Emission: TerraNet

 • Aktiekurs
 • 0.17
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North Premier Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 52,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,6 SEK
 • Teckningsperiod
 • 2 okt - 18 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
1,6 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
39 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: TerraNet

 • Aktiekurs
 • 0.17
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North Premier Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 52,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,6 SEK
 • Teckningsperiod
 • 2 okt - 18 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
1,6 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
39 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med högteknologiska lösningar för avancerat förarstöd och självkörande bilar

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) grundades 2004 med visionen att utveckla kommunikationslösningar för att överbrygga bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. TerraNet har tidigare historik av att verka inom ett flertalet olika affärsområden och Bolaget var verksamma i tre affärsområden så sent som i mitten av 2018; kommunikation mellan fordon-till-fordon, maskin-till-maskin samt telefon-till-telefon. Under 2018 valde TerraNet att strömlinjeforma sin organisation till att uteslutande bedriva verksamhet inom kommunikation mellan fordon-till-fordon, där huvudfokus är avancerat förarstöd och självkörande fordon.

Bolagets affärsidé är att utveckla mjukvara till fordonstillverkare och underleverantörer inom transportbranschen för att därigenom erhålla licensintäkter. TerraNets teknologi för avancerat förarstöd kan användas för en mängd olika typer av fordon, till exempel personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och elscootrar, men även för andra typer av intelligenta transportsystem, exempelvis i miljöer som gruvor, lager och nöjesparker. Bolaget erbjuder också konsult- och systemintegrationstjänster inom positionering och aktiv säkerhet.

TerraNet genomför nu en företrädesemission om ca 52,1 MSEK före emissionskostnader, vilken är garanterad till 80 procent. Emissionslikviden avses användas till bland annat ingenjörspersonal för ytterligare produktutveckling och innovationsarbete samt leverans av kundprojekt.

 1. TerraNet är en bra investering för den som vill exponeras mot högteknologiska lösningar för självkörande bilar och avancerat förarstöd, vilket är en enorm marknad i stark tillväxt.
 2. TerraNet har byggt upp ett brett nätverk av fordonstillverkare (exempelvis Volvo), leverantörer av aktiv säkerhet (exempelvis Veoneer) och testbanor för självkörande fordon (exempelvis AstaZero), vilka utgör goda referenspartners för TerraNets framtida produktlansering.
 1. Teknikskiftet pågår just nu och intresset är stort. Kända förvärv såsom Nutonomy (av Delphi 2017) och Cambridge Telematics, (av SoftBank Vision Fund 2018) som båda förvärvades ”pre-revenue” för 400 respektive 500 miljoner dollar påvisar intresset och potentialen i marknaden.

TerraNets verksamhetsområden kan delas in i egen produktutveckling, leverans av konsult-och systemintegrationsprojekt, gemensam produktutveckling samt produktförsäljning, där de tre förstnämnda är pågående affärsverksamheter för Bolaget. Grunden till TerraNets affärsstrategi ligger i Bolagets utvecklade mjukvarualgoritmer för positionering med hjälp av 5G-teknik, samt för kommunikation mellan olika fordon och mellan fordon och andra objekt. Samlingsbegreppet för teknologin benämns aktiv säkerhet, vilket exempelvis kan vara kollisionsvarning. Vid utgången av augusti 2019 uppgick Bolagets beviljade patent till 16 stycken i Sverige, Europa och USA, primärt hänförligt till kommunikationsteknologi. Under 2018 och 2019 lämnade TerraNet in ett flertal pågående internationella patentansökningar avseende algoritmer för positionering gällande tillämpningar för fordon. Fordonstillämpningar innefattar bland annat cellulär positionering och positionering mellan rörliga objekt.

Tillsammans med kunder och samarbetspartner bedriver TerraNet forskning och utveckling (FoU) gällande avancerat förarstöd och självkörande fordon. Exempelvis har TerraNet och Veoneer (tidigare Autoliv) tagit fram ett gemensamt marknadserbjudande efter lyckade fälttester avseende positionering, där meterprecision uppnåddes. I augusti 2019 lades en tilläggsbeställning från en tidigare kund som beskrivs som ”ledande fordonskomponents-leverantör inom smarta bromssystem” avseende prototypframtagning och funktionstestning. Beställningen är inom ramen för utveckling av ett system för avancerad kommunikation fordon-till-fordon.

Marknaden för självkörande fordon är fortfarande i början av sin utvecklingskurva. Från år 2020 och framåt förväntas självkörande fordon med mindre högteknologiska lösningar finnas tillgänglig för försäljning på den europeiska marknaden. Målet inom EU är att det slutligen skall finnas helautomatiska bilar, med högteknologiska lösningar, till kommersiell försäljning år 2030.  Marknaden för autonoma fordon förväntas uppgå till ca 7 000 mdUSD år 2050, vilket innebär att det idag görs omfattande investeringar och kontinuerliga utvärderingar av olika projekt och affärscase från ledande fordonstillverkare eller andra leverantörer. Nya aktörer, teknologier och affärsmodeller har gjort marknaden mer komplex än den traditionella fordonsbranschen, vilket ställer krav på fordonstillverkare att samarbeta för att nå ända fram till de högt satta målen. Exempel på den pågående utvecklingen är General Motors förvärv under 2016 av Cruise Automation för 581 mdUSD, vilka utvecklat en mjukvara för självkörande fordon. År 2017 köpte Intel Mobileye, vilka utvecklar kamerateknik för ADAS.

En annan intressant marknad är den explosionsartade framväxten av elektriska scootrar. Marknaden för elektriska scootrar uppskattas vara värd 42 miljarder dollar redan år 2030 och spås ha en årlig tillväxttakt om cirka 8,5 procent. Ett exempel är svenska Voi som har cirka en miljon registrerade användare i Europa samtidigt är marknaden som helhet en av de snabbast växande transporttrenderna. TerraNet bedömer att en viktig komponent även för elscootrarnas fortsatta framgång på marknaden kommer vara fokuset på säkerhet samt fordonets förmåga att kommunicera med omvärlden, vilket har setts inom andra fordonsslag.

Emissionslikviden skall användas till följande:

 • Återbetala de brygglån som upptagits under 2019; 17 MSEK
 • Produktutveckling och leverans av kundprojekt; 11 MSEK
 • Försäljning och administration, där fokus kommer att ligga på försäljning av konsult- och systemintegrationsuppdrag till befintliga och nya kunder, samt att utveckla samarbeten med relevanta aktörer inom branschen; 10 MSEK
 • Allmänna företagsändamål; 5 MSEK

Visionen bakom TerraNets affärsidé och produktstrategi är färre trafikolyckor genom utveckling av positioneringsmjukvara med hög centimeterprecision för avancerat förarstöd och självkörande fordon. Bolagets fokus är för närvarande framtagande av en offline, klient- och molnbaserad funktion för lokalisering av fordon i förhållande till andra fordon, fotgängare och elsparkcykelåkare med så hög noggrannhet som möjlighet till så låg fördröjning, så låg strömförbrukning och hög databandbredd som möjligt. Vid den av Ericsson arrangerade mässan i Kista i juni förevisade för första gången TerraNet mycket framgångsrikt en demo och prototyp till denna applikation.

Bolagets kunder utgörs av globala biltillverkare och deras underleverantörer (OEM och tier-1). Affärs-och faktureringsmodellen utgörs av intäkter från systemintegrationsåtagnden, framtida licenser samt serviceavgifter i olika kundstyrda produktutvecklingsprojekt.

TerraNet har idag ca 20-talet anställda i huvudsak med placering Lund samt medarbetare även i San Francisco, Boston och Stuttgart.

I fjärde kvartalet 2018 fattades ett strategiskt inriktningsbeslut att renodla TerraNets verksamhet med framtida fokus på förädling av mjukvara för avancerat förarstöd och självkörande fordon (AV och ADAS). 2019 har för TerraNet inneburit en omstrukturering av bolaget där tidigare tre affärsområden inom mobilbranschen (multimedia och industriell IoT) trimmats ned till ett enda med strikt fokus framåt på mobilitet och automotivesegmentet. Stora delar av den tidigare patentportföljen samt kompetenser inom konnektivitet har kunnat återvinnas när det gäller positionering och navigering, medan andra obsoleta delar skrivits av. TerraNet arbetar sedan dess koncentrerat med att adressera fordonsbranschen med ett produktfokus inom radiobaserad navigering och positionering samt med ett lika geografiskt fokus på svensk och tysk bilindustri.

Digitaliseringen och omställningen av de globala transportsystemen är inne i en expansiv fas med omfattande infrastrukturinvesteringar och subventioner inom global bilindustri för att ta fram nästa generations teknologier för att stödja denna trend. Framväxten av självkörande fordon och elbilar utgör i sig paradigmskifte och inflexionspunkt som denna industri inte upplevt sedan explosionsmotorns tillkomst. TerraNet har en given plats i denna industriella revolution. Ledande analysfirmor som Frost & Sullivan förutspår en årlig tillväxttakt på 25% inom avancerat förarstöd och autonoma fordon fram till 2030. 1,4 miljoner människor dör i världen uppskattningsvis i trafiken varje år. Det motsvarar ca två omfattande flygolyckor med fullastade jumbojets varje dag. 93% av dessa olyckor är förorsakade av den mänskliga faktorn. Denna olycksstatistik är drivkraften bakom trendskiftet. Utgångspunkten är att algoritmer (AI och maskinlärningsmjukvara) är bättre på att såväl organisera trafikflöden samt skickligare som förare och därvid bättre på att prediktera olika scenarier än människan. Det krävs naturligen komplexa inbyggda system för att göra detta möjligt. Processen är evolutionär och många nya generationer och teknikskiften kommer att ersätta varandra innan hela världens fordonsflotta är helt utbytt mot autonoma fordon. För att verifiera de ca hundramiljoner rader programkod i ett fullt autonomt fordon (SAE level 5) krävs rigorösa testsystem för olika nya sensorbaserade funktioner som kommer behövas 360 grader runt bilen (däribland radar, lidar, GPS, kamera, 5G positionering etc). TerraNets lösning är en säkerhetskritisk komponent i detta system av olika sensorarkitekturer för att skapa en effektiv och säker trafikmiljö med helt nya beteenden som kommer av en ny trafikbild med autonoma fordon, uppkopplade och sammankopplade fordon av olika slag. TerraNets teknologi bidrar även till att vidareutveckla de nya service- och affärsmodeller som automatiseringen av tung lastbilstrafik längs vägarna samt robotiseringen av taxirörelserna i olika megacities (Uber och Didi Chuching) för med sig.

Under året har bolaget ingått projektkonsortium med Volvo Cars och AB Volvo samt LTH inom 5G lokalisering samt även påbörjat ett leveransprojekt med den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem (ABS och EBS) för tunga fordon som än så länge har utmynnat i två beställningar.

Bland viktiga milstolpar utöver Ericssonmässan i Kista i juni har vi tidigare under andra kvartalet etablerat ett fast driftsställe med en säljagent i Stuttgart. Bolaget har ytterligare fördjupat samarbetet med ÅF när det gäller marknadsföring, produktutveckling och projektleverans.

Att bygga partnerskap och identifiera distributörer för gemensam industrialisering och kommersialisering är fundamentalt för att snabbt kunna bryta igenom på marknaden samt också för att hålla ner transaktionskostnaderna ifråga om ställtider både när det gäller att bygga organisation samt bryta upp nya kundkanaler. Ett sådant viktigt strategiskt partnerskap för bolaget är med ÅF. TerraNet utvärderar kontinuerligt samarbetspartners för både utveckling och marknadsföring.

I början av september tecknade TerraNet ett licensavtal inom tredimensionell bildanalys (computer vision) med Gerhard Dirk Smits, en uppfinnare och entreprenör i Silicon Valley med mångårig bakgrund inom Samsung och Intel. TerraNet tillförs genom detta avtal 24 stycken standardbrytande patent med ensamrätt att adressera hela automotivesegmentet globalt inom aktiv fordonssäkerhet när det gäller optisk scanning och bildkompression. Denna teknologi är ett komplement till och avsevärd förbättring av laserradarn (lidar) som idag är den dominerande teknologin när det gäller optisk avståndsmätning i olika trafikmiljöer. Genom denna strukturaffär kan TerraNet erbjuda en komplett fullstacklösning (SLAM-SDK) inom sensorfusion med både signalhantering och bildanalys i syfte att öka kundnytta och därmed en högre trafiksäkerhet och färre olyckor.

Kapitalet från nyemissionen kommer att finansiera investeringar i marknadsbearbetning, bemanning av leveransprojekt och vidare egenfinansierad FoU för att säkra konkurrensfördelar samt expansion av verksamheten. Med fokus på kundfinansierade produktutvecklingsprojekt bygger vi upp en förfrågnings- och offertstock samt orderbok inom aktiv fordonssäkerhet och kollisionsvarning både när det gäller affärer för komplett systemåtaganden som mera fokuserade nischprojekt.

Pär-Olof Johannesson, VD