Emission: Safe Lane Gaming

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Gaming
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 105,7 msek
 • Teckningskurs
 • 0,13 SEK
 • Teckningsperiod
 • 29 dec – 12 januari
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 92 %
PRIS PER
AKTIE
0,13 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
254 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Safe Lane Gaming

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Gaming
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 105,7 msek
 • Teckningskurs
 • 0,13 SEK
 • Teckningsperiod
 • 29 dec – 12 januari
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 92 %
PRIS PER
AKTIE
0,13 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
254 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett snabbväxande och förvärvsdrivet spelbolag med bred produktportfölj

Safe Lane Gaming (”SLG” eller ”Bolaget”), vilka kom till börsen under hösten 2020 via ett omvänt förvärv av telekombolaget Challenger Mobile, är ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolagets affärsmodell bygger på att förvärva, förvalta, utveckla samt förädla spel. Koncernen består idag av moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) med de helägda dotterbolagen Battlecamp AB och Raketspel Interaktiva Produktioner AB, därtill äger Bolaget det egna varumärket/studion Vanguard Gaming Studio och SLG Operations.

Bolaget äger även speltillgångarna Death Dungeon, Idle War Camp och Fan of Guns. För att hålla en god företagsstruktur har Bolaget, under moderbolaget, valt att hålla koncernen uppbyggd genom fyra strategiska vertikaler: Battlecamp AB, Raketspel Interaktiva Produkter AB Vanguard Gaming Studio och SLG Operations.

Raketspel är en spelstudio som grundades 1999 av spelpionjärerna Per Ekstig och Oskar Andersson, vilka utvecklar spel inom genren Casual och Hyper Casual. Studion har idag fler än tio spel med ca 350 000 dagliga användare och över 130 miljoner nedladdningar, varav 49 miljoner skedde under 2020, samt återfinns på plattformarna App Store och Google Play. Spelen är s.k. free-to-play spel och genererar intäkter genom In App Purchase (IAP). Spelet Dig This! är studions mest framgångsrika lansering fram till dags dato, med över 115 miljoner nedladdningar och deras senaste spel, Castle Raid!, nådde 15 miljoner nedladdningar under första två månaderna efter lansering. Under åren 2016–2019 växte Raketspel omsättningen med 3 341 % och omsatte under 2020 ca 59,5 MSEK med ett EBIT-resultat om ca 54,9 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 92,1 %.

Battle Camp är ett s.k. MMORPG-spel (Massive Multiplayer Online Role Playing Game), lanserat redan år 2013, och har sedan dess nått över 40 miljoner nedladdningar och har idag ca 10 000 DAU (Daily Active Users). Spelet finns tillgängligt på plattformarna App Store, Google Play och Amazon App Store, där intäktsmodellen baseras på IAP (In App Purchase) och IAA (In App Advertising). Spelet har rankats som nummer ett inom sin genre på flera marknader, och bolagets största marknader är USA, Brasilien, Ryssland och Frankrike. Spelet har ett unikt community och en omfattande följarskara på sociala medier, vilket särskiljer Battle Camp från merparten på mobilspelsmarknaden. Detta möjliggör för SLG att upprätthålla en god support men även interagera med sina spelare för att b.la. få förslag på hur spelet kan förbättras. Battle Camp genomför därtill löpande veckovisa events för att skapa tillväxt och öka engagemanget i spelen. Att spelet möjliggör social interaktion bland spelarna, dels genom chatt, dels genom att bilda lag och tävla tillsammans, är en stor nyckelfaktor till att spelet har kunnat leverera en hög omsättning sedan 2013.

Vanguard Gaming Studio är SLG:s eget varumärke, tillika spelstudio, vari förvärvade spel/speltillgångar som är av mindre storlek förvaltas och förädlas och utgör ett komplement till koncernens övriga dotterbolag. Idag innehar studion spelen Idle War Camp, Death Dungeon och Fan of Guns, med tecknade LOI-avtal för Stickya Games och Super Spell Heroes.

SLG Operations är synergimakarna inom koncernen, vilka fokuserar på annonsoptimering och marknadsföring av spelen. Teamet bakom består utav externa konsulter, samt medarbetare från SLG. SLG Operations använder sig av b.la. Performance Marketing i syfte att öka antalet nedladdningar, LTV (Life Time Value) och ROI (Return of Investment) för moderbolagets samtliga spel.

SLG befinner sig i en intensiv förvärvsresa som endast har börjat. Genom en tydlig Buy and Hold-strategi avser SLG förvärva speltillgångar i syfte att förädla, optimera och förvalta, för att förlänga spelens livslängd och därtill öka intjäningen och vinstmarginaler. Förvärvet av Raketspel medför dels viktig kompetens och erfarenhet, dels starka operationella kassaflöden som kan accelerera förvärvstakten, tillika den organiska tillväxten. Raketspel har ett starkt track-record av att lansera framgångsrika spel, vilket Dig This! och Castle Raid! är tydliga exempel på vilka har nått miljontals nedladdningar, och med en kostnadseffektiv spelutveckling tillåts höga marginaler. Tillsammans med SLG:s befintliga speltillgångar, såsom Battle Camp, genereras starka kassaflöden, vilket är viktigt för att dels kunna finansiera ytterligare speltillgångar i enlighet med förvärvsstrategin, dels förbättra, tillika optimera, spelen med interna medel. Genom att samla kompetenser från flera parter erhålls viktig know know, vilket SLG kan dra nytta av för att skapa synergier genom att återanvända och justera tekniker, tillika metoder, från Bolagets spel kontinuerligt. Mobilspelsmarknaden är en av de mest snabbväxande marknaderna i världen, vilket medför att marknaden är fragmenterad och under hård konkurrens, vilket samtidigt gör SLG:s förvärvsstrategi logisk genom att konsolidera spelutvecklare, tillika speltillgångar. Analyst Group anser att SLG står inför en stark tillväxt under god underliggande operationell lönsamhet och ser utifrån teckningskursen en mycket god risk reward till att delta i emissionen”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 • Bred produktportfölj – Spelportföljen består idag av över 14 spel inom flera av de just nu hetaste spelgenrers, med bevisat goda resultat.
 • Förvärvsdrivna – SLG har hittills genomfört två bolagsförvärv och tre förvärv av speltillgångar sedan starten i oktober år 2020 med mål om att genomföra 20 strategiska förvärv under kommande 3–5 åren.
 • Tydliga synergier inom koncernen – Genom att tillhandahålla en bred spelportfölj möjliggörs synergier där tekniker och metoder kompletteras samt återanvändas för att kontinuerligt optimera tillgångarna och finna rätt väg framåt.
 • Lång erfarenhet inom spelutveckling – SLG besitter hög kompetens och erfarenhet av att dels förvärva och förädla bolag, dels lång erfarenhet av spelbranschen i stort.
 • Starka kassaflöden – SLG består utav lönsamma speltillgångar/bolag som bara under Q3-21 uppvisade en EBITDA-marginal om 68 % med ett operationellt kassaflöde om 5,7 MSEK, vilket möjliggör investeringar i befintlig spelportfölj och möjlighet till fortsatta förvärv.
 • Bevisad strategi – SLG har genom implementerad strategi lyckats visa på både högre intjäning och starkare tillväxt i förvärvade speltillgångar och dotterbolag.
 • I början på en stark tillväxtresa – Genom att förädla och förvalta befintliga speltillgångar, i kombination med kommande förvärv, står SLG nu redo för fortsatt stark tillväxt.

Övergripande baseras SLG:s intäktsmodell på försäljning i spel på mobilplattformar (IAP) och annonser i spelen (IAA). Koncernen erhåller därutöver mindre royaltyintäkter relaterat till upplåtandet av rättigheter för andra att använda SLG:s spel i andra sammanhang. För att distribuera Bolagets spel på diverse plattformar, såsom App Store och Google Play, tas en plattformsavgift av det pris som slutanvändare betalar. Redovisningsmässigt upptar SLG dock hela bruttointäkten som nettoomsättning, samtidigt som plattformens andel av intäkter redovisas som en avgående kostnadspost. Då SLG inte avser att utveckla egna spel, med dotterbolaget Raketspel som undantag, är intäkterna beroende av att SLG fortsätter att förvalta och förädla spelen för att förlänga livstiden i spelet ytterligare, men även genom ytterligare förvärv, vilket är i linje med SLG:s förvärvsstrategi.

SLG har inte för avsikt att utveckla egna spel internt från grunden, även om det skall ske i förvärvade bolag. Förvärvsstrategin grundas i att förvärva beprövade speltitlar/bolag med en stark användarbas och stabila kassaflöden, där det finns en god potential att utveckla samt förädla de förvärvade speltitlarna. Det kan t.ex. handla om att bygga ett community, support eller nya funktioner, allt för att få spelare att stanna längre i spelen och öka intjäningen därigenom. Genom att inte utveckla egna spel och i stället förvärva etablerade speltitlar/bolag medförs en lägre operationell risk. Vidare ämnar SLG inneha en diversifierad spelportfölj för att sprida riskerna ytterligare i termer av b.la. trender och regeländringar, samtidigt som det möjliggör för SLG att forma Bolagets M&A-strategi utifrån det. Under kommande 3–5 åren är målsättningen att genomföra 20 strategiska förvärv av mogna spelbolag.

Förvärvsstrategin grundar sig i fyra steg:

 • Screening – Scanning och analys av förvärvsobjekt
 • Due Diligence – Genomföra en omfattande bolagsanalys och ingå förvärvsavtal
 • Integrera – Tillträda objektet samt integrera in i befintlig verksamhet
 • Utveckla – Utveckla förvärvsobjektet för att skapa tillväxt

Safe Lane Gaming tillhandahåller en bred mobilspelportfölj inom flera genrer, såsom Casual, Hyper-Casual, MMORPG, FPS och Role Playing Game. Spelindustrin är idag den största underhållningsindustrin i världen med strax under tre miljarder spelare globalt, och delas primärt in i tre huvudkategorier, PC, mobil och konsol. År 2020 var otvivelaktigt ett unikt år och medan andra marknader drabbades hårt av nationella reserestriktioner och lock downs, växte den globala spelindustrin med 23,1 % från 144,4 mdUSD år 2019 till 177,8 mdUSD år 2020 enligt Newzoo. Den snabbast växande kategorin, tillika den största, inom industrin är mobilspel som växte 27,4 % under 2020, vars marknadsstorlek uppgick till 86,8 mdUSD motsvarande ca 49 % av hela spelindustrin. Samtidigt som den breda spelindustrin estimerar uppvisa en svagt negativt tillväxt under 2021, estimeras mobilspelsmarknaden växa under 2021 med 4,4 % jämfört med 2020, för att då värderas till ca 91 mdUSD, motsvarande ca      52 % av totala spelindustrin.

Mobilspel har, och förväntas fortsätta, vara det snabbast växande segmentet inom spelindustrin, med en estimerad årlig tillväxt mellan 2019–2024 uppgående till ca 11 %. Det finns många anledningar bakom det här, däribland faktorer som att allt fler människor i världen använder sig utav en smartphone, med en ökande penetration i utvecklingsländer samt växande medelklass i b.la. Indien, att mobilspel kan spelas var- och närsomhelst samt att mobilspel har lägre utvecklings- och förvaltningskostnader.

SLG konkurrerar på den globala mobilspelsmarknaden, vilket är en hårt konkurrensutsatt marknad med stora globala aktörer som oftast har en fot i de flesta av värdekedjans steg. Det finns idag en stor mängd spelutvecklare, men distributionen av mobilspel är i huvudsak koncentrerad till två marknadsplatser i form av Apple App Store och Google Play, vilket medför en betydande konkurrens för spelutvecklare på dessa marknadsplatser. Bolaget bedömer att sina direkta konkurrenter är de som äger, driver och vidareutvecklar spel som t.ex. Qiiwi Games, G5 Entertainment, Stillfront Group, Embracer Group, Media and Games och Enad Global 7.

Kärnan i Safe Lane Gamings verksamhet ligger i att utveckla, förvärva och förvalta spel inom gamingsektorn. Vi befinner oss idag i en mycket intressant position med starka kassaflöden, en bred spelportfölj med mobilspel som täcker flera genrer, god tillväxt i våra dotterbolag Raketspel och Battlecamp, och en bevisat lyckad förvärvsstrategi.

Förvärvsstrategin som leder oss framåt

Vår förvärvsstrategi är aggressiv och föränderlig. Vi letar förvärv globalt inom en rad olika genrer, och är experter på att gå in i bolag och förvalta, förädla och marknadsföra existerande spel, hittills har flera av utvecklarna till spel eller bolag vi förvärvat anslutet sig till SLG-familjen, vilket vi ser som en positiv personal- och kompetenstillväxt i bolaget.  I våra förvärvsobjekt ser vi goda ekonomiska siffror, en positiv trend för spelen, och god kvalitet på kodnivå. Men viktigt är också att vi ser en framtid med spelet i vår portfölj och att det har en stark användarbas och kan hålla lång livslängd.

Förvärvade bolag – ett bevis på vår framgångsrika strategi

Succéförvärvet Raketspel är det senaste beviset på vår framgångsrika förvärvsstrategi, vilket bland annat fyllde på portföljen med flertalet titlar såsom Dig This! med över 115 miljoner nedladdningar. I Raketspel såg vi mycket kompetenta spelutvecklare med flera års erfarenhet, starka kassaflöden, fina vinstmarginaler, och möjlighet till en vertikal inom den spännande genren Casual och Hyper Casual. Under vår tid som ägare har Raketspel släppt spelet Castle Raid!, vilket laddats ned över 15 miljoner gånger under dess första 8 veckor och klättrat upp till flertalet förstaplatser på App Store och Google Plays topplistor världen över. Med ett mål om att årligen utveckla 10-20 spelprototyper ska Raketspel inte sakta ned, utan bäddar för fler lanseringar av globala succéspel.

Emissionen möjliggör ytterligare tillväxt

Vi har satt höga mål för år 2022, och har inga planer på att bromsa vår förvärvsresa. Vi skannar potentiella förvärvsobjekt för fullt och har pågående diskussioner med flera spännande bolag. Jag ser i framtiden ett Safe Lane Gaming med en bred bolagsportfölj, med spel inom flera genrer tillgängliga globalt på plattformar som mobil, konsol och PC.

Sammanfattning

Vår förvärvsstrategi är bevisat framgångsrik, och vi är i dagsläget i diskussion med flera spännande bolag tillika potentiella förvärvsobjekt. Vi har satt höga mål, och har en tydlig plan för att nå dessa. Jag ser med tillförsikt fram emot ett 2022 med fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som förvärvsdriven, och bjuder härmed in dig som investerare till att vara med på tillväxtresan i Safe Lane Gaming.

Jesper Nord,
VD, Safe Lane Gaming

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.