Emission: Triboron

 • Aktiekurs
 • 0.29
 • Bransch
 • Miljöteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 12,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,75 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6 dec - 20 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
25,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Triboron

 • Aktiekurs
 • 0.29
 • Bransch
 • Miljöteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 12,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,75 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6 dec - 20 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,75 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
25,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett Cleantech-bolag vars teknik kraftigt kan reducera koldioxidutsläpp

Triboron är ett svenskt miljöteknikbolag med inriktning på att minska bränsleförbrukning och därutöver öka effektiviteten genom Bolagets patenterade bränsleadditiv, Fuel Formula, som bevisat minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt 3–5 %. Produkten bygger på grundämnet Bors unika egenskaper som medför minskad mekanisk friktion genom utblandning i bränslesystemet, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen, ökar effektiviteten och minskar koldioxidutsläpp. Triborons produkter har samtidigt antikorrosiva och antibakteriella egenskaper, som vidare talar för teknologins fördelar. Triborons affärsmodell innefattar tre olika intäktsmodeller: licensaffärer, distribution (B2B) och direktförsäljning, där Bolagets primära fokus är att sluta ytterligare licensaffärer. Genom licensaffärer med större aktörer inom bränsleproduktion förväntas Bolaget, genom bevisad teknologi och partnerskap, kunna växa försäljningsvolymerna till en bruttomarginal närmare 100 %, vilket möjliggörs genom stora volymer av större bränsleproducenternas där Triborons produkter licensieras ut för extern produktion, baserad på produktionsvolym.

Genom pågående nyemission, om ca 13 MSEK, är det Triborons ambition att fortsätta exekvera på Bolagets plan för fortsatt kommersialisering, och därutöver stärka Bolagets rörelsekapital samt vidare investera i Triborons teknologi för att bibehålla dess starka konkurrensfördel.

”Genom licensavtal förväntas Triboron snabbt kunna växa Bolagets försäljningsvolym skalbart och till nära 100 % bruttomarginal, genom den stora produktionsvolym som en större aktör, i form av en ledande bränsleproducent, skulle stå för. Licensavtalen innebär att bränsleproducenten själv tillverkar Triborons produkter mot en licensavgift baserad på volym.

Marknaden för bränsleadditiv har under de senaste åren ökat cirka 8 % årligen och marknaden värderas idag till cirka 500 mdSEK, främst drivet av utvecklingen inom transportsektorn och högre krav på reducering av koldioxidutsläpp. Fortsatta krav på vidare minskning av koldioxidutsläpp från transportindustrin innebär medvind i implementeringen av produkter likt Triborons och kan bana väg för ytterligare tillväxt på en annars relativt trögrörlig marknad. I samband med pågående nyemission förväntas Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 13 MSEK, vilket avses investeras i en stärkt försäljningsorganisation, ökning i rörelsekapital och vidare investeringar i Bolagets produkter. Utifrån en Pre Money-värdering om cirka 26 MSEK, Triborons intressanta teknik som ligger helt rätt i tiden samt pågående kommersialisering med potentiella licensavtal anser Analyst Group att en investerare, i sällskap med bland annat Carl-Henric Svanberg (f.d. styrelseordförande för BP samt VD för Ericsson och Hans Stråberg (styrelseledamot i Investor, SKF och Atlas Copco), ges en attraktiv risk reward genom att teckna i emissionen.”

Patenterad grön produkt med unika konkurrensfördelar

Triborons patenterade produkt ökar effektiviteten och minskar kostnaderna samtidigt som det bidrar till en minskning av koldioxidutsläpp. Triboron minskar friktionen i förbränningssystem och kan användas i alla typer av bränslen, och värt att poängtera är att ingen utav Triborons konkurrenter kan erbjuda likvärdig prestanda i form av teknisk effektivitet och miljöfördelar, till samma pris.

Licensaffärer medför skalbarhet och stabila kassaflöden

Triborons pågående kommersialisering fokuseras mot licensaffärer till större aktörer. Avtalen innebär att Triboron licensierar ut produktionen till en extern aktör (exempelvis Equinor, OKQ8, Preem, etc.) vilket innebär att kassaflöden kan säkras över längre tidsperioder till närmare 100 % bruttomarginal, tack vare bränsleproducenternas volym. Genom avtalen licensieras produktionen ut till bränsleproducenten som sedan betalar en licensavgift baserat på volym.

Den globala marknaden för bränsleadditiv uppgår till 500 miljarder kronor

Den globala marknaden för bränsleadditiv har under de senaste åren ökat med cirka 8 % årligen och marknaden beräknas värderas till 500 mdSEK. Implementeringen av Triborons produkter kännetecknas också av medvind i samband med att transportsektorn ställer allt högre krav på minskning av koldioxidutsläpp. Miljöeffekten av Triborons produkter skulle, bara i Sverige, motsvara cirka 300 000 färre fordon i trafik och uppåt 5 % lägre koldioxidutsläpp.

Grundämnet Bor är välkänt och välanvänt inom kemiteknik tack vare dess smörjande egenskaper, och svårigheten ligger i att finna en stabil blandning med Bor, som oftast lägger sig i botten av behållaren, vilket oftast leder till kompromisslösningar vilket Triborons tekniska framställning lyckats undgå. Triborons bedömning är att ingen konkurrent i dagsläget kan erbjuda samma teknologi och prestanda till ett lägre pris, Bolagets patenterade tillverkningsprocess av Borföreningen har därutöver i referensprov visat på stabilitet i mer än 15 år. Genom utblandning av Triborons produkter i en förbränningsmotor interagerar föreningen med metallerna och bildar en tribofilm, vars molekyler endast är några miljondels millimeter tjockt. Filmen innebär att mycket små mängder Triboron behövs för att bibehålla minskningen av friktion efter processen inletts, Bolagets produkt Fuel Formula har i tester visat sig halvera friktionen i alla bränsletyper. Produkten är ett så kallat bränsleadditiv som adderas till bränslen vilket omedelbart kan minska bränsleförbrukningen och bidra till positiva miljöeffekter.

Traditionella fossila bränslen orsakar tre fjärdedelar av världens totala utsläpp av växthusgaser, och trots snabb utveckling av förnybara bränslen och elektrifiering av fordonsflottan väntas fossila bränslen fortsatt vara den viktigaste energikällan för transportsektorn de nästkommande 50 åren. Detta innebär att effektivisering av bränsleförbrukning, genom bränsleadditiv, kan vara en av de snabbaste och enklaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Av denna anledning har marknaden för bränsleadditiv växt med cirka 8 % årligen de senaste åren, för att idag värderas till cirka 500 mdSEK. Triborons produkter har visat goda smörjande och skyddande egenskaper för biobränslen såsom etanol och metanol, vilket innebär en ytterligare potentiell marknad i samband med att omställningen till förnyelsebara bränslen fortsätter.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.