Emission: Meltron

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nordic MTF
 • Emissionsvolym
 • 12,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,65 SEK
 • Teckningsperiod
 • 31 okt - 18 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 82 %
PRIS PER
AKTIE
0,65 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
N/A

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Meltron

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Teknik
 • Lista
 • Nordic MTF
 • Emissionsvolym
 • 12,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,65 SEK
 • Teckningsperiod
 • 31 okt - 18 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 82 %
PRIS PER
AKTIE
0,65 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
N/A

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett teknikbolag som med bred produktportfölj verkar på en enorm marknad i tillväxt

Meltron AB (publ) (”Meltron” eller ”Bolaget”) är ett skandinaviskt LED belysningsbolag med bas i Sverige och Finland. Bolaget utvecklar och säljer högkvalitativa belysningsprodukter med patenterad drivdonsteknik och teknikkontroll för lampor. Tekniken som Bolagets produkter innehar medför att de producerar effektivare distribution av ljus, med mindre energiförluster och minimal elektromagnetisk störning. Genom avancerad optisk teknik och sofistikerad kylning kan Meltrons produkter ge kraftfullt ljus i mycket kompakta och lättare konstruktioner. Meltron kapitaliserar främst på den omfattande marknaden för LED, i Europa, där marknaden estimerades att vara värd 110 mdSEK år 2017. Med marknader som Oman och USA på agendan framgent bedöms marknadspotentialen uppgå till flera miljarder kronor.

Meltrons produkter anpassar sig väl till de huvudmarknader de i dagsläget verkar på djurstallar, industriella applikationer, offentliga miljöer och kryssningsfartyg.

 • Djurstallar: Djurstallar är för närvarande en av Meltrons viktigaste nischmarknader. Förutom fördelarna med LED, relaterat till miljö och kostnad, så är lampornas ljusspektrum och kvalitet av yttersta vikt. Forskning visar att olika färger har varierande påverkan på människor och djur. Mer specifikt är att trötthets- och peptidhormonet Melatonin styr ett flertal andra hormoner i däggdjurens kroppar och påverkar hälsa, fertilitet, mjölkproduktion och tillväxt. Genom kontrollerad ljussammansättning lyckas Meltrons produkter bidra till att öka kors-mjölkproduktion upp till 8–10 % och öka kycklingarnas tillväxthastighet. Efterstudier visar på att lantbruk som installerat Meltrons produkter kunnat tjäna tillbaka sina investeringskostnader i form av ökad produktion inom 4–12 månader.
 • Industriella anläggningar: Bolaget är också verksamma inom industriella anläggningar där höga krav ställs på kvalitet, livslängd och driftsäkerhet. Till kategorin hör exempelvis råvarubolag såsom gruvor samt olja och gas, där personal dagligen arbetar i krävande miljöer med höga och kravspecifika säkerhetsföreskrifter. Kraven på explosionssäker belysning för exempelvis läkemedelstillverkning och raffinaderier mycket höga som Meltron lever upp tilll mycket väl. Vidare är belysning från höga höjder vanligt förekommande inom industrin samt arenor. Bolaget tillverkar och säljer lampor för samtliga av dessa ändamål.
 • Offentliga platser: Enligt LEDinside uppskattas den globala marknaden för LED-belysning år 2017 riktad mot vägar och offentliga platser att uppgå till 31 mdSEK. Energimyndigheter från olika länder, däribland USA och Sverige, har senaste åren lämnat in rapporter till respektive regeringar, som påvisar energibesparingar på över
  50 % vid full penetration av LED-belysning på allmänna platser. Genom att byta ut gammal och ineffektiv belysning till modern och effektiv belysning uppnås miljö och resursmässiga fördelar samt goda effekter på välbefinnande. Enligt Bolaget förväntas regeringar och myndigheter världen över att avsätta stora belopp för satsningar på området, vilket skulle kunna gagna bolag med specialanpassade LED-lösningar nischade mot vägar och allmänna platser såsom Meltron.
 1. Meltron verkar på en starkt expansiv marknad.
 2. Meltron har en stark och unik portfölj av avancerade produkter för speciella tillämpningar.
 3. Meltron ligger i start groparna för en stark ökning av försäljningen.

För de som inte tidigare har hört talas om Meltron, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Meltron utvecklar och säljer LED-belysning för speciellt krävande miljöer såsom industri, offentliga platser, vägbelysning och djurstallar. Vi gör detta baserad på egen teknik med en kombination utav optik, elektronik, termodynamik och materialval vilket möjliggör en stark produktportfölj. Kombinationen av olika tekniska lösningar som gör oss konkurrenskraftiga för dess avancerade tillämpningar.

Vilka fördelar skulle du säga finns till Meltrons teknik? Hur står sig er teknik mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

 1. Prestanda i förhållande till vikt och energiförbrukning.
 2. Styrbarheten i ljus.
 3. Meltrons teknik har stor flexibilitet.

Historiskt så har ni främst riktat er mot den europeiska marknaden, hur ser ni på expansion utanför Europa?

Vi har fokuserat på Europa så här långt, men har även ett längre samarbete med ett bolag i USA och har nu även närvaro i Oman. Oman är en speciell omständighet i och med att man beslutat att alla vägar i Oman skall belysas, jämförelsevis skulle det innebära att Oman hade haft 10 gånger så mång ljuspunkter som i Sverige.

Kan du beskriva ert joint venture avtal med ISAP i USA? Hur är avtalet strukturerat, och vad hoppas ni på att åstadkomma med samarbetet?

JV-Avtalet med ISAP är fördelat 70 % till ISAP och 30 % Meltron, vi kommer invitera externa investerare så andelarna kan komma att gå ner något. ISAP står för marknadsföring och försäljning i USA. Meltron förser produkter och teknik, men relativt snart tror vi produktionen även kan ta plats i USA eller i iallafall sammansättningen av produkterna. JV-bolaget siktar in sig på säkerhetsmarknaden både i offentliga miljöer och skyddsobjekt av olika slag.

Ni genomför nu en emission om ca 12,5 MSEK, hur kommer ni använda emissionslikviden?

Emissionslikviden syftar framförallt till att:

 1. Förstärka marknadsföring och försäljnings insatser
 2. Öka rörelsekapitalet för det kommer volymökningarna att kräva.
 3. Försäkra produktion

Om 3 år, vart ser du att Meltron är då?

Ännu starkare etablering i Norden, starkare fäste i Centraleuropa och att Mellanöstern samt USA kommer visa på betydande volymer, Asien ses även som en option.

Kan du nämna tre anledningar till varför Meltron är en bra investering idag?

 1. Meltron är verksamma på en dynamisk marknad i tillväxt.
 2. Meltron har en högkvalitativ produktportfölj.
 3. Potential till en stark försäljningsutveckling.

Enligt Grand View Research uppgick den globala LED-marknaden 2018 till cirka 424 mdSEK. Enligt GM insights förväntas LED-marknaden även att växa med en genomsnittlig CAGR om 18 % mellan åren 2018–2024. Den största marknaden inom LED är Asien med en marknadsandel om ca 41,3 procent av den totala marknaden. Ett potentiellt framtida skifte från de ordinära och mindre miljövänliga alternativen (t.ex. glödlampan och halogenlampan) över till LED lampan skulle, enligt Meltron, innebära en betydande tillväxt för den globala LED-marknaden framgent. Den europeiska LED-marknaden har relativt sätt ökat mer än andra belysningsmarknader sedan 2018, då Halogenlampor förbjöds i Europa enligt EU lag.

Meltron har en bred produktportfölj där Bolaget har möjligheten att förse aktiva marknader med anpassningsbara produkter beroende på efterfrågan. Bolaget har sammantaget sju olika belysningsprodukter Dairy light (flimmerfria LED lampor anpassade för djurstallar), High Bay (drivdonslåga lampor för industrin), T-HP (lysrör för industriapplikationer), Meltron RS (justerbara för att lysa upp en bred yta), Meltron EX (anpassade för explosionssäkra armaturer), Meltron PE (Anpassade för högtryckstvättning) och slutligen Meltron PL (Linjära LED lampor anpassade för offentliga miljöer, butiker och kontor).

Meltrons affärsmodell bygger i huvudsak på att sälja avancerade belysningsprodukter, med eventuella anpassade tillbehör, för att skapa ett heltäckande system hos slutkunden. Historiskt sett har Bolaget till mestadels använts sig av distributörer i försäljningen, framgent i kombination med distributörer utforskas en B2B strategi som ett alternativ. Ordervärdet vid en typisk installation har historiskt varierat beroende på marknad och storleken av installationen. Det genomsnittliga ordervärdet ligger i spannet 50 000 – 100 000 SEK, Bolaget har dock även fått beställningar (främst inom industrin) med ordervärden på över 500 000 SEK.

Det kapital Bolaget tillförs via emissionen avses primärt användas till att utöka försäljningsorganisationen i Bolaget, investering i produktion och teknisk utveckling samt för att stärka upp rörelsekapitalet. Likviden är därav avsedd att täcka kostnaderna för uppskalad kommersialisering på nya marknader samt öka försäljningen på befintliga marknader genom effektivare försäljningsstrategier. Meltron har också för avsikt att med hjälp av likviden, vidareutveckla produktportföljen för att säkerställa att Bolaget fortsättningsvis kan ta större marknadsandelar. I helhet avser Bolaget fördela emission likviden som följer: