Emission: H&D Wireless

 • Aktiekurs
 • 0.01
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 26 MSEK
 • Teckningskurs
 • 3,50 SEK
 • Teckningsperiod
 • 26 mar - 12 apr
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 43 %
PRIS PER
AKTIE
22 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
88,9 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: H&D Wireless

 • Aktiekurs
 • 0.01
 • Bransch
 • Informationsteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 26 MSEK
 • Teckningskurs
 • 3,50 SEK
 • Teckningsperiod
 • 26 mar - 12 apr
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 43 %
PRIS PER
AKTIE
22 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
88,9 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (“H&D Wireless”, ”HDW” eller “Bolaget”) utvecklar och säljer moduler, system och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och övervakning av processer inom industrin som är fysiska t.ex. utrustning, verktyg, inventarier och människor. Tekniken gör det möjligt att med hjälp av AI analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer inom en rad områden. H&D Wireless har på kort tid vunnit en stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag, inför deras digitalisering samt vidare börjat leverera volymproduktion av nya radiomoduler efter en kraftig ökning av Design-Ins hos IoT-kunder.

Under 2019 har H&D Wireless även förvärvat majoriteten av aktierna i MVV Holding AB (”MVV”). Bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas ge goda synergier. MVV konsolideras från Q2-19 och H&D Wireless-koncernen beräknar en omsättning om 50 MSEK på rullande 12 månaders basis med förvärvet inkluderat. Till teckningskursen 3,50 kr per unit (en (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption) och en rullande omsättning om 50 MSEK, värderas H&D Wireless till P/S 2.3 och EV/S 1.7, inkl. pågående företrädesemission. Med tanke på en snart påfylld kassa, tillkommande förvärv, fortsatt momentum i grundaffären och en marknad som befinner sig i en kraftig tillväxt, kan det argumenteras för att det finns utrymme för uppvärdering i aktien från nuvarande nivåer.

H&D Wireless har sedan 2009 utvecklat och sålt lösningar som gör det möjligt att trådlöst koppla upp produkter till internet. Lösningarna erbjuds i form av standardiserade WiFi- och Bluetooth-moduler, vilka integreras i kundernas produkter. Modulerna säljs huvudsakligen per styck, men i växande omfattning även i form av mer kundanpassade projekt. Verksamheten har varit framgångsrik och sammantaget resulterat i över 1 000 000 levererade enheter till kunder över hela världen. Verksamheten baseras på de egenutvecklade molnbaserade mjukvaruplattformarna ”Griffin IoT Cloud Service” och ”Griffin Enterprise Positioning System” (GEPS) samt den nya mjukvaran från MVV köpet som heter Casat.

1

H&D Wireless bedömer marknadens storlek i norden till 3–6 miljarder kronor för tjänster och produkter kopplade till Industry 4.0, där vi har en ambition att ta en betydande marknadsandel. Bruttomarginalen beräknas till mellan 40–80% beroende på komplexitet och kundsegment. GEPS for Industry är redo för lansering efter ett flertal utvärderingar framförallt inom 2 stora svenska verkstadsbolag och redan 10 installationer med 2000 objekt.

2

Andra affärssegment har visat intresse där GEPS plattformen anpassas på samma sätt som för GEPS for Hospitality som är installerad hos Exploria lekcenter och GEPS for Yard Management som installeras hos Keolis Sverige under andra kvartalet 2019. Bland annat byggsektorn visar intresse för GEPS plattformen genom det samarbetsprojekt för säkerhet som drivs tillsammans med Skanska och Microsoft.

3

Förvärvet av MVV Holding AB (publ). H&D Wireless är glada för att haft möjligheten att förvärva detta företag. Ett fint företag med stor potential där bolagens samlade potential är bedömd att vara väsentligt större tillsammans än var för sig. Marknaden för IoT och ”Connectivity” förväntas växa exponentiellt inom de kommande åren. Genom att förvärva och utveckla andra bolag kan betydande synergier uppnås i ökade kundrelationer, förbättrade produkter samt ökad gemensam kompetens inom samma verksamhetsområde.

 • Under december 2018 fick H&D Wireless en genombrottsorder från Keolis som investerade 1,2 MSEK i H&D Wireless IoT-teknik för att effektivisera företagets bussdepå. Erhållen order omfattar totalt två depåer, Keolis har därutöver utställt en avsiktsförklaring att utöka kontraktet till alla depåer i Stockholmsområdet. Keolis övriga verksamhet i Stockholm består av sju depåer, med cirka 750 bussar.
 • Januari 2019 kommunicerade HDW att de valts till IoT-partner i ett europeiskt forskningskonsortium som har som mål att kraftigt reducera folksjukdomen artros. H&D Wireless ska bidra med en IoT-lösning som bygger på den egenutvecklade plattformen Griffin® IoT Cloud Platform. Avtalet är värt ca 5,5 MSEK för H&D Wireless, varav hälften betalas ut vid projektstart under Q1-19.
 • Den 8 februari 2019 presenterade H&D Wireless en ny förvärvsstrategi där Bolaget avser att förvärva bolag verksamma inom försäljning och installation av IT- och automationslösningar inom tillverknings- och byggnadsindustri. Målsättningen var att slutföra ett första förvärv under våren 2019.
 • Ett första förvärv genomförs under februari/mars 2019 av MVV Holding AB. MVV säljer produkter och tjänster inom fordonsindustrin och redovisade 2018 en försäljning på ca 35 MSEK.

MVV grundades 1990 och har sedan starten levererat kvalificerade produkter och tjänster inom effektiva industrialiseringsprocesser. Bolaget är en nischad leverantör med fokus på globala kunder, i första hand verksamma inom fordonsindustrin. Bland bolagets kunder kan nämnas Volvo AB, Volvo Car Corporation AB, Parker Hannifin AB, Borg Warner AB och Nevs AB.

Tänkbara synergier mellan HDW och MVV Holdings är bl.a.:

 • MVVs konsulttjänster inom MVV International kommer att tillföra både omsättning och vinst till HDW koncernen. Här kommer Bolaget undersöka möjligheten till geografisk expansion t.ex. i Mälardals-området.
 • MVV och HDW har samma kundbas, men konkurrerar inte då produkterna kompletterar varandra. MVV har en mjukvaruprodukt, Casat™, för monteringslinan och HDW har ett positioneringssystem GEPS™ för hantering av materialet till monteringslinan och de två systemen kan dra stor nytta av realtidsinformationen mellan varandra och kan även till en del kunder erbjudas som ett paket på sikt. Casat™ 4.0, som släpps 2019 beräknas tillföra en betydande omsättningsökning från 2020. Här har man redan lämnat den tyngsta delen av investeringsfasen bakom sig och är i fälttester hos kund. Båda produkterna Casat och GEPS erbjuds som licenser varför ordervärdet kommer överstiga omsättningen vid varje rapporteringsperiod med 1-5x beroende på kontraktslängd i varje fall.
 • MVVs kunder har på kort sikt ett snabbt ökande behov av IoT lösningar för maskin och processövervakning vilket förväntas ge en ökad försäljning av IoT-enheter redan 2019.
 • MVV Industry Labs – Lång erfarenhet av automationslösningar och har nu kombinerat detta genom MVV Collaborative concept som har lämnat sin utvecklingsfas och går in i en kommersiell fas med ökade intäkter redan 2019. Kombination med HDW IoT samt realtidspositionering ses som ytterligare möjligheter.

Bolagets bedömning är att s.k. Short-Range-IoT utgör det största segmentet inom modulmarknaden. År 2016 kopplades över 5 miljarder enheter upp inom segmentet och den förväntade årliga tillväxten väntas uppgå till
20 % fram till år 2022. Moduler används inom fordon, städer, industri och konsument – där de största värdena finns inom industri och konsument. Modulmarknaden förväntas öka snabbt de kommande åren.

Realtidslokaliseringssystem (RTLS) påminner om GPS, men är anpassat för inomhuspositionering. RTLS möjliggör informationsgivning om exakt var i flödet/rummet ett objekt eller en person befinner sig vilket kan leda till effektiviserade ledtider och en säkrare arbetsmiljö. Den globala RTLS-marknaden uppskattas växa med en beräknad genomsnittlig årlig tillväxttakt på 46,47% mellan från 2017 till 2021.

H&D Wireless är mycket bra positionerat för att skapa värden för kunder och aktieägare när det gäller det snabba intåget av digitalisering hos tillverkande företag. De stora bolagen söker leverantörer som klarar av att stödja omställningen mot en ökad digitaliserad produktionsprocess i syfte att effektivisera och minska kapitalbindning. Genom förvärvet av MVV Holdings så erhålls ett flertal synergier med den existerande verksamheten bland annat genom deras 30-åriga erfarenhet från produktionsprocesser i fordonsindustri och H&D Wireless nuvarande produkter för industriautomation. Jag är övertygad om att det även kommer snabba på både utveckling och försäljningsprocess indirekt även för H&D Wireless produkter. I alla projekt genomförs en pilot för att validera genomförbarhet och nytta. Många av testerna närmar sig nu kommersialisering där det finns möjlighet att få betalt för integration och kundanpassning. Ytterligare en stor synergi med MVV är att de ser ett snabbt ök-ande behov av IoT-lösningar för maskin och processövervakning hos sina kunder, vilket förväntas ge en ökad försäljning av IoT-enheter redan 2019. Vi blir kontaktade varje vecka av företag som hört om oss, inte bara från Europa, utan även från USA och Asien vad gäller olika förslag på samarbeten.

Vår vision är att vi ska bli marknadsledande i Norden inom tjänster baserade på realtidslokaliseringssystem, automation och AI (Machine learning) för att därefter, expandera verksamheten internationellt tillsammans med våra kunder till deras fabriker utanför Norden.

Med våra egenutvecklade mjukvaruplattformar Griffin (IoT) och GEPS (RTLS+IoT) samt den nya Casat™ (MES) från vårt nya dotter-bolag MVV, skapas mycket starka och långvariga relationer till våra kunder eftersom de utvecklas i samarbete med kunderna i deras fabriker. Med GEPS® for Industry så automatiserar vi processer för materialhantering inom Industrin och med Casat™ så automatiserar vi monteringsprocesser, för till exempel Volvo Penta.

Projekt och konceptdemos

Under 2018 har ytterligare demonstrationer av GEPS®-systemet för material- och verktygshantering till industrin genom-förts samt att en installation slutfördes i november på Scanias konceptfabrik, Smart Factory Lab i Södertälje. Denna gång i den permanenta anläggningen för Smart Factory som byggts inne i fabriken tillsammans med bl.a. Ericsson. Där kan vi även bjuda in andra intresserade kunder för att se hur GEPS® for Industry fungerar på plats och vi har t.ex. redan haft personal från ABB, GE Healthcare, VW, Swedish Match och Keolis där för demos. På några event i Göteborg har vi både visat upp vår demo, Tåget, samt GEPS® in a Box. Även ett tiotal projektdiskussioner pågår med andra svenska industribolag och bolaget har redan totalt 10 installationer av GEPS och uppåt 2000 stycken objekt följs genom systemet. Inom byggnadsindustrin är vi engagerade i projektdiskussioner med ett par bolag med GEPS for Construction och har blivit utvalda av Skanska till ett samarbete inom IoT för att sätta en branschstandard inom byggsektorn samt att konceptdiskussionen med Cramo fort-sätter. Därutöver har vi ett antal IoT-projekt, som vi kommit varierande långt med. H&D Wireless har valts till IoT-partner i ett europeiskt forskningskonsortium som har som mål att kraftigt reducera folksjukdomen artros. H&D Wireless ska bidra med en Internet of Things-lösning (IoT) som bygger på plattform Griffin® IoT Cloud-plattform. Avtalet är värt 5,5 MSEK för H&D Wireless, varav hälften betalades ut vid projektstart i Q1 2019. Inom modulaffären har vi nu 28 stycken kundprojekt.

Piloter i löpande produktion

Utvecklingsfasen för den pilot som vi genomför med ett stort svenskt, icke namngivet, industriföretag i löpande produktion, ser positivt ut och har förlängts till Q2 med rapport och utvärdering i Q3. Detta är vår hittills största och mest kompletta pilot och innefattar både fordon, pallar samt materialföljning, dvs vår tjänst för produktionslogistics inom GEPS® for Industry. Under 2018 så startade vår produktion och leverans av de nya RF-modulerna och totalt levererades 12 000 st av den nya produkten med god prestanda, yield och nöjda kunder. För Casat™ så börjar nu utrullning av generation 4 till existerande kunder för tester under Q2-Q3.

Kundavtal och finansiering

H&D Wireless har fått en inledande order från buss-transportbolaget Keolis, som avser installation av H&D Wireless IoT-systemlösning GEPS® Yard Management i depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera flödet och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Den inledande ordern har ett värde på 1,2 MSEK. Vi har dessutom fått ett LOI på intentionen att installera GEPS® på samtliga depåer i Stockholm för Keolis. GEPS system för positionering och övervakning av utrustning,verktyg, materialflöden, inventarier och människor har många nyttor vilket har bekräftats fullt ut och det är nu väldigt tydligt att GEPS fyller ett gap som finns mellan bolagens affärssystem och deras manuella flöden. Med Casat™ från uppköpet av MVV, så är vi defacto redan leverantör av automatisering av produktionsprocesser till Volvo Penta, Parker, BorgWarner och Swegon i löpande avtal. Nordiska bolag som investerat miljoner och i vissa fall miljarder i helautomatiserade monteringsmaskiner hanterar ännu stora delar av materialflödet manuellt och är vår målgrupp. Även de mindre och medelstora kan göra stora vinster med automation och vi uppskattar marknaden i norden till 2000 stycken som vi kommer att bearbeta och räknar på att 200 stycken kan bli kunder i närtid.

Realisering av visionen

Vår vision är att vi ska bli marknadsledande i Norden inom tjänster baserade på realtidslokaliseringssystem, automation och AI (Machine learning). H&D Wireless har redan på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag, inför deras digitalisering samt vidare börjat leverera volymproduktion av nya radiomoduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos IoT-kunder. Med köpet av MVV fick vi både omsättning, kompetens samt mjukvaruprodukter till den svenska industrin. Med en stark position på denna nya accelererande marknad inom automation och positionering av industriprocesser, är jag övertygad om att 2019 blir mycket spännande år på väg mot en betydande lönsamhet inom kort samt en miljardindustri inom 5 år.

– Pär Bergsten, VD på H&D Wireless

Strategiskt så genomför H&D Wireless följande övergripande förändringsprojekt:

 • Bolaget fortsätter den pågående transformationen av verksamheten. Målet är att vidareutveckla och växa affären från ett tidigare starkt fokus på volymbaserad försäljning av hårdvara och moduler till att samtidigt fokusera på leveranser av system, tjänster och hela projekt.
 • Bolaget ska uppfattas som en strategisk samarbetspartner och leverera data från kundens verksamhet med hjälp av radioteknologi, kompetens och helhetslösningar till i första hand större svenska företag inom tillverkande industri och byggnadsindustri. Detta skall ske i gemensamma projekt med kunden för att åstadkomma en hållbar förändring hos kunden med snabb och återkommande återbetalning.
 • Bolaget ska förvärva, integrera och utveckla bolag verksamma inom försäljning och installation av IT- och automationslösningar inom tillverknings- och byggnadsindustri. Detta kan vara bolag som tillför kompetens till H&D Wireless idag existerande erbjudanden till kund men även bolag som idag har produkter där H&D Wireless kompetens inom radiokommunikation och säkerhet kan tillföra ny funktionalitet till dessa produkter.

Teckningsperiod: 26 mars 2019 – 12 april 2019.
H&D Wireless värdering Pre-Money: cirka 88,9 MSEK.
Teckningskurs: 3,50 kr.
Villkor för emissionen: Den som på avstämningsdagen den 22 mars 2019 är registrerad som aktieägare i H&D Wireless äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Tio (10) innehavda aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre (3) units. Varje unit innehåller en (1) aktie av samma aktieslag samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2A eller TO 2B, beroende på aktieägarens innehav.
Emissionsvolym: Vid full teckning inbringar emissionen 26 512 930,50 SEK före emissions- och garantikostnader som beräknas uppgå till cirka 5 MSEK inklusive kontant garantiersättning. I Erbjudandet innefattas även teckningsoptioner (TO 2B) som emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna har lösenpris om 5,50 SEK och kan lösas in under perioden 31 maj – 30 juni 2021, varvid en teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie.
Antal aktier innan emission: 25 250 410 aktier.
Antal aktier efter emission:  32 825 533 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 1,5 MSEK från VD Pär Bergsten samt emissionsgarantier om ca 10 MSEK. Således är emissionen säkerställd till cirka 43 %.