Emission: Stenocare

 • Aktiekurs
 • 5.22
 • Bransch
 • Medicinsk Cannabis
 • Lista
 • First North Denmark
 • Emissionsvolym
 • 10,7 MDKK
 • Teckningskurs
 • 4,58 DKK
 • Teckningsperiod
 • 24 maj - 8 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 86,5 %
PRIS PER
AKTIE
4,58 DKK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
53,5 MDKK

Emission: Stenocare

 • Aktiekurs
 • 5.22
 • Bransch
 • Medicinsk Cannabis
 • Lista
 • First North Denmark
 • Emissionsvolym
 • 10,7 MDKK
 • Teckningskurs
 • 4,58 DKK
 • Teckningsperiod
 • 24 maj - 8 juni
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 86,5 %
PRIS PER
AKTIE
4,58 DKK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
53,5 MDKK

Möjlighet att investera i ett etablerat bolag inom medicinsk cannabis som står inför kraftig tillväxt framgent

 

STENOCARE grundades år 2017 och är ett danskt bolag inom medicinsk cannabis, vilka blev de första att få tillstånd att importera, distribuera, odla såväl som producera medicinsk cannabis år 2018. Idag är STENOCARE en producent och leverantör av medicinsk cannabis i sex länder, med tio produkter godkända för försäljning i samtliga av dessa länder. Bolaget köper produkterna från internationella leverantörer och distribuerar sedan dessa vidare till ett växande antal internationella marknader. Därutöver har STENOCARE en egen inomhusanläggning för odling av medicinsk cannabis, vilken är strategiskt inriktad för att möta farmaceutiska standarder och de regleringar som finns på olika marknader, primärt den europeiska.

Efter att ha expanderat till tre nya marknader under år 2022 och ytterligare en under år 2023, levererar STENOCARE nu produkter till sex länder, där nettoomsättningen uppgick till 2,8 MDKK under Q4-22. Det är den högsta nettoomsättningen STENOCARE har uppvisat sedan Q1-19, vilket var innan bolaget sa upp samarbetet med den före detta leverantören, CannTrust. STENOCARE har nu tio produkter godkända i dessa sex länder och väntas fortsätta den geografiska expansionen framgent. Genom att operera på en marknad med stark förväntad tillväxt, drivet av fortsatt legalisering av medicinsk cannabis, anser Analyst Group att bolaget har goda möjligheter att leverera en stark omsättningstillväxt framgent. Baserat på en Pre Money-värdering om 53,5 MDKK anser Analyst Group att pågående företrädesemission bjuder in till ett intressant investeringstillfälle.

STENOCARE genomför nu en emission om 10,7 MDKK före emissionskostnader, där nettolikviden avses användas inom tre områden:

 1. Fortsatt uppskalning är kärnverksamheten.

Att få produkter godkända på nya såväl som befintliga marknader är kapitalintensivt, då det krävs investeringar i licenser, infrastruktur och distribution, vilket är en nödvändighet för fortsatt tillväxt.

 1. Investeringar i färdigställandet av STENOCAREs egen inomhusanläggning för odling.

Anläggningen förväntas börjar generera försäljning år 2024, givet ett godkännande från myndigheter, därav väntas nettolikviden användas för en kommersialisering av produkterna, vilket väntas accelerera tillväxten från år 2024.

 1. Återbetalning av kortfristiga skulder.

Återbetalningen av skulder stärker bolagets balansräkning, vilket väntas leda till bättre möjligheter för tillväxt framgent genom att organiskt positivt kassaflöde, vilket förväntas under Q1-24, kan användas till att accelerera försäljningen snarare än återbetalning av skulder.

Företrädesemissionen är en unitemission där samtliga aktieägare på avstämningsdagen den 23 maj år 2023 erhöll en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit, bestående av två (2) aktier i den initiala företrädesemissionen samt en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen är 9,16 DKK, motsvarande en kurs om 4,58 DKK per aktie, där teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning av den initiala företrädesemissionen tillförs STENOCARE ca 10,7 MDKK före emissionskostnader och ca 8,5 MDKK efter emissionskostnader. Vidare kan teckningsoptionerna av serie TO 1 och TO 2 tillföra bolaget ytterligare 3,7–7,8 MDKK respektive 3,7–11,2 MDKK, givet full teckning och före kostnader. Således kan unitemissionen totalt komma att tillföra STENOCARE ca 29,7 MDKK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattas dels av teckningsförbindelser om ca 30 %, dels garantiåtaganden om ca 56,5 %, således är företrädesemissionen säkerställd till ca 86,5 %. Gällande teckningsförbindelserna har flera personer från STENOCAREs ledning och styrelse lämnat dessa, däribland VD Thomas Skovlund Schnegelsberg (5,1 % av den initiala företrädesemissionen), COO Søren Kjær (9,3 %) och CFO Peter Bugge Johansen (1,9 %) och de totala investeringarna från ledning och styrelse uppgår till ca 2 MDKK, vilket ingjuter förtroende till ledning och styrelses incitament att skapa ytterligare aktieägarvärde.

Fortsatta legaliseringar förväntas expandera marknaden

Den europeiska cannabismarknaden befinner sig i en spännande fas då Tyskland nyligen valt att legalisera cannabis för fritidsbruk, något som väntas medföra en bredare acceptans även för medicinsk cannabis inom landet. STENOCARE meddelade nyligen att bolaget fått en första produkt godkänd i landet, varför STENOCARE förväntas kunna kapitalisera på detta genom ett ökat antal föreskrifter av medicinsk cannabis från doktorer i landet. Dessutom kan en sådan legalisering agera som en katalysator för att fler länder ska lätta sin reglering samt för att skapa en bredare acceptans för medicinsk cannabis, vilket väntas driva tillväxten på marknaden som STENOCARE adresserar. Försäljningen av legal cannabis i Europa väntas växa med en CAGR om 43 % till år 2027, för att då vara värd 2,2 mdEUR, drivet av fortsatta legaliseringar av både medicinskt bruk och fritidsbruk. Därmed förväntas STENOCARE även att kapitalisera på den fortsatta avregleringen av den europeiska cannabismarknaden.

Gör anpassningar efter rådande marknad och regleringar

STENOCARE är i dagsläget den enda leverantören av medicinska cannabisoljor under pilotprogrammet i Danmark, samt i Norge och Sverige, vilket Analyst Group anser vara ett resultat av bolagets kompetens gällande regleringar samt förmåga att leverera kvalitetsprodukter. Vi ser detta som en viktig faktor för att operera på den hårt reglerade europeiska marknaden framöver. Vidare har STENOCARE anpassat bolagets logistiska rutiner enligt vad dess distributörer föredrar, vilket innebär leveranser i större kvantiteter. Detta väntas leda till fluktueringar i försäljningen mellan kvartalen men anses också vara en konkurrensfördel.

Lansering av premiumprodukter

STENOCAREs premiumprodukter, vilka förväntas lanseras under år 2024, använder en teknik vilken väntas innebära en förbättrad upptagning av cannabis i blodet, oavsett matintag. Historiskt har kroppens upptagning av cannabis i blodet varit ett problem för doktorer, då en varierande mängd av substansen faktiskt når blodet, vilket leder till svårigheter avseende att föreskriva rätt dos. Genom STENOCAREs premiumprodukter kan problemen adresseras, då initiala studier på hundar påvisar att den olja som används i dessa produkter medför en ökad upptagning i blodet oberoende av matintag och biologiska skillnader. Dessutom nåddes enligt studien maximal koncentration i blodet snabbare, efter en timme i stället för 2–4 timmar, vilket är fallet för traditionella oljor. Denna nya innovativa produkt är baserad på en patenterad teknologi, vilken STENOCARE har en exklusiv rätt att använda i bolagets produkter globalt. Givet att dessa produkter blir godkända för försäljning, förväntas STENOCARE kunna erbjuda en unik produkt till marknaden, vilken förväntas bidra till en stark omsättningstillväxt.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.