Emission: Savosolar

 • Aktiekurs
 • 0.04
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 62 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,71 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 - 25 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 88,5 %
PRIS PER
AKTIE
0,71 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
62 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Savosolar

 • Aktiekurs
 • 0.04
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 62 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,71 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 - 25 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 88,5 %
PRIS PER
AKTIE
0,71 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
62 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med fossilfria energilösningar och världsledande teknologi

Savosolar är ett finskt bolag som designar, utvecklar och säljer värmeenergisystem baserade på solenergi. Bolaget tillverkar världens mest effektiva stora solfångare, och fokuserar på att leverera värmesystem med över 1 000 kvadratmeters solfångararea. Savosolar levererade sitt första värmesystem 2011 och Bolagets större system täcker idag mer än 100 000 kvadratmeter. Genom Savosolars unika teknologi möjliggörs effektiv värmeöverföring tack vare tunna aluminium-profiler som används för direktöverföring av värme. Bolagets strategi, som innefattar stora satsningar inom utveckling för att upprätthålla starka konkurrensfördelar, har som målsättning att bli en global marknadsledare inom högeffektiva värmesystem i industriell skala.

Genom pågående företrädesemission om cirka 62 MSEK vill Savosolar öka sin finansiella flexibilitet och kapacitet att möta ökad efterfrågan och leverera större projekt, finansiera den löpande verksamheten samt vidareutveckla teknologin för att bibehålla och utöka Bolagets konkurrensfördelar.

”Savosolar har en världsledande position inom solenergi och Bolagets produkter ligger i framkant gällande teknologisk utveckling. Genom att implementera Savosolars energisystem kan kunder minska sina energikostnader och minska klimatpåverkan. Bolaget fokuserar främst på större projekt (> 1 000 kvadratmeter) och genom projektbaserade intäkter säkerställs löpande inbetalningar som samtidigt möjliggör snabb tillväxt. Marknaden för Savosolars segment väntas växa starkt nästkommande år, där marknaden för solfjärrvärme väntas växa med en årlig tillväxttakt om ~12 % fram till år 2025, för att då värderas till 7 mdUSD. Många världsledande länder inom implementering av solfjärrvärme är även Bolagets främsta marknader, där bland annat Tyskland och Frankrike ligger i framkant. Genom att ta in 62 MSEK kan Savosolar fortsätta investera i teknologin för att vidareutveckla Bolagets starka konkurrensfördelar samt finansiera den löpande verksamheten och expansion. Utifrån en Pre Money-värdering om cirka 62 MSEK och Bolagets beprövade teknologi samt marknadstillväxt ges en attraktiv risk reward genom att teckna i emissionen.”

Världsledande och prisbelönt teknologi

Savosolars värmesystem har mottagit flertalet priser och Bolagets produkter har utnämnts till världens mest effektiva, med 10–20 % högre effektivitet än konkurrenter. Produkterna innebär kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga energilösningar som hjälper kunderna att nå sina miljömål. Savosolars solfångare gör det möjligt för kunder att sänka energikostnader, spara yta genom världens mest effektiva stora solfångare och minska värmeförlusten tack vare det integrerade systemet.

Projektbaserade betalningar möjliggör löpande intäkter

Savosolars intäkter är baserade på Bolagets projekt som säljs direkt till kund. Projekten har hittills levererats till 18 länder och kunderna består av både mindre energibolag och internationella storföretag och industrier. Intäktsmodellen innebär att Bolaget mottar cirka 30

% av projektets värde i förskottsbetalning och cirka 10 % av betalningen när projektet avslutas, där emellan görs betalningar vid viktiga milstolpar, vilket säkerställer löpande intäkter under projektets gång.

Stark marknadstillväxt att vänta

Savosolars marknader kännetecknas av snabb tillväxt och en ökad efterfrågan globalt. Bolaget fokuserar främst på två segment, solfjärrvärme i Europa och Kina samt solenergi för industriella processer (SHIP) där störst potential ses i Europa, Latinamerika, Australien och Afrika.

Solfjärrvärme är storskaliga anläggningar som skördar energi från solen genom solfångare. Systemet integreras i befintliga värmesystem för privatbostäder och industrifastigheter. Den globala marknaden för solfjärrvärme estimeras växa med årlig tillväxttakt om ~12 % fram till år 2025, för att då värderas till 7 mdUSD, från dagens 4 mdUSD. Marknadens tillväxt beror främst på vidare urbanisering och högre efterfrågan på klimatsmarta lösningar, men även på teknologisk utveckling – där Savosolars produkter ligger i framkant. Många europeiska länder, såsom Tyskland och Frankrike, är Bolagets främsta marknader och även världsledande inom implementering av solfjärrvärme.

Marknaden för solenergi för industriella processer är fortfarande i tidig utveckling men teknologin utvecklas snabbt. Genom att utnyttja solenergin i industriprocesser kan temperaturer upp till 400 grader Celsius uppnås. Minst 74 anläggningar installerades globalt 2020, vilka estimeras täcka en yta av närmare 1,3 miljoner kvadratmeter. Utöver lägre kostnader medför systemen minskad klimatpåverkan, vilket är ett viktigt steg i kampen mot global uppvärmning.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.