Emission: Tessin

 • Aktiekurs
 • 0.1
 • Bransch
 • Fintech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 26,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,15 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14 – 28 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 60 %
PRIS PER
AKTIE
0,15 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
17,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Tessin

 • Aktiekurs
 • 0.1
 • Bransch
 • Fintech
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 26,3 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,15 SEK
 • Teckningsperiod
 • 14 – 28 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 60 %
PRIS PER
AKTIE
0,15 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
17,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i Nordens digitala plattform för fastighetsfinansiering

Tessin Nordic Holding AB är ett fintech-bolag som grundades år 2014 med syfte att tillgängliggöra fastighetsmarknaden för investerare, och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering med en hittills total förmedlad lånevolym om 4,5 miljarder kronor. Plattformen har idag över 60 000 registrerade medlemmar, varav merparten i Sverige och Finland, vilket innefattar småsparare likväl som svenska och internationella institutionella investerare.

 

Tessins digitala plattform sammanför fastighetsutvecklare och fastighetsbolag som har behov av lånefinansiering, med privata och institutionella investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och normal fastighetspant som säkerhet, vilket medför en trygghet i en diversifierad investeringsportfölj. Tessinkoncernen erbjuder även kompletterande tjänster och produkter inom fastighetsfinansiering såsom Tessin Properties, vilket ett digitalt fastighetsbolag som äger och förvaltar kassaflödesgenererande fastigheter som helt eller delvis finansieras av Tessins investerarnätverk. Målsättningen är att generera en hållbar lönsamhet genom att förvärva högavkastande fastigheter och vidare nyttja potentialen i det egna investerarnätverket. Genom Tessin Services, som tillhandahåller låneagentverksamhet, effektiviseras och tryggas låneprocessen för medlemmar på̊ plattformen.

Den pågående företrädesemissionen, vilken är säkerställd till 60 %, ska skapa finansiella förutsättningar för Tessin att kunna leverera på bolagets tillväxtstrategi och dess finansiella mål för att uppnå lönsamhet genom en ökad tillväxt via bolagets befintliga marknader, och därutöver att ta produkterbjudandet till nya marknader.

Givet det försvagade makroekonomiska läget så står investerare inför en alltmer utmanande marknad där real avkastning är allt svårare att uppnå. Detta skapar därmed en ännu högre efterfrågan av investeringsalternativ likt Tessins plattform, vilken möjliggör för investerare att placera kapital i fastighetutvecklingsprojekt som historiskt i genomsnitt har avkastat 9 % årligen sedan start, vilket är en bra möjlighet i och med de nu turbulenta finansmarknaderna. Samtidigt som möjligheterna för positiv avkastning blir allt färre så har även bankerna blivit alltmer restriktiva med utlåning till fastighetsutvecklingsprojekt. De konsekvenser som har uppstått givet dagens marknadssituation skapar således goda möjligheter för tillväxt då Tessin blir en av få aktörer som kan möta mindre- och medelstora fastighetsutvecklares behov av att ordna med finansiering, samtidigt som bolaget möter investerares efterfrågan om avkastning.

Tessin visade under det tredje kvartalet i år dels en högre omsättning, dels att värdet av förmedlade lån fortsatte att öka. Under januari till september 2022 har värdet av Tessins förmedlade lån ökat till 941 MSEK (756 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om cirka 24 %. Vidare har bolaget under årets tredje kvartal signerat nya avtal om 600 MSEK. Samtidigt som Tessin har varit framgångsrika i att utöka portföljen har bolaget även lyckats attrahera institutionellt kapital då de i andra kvartalet tecknade ett avtal med den brittiska kapitalförvaltaren LCM Partners. Avtalet innebar ett initialt åtagande att 100 MEUR skall investeras via Tessins digitala plattform i lån för svenska fastighetsutvecklingsprojekt. Plattformen är således attraktiv både för småsparare och institutionella aktörer i dessa tider där det är svårt att finna direkt avkastning.

Sammantaget anser Analyst Group att den kortsiktiga oron angående bolagets finansiella ställning är diskonterad, samt att den värsta tillväxtoron förknippad med nuvarande marknadsläge kan vara förbi, och således kan bli en värdedrivare för Tessin under kommande kvartal. Därutöver så anser Analyst Group att en investerare, genom att delta i pågående emission där Pre-money uppgår till 17,5 MSEK, bjuds in till en god risk-reward.

 1. Konkurrenskraftig produkt…

Tessin grundades med syftet att fylla det finansieringsgap som existerande efter tillämpningen av BASEL III-direktivet till följd av finanskrisen. Bolaget har sedan dess kunnat nyttja denna ”lucka” på marknaden och på så vis kunnat expandera sitt nätverk utan konkurrens från större existerande aktörer, såsom de traditionella bankerna. Att vara en tidig spelare inom en förhållandevis konsoliderad marknad har varit den främsta framgångsdrivaren. Under 2021 hade Tessin en nettoomsättning om 44 MSEK, >1 MdSEK i förmedlat kapital, >0,3 % kreditförluster och 935 MSEK återbetalt kapital till investerare. Bolaget, på grund av dess expansiva nätverk, drar således nytta av industrikännedom vilket gör dess kärnprodukt, fastighetsutvecklingsprojekt, konkurrenskraftig mot nya aktörer som försöker ta sig in på marknaden.

 1. …som rider på stark underliggande marknadstillväxt…

Marknaden för person-till-person-utlåning för fastigheter förväntas växa från ett värde av 105,7 miljarder dollar under år 2022 till 343,3 miljarder dollar under år 2027, vilket motsvarar en CAGR om 26,7 % de kommande fem åren. Analyst Group anser att Tessin är väl positionerade att fortsätta vinna marknadsandelar till följd av bolagets industrikännedom inom en förhållandevis konsoliderad marknad. Tessins bevisade strategi i att hitta nya kreditvärdiga projekt bedöms vara en kritisk faktor för fortsatt hållbar tillväxt för att på så vis penetrera denna snabbväxande marknad. 

 1. …med framgångsrik skalbar plattform

Tessin har en beprövad metod för att hitta nya fastighetsprojekt med hög kreditvärdighet, något som förväntas bidra till en mer hållbar tillväxt framgent med fortsatt låg nivå av kreditförluster. Identifikationsprocessen för nya fastighetsprojekt förväntas även automatiseras i allt högre grad, och effektiveras, i takt med att marknaden för person-till-person-utlåning mognar. Detta innebär således att fastighetsutvecklare antas kontakta Tessin först, snarare än vice versa som gäller i nuläget. Bolagets identifikationsprocess estimeras bli än mer skalbar i takt med att marknaden mognar. Tessin har även kommunicerat att bolaget ämnar komplettera med nya produkter och tjänster genom affärsutveckling och bolagsförvärv, såsom förvärvet av den finska verksamheten i H1 2020.

Fastighetsutvecklingsprojekt är Tessins kärnprodukt medan bolagets kassaflödeslån är en del av produkterbjudandet sedan år 2021. Kassaflödeslån innebär lån med månadsvis ränteutbetalningar av redan existerande fastigheter och består följaktligen av ett fastighetslån till Tessin, som använder det för att finansiera sina egna fastigheter inom Tessin Properties. Detta diversifierar bolagets produkterbjudande och möjliggör på så att fler investerare med lägre riskaptit kan adresseras, då kassaflödeslån antas karaktäriserar av en lägre risknivå. Detta förväntas även vara fördelaktigt i rådande marknadsläge då risksentiment är svagare.

Historiskt har Tessin förmedlad individuella lån i storleken 15–30 MSEK, men antas framöver kunna hantera lån i storleken 100–150 MSEK med samma input av resurser. Bolaget kan på så vis förbättra marginalerna och skala upp i samband med att verksamheten expanderar. Analyst Group estimerar följaktligen att i takt med att Tessin adresserar en större marknad så kommer bolaget även förmedlade större lån, vilket skulle medföra marginalexpansion. Följaktligen bedöms förutsättningarna finnas på plats för att bolaget ska kunna uppnå sitt finansiella mål att visa lönsamhet under H2 2023, vilket även stärks av kostnadsbesparingsprogrammet om 20 MSEK som kommunicerades den 28 oktober i år.

Med ett tidigt inträde på den nordiska marknaden för person-till-person-utlåning av fastigheter så antas Tessin ha ett First Mover Advantage. Att inneha industrikännedom antas vara en kritisk faktor för att en aktör ska kunna vara framgångsrik, där vi ser att Tessin, genom att vara en tidigt etablerad aktör, bör ha förutsättningar att kunna öka sina marknadsandelar under kommande kvartal.

Ökad kapacitet skapar förutsättningar att bredda affären

Målet har sedan Tessin startades varit att tillgängliggöra fastighetsmarknaden för investerare och intresset för alternativa placeringar till börsen har ökat stadigt, inte minst senaste året. Idag utgörs Tessins investerarnätverk av fler än 60 000 aktiva medlemmar. Sedan 2017 har den genomsnittliga avkastningen på säkerställda lån som förmedlats via Tessins plattform varit mellan 9–10 procent och bolaget ser en tydlig ökad nyfikenhet för investeringar fastighetslån bland investerare som söker avkastning och riskspridning utanför börsen. Vi värnar stort om vårt nätverk och våra privata investerare kommer alltid vara en viktig källa till kapital.

För att öka vår kapacitet ytterligare, har vi målmedvetet fokuserat på att komplettera vårt investerarnätverk med institutionella kapitalkällor. Vi har i dagsläget både svenska och internationella investerare. I maj 2022 ingick Tessin avtal med en större brittisk kapitalförvaltare som ska investera minst en miljard kronor i lån som förmedlas via Tessins plattform, över en tidsperiod om 12 månader. En del av vår fortsatta plan är att fortsatt expandera, med fler kapitalkällor, för att möjliggöra ett bredare lånerbjudande på befintliga och nya geografiska marknader.

Stark efterfrågan på fastighetsfinansiering

Trots nuvarande skakiga makroekonomiska marknadsförhållanden erfar Tessin en stark efterfrågan av fastighetsfinansiering. Vår bedömning är fortsatt att flertalet fastighetsutvecklare upplever en skillnad mellan marknadspriser och bygg-/projekteringskostnader. De mindre och medelstora fastighetsutvecklare som Tessin samarbetar med skönjer ett tilltagande utbud av attraktiva priser vid förvärv av mark. En ytterligare positiv marknadskraft för mindre och medelstora fastighetsutvecklare är just tillgång till kapital. I pågående marknadssituation med allt större försiktighet vid finansiering har storbankerna blivit än mer restriktiva kring beslut av utlåning, och allt fler fastighetsutvecklare och fastighetsägare söker därför alternativ.

Tessin har under den senaste tiden även märkt av en ökad efterfrågan av finansiering till kvalitativa projekt. Med kvalitativa projekt menar vi projekt med goda marginaler, och bara under tredje kvartalet 2022 ingick vi avtal i sådana om drygt sexhundra miljoner kronor. De kommande kvartalen har goda utsikter med orderböcker omfattande totalt åttahundrafemtio miljoner kronor.

Lönsam och skalbar affärsmodell

För att uppnå det kommunicerade lönsamhetsmålet har sparåtgärder initierats. I enlighet med beslut tagna under 2022 har åtgärder i form av kostnadsbesparingar och omorganisation vidtagits för att skapa ökade förutsättningar för lönsamhet framåt. Vi har också valt en mindre aggressiv tillväxtresa i närtid med anpassning till rådande marknadsläge, intagit mer av försiktighet i kostnader samt skapat större effektivitet i organisationen. Ytterligare effektiviseringar innebär personalnedskärningar och omstrukturering inom företagets alla affärsområden. Totalt förväntas besparingsprogrammet reducera kostnader om drygt tjugo miljoner kronor och räknas nå full effekt under det andra kvartalet 2023. Tack vare vår digitala, skalbara plattform och med vidtagna effektiviseringar bibehåller vi vår leveranskapacitet och kvalité i leverans.

Jag vill avslutningsvis tacka alla i vårt investerarnätverk för fortsatt förtroende och hoppas att så många som möjligt av er även vill delta på vår resa mot lönsamhet genom att delta i företrädesemissionen!

Heidi Wik, VD
Tessin Nordic Holding AB

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.