbjuda produkten och dess arkitektur på flera sätt inom de tre huvudaffärsområdena, dels som produkt till slutkund, dels som en servicebaserad lösning för automatiserad industriell kvalitetssäkring. Unibaps SpaceCloud-lösningar för rymd-tillämpningar erbjuder även intelligent dataanalys mot olika typer av sensorer.

Bolaget genomför nu en emission för att kunna täcka kommande tolv månaders rörelsekapital. Detta för att fortsätta kunna utveckla deras existerande produkter samt att öka sin marknadsnärvaro i Sverige, Norden och Tyskland genom bland annat utökad personalstyrka inom sälj- och marknadsorganisationen.

 • Marknadsattraktiviteten inom automation är enorm och snabbt växande. Särskilt inom våra utvalda kundsegment, industri och rymd.
 • Vi har en spännande teknikbas som skalar i alla våra affärsområden tillsammans med patent i strategiska områden.
 • Därtill har vi en stabil företagsgrund, från styrelse, ledning och medarbetare som tagit affären från utveckling till skalning inom rymd och pågående industriprojekt.

Bolaget verkar idag på tre stycken marknadsegment: Automatiserad kvalitetssäkring, Automation och Robotik samt Rymd och Övervakning.

Marknaden för automatiserad kvalitetssäkring

Det är, enligt Unibap, en påtaglig trend att allt fler delar av tillverkningsenheter och produktionslinjer i utvecklingsländerna fortsatt automatiseras för att uppnå ökad produktivitet och effektivitet, något som förbättrar företagens konkurrenskraft. Bolaget anser vidare att det för närvarande pågår en digitaliseringstrend inom industrin där aktörer i allt större grad försöker uppnå fördelar genom att implementera teknik som möjliggör att fabriker själva kan besluta och organisera sig baserat på information från maskiner och produkter i fabrikernas flöden. Denna trend, även kallad industri 4.0, förväntas av Unibap att accelerera framöver. Bolagets erbjudande inom automatiserad kvalitetssäkring stämmer väl överens med dessa trender då det möjliggör automatisering av moment som tidigare ej var möjliga att automatisera, såväl som kan agera ny källa för informationsinhämtning och autonomt beslutsfattande.

Marknaden för automation och robotik

Bolaget anser att de trender som främst kännetecknar marknaden är att marknadens aktörer skiftar från högvolymstillverkning till att istället efterfråga en mer flexibel tillverkning med fler produktervarianter och lägre volymer. International Federation of Robotics nämner bland viktiga trender ökad tillverkningsflexibilitet (hög mix och låg volym), ökat behov av automation och skalbarhet hos små och medelstora bolag samt brist på utbildad arbetskraft inom integration och programmering av robotar. För att kunna automatisera tillverkning hos mindre bolag krävs vanligtvis lägre installations- och driftskostnader samt en högre grad av flexibilitet, vilket vanligtvis inte uppnås med typisk befintlig storskalig tillverkningsrobotik. Unibaps intelligenta produkter och lösningar som fästs på befintliga robotar innebär att inga fixturer behövs samt att roboten inte behöver programmeras eller omprogrammeras, vilket medför stora kostnadsbesparingar.

Marknaden för rymd och övervakning

Bolaget upplever att rymdmarknaden som helhet växer kraftigt. Morgan Stanley uppskattar att den årliga rymdmarknaden 2018 kommer uppgå till cirka 350 miljarder USD och förväntas öka till 1 100 miljarder USD till år 2040. En drivkraft bakom tillväxten förväntas vara kommersialiseringen av rymdindustrin där privata aktörer nu börjat ges möjlighet till att verka i branschen. Detta i kombination med stora telekommunikationssatsningar med nya tjänster som skapas till följd av en global tillgång till nätverk. Vidare uppskattas att 400 miljarder USD av tillväxten vara hänförligt till utvecklandet av maskin- till-maskin- kommunikation (M2M).

Vanligtvis behöver informationen som samlas in av sonden i rymden skickas till en station på jorden för vidare hantering och analys då sondernas traditionella plattformar inte har kapaciteten att hantera informationens omfattning. Detta är emellertid en ineffektiv och tidskrävande process vilket innebär att värdefull tid går till spillo. Unibaps beräknings- och mjukvaruplattform har en kapacitet och intelligens som möjliggör att informationen istället hanteras och analyseras direkt, vilket innebär en effektivare process. Unibap anser sig ha ett etablerat varumärke på den amerikanska marknaden för rymdlösningar där också större delen av Bolagets försäljning sker

Bolaget har inte tillräckligt med rörelsekapital för att finansiera den löpande verksamheten de kommande tolv månaderna. Bolagets ledning avser att använda emissionslikviden i erbjudandet till följande:

 • Vidareutveckla Bolagets produkter och relaterade tjänster inom både automatisk kvalitetsavsyning samt intelligent och flexibel automation och robotik genom att utöka resurserna inom utvecklingsorganisationen (cirka 40 procent av emissionsvolymen).
 • Öka marknadsnärvaron för Automatisk kvalitetsavsyning till fler industrivertikaler i Sverige, Norden och Tyskland över tid, genom ökade investeringar i nationella och internationella aktiviteter i kombination med utökad personalstyrka i sälj- och marknadsorganisationen (cirka 30 procent av emissionsvolymen).
 • Ökat fokus på affärsmodell med kvalitetsavsyning som en tjänst (QAaaS). Kapitalbehovet ökar initialt då Bolagets system behöver installeras och testas innan intäkter per avsynad produkt genereras (cirka 15 procent av emissionsvolymen).
 • Vidareutveckling av specifika tjänster som är baserade på data som Bolagets system automatiskt inhämtar och lagrar över tid. Denna vidareutveckling omfattar nya potentiella tillämpningsområden där ytterligare produktivitetsförbättringar kan uppnås genom automation av processer, statistik och rapporter (cirka 15 procent av emissionsvolymen).

Bolagets ledning avser att använda likviden från teckningsoptionerna till följande:

 • Förstärka internationalisering och produktifiering inom intelligent och flexibel automation (hela emissionsvolymen).

Unibap tog i samband med noteringen på Nasdaq First North Stockholm i mars 2017 på sig att lansera Bolagets lösningar baserade på Intelligent Vision System-arkitektur och därmed äntra den industriella marknaden. Utöver detta skulle vi även fortsätta utvecklingen av vårt produkterbjudande samt att vara med och bidra till den accelererande utvecklingen inom rymdindustrin. Under den mycket intensiva period som passerat sedan noteringen har Unibap levererat på den fastslagna strategin och genomfört många pilotprojekt inom automatiserad kvalitetssäkring och verifierat kärndelarna inom intelligent och flexibel automation. Kvalitets-säkringen är den del där vi kommit längst, vilket tydligt illustreras av genombrottsbeställningar från Husqvarna Group och Epiroc. Dessa är viktiga därför att de ökar tilliten till våra lösningar och validerar de fördelar som går att uppnå genom användning av dem.

Unibap har även etablerat samarbeten och utvärderingsprojekt med viktiga systemintegratörer som MIBA Industriteknik och AH Automation för uppskalning av kvalitetssäkring samt initiala projekt inom intelligent automation och robotik. Bolaget har bl.a. genomfört pilotstudier med Bombardier Transportation samt genomför för närvarande pilotprojekt med andra aktörer.

Inom rymd- och övervakningsområdet har verksamheten utvecklats med tilläggsbeställningar från redan befintliga kunder samt från nya välrenommerade kunder som Nasa, amerikanska flygvapnet och Försvarets Materielverk. De nya kunderna är mycket viktiga för Unibaps trovärdighet där SpaceCloud-lösningarna rankas mycket högt tack vare sin innovativa tillämpning av AI och sin förmåga att dela förmågemoduler från industriella AI-tillämpningar.

Marknaderna för Unibap är om möjligt ännu hetare än tidigare. Våra samtliga verksamhetsområden upplever en stor tillväxt som förväntas vara ihållande under en längre tid, vilket presteras djupare i avsnittet ”Marknadsöversikt”. Vi ser ökade europeiska satsningar inom just AI och robotik för att möta den tuffa konkurrensen från Kina och USA där de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, redan utvecklat nationella strategier eller riktade program. Genomgående halkar den industriella basen efter gällande automation, vilket gör att en stor affärsmöjlighet ligger framför oss. Marknaden ligger redo att mötas av Unibaps skalbara lösningar som är drivna av våra tränade artificiella förmågor.

Välkommen att teckna aktier och bli en del av Unibaps fortsatt spännande resa för framtidens smarta fabriker och automation, såväl på jorden som i rymden. Vi fortsätter skapa framtiden inom automation och robotik.

 

Fredrik Bruhn
VD och medgrundare i Unibap