Emission: Klaria Pharma

 • Aktiekurs
 • 0.4
 • Bransch
 • Bioteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 74 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,25 SEK
 • Teckningsperiod
 • 7 dec – 21 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
1,25 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
74 MSEK

Emission: Klaria Pharma

 • Aktiekurs
 • 0.4
 • Bransch
 • Bioteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 74 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,25 SEK
 • Teckningsperiod
 • 7 dec – 21 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
1,25 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
74 MSEK

Möjlighet att investera i ett läkemedelsbolag med en unik teknikplattform med godkännande i sikte

Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) är ett plattformsbolag som utvecklar nya läkemedelsformuleringar av befintliga läkemedel genom Bolagets alginatfilm som tillåter Klaria att administrera läkemedel transmukosalt, vilket innebär att läkemedlen tas upp via munslemhinnan. Detta medför att läkemedel som normalt ges via injektion och nässpray, eller som inte kan ges oralt på grund av att mag- och tarmsystemet medför ett suboptimalt läkemedelsupptag, istället kan administreras på ett okomplicerat, tillgängligt och behagligt vis för patienten, vårdgivare och anhöriga. Bolaget strävar efter att, genom att nyttja den patenterade alginatfilmen, skapa en bred produktportfölj av behandlingsalternativ som förenklar medicinering för patienter och vårdgivare i samarbete med andra läkemedelsbolag som besitter en kommersiell förmåga att framgångsrikt lansera läkemedel och driva försäljning. Genom att nyttja Bolagets plattformsteknologi kan Klaria effektivt bedriva forskning och utveckling och strukturerat ta fram nya produktkandidater, varefter Bolaget kan sluta nya utvecklingsavtal med läkemedelsbolag, vilka finansierar utvecklingsprocessen. När utvecklingsstadiet har avslutats sluts därefter ett kommersiellt avtal med samarbetsparten, varigenom Bolagets målbild är att successivt bygga en allt större portfölj av intäktsgenererande alginatfilmsprodukter.

Genom pågående nyemission om cirka 74 MSEK är det Klarias ambition att investera i och förbättra teknologiplattformen samt genomföra regulatoriska processer och kliniska studier som möjliggör avyttring av projekt till externa partners. Vidare ska Bolaget lansera Sumatriptan Alginatfilm (”SAF”) på utvalda marknader och bygga upp marknads- och supportfunktioner tillsammans med distributörer och partners, samt etablera processer för ökad produktionskapacitet, minskade produktionskostnader och administrativa rutiner för stöd till affärsverksamheten.

Den 29 november meddelade Klaria att de lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i EU för sin Sumatriptan Alginatfilm för behandling av migrän. Givet en positiv validering kommer Sumatriptan Alginatfilm att utvärderas regulatoriskt enligt en normal tidsram, vilket skulle innebära att ett godkännande kan erhållas under det första kvartalet år 2024, d.v.s. ungefär om ett år. Vi ser denna milstolpe som ett kvitto på att Klaria gör rätt saker och fortsätter att ta viktiga kliv framåt. Efter att lanseringen av SAF är genomförd är Bolagets målbild att uppnå ett positivt kassaflöde under år 2025/2026.

Vidare har Klaria redan idag tecknat flera samarbetsavtal; ett avseende en adrenalin alginatfilm (tillsammans med amerikanska Imbrium Therapeutics), ett avseende en alginatfilm för behandling av organavstötning (tillsammans med tyska FluiMed) samt nyligen ett med spanska PharmaMar avseende en av deras substanser. Dessa läkemedel, tillsammans med Bolagets teknologiplattform, väntas generera unika produkter, vilka har flertalet fördelar jämfört med intag av samma läkemedel med andra teknologier. Vi ser det som validerande att dessa läkemedelsbolag har tecknat samarbetsavtal med Klaria, vilket ytterligare påvisar fördelarna med Bolagets teknologi.

”En investering i Klaria ger exponering mot en unik teknologiplattform, vilken väntas ha flertalet fördelar mot konkurrerande tekniker. Den alginatbaserade filmen, vilken placeras på insidan av kinden och därmed fäster på slemhinnan för att leverera läkemedlet direkt in i blodomloppet, bidrar till ett jämnare, behagligare och mer effektivt upptag jämfört med injektioner eller tabletter, vilket bland annat underlättar dosering för läkare och brukare. Jämfört med injektionssprutor har även Klarias lösning tydliga bekvämlighetsrelaterade fördelar. Vidare ska Bolagets film inte lösas upp i salivet, varför läkemedlet inte sväljs ned i magen likt andra liknande alternativ som exempelvis stärkelsebaserade filmer eller sprayer, därmed kan en större andel av substansen levereras till blodomloppet. Vi anser att de fördelarna som Bolagets teknologi har mot andra lösningar för upptagning av läkemedel, skapar en minst sagt tydlig konkurrensfördel. Med tanke på att Klaria riktar sig mot flera olika läkemedel får investerare exponering mot flera marknader, där exempelvis marknaden för läkemedel för behandling av migrän, vilket Bolagets produkt Sumatriptan Alginatfilm adresserar, väntas växa med en CAGR om ca 9 % fram tills år 2029 för att då uppnå ett värde om 4,7 miljarder dollar. Detta påvisar att Bolaget endast behöver nå en liten del av marknaden för att uppnå en substantiell omsättning.” säger ansvarig analytiker på Analyst Group, och fortsätter ”Det faktum att Bolaget har ingått flera samarbetsavtal med olika läkemedelsbolag ser vi som minst sagt validerande och ett bevis på att dessa läkemedelsbolag ser betydande fördelar med Klarias teknologi. Att utvecklingsfaser dessutom resulterar i intäkter innebär att Klaria kan bedriva en finansierad utveckling. I takt med att produkterna utvecklas, och sedan blir redo för kommersialisering, kan licensavtal ingås varpå detta kan komma att resultera i betydande kassaflöden för Klaria. Det anser vi är en tydlig fördel beträffande affärsmodellen jämfört med liknande bioteknikbolag. Sammantaget anser vi att Klarias pågående företrädesemission bjuder in till en attraktiv risk reward”.

Klaria har under året gångs, likt flertalet andra bolag, haft en svag utveckling på börsen. Stigande inflation och räntor, krig, energikris och globala logistikproblem är bara några av de utmaningar som har resulterat i fallande bolagsvärderingar. Dessa makroekonomiska händelser har även påverkat Klaria, där aktien från den 1 januari 2022 fram tills dagen före att företrädesemissionen kommunicerades, hade fallit med cirka 60 %. Vi är av tron att nedgången bl.a. förklaras av det ekonomiska klimatet i stort, med stigande riskpremier och avkastningskrav vilket är helt naturligt, men också att investerare har varit medvetna om att Klaria skulle vara i behov av att resa nytt kapital i närtid. Detta har utgjort en finansieringsrisk, vilket troligen bidragit ytterligare till den fallande kursen. I och med den företrädesemission som nu genomförs, vilken är säkerställd till 80 %, minskar den finansiella risken i närtid avsevärt.

 1. Besitter flertalet fördelar jämfört med andra teknologier.
 1. Adresserar flera marknader med stor potential.
 1. Har tecknat flera strategiska samarbetsavtal samt lämnat in ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sumatriptan Alginatfilm.

Bolaget har tre möjliga vägar till marknad – utveckling i egen regi, utvecklingssamarbeten och utlicensiering, vilket gör att Bolaget kan optimera affärsmodellen utefter ett specifikt utvecklingsprojekt. Givet den komplexitet och kostnad som finns för varje enskilt utvecklingsprojekt så kan det ibland vara optimalt att utveckla en produkt via egna projekt, medan det i andra fall kan vara mer fördelaktigt att använda sig av en utvecklingspartner eller att licensiera ut hela projektet.

Klaria har utvecklat en patenterad teknik för läkemedelsleverans, s.k. Drug Delivery-teknologi. Bolagets Drug Delivery-teknologi utgörs av en alginatbaserad polymerfilm som fäster vid munslemhinnan omedelbart efter applikation vilket möjliggör leverans av läkemedel genom munslemhinnan, vilket innebär att Bolaget kan leverera läkemedel direkt till blodomloppet i stället för via mag- och tarmkanalen som sker vid oral administration. Fördelarna med Bolagets teknologi jämfört med andra jämförbara teknologier, som exempelvis stärkelsebaserade filmer eller sprayer, är att den inte löses upp snabbt och därmed innebär att läkemedlet sväljs och går ner i magen där merparten av substansen inte når blodet. Dessa andra teknologier levererar således en viss del av läkemedlet transmukosalt, men merparten sväljs och levereras därför oralt. Andra fördelar jämfört med tabletter är lättare hantering och snabbare upptagning i blodet med hög precision då det inte sker någon fördröjning eller bieffekter på grund av magtarmsystemet.

Så fungerar det:  

1) Den alginatbaserade filmen placeras på kindens insida och där fäster den omedelbart vid slemhinnan.

2) Den alginatbaserade filmen sitter fast under 3 – 5 minuter, tills den är helt upplöst.

3) Läkemedlet överförs direkt in i blodomloppet.

Bolaget har i dagsläget en bred produktportfölj:

 1. Sumatripan, där en ansökan om marknadsgodkännande har skickats in till EU. Klarias Sumatriptan Alginatfilm är en ny typ av behandling mot migrän. Vidare erbjuder Bolaget tre ytterligare produkter vilka befinner sig i tidigare faser;
 2. Epinefrin är en dos adrenalin vilken är livsviktig för människor med allvarlig allergi eller överkänslighet;
 3. En ej kommunicerad PharmaMar-substans, i samarbete med det spanska biofarmaceutiska bolaget PharmaMar, samt;
 4. Sirolimus, vilket används för att motverka organavstötning i samband med transplantation av solida organ.

Värt att notera är att Bolagets plattform kan adressera flertalet användningsområden varför Analyst Group bedömer det som sannolikt att Klaria framöver kan komma att presentera nya indikationer.

Att Klaria kan adressera flera olika läkemedel via sin teknologiplattform innebär att Bolaget adresserar flertalet marknader. Vad gäller Sumatripan uppskattar WHO att omkring 15 % av världens befolkning årligen drabbas av migrän, med ett stort mörkertal. Den globala marknaden för läkemedel för behandling av migrän uppgick 2021 till cirka 2,4 miljarder dollar och förväntas växa med omkring 9 % årligen tills år 2029 då marknaden förväntas uppgå till 4,7 miljarder dollar. Vidare uppskattades den globala marknaden för Epinefrin (adrenalin) till cirka 1,6 miljarder dollar år 2021 och förväntas växa till omkring 3,6 miljarder USD år 2029, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 11 %. Beträffande Naloxon (opioidöverdos) bedöms marknadsvärdet i USA uppgå till cirka 1 miljarder dollar per år. Marknaden i just USA är stor givet landets omfattande problem med missbruk av opioder. Vidare uppskattas den globala marknaden för Sirolimus (organavstötning) vara värd omkring 440 miljoner dollar och tillväxten under de kommande fem åren, till och med 2027, bedöms uppgå till drygt 8 % för att då nå en storlek överstigande 650 miljoner dollar.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.