Emission: Qbrick

 • Aktiekurs
 • 0.2
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 7,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,25 SEK
 • Teckningsperiod
 • 7-21 december
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 60 % teckningsåtagande
PRIS PER
AKTIE
0,25 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
11,3 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Qbrick

 • Aktiekurs
 • 0.2
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nordic SME
 • Emissionsvolym
 • 7,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,25 SEK
 • Teckningsperiod
 • 7-21 december
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 60 % teckningsåtagande
PRIS PER
AKTIE
0,25 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
11,3 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett ledande mjukvarubolag som spänner bågen för 2024

Qbrick är en ledande nordisk mjukvaruleverantör som fokuserar på innovativa SaaS-baserade mjukvarulösningar inom Video-Tech, framför allt interaktiv video. Qbrick grundades i Sverige redan år 1999 med visionen att göra video digitalt, och idag levererar företaget en unik molnbaserad teknisk plattform där bolagets kunder kan skapa, redigera, och distribuera live-videos samt förinspelade interaktiva videofilmer. Därav gör bolagets produkter det möjligt för företag och organisationer att genom video kunna engagera kunder som i sin tur ökar konverteringsgraden och möjligheterna att kapitalisera på dem. Under Q2 år 2022 genomfördes ett framgångsrikt förvärv av Ritualen AB, ett bolag som tillsammans med Qbrick skapar synergier genom korsförsäljning och kostnadssynergier. Genom förvärvet fick bolaget tillgång till nya vertikaler inom bland annat videoproduktion, samtidigt som de expanderade sitt erbjudande inom befintliga affärsområden. Marknaderna där bolaget har en stark närvaro inkluderar bland annat offentlig sektor, hälsovård samt bank och finans. Intäktsbasen består för närvarande av cirka 100 välrenommerade kunder, både inom privat och offentlig verksamhet, såsom Handelsbanken, DNB och Region Stockholm.

Bolaget har idag 90 % återkommande intäkter i sina SAAS tjänster som utgör ca 70% av koncernens nettoomsättning, där kundkontrakten vanligtvis sträcker sig över flera år. Resterande 10 % av SAAS tjänsterna utgörs av projektbaserade och kundspecifika lösningar som kompletterar de återkommande intäkterna genom att skapa ett specifikt mervärde för kunden.

Genom pågående företrädesemission stärker Qbrick kassan, som vid full teckning tillför bolaget en nettolikvid om 6,6 MSEK, där 60 % av likviden är garanterad, i syfte att möjliggöra en ökad satsning och lansering av Qbrick Interact. Därutöver ska nettolikviden användas till att stärka Obricks affär inom bank och finans genom vidare expansion, och andra vertikaler, exempelvis inom marknadsföring och utbildning, där spännande projekt inväntar lansering och kommersialisering.

Uppskattat positivt resultat och kassaflöde under 2024

I kombination med kostnadsbesparingsprogrammet och en förväntad ökad produktefterfrågan förväntas bolaget leverera ett positivt kassaflöde under Q2-24 och positivt rörelseresultat före avskrivningar för helåret 2024. I relation till jämförbara bolag anses Qbrick vara attraktivt utifrån ett värderingsperspektiv med höga återkommande intäkter samt god tillväxtpotential.

Kostnadsbesparingsprogram för att nå lönsamhet inom kort

I september 2023 annonserade bolaget ett omfattande kostnadsbesparingsprogram om 9–12 MSEK som väntas visa full effekt under första halvåret 2024. Kostnadsbesparingsprogrammet berör främst bolagets rörliga kostnader vilket dock förväntas öka operationell produktivitet i bolaget genom optimering av administration, försäljning, samt marknadsföringsaktiviteter. Med en hög bruttomarginal och kostnadsbesparingar förväntas skalbarheten i affärsmodellen att realiseras.

Stark tilltro från ledning och befintliga ägare förväntas skapa aktieägarvärde

60 % av emissionslikviden är säkrad från bolagets befintliga ägarkrets samt styrelse och ledning. Detta tyder på en stark tro om Qbricks framtid och det minskar risken för ett säljtryck efter emissionen, vilket Analyst Group finner särskilt attraktivt.

I tabellen nedan återfinns jämförbara bolag där samtliga har en plattformslösning och är exponerade mot B2B. De två mest närliggande bolagen anses vara Bambuser och Streamify. Dessa, levererar en digital plattform som kan användas för bland annat livestreaming och e-handel. I förhållande till jämförelsebara bolag framstår Qbrick, med en högre bruttomarginal, attraktivt värderat ut med en låg värdering om endast 0,5 P/S.

Analyst Group bedömer att investeringsmöjligheten i Qbrick är attraktiv då bolaget har en lång historik inom Video-Tech och är den ledande aktören inom interaktiv video inom norden. Bolaget har redan förvärvat 100 välrenommerade kunder som genererar månatliga återkommande SaaS-intäkter. År 2022 bevisade bolaget också en stark operationell förmåga då de framgångsrikt förvärvade Ritualen AB, som levererar förstklassig videoproduktion och 3-D animation till spelstudios. Inom denna marknad bedöms Ritualen kunna uppvisa god tillväxt och utgöra ett tillväxtben för Qbrick. Sammantaget styrker detta Analyst Groups uppfattning av Qbrick som ett bolag med hög potential att kunna leverera en god tillväxt kommande år.

Hög andel återkommande intäkter bidrar till säkra kassaflöden

Affärsmodellen är enligt Analyst Group bolagets starkaste aspekt. Bolagets SaaS-relaterade intäktsbas utgörs av 90 % återkommande intäkter som bygger på fleråriga kundkontrakt B2B och mot offentlig verksamhet. Både offentlig verksamhet och B2B är, jämfört med traditionella konsumenter, betydligt mindre priskänsliga vilket ökar visibiliteten för framtida intäkter. Vidare gör bolaget ytterligare satsningar på att diversifiera intäktsbasen genom försäljning i andra vertikaler, såsom utbildning och marknadsföring, vilket förväntas minska kund- och marknadsspecifik risk samt ge ytterligare styrka i framtida försäljning och potential att växa under lönsamhet.    

Anledningen till bolagets ledande position inom Interaktiv Video bedömmer Analyst Group vara ett resultat av en stark produkt som medför ett högt värde för kunden. Denna slutsats återspeglas också i de många positiva kundrecensioner bolaget redovisar på deras hemsida.

Etablerad aktör på en snabbväxande marknad

Qbrick är ett intressant tillväxtbolag med långsiktiga möjligheter att kapitalisera på den starkt växande marknaden för videoplattformar. Marknaden är intressant givet effekterna som drevs på av pandemin. Idag förväntas marknaden växa med 20 % (CAGR) per år fram tills år 2027 och då uppgå till 21 miljarder dollar. Analyst Group anser att en investering i Qbrick bjuder in till en attraktiv risk-reward på grund av bolagets starka position, en lång historik inom Video-Tech samt en Pre Money-värdering om 11,3 MSEK. Vidare är 60 % av emissionslikviden säkrad från Qbricks ägarkrets, styrelse och ledning vilket medför låga kapitalanskaffningskostnader samt visar en stark tro på bolaget från ledning och ägare.

Ledande erbjudande inom interaktiv video

Qbrick är väl positionerade för framtida tillväxt då bolaget är marknadsledande inom interaktiv video inom Norden, och är i denna starkt växande nisch redo att fortsätta öka andelen återkommande SaaS-intäkter. Efterfrågan på interaktiv video drivs primärt av företag och organisationer som vill öka konverteringsgraden hos potentiella och existerande kunder. Vad som gör Qbrick Interact särskilt intressant är att det finns få begränsningar i kundprofilen och produkten kan på så sätt användas av företag inom de flesta branscher, vilket medför en stor adresserbar marknad och attraktiv långsiktig försäljningspotential. Till skillnad från konkurrerande tjänster, medför bolaget direkttillgång till, och kontroll över användardata som kan analyseras med hjälp av Qbrick Analytics, vilket ger en ökad förståelse för kundens behov. Marknaden för digitala videoplattformar fick en betydande positiv påverkan av pandemin och beräknas som sagt att växa med cirka 20 % per år. Den starka marknadstillväxten förväntas på lång sikt gynna framtida försäljning av Qbricks produkter, där marknadsstorleken bedöms uppgå till 21 miljarder dollar år 2027.

Möjlighet att växa inom intressanta vertikaler och diversifiera intäktsbasen 

Det framgångsrika förvärvet av produktionsbolaget Ritualen i Q2 år 2022, som bland annat levererar avancerad 3D-animation till spelbranschen, har breddat Qbricks adresserbara marknad och öppnat upp för försäljning inom en intressant vertikal. Under år 2024 väntas efterfrågan för Ritualens tjänster öka då det råder stark konkurrens bland globala spelstudios att få in nya kunder, vilket leder till ökade marknadsföringsbudgetar för nya spelreleaser som Ritualen, med sin bevisade och starka position, förväntas kunna kapitalisera på. Ritualens verksamhet har starka synergier med Qbrick, som exempelvis ökad försäljning genom en helhetslösning, och i kombination med en starkt växande dataspelsbransch tillför Ritualen ett intressant tillväxtben.

Vidare har Qbrick etablerat en position inom finansiell kommunikation, där bolaget idag levererar lösningar för videobaserad interaktiv investerarkommunikation till flertalet noterade bolag. Denna vertikal är intressant ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv och förväntas generera god tillväxt framgent då flertalet intressanta projekt redan ligger i pipeline. Sammantaget skapar Qbricks olika vertikaler en bredd och diversifiering avseende intäktsbasen vilket ger stöd för stabila, starka och återkommande kassaflöden. Dessutom har Ritualen bevisat Qbricks förvärvsförmåga och framgent finns betydande möjligheter för tillväxt, både organiskt och genom ytterligare förvärv samt konsolidering av videotjänster.

Attraktiv affärsmodell med tydlig skalbarhet möjliggör lönsamhetsmål

Qbrick möjliggör genom lanseringen av Qbrick Interact en ökning av andelen återkommande SaaS-intäkter vilket förväntas möjliggöra ett positivt kassaflöde under Q2 2024, och ett positivt EBITDA-resultat för helåret 2024. Qbrick uppvisar en bruttomarginal om 78 % LTM, och med låga investeringsbehov finns även god potential för en förbättrad lönsamhet på längre sikt. Bolaget har som nämnt idag 90 % återkommande intäkter i sin SAAS tjänst, där kundkontrakten vanligtvis sträcker sig över flera år, samtidigt som det är en skalbar affärsmodell, medför att Analyst Group ser Qbrick intressant ur ett investeringsperspektiv. De stabila SaaS-intäkterna tillåter bolaget att vidareutveckla produkter och fokusera på att vinna nya kunder och ta marknadsandelar inom flera vertikaler med en låg marginalkostnad per förvärvad kund. Intäktsbasen utgörs i dagsläget av cirka 100 välrenommerade kunder.

2023 inleddes starkt med en positiv rörelsevinst före avskrivningar för hela 2023 inom räckhåll. Qbrick fortsatte att stärka positionerna i både den privata och offentliga sektorn. Bolaget har även blivit en pålitlig partner för finanssektorn där vi bland annat adresserar kapitalmarknaden med interaktiv video. Qbricks interaktiva videotjänst har vunnit prestigefyllda avtal med stora kunder runt om i alla nordiska länder. Under andra kvartalet började vi se en viss avvaktan i våra kunddialoger där planerade projekt/investeringar pausades givet det osäkra marknadsläget. Som en konsekvens var vi då tvungna att annonsera en förskjutning av Bolagets tidigare kommunicerade mål om att uppvisa ett positivt rörelseresultat före avskrivningar innan 2024. Efter sommaren 2023 har Bolaget, trots det allmänna konjunkturläget, fortsatt träffa nya kundavtal som alla inkluderar interaktiva videolösningar, dock inte än i den takt som vi hade räknat med i början av året.

Jag är mycket nöjd med att styrelsen nu kommit fram till en bra lösning på finansieringsfrågan som på grund av ovan angivna skäl varit aktuell under hösten. Det är en styrka att, i den här marknaden, kunna säkra teckningsförbindelser från huvudägare, styrelse och ledning för Bolagets kapitalbehov, vilket gör att vi kan hålla kapitalanskaffningskostnaderna till ett minimum. Den underliggande trenden på marknaden är att alltmer av B2B-kommunikationen går mot video och vi ser nu också tydliga tecken på att interaktiv video kommer att ta en allt större del av den kakan framgent.

Det här kapitaltillskottet kommer att förbättra vår förmåga att leverera på vår strategi som ska ta oss till lönsamhet mot slutet av första halvåret 2024. Det kanske mest spännande som kapitaltillskottet möjliggör, är en ökad satsning på lanseringen av vårt interaktiva erbjudande Qbrick Interact. I och med kapitaltillskottet stärker vi också våra möjligheter att expandera vår affär inom bank och finans samt kan fortsätta bearbeta nya vertikaler inom instruktion, utbildning och marknadsföring, där många projekt skjutits på framtiden på grund av marknadsförutsättningarna under 2023. Lägger man till en förväntat stark utveckling för vårt produktionsbolag Ritualen är Qbrick nu på god väg mot att leverera svarta siffror under 2024 och en stark utveckling under 2025 och 2026.

Genom förvärvet av Ritualen AB kan Qbrick nu erbjuda videoproduktionstjänster i absolut världsklass tillsammans med tekniska videoplattformstjänster. Ritualen har dessutom en etablerad och intressant position i spelbranschen där bolaget har producerat speltrailers till flertalet så kallade AAA-titlar, det vill säga dataspel med stora budgetar. Ett färskt och pågående exempel på ett intressant projekt är arbetet med att ta fram en animerad trailer till ett kommande mobilspel för den brittiska spelstudion CG Hero. Avtalet befäster Ritualens position som en ledande producent av speltrailers och indikerar tydligt att Ritualen är mycket bra positionerat att ta vidare marknadsandelar på den internationellt växande spelmarknaden.

Vår målsättning är nu att under våren 2024 uppnå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar så att vi kan redovisa positivt rörelseresultat före avskrivningar för kalenderåret 2024. För att brygga denna övergång och de investeringar som krävs i form av riktade kommersialiseringsinsatser stärker Bolaget rörelsekapitalet med 7,5 MSEK varav 4,5 MSEK är säkrade genom teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare, styrelse och ledning.

Qbrick är väl positionerat för framtiden, med ett attraktivt erbjudande och hög efterfrågan på våra produkter och tjänster. Trots utmaningar under de senaste kvartalen är Bolaget i en marknadsledande position med starka produkter som kommer att driva utvecklingen framåt när marknaden stabiliserar sig som förväntat under 2024 och en stark utveckling under kommande år. Jag ser fram emot att med denna företrädesemission säkrad, där jag tillsammans med andra medlemmar i ledning och styrelse deltar, bidra med att skapa tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde för Qbrick framåt. Jag är övertygad om att vi bara sett början på en ny era inom video – med interaktivitet i fokus.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.