Emission: Goodbye Kansas Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Kommunikation
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 100 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,37 SEK
 • Teckningsperiod
 • 5 okt - 19 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,37 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
40 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Goodbye Kansas Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Kommunikation
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 100 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,37 SEK
 • Teckningsperiod
 • 5 okt - 19 okt
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,37 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
40 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med starka referenskunder som står inför lönsam tillväxt

Visuella Effekter (VFX), spel-trailers, Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR), med välrenommerade kunder som Netflix, Disney, Amazon Studios, Facebook, Sony, Marvel, DICE, Xbox, CBS m.fl. Goodbye Kansas Studios är koncernens största verksamhet och gör avancerade digitala produktioner för underhållningsindustrin. Goodbye Kansas Studios har sett ett positivt trendskifte under det tredje kvartalet 2021 och har nu en väsentligt större pipeline av lönsamma VFX-projekt i jämförelse med motsvarande kvartal 2020.

I Goodbye Kansas licensportfölj ingår bland annat även ett avtal med japanska Sanrio – ägare till varumärket Hello Kitty – världens näststörsta mediafranchise. Goodbye Kansas kommer att lansera ett platsbaserat mobilspel baserat på Hello Kitty under 2022. Hello Kitty är ett av världens mest kända IP:n och spelet har potential att få betydande uppmärksamhet vid lanseringen.

Analyst Group anser att Goodbye Kansas med en ny ledning och tydlig strategi på plats nu har potential att växa lönsamt. Den befintliga organisationsstrukturen gör att bolaget på ett tydligt vis kan fokusera på kärnverksamheterna i sina tre affärsområden, fördelade enligt följande:

 • Visual Content & Brand (VC&B): består av Goodbye Kansas Studios, som huvudsakligen producerar animerat innehåll och visuella effekter för underhållningsindustrin.
 • IP & Products (IP&P): utvecklar immateriella rättigheter inom film och TV samt produkter och tjänster inom VR och AR.
 • Games & Apps (G&A): utvecklar spel baserat på välkända varumärken. I licensportföljen ingår bland annat nämnt avtal med Sanrio, ägare till varumärket Hello Kitty, ett välkänt IP med minst sagt hög potential. Goodbye Kansas utvecklar även en tjänst med Naver Z, som driver avatarnätverket ZEPETO med över 200 miljoner användare.

Goodbye Kansas har kommunicerat finansiella mål motsvarande en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 20 %, samt en EBITDA-marginal som ska överstiga 20 % senast år 2024. Som ett led i att nå dessa mål har bolaget initierat ett kostnadsbesparingsprogram, vilket förväntas ge full effekt från och med år 2022, med en förväntad årlig besparing om 38 MSEK. Goodbye Kansas har dessutom tillsatt en ny ledning där samtliga nytillträdda innehar imponerande erfarenheter från underhållningsindustrin. Till exempel har Peter Levin, VD, varit aktiv inom spel-, media- i över 30 år och och i VFX-industrin i över 10 år, där han bland annat varit VD för EA Nordic och Pan Vision samt styrelsemedlem i ett flertal spelstudios, däribland DICE och Starbreeze. Med en väntad ökad efterfrågan på VFX-tjänster, lansering av nya spel samt med en trimmad, men samtidigt förstärkt ledningsgrupp förväntas förutsättningarna vara goda för att Goodbye Kansas ska kunna utvecklas i en positiv riktning under kommande kvartal. Att dessutom Peter Levin, tillsammans med styrelseordförande Per Anders Wärn och bolagets huvudägare Brofund Equity AB, åtagit sig att teckna sina pro rata-ägarandelar om totalt 15 MSEK, motsvarande cirka 15 % av emissionslikviden, anser vi sänder en stark signal om nämnda nyckelpersoners tilltro till Goodbye Kansas utveckling framgent.

”Tidigare lånefaciliteter har möjliggjort för Goodbye Kansas att accelerera och exekvera på den uttalade tillväxtstrategin, vilken förväntas bära frukt under kommande kvartal. En viktig nyckel för detta är den nytillträdda ledningsgruppen, vilken vi anser har rätt bakgrunder och kompetenser för att lyckas navigera bolaget framåt och i rätt riktning. Till exempel har VD Peter Levin värdefull erfarenhet från tidigare roller som VD på EA Nordics och som styrelsemedlem i DICE” – säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Inom Goodbye Kansas affärsområde VC&B återfinns starka referenskunder som Netflix, Sony, Apple, Disney, Facebook med flera, där marknadsförutsättningarna successivt ljusnar i takt med att samhällen åter öppnas upp efter pandemin vilket kan bidra till en ökad försäljning framgent. Genom Hello Kitty-licensen ser vi även att den tänkta lanseringen av mobilspelet under 2022 kan komma att utgöra en stark värdedrivare för bolaget. En stigande försäljning i kombination med pågående kostnadsbesparingsprogram skapar dessutom bra förutsättningar för att Goodbye Kansas ska kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat redan under nästa år. Med hänsyn till befintliga möjligheter, samt pågående företrädesemission där bolagets Pre Money-värdering uppgår till enbart 40 MSEK (!), anser vi att rådande läge bjuder in till en attraktiv risk-reward i aktien”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Goodbye Kansas värderas genom rådande teckningskurs om 0,37 kr till blyga 0,7x EV/S på rullande 12 månader, vilket är avsevärt lägre än genomsnittet för bolaget om 16x de senaste fem åren samt även jämfört med Peers. En lägre värdering är motiverad sett till bolagets historik, men Analyst Group bedömer att dagens värdering inte tagit hänsyn till Goodbye Kansas antagna strategi som planlagts av den nytillsatta ledningen. Den nya tillväxtstrategin i kombination med ett initierat kostnadsbesparingsprogram förväntas leda till att Goodbye Kansas kan visa lönsamhet på EBITDA-nivå redan under år 2022. 
 1. Som ett resultat av Covid-19 har många projekt inom filmindustrin förskjutits, varför det nu finns en uppdämd efterfråga av nybeställningar. Den starka efterfrågan som uppvisas i marknaden har lett till att Goodbye Kansas har en omfattande pipeline av nya projekt, vilket kommer vara starkt bidragande till den potentiella tillväxten framgent. Ett färskt exempel på detta är den order om 20 MSEK som Goodbye Kansas nyligen erhöll avseende produktion av visuella effekter (VFX) till en välkänd dramaserie.
 1. Goodbye Kansas är ett väletablerat bolag med över 250 anställda, som utöver huvudkontoret i Stockholm är lokaliserade i USA, Storbritannien, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Peking och Manilla för att kunna arbeta nära bolagets globala storkunder såsom Netflix, Facebook, Disney, Xbox, Marvel, Sony, Apple TV m.fl. Goodbye Kansas har genom starka referenskunder lägre införsäljningströsklar vilket förväntas möjliggöra för Bolaget att kapitalisera på den nu explosiva marknadstillväxten som får extra skjuts av att samhällen åter öppnas upp efter pandemin.

Goodbye Kansas affärsmodell bygger på att genom enastående talanger och spjutspetsteknologi, tillhandahålla banbrytande digitala upplevelser, – både inom och utanför underhållningsindustrin. Bolagets verksamhet är som nämnt uppdelad i tre affärsområden: Visual Content & Brand (VC&B), IP & Products (IP&P) och Games & Apps (G&A), där VC&B per idag är bolagets största affärsområde. Intäktsmodellen inom VC&B är baserad på projekt- och konsultintäkter, men ambitionen är att nu att öka andelen licensbaserade intäkter genom att växa affären inom IP&P samt G&A, i syfte att stärka marginalerna. Affärsområdet IP&P genererar stabila intäkter i form av produkt- och licensintäkter, medan G&A främst genererar intäkter genom kommersiella samarbeten, annonser och abonnemang. Genom Goodbye Kansas diversifierade intäktsströmmar möjliggörs stabilare kassaflöden samtidigt som det minskar den operationella risken.

Samtliga av Goodbye Kansas marknader bygger på avancerad visuell teknologi, exempelvis VFX (visuella effekter), Digital Humans, AR och VR. VFX-marknaden estimeras att växa starkt framgent med en CAGR om 11 % och marknadsvärdet väntas uppgå till 24 miljarder USD år 2025. Tillväxten förväntas drivas av ett antal faktorer:

 • De stora filmbolagen lägger allt större andel av sin filmbudget på visuella effekter i takt med att teknologin förbättras.
 • Allt fler TV-serier görs med hög andel visuella effekter samtidigt som strömningstjänsternas investeringar i innehåll ökar.
 • Den teknologiska utvecklingen gör att visuella effekter blir alltmer integrerad i den totala produktionscykeln.

AR och VR ingår båda i XR-marknaden (extended reality), vilken förväntas växa starkt med en CAGR om 54 % 2020-2024 och marknadsstorleken väntas uppgå till 73 miljarder USD år 2024. Det som framförallt väntas driva tillväxten för XR-marknaden är ett lägre pris på hårdvaran, vilket kommer tillgängliggöra tekniken för bredare grupper. Goodbye Kansas VR-produkter är fokuserade på utbildning och träning, ett segment som väntas växa framgent då näringslivet har visat sig föredra VR-träning framför mer traditionella former av träning. Goodbye Kansas AR-produkt visualiserar produkter åt e-handel och redan om ett år väntas 100 miljoner kunder shoppa med hjälp av AR.

Goodbye Kansas producerar game cinematics, eller spel-trailers, åt dataspelsindustrin. Den globala dataspelsindustrin uppskattas till 175,8 miljarder USD år 2021 och marknaden väntas överstiga 200 miljarder USD till år 2023 vilket motsvarar en CAGR om 7,2 %.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.