Emission: iZafe

 • Aktiekurs
 • 0.22
 • Bransch
 • Medicinteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 53,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 4 okt - 18 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
1,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
53,2 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: iZafe

 • Aktiekurs
 • 0.22
 • Bransch
 • Medicinteknik
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 53,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 4 okt - 18 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
1,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
53,2 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i en läkemedelsrobot med stor tillväxtpotential

iZafe Group grundades ursprungligen år 2008, men inledde under förra året en satsning mot att bli ett renodlat Life-Science bolag, från att tidigare varit verksamma inom säkerhetsbranschen. Idag pågår en satsning för att kommersialisera läkemedelsroboten Dosell, som idag är Bolagets huvudprodukt. Dosell skapar tillsammans med Dosell-Appen en digital lösning som underlättar läkemedelshantering både i hemmet och på vårdboenden, vilket minskar risken för felmedicinering och utebliven medicinering. Bolagets målsättning framgent är att fortsätta vinna marknadsandelar i Sverige och internationellt, både via partners och egen försäljning. Genom existerande samarbetsavtal samt genom kommande lansering av Dosell Konsument finns betydande tillväxtpotential, tillväxten förväntas främst ske organiskt, men förvärv kan bli aktuellt om intressant tillfälle ges. Tidigare i år tecknades bland annat ett exklusivt samarbetsavtal med Apoteket AB, vilket är en stark referenskund som banar väg för omsättningstillväxt och som förväntas öppna upp för likvärdiga avtal framgent, vilket Analyst Group ser som starka närliggande triggers.

För att storskaligt kunna producera, sälja och marknadsföra Dosell genomförs nu en fullt säkerställd företrädesemission med en likvid om cirka 53,2 MSEK. Förutom att finansiera vidareutvecklingen av Dosell kommer emissionslikviden att användas till potentiella förvärv samt för att stärka Bolagets rörelsekapital. Vidare består teckningserbjudandet av units där en unit innehåller en aktie och en teckningsoption (av serie TO10 B). Teckningsoptionernas teckningskurs uppgår till 70 % av VWAP i aktien under perioden 12 september – 23 september år 2022, med ett golv om 1,00 SEK och ett tak på 2,25 SEK per aktie. Strikeperioden är 27 september – 11 oktober år 2022. Analyst Group anser att teckningsoptionen gör teckningserbjudandet än mer attraktivt eftersom teckning av en unit bidrar till extra värde i emissionen, och som vidare skapar utrymme för iZafe att fortsätta på inslagen tillväxtresa.

”Med en högintressant produkt i en marknad med tydliga värdedrivare står iZafe inför en period med potentiell hög tillväxt. Analyst Group anser att iZafe har positionerat Dosell som ett givet alternativ i den växande digitaliseringen av sjukvården och i förstärkningen av äldreomsorgen. Med Dosell kan vårdgivare säkerställa att medicinering sker på rätt sätt samt minska den fysiska kontakten, vilket ligger rätt i tiden, framförallt bland äldre människor. Därtill anser Analyst Group att en bidragande faktor som estimeras driva iZafes tillväxt starkt är satsningen på nylanserade Dosell Konsument. Det är en produkt riktad till privatkonsumter som möjliggör för Bolaget att nå en större marknad, utan inblandning av vårdgivare och hemtjänst, vilket på sikt kan leda till en marginalexpansion.  

Det exklusiva avtal som tecknades med Apoteket AB tidigare i år visar Dosells funktionalitet samt behovet som finns för att förenkla processen kring läkemedelshantering, därtill signalerar avtalet en tydlig kvalitetsstämpel på produkten. Genom avtalet skapades en direktmarknad för iZafe på över 200 000 personer, de första leveranserna av Dosell Konsument skickades till Apoteket AB under augusti och försäljningsstart ämnar starta den 18 oktober. Här ges investerare en möjlighet att investera i iZafe till en billig värdering innan planerad lansering, vilket är en tydlig närliggande trigger för Bolagets tillväxt. iZafe värderas lågt i relation med jämförbara bolag och sett till den tillväxtresa som nu är utstakad, finns potential till en betydande uppvärdering av Bolaget. Därutöver ingår iZafe redan i ett antal spännande samarbetsavtal med etablerade aktörer inom Sverige, Norge, Finland, Italien och USA, där det högintressanta avtalet med Italienska Sempli Farma är ett viktigt steg i Bolagets internationella expansion. Med avtalet anser Analyst Group att iZafe står väl rustade för att penetrera den italienska marknaden, vilken visar upp ett accelererande behov av automatiserad läkemedelshantering, därtill är framtida samarbetsavtal en stark trigger för iZafe framgent. Givet att Dosell lyckas etableras på nämnda marknader finns betydande potential för en marginalexpansion då Bolaget arbetar utifrån en skalbar affärsmodell. Produkten faktureras som hårdvara vid försäljning och sedan faktureras kunden genom ett månatligt abonnemang. Ytterligare en aspekt att lyfta är att Dosell innehar ett antal konkurrensfördelar mot konkurrerande alternativ, såsom integrationsmöjligheterna med de digitala vårdmedel som redan används samt att iZafe är ensamma på konsumentmarknaden med en läkemedelsrobot baserad på dospåsar i Europa. Analyst Group argumenterar för att Dosells konkurrensfördelar gentemot konkurrerande alternativ kommer bidra till iZafes fortsatta marknadspenetration.

Sammantaget anser Analyst Group att teckningskursen om 1,5 kr per aktie, motsvarande en Pre-Money-Värdering om 53,2 MSEK, ger investerare en attraktiv risk/reward, detta då iZafe har en bevisad produkt i läkemedelsroboten Dosell, vilken väntas bidra till lönsam tillväxt under kommande år. Därutöver är Bolaget verksamma på en starkt växande marknad med tydliga triggers. Den låga värderingen i kombination med iZafes framtidsutsikter skapar förutsättningar till en uppvärdering av Bolaget, samtidigt som den teckningsoption som erhålls vederlagsfritt vid teckning av en unit bjuder på extra värde i emissionen.” säger ansvarig analytiker.

 • En ökad medellivslängd stärker iZafes tillväxtpotential, där antalet medborgare i Sverige som är över 80 år väntas växa med 17 400 personer årligen fram till år 2050. Läkemedelsförskrivningen är som störst för människor i de äldre åldrarna och under de senaste 25 åren har läkemedelsförskrivningen ökat med 60 %. Av dagens svenskar i 75-årsåldern använder cirka 25 % tio eller fler läkemedel dagligen, något som gör det extra viktigt att medicinering sker vid rätt tidpunkt och i rätt dos. Genom digitala tekniker kan vårdenhetskostnaden minskas med upp till 25 procent över en tioårsperiod. För 2025 motsvarar det en bruttobesparing på 180 miljarder kronor jämfört med en oförändrad kostnadsutveckling. 
 • Idag är efterfrågan på hälso- och sjukvård större än tillgången på personal, vilket har lett till en kraftig tillväxt av digitala hjälpmedel. Med en fortsatt tillväxt inom e-hälsa estimeras vårdenhetskostnaden minska med 25 % över en tioårsperiod. iZafes lösning ligger rätt i tiden och införandet av Dosell kommer att minska tiden som vårdgivare spenderar på läkemedelshantering. 
 • iZafe ingår i flertalet samarbetsavtal med aktörer på samtliga marknader Bolaget verkar inom. Bland annat finns avtal med Apoteket AB och Doro Care. Ett fortsatt samarbete med befintliga partners samt att hitta nya partners är en nyckelfaktor för att lyckas etablera Dosell på marknaden där framtida samarbetsavtal är en stark trigger för Bolaget framgent. Ett exempel på ett spännande avtal är det italienska projektet med Sempli Farma, där Dosell erbjuds tillsammans med dospåsar. I Italien finns ett tydligt behov av att automatisera läkemedelshanteringen och genom avtalet väntas Dosell positionernas som det självklara valet för att tillgodose detta behov. Avtalet skapar förutsättningar för iZafe att ta nästa stora steg i den internationella expansion.

Dosell är en digital läkemedelsrobot som används för att skapa en tryggare läkemedelshantering i hemmet och på boenden. Produkten matar ut tabletter i dospåsar vid fastställda tidpunkter, vilket säkerställer att brukaren får rätt dos läkemedel vid rätt tillfälle. Förutom att underlätta för den som behandlas hemma genom att minska risken för felmedicinering, bidrar Dosell även med en ökad trygghet för anhöriga. Så fort patienten inte tagit sin medicinering får den anhöriga ett SMS som aviserar detta. Tidigare i år lanserades Dosell 2.0 som ett resultat av ett tätt samarbete med Bolagets samarbetspartners, Dosell 2.0 är en uppdaterad version av ursprungsversionen med ett antal förbättringar, såsom längre batteritid och en förbättrad app. Redan under år 2020 fick iZafe 450 förbeställningar av Dosell 2.0, vilket påvisar tilltron som finns till Dosells roll i framtidens digitala vårdsystem.

Dosell Konsument blev under året klart för lansering efter ett lyckat pilotprojekt. Med lanseringen ämnar iZafe att kapitalisera på den privatmarknad som finns, vilken består av knappt en miljon människor. Konsumentversionen erbjuder privatpersoner att abonnera på Dosell utan att vården eller hemtjänsten är inblandade. Majoriteten av försäljningen sker idag via etablerade partners vilka besitter långa relationer med prioriterade kundgrupper, men via Dosell Konsument kommer försäljning även kunna ske direkt till konsument.

Dosell tillsammans med Dosell-Appen medför en flexibilitet och öppenhet, vilket möjliggör för tjänsten att integreras i befintliga digitala system som redan används inom vården. Integrationsmöjligheten är bland annat det som skapar iZafes konkurrenskraft på marknaden jämfört med konkurrerande alternativ. Därutöver kostar iZafes produkt tre gånger mindre än den mest konkurrerande produkten, trots att Dosell anses vara mer användarvänlig samtidigt som Dosells mobilapplikation utgör ytterligare en konkurrensfördel gentemot konkurrenter. Vidare är Dosell byggd genom patenterad teknik vilket skapar en säkerhet för produktens framtid. Ett ökat internationellt patentskydd är en möjlighet som skulle kunna skapa ett stort värde för bolaget och den internationella expansionen.

iZafe är idag verksamma i Sverige, Italien, Norge och Finland, med ambitionen att nå ytterligare marknader, där framförallt Tyskland och Storbritannien nämns som viktiga. En trend som kännetecknar samtliga marknader är dospåsars utveckling till att bli den ledande leveransmetoden av läkemedel. Bolaget har byggt upp en kraftfull kapacitet internationellt genom ett brett partnernätverk, vilket möjliggör för iZafe att kapitalisera på den tilltagande spridningen av dospåsar.

Apotek och sjukvården förväntas öka användningen av automatiseringslösningar och den totala försäljningen av automatiseringsutrustning i Europa estimeras att växa från 1 175 mdUSD år 2017 till 2 106 mdUSD år 2025, motsvarande en CAGR om 7 %. Det som förväntas driva tillväxten är:

 • Ökad medellivslängd
 • Ökande andel patienter med fler läkemedel
 • Ökande tillgänglighet av dosdispenserade läkemedel
 • Personalbrist inom hälso- och sjukvården
 • Fler patienter som vårdas i hemmet
 • Digitaliseringen av sjukvården, vilket ökar säkerheten och sänker kostnader

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.