Emission: Obducat

 • Aktiekurs
 • 1.71
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • NGM
 • Emissionsvolym
 • 32,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,85 SEK
 • Teckningsperiod
 • 3 dec - 17 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
1,85 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
163 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Obducat

 • Aktiekurs
 • 1.71
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • NGM
 • Emissionsvolym
 • 32,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,85 SEK
 • Teckningsperiod
 • 3 dec - 17 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
1,85 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
163 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett högteknologiskt bolag inom nanoteknologi med stark tillväxt och globala storkunder

Obducat AB (”Obducat” eller ”Bolaget”) utvecklar och levererar produkter med innovativ teknologi där fokus ligger på processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer samt beläggning av ytor med olika material. Obducat tillhandahåller såväl processkunskap som processutrustning för användning vid massproduktion samt vid forskning och utveckling. Exempel på vad nanostrukturerna kan användas till är optiska och fotoniska komponenter såsom AR/VR-produkter, laserkomponenter för ansiktsigenkänning, medicinska komponenter för ”drug delivery” såväl som LED-displayer.

Bolaget genomför nu en företrädesemission om ca 32,5 MSEK för att ha förutsättningarna att kunna växa med den förväntade återhämtningen i marknaden och för att planerade investeringar i förstärkning av försäljningsorganisationen, produktutveckling samt uppbyggnad av pilotproduktionslinje i Lund ska kunna genomföras enligt plan.

 1. Megatrender driver efterfrågan på Obducats produkter.
 2. Obducat är mer flexibla i sin produktion än många av sina konkurrenter.
 3. En ledning med lång erfarenhet från branschen.

Nanoteknologimarknaden är än så länge en relativt ung och oexploaterad marknad, men förväntas ha en stark tillväxt framgent, drivet av flera globalt rådande trender. Exempel på sådana drivande trender är:

 • Snabb urbanisering, vilket skapar ett behov av så kallade smarta städer.
 • Klimatförändringar, vilket ställer krav på mer effektiva metoder för att framställa förnyelsebar energi.
 • En åldrande befolkning, vilket ställer krav på lägre sjukvårdskostnader.
 • Teknologiska genombrott, där AR, VR, och MR kommer att växa och finna nya användningsområden.

Obducat har applikationsområden som behandlar alla de ovan nämnda trenderna, och chanserna för Obducat att kapitalisera på dessa trender bedöms vara goda, då konkurrensen än så länge är relativt begränsad på nanoteknologimarknaden, samt då Obducat har varit aktiva inom nanoteknologiområdet under en lång tid och därmed byggt upp en solid erfarenhets- och kunskapsbas.

Obducat kommer visa en stark omsättningstillväxt för 2019, men EBIT-marginalen estimeras vara negativ på helåret. Bolaget hade själva som målsättning att nå ett positivt resultat för helåret 2019, men makroekonomisk osäkerhet och en tillbakadragen order gör att Analyst Group estimerar att Bolaget inte når sina målsättningar. För helåret 2020 förväntas de makroekonomiska orosmolnen lätta, och Obducat förväntas visa en omsättningstillväxt om cirka 20 %. Givet att kostnaderna estimeras öka i en lägre takt än omsättningen, så estimeras Obducat, av Analyst Group, att visa ett positivt resultat om ca 2,3 MSEK, med en EBIT-marginal om 2-3 %.

Många av Obducats konkurrenter är betydligt större och mer processdrivna bolag, vilket gör att de har svårare att anpassa sig till kunders specifika behov. Då Obducat är en mindre, och mer flexibel, aktör gör detta att Obducat kan arbeta närmare kunden, och producera produkter och lösningar som är mer anpassade utefter kundernas krav. Denna fördel gör att Obducat kan ge bättre respons till kunder och ta orders som många konkurrenter skulle bedöma som antingen för små eller för krävande i termer av anpassningskrav.

Mot bakgrund av Obducats nuvarande läge, förväntan om marknadsåterhämtning under 2020, den långsiktigt positiva marknadspotentialen för Obducat samt behovet av att med kontinuitet genomföra planerade investeringar är det styrelsens bedömning att den planerade företrädesemissionen är bästa vägen framåt för Bolaget. Styrelsen vill därigenom ge nuvarande aktieägare möjligheten att delta i finansiering av Bolaget när de första större stegen nu är tagna in i det kommersiella genombrottet.

För de som inte tidigare har hört talas om Obducat, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Obducat utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som används vid litografiprocesser inom en rad olika applikationsområden. Litografi är en teknik som används för att skapa mönster på olika typer av ytor såsom exempelvis på halvledarkretsar.

Huvudsakliga applikationer vi fokuserar på finns inom Medicinska och Biotekniska komponenter, LEDs, Optiska och Fotoniska komponenter, Displayer samt komponenter såsom MEMS och sensorer.

Kan du berätta lite mer om era produkter, fördelarna med dem och hur produkterna står sig mot konkurrerande aktörers produkter?

Det finns två övergripande fördelar med Obducats teknik:

Den gör det möjligt att tillverka nano- och mikrostrukturer till en lägre kostnad jämfört med den traditionella litografitekniken som används idag i industrin.

Den gör det möjligt att skapa nano- och mikrostrukturer på stora substratytor såväl som icke-plana ytor – något den existerande tekniken inte möjliggör.

Omsättningen har ökat kraftigt de första 9 månaderna av 2019, drivet av en stark orderingång. Vad har drivit orderingången? Hur förväntar du dig att det kommer se ut under 2020?

Under 2018 hade Obducat en bra orderingång vilket var resultatet av en stark efterfrågan på marknaden samtidigt som att bolaget redan under 2017 inledde en expansion av sälj- och marknadsorganisationen. Under de tre första kvartalen 2019 har efterfrågan varit svagare till följd av den allmänna konjunkturavmattningen och osäkerheten bl a kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Men vi ser redan en ökad aktivitetsnivå och vi förväntar oss en återhämtning under 2020 samt en kontinuerlig tillväxt mot förväntat all time high 2023 som branschbedömare förutspår.

Ni genomför nu en emission om ca 32,5 MSEK, hur kommer ni använda emissionslikviden?

Emissionslikviden kommer att användas till att stärka rörelsekapitalet för att möjliggöra en högre omsättningstakt samt att bygga ut sälj- och marknadsorganisationen ytterligare för att ta ytterligare marknadsandelar. Vi skapar också förutsättningarna för att investera i fortsatt produkt- och teknikutveckling samt uppbyggnad av pilotproduktionslinje i Lund på grund av den efterfrågan som vi ser i marknaden.

Om 3 år, vart ser du att Obducat är då?

Förväntningen är att Obducat då har uppnått en stabil lönsamhet och att produktportföljen har kompletterats med relevanta produkter som stärker Obducats erbjudande. Jag förväntar mig också att Obducat genererar kontinuerlig omsättning från en egen pilotproduktionsanläggning.

Vilka utmaningar möter ni dels idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Obducat är i jämförelse med många av våra kundbolag ett litet bolag varför vi måste prioritera var vi satsar våra resurser. En viktig sak för Obducat är att välja rätt kundprojekt att engagera sig i – däri ligger också en svårighet vad gäller bedömningen och att vi verkligen väljer rätt. Detta är och kommer att vara en av våra utmaningar, likväl som det är en av våra styrkor då vi kan vara snabbfotade och arbeta nära våra kunder.

Kan du nämna tre anledningar till varför Obducat är en bra investering idag?

 1. Produkt- och teknikportföljen har en hög relevans för det som kommer att efterfrågas framöver som drivs av de stora megatrends såsom;
  Demografiska aspekter – lägre sjukvårdskostnader
  Tekniska genombrott – AR/VR
  Miljöaspekter – effektivare produktion av förnyelsebar energi
 2. Obducat har varit aktiva under lång tid inom nanoteknikområdet och har därmed ackumulerat en stor mängd erfarenhet och kunskap som är relevant i det pågående industriella genombrottet för nanolitografin.
 3. I ett internationellt jämförelseperspektiv så är värderingen på Obducat attraktiv i nuläget.