Emission: Goodbye Kansas Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Visual Content
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 55,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,10 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6-20 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,10 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
2,2 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Goodbye Kansas Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Visual Content
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 55,4 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,10 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6-20 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,10 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
2,2 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med spjutspetsteknologi och starka referenskunder

Goodbye Kansas Group AB (”Goodbye Kansas” eller ”Koncernen”) är verksamma inom produktion av teknologidrivet visuellt innehåll med fokus på Visuella Effekter (VFX), Animation, In-Game och Game Trailers. Koncernen verkar på en global nivå med starka och välkända referenskunder såsom Netflix, Amazon, Sony och Disney.

Goodbye Kansas affärsmodell kretsar kring att den analoga världen integreras med den digitala i både vårt dagliga liv och i arbetet, där människor förväntar sig att den digitala världen ska vara så autentisk som möjligt. Goodbye Kansas skapar produkter och tjänster med framstående teknologier inom Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX produktion, Cinematics, Performance Capture & Scanning, Digital Humans och Real-Time Animation för att skapa den bästa visuella upplevelsen.

Koncernen är inriktad mot både konsument- och företagsmarknaden med fokus på underhållningsindustrin, främst film, tv och dataspel. Goodbye Kansas Studios utgör Koncernens största verksamhet och utvecklar och levererar visuella upplevelser för spel, film, TV och reklam. Detta bolag genererar främst intäkter på projekt- och konsultbasis mot underhållningssektorn. Koncernen ser allt större tillväxtpotential inom Goodbye Kansas Studios och har nu därför valt att genomföra en transformativ omorganisation med strategiskt fokus på Goodbye Kansas Studios.

I samband med företrädesemissionen har Goodbye Kansas erhållit tecknings- och garantiåtagande motsvarande cirka 55,4 MSEK, vilket utgör 100 % av totala emissionslikviden. Detta ser vi minst sagt som ett styrketecken, särskilt med tanke på rådande marknadsklimat. Teckningskursen om 0,10 SEK innebär en rabatt om 66 % mot den genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagar som föregick annonseringen av emissionen, där Analyst Group anser att denna rabatt utgör en attraktiv risk reward baserat på Koncernens Pre Money-värdering om 2,2 MSEK.

På grund av de tidigare Hollywood-strejkerna stoppades all produktion och efterfrågan på Koncernens tjänster påverkades således också. Sedan november är dock strejkerna avslutade och efterfrågan på visuellt innehåll börjar återigen öka då filmproduktion återgår till tidigare nivåer, vilket förväntas ge en successivt positiv effekt för Goodbye Kansas från och med våren 2024. Utöver detta ser vi flertalet möjligheter till kurstriggers de kommande månaderna som kan motivera en högre värdering, där den främsta drivaren är Koncernens förändrade strategi med fokus på kärnverksamheten, som förväntas generera starkare lönsamhet redan under år 2024. Utöver förutsättningar för god avkastning ger denna emission möjlighet för investerare att bli en del av den snabbt utvecklande marknaden för avancerad visuell teknologi.

Efter Goodbye Kansas transformativa omstrukturering har Koncernen lyckats skriva ned skulder om cirka 100 MSEK och förväntas minska sina årliga kostnader med 45 MSEK, vilket estimeras ge full effekt under nästa år. Genom kapitaltillskottet från emissionen kan Koncernen fortsätta sin inslagna tillväxtresa och realisera den potential som marknaden för teknologidrivet visuellt innehåll erbjuder. Efter en omstrukturering av företagets verksamhet har de olönsamma delarna nu avyttrats vilket, i kombination med omfattande kostnadsbesparingar, möjliggör en förbättrad lönsamhet och effektiv förvaltning av kärnverksamheten framgent. Genom Koncernens framtida potential, starka referenskunder samt förväntad lönsamhet ger den pågående emissionen en möjlighet att investera till en låg Pre Money-värdering.

Ett helhetserbjudande inom teknologidrivet visuellt innehåll möjliggör konkurrensfördelar

Den starka trenden att den analoga världen digitaliseras ligger till grund för Goodbye Kansas affärsmodell, eftersom människor förväntar sig att den digitala världen ska vara så autentisk som möjlig. Detta ställer höga krav och skapar efterfrågan på visuella upplevelser i den digitala världen som Goodbye Kansas är experter på att utveckla. Goodbye Kansas Studios utgör den största verksamheten inom bolaget och är för närvarande huvudsakligen inriktat på att generera intäkter från projekt och konsultation inom underhållningssektorn. Projektens prissättning baseras på komplexiteten, tidsförbrukning, samt det värde som kan skapas för kunden, där Koncernens strategi är att fokusera på kundrelationer med längre avtalstider. Goodbye Kansas specialistkompetens, och starka referenskunder såsom Netflix, Disney och Amazon, inom teknologidrivet visuellt innehåll skapar konkurrensfördelar för att kapitalisera på den kraftiga tillväxten inom virtuellt och digitalt innehållsskapande som förväntas ha en årlig tillväxttakt om 11 % år 2019-2025. Vid produktion inom fem olika specialområden; Motion Capture/Scanning, Game Trailers, In-Game, Animation och, VFX för Film- och TV-marknaden finns det starka synergieffekter och möjliggör skapandet av ett helhetserbjudande för kunder.

Goodbye Kansas har nyligen fått internationell uppmärksamhet för sitt arbete med Netflix-serien One Piece samt game-trailern Cyberpunk 2077 för CD Project Red, vilket skapar goda förutsättningar för att stärka efterfrågan på koncernens tjänster.

Framgångsrika projekt och starka referenskunder möjliggör global tillväxt

Med en väletablerad position och starka referenskunder är Goodbye Kansas en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företagets kompetens inom utveckling av produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi inom Motion Capture/Scanning, Game Trailers, In-Game, Animation och VFX för Film- och TV-marknaden har lett till projekt för och tillsammans med välkända kunder. Koncernens återkommande kunder inom flera olika projekt visar på förmågan att utnyttja verksamhetens spetskompetens för att möta kunders olika behov och krav inom olika produktioner. Detta i kombination med Koncernens internationella relationer och helhetserbjudande medför att Goodbye Kansas produkt är attraktiv globalt.

Stark underliggande marknad skapar tillväxtmöjligheter

Goodbye Kansas olika verksamhetsområden bygger på tillämpningen av avancerad visuell teknologi, framförallt inom visual effects. Marknadens förväntade tillväxttakt om 11 % förväntas drivas av filmbolagens samt streamingtjänsters ökade investeringar inom visuella effekter, spelmarknadens större behov av outsourcing och den växande efterfrågan avseende animationsmarknaden. År 2021 var marknaden för outsourcade videospelstjänster värd 3,3 miljarder dollar och förväntas växa stadigt till 5,7 miljarder dollar år 2025 med en årlig tillväxttakt om 15 %. Det ökande behovet från stora spelutgivare, särskilt AAA-kunder, för att hantera den växande efterfrågan och överkomma tidsbegränsningar har gjort outsourcing till en strategisk lösning där Goodbye Kansas har positionerat sig väl och väntas kapitalisera på marknaden inom dataspelsegmentets förväntade tillväxttakt om cirka 14 %. Inom segmentet film har de 20 mest inkomstbringande filmerna genom tiderna varit antingen filmer med hög andel VFX eller helt animerade. Detta har lett till en stor efterfrågan på tjänsterna som Goodbye Kansas erbjuder och Koncernen väntas kunna få medvind av den årliga tillväxttakten om 9 % inom detta segment. En ökande efterfrågan på CG-animationstjänster från over-the-top (OTT) plattformar såsom Netflix och Disney+ är särskilt noterbar. Då de flesta OTT-tjänster inte har anknutna animationsstudios är Goodbye Kansas, som en oberoende studio, välpositionerade för att dra nytta av den stigande efterfrågan på originalanimerade titlar och fortsätta kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten om 13 % inom TV-segmentet.

Bästa aktieägare,

Samtidigt som vi redovisar stark tillväxt under tredje kvartalet, och också fått stor internationell uppmärksamhet för projekt som One Piece för Netflix och Cyberpunk 2077 för CD Projekt Red, så har det onekligen varit en tuff och turbulent tid för Goodbye Kansas Group. Den började redan med pandemin men utmaningarna har avlöst varandra. Situationen har under lång tid förvärrats av utdragna strejker på vår enskilt viktigaste marknad USA. Efter perioden, under arbetet med kvartalsbokslutet, gjorde vi därför bedömningen att bolagets finansiella situation var långsiktigt ohållbar och beslutade att försätta fem dotterbolag i konkurs, inklusive bolagets största verksamhet Goodbye Kansas Studios. Planen är nu att driva studioverksamheten vidare i en ny struktur med en ny och robust finansiering och glädjande nog har konkursförvaltaren nyligen accepterat bolagets anbud på studioverksamheten. Trots tuffa besked till våra anställda, externa partners samt aktieägare är jag optimistisk gällande våra utsikter, inte minst med tanke på en positiv resultatutveckling under tredje kvartalet där koncernens intäkter ökade med 75 procent, och vi rapporterar ett positivt EBITDA. Kvartalets resultat indikerar vilken intjäningspotential som finns i vår framtida renodlade verksamhet, med ytterligare sänkta kostnader

Den 24 oktober 2023, meddelade vi att dotterbolagen Goodbye Kansas Studios AB, Goodbye Kansas Holding AB, Virtual Brains AB (Hello Kitty), Goodbye Kansas Infinite AB samt Previble AB försätts i konkurs. Den enskilt viktigaste förklaringen till den svaga utvecklingen är långvariga strejker i Hollywood bland både manusförfattare och skådespelare. Strejkerna har pågått sedan början av maj respektive juli 2023 och har lamslagit produktioner inom film- och tv-industrin som över tid står för upp till 50 procent av bolagets omsättning. Detta resulterade i en ohållbar finansiell situation för Goodbye Kansas Studios, och därigenom för koncernen, och vi var tvungna att vidta omvälvande åtgärder. Det bokförda värdet på de dotterbolag som har försatts i konkurs har skrivits ner till noll vilket medförde en nedskrivning av tillgångar om 131,5 MSEK under kvartalet. Förutom studioverksamheten är det bolag där det visserligen finns tillgångar men där skulderna har bedömts överstiga värdet på tillgångarna. Vi planerar inte att lämna ytterligare anbud om återförvärv av tillgångar eller verksamheter från övriga konkursbon.

En lovande framtid för studioverksamheten i ny struktur

Glädjande nog har vi nyligen fått accept på vårt anbud att förvärva studioverksamheten från konkursbon. Det anbud som vi lämnade avser själva rörelsen och nödvändiga immateriella tillgångar och verksamheten har förvärvats skuldfri. Detta utgör ett viktigt bidrag till att uppnå en hållbar finansiell situation och en förutsättning för att vi ska kunna vända på utvecklingen och skapa en lönsam affär. Sammantaget planerar vi nu alltså för att bibehålla vårt strategiska fokus på studioverksamheten som innefattar VFX, speltrailers, animation och In-Game. I dessa segment kan vi nyttja vår kreativa förmåga och teknik till att skapa ett attraktivt erbjudande för både existerande och nya kunder. Vi kommer intensifiera våra försäljningsinsatser samtidigt som vi arbetar med organisationsstrukturer och systemstöd för att öka effektivitet och lönsamhet samt för att fortsätta förbättra kapacitetsutnyttjandet i produktionen. Verksamheten har världsledande teknik och en erkänt kreativ förmåga och är väl positionerad inför fortsatt tillväxt

Nyemission

En viktig förutsättning för den här planen är att vi även kan genomföra en kapitalanskaffning. Via den kommunicerade företrädesemissionen tillförs Goodbye Kansas Group initialt cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Goodbye Kansas tillföras ytterligare cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Vi bedömer att dessa emissioner säkerställer en god finansiell bas och tillräckligt med rörelsekapital tills vi har uppnått lönsamhet i studioverksamheten.

Långsiktigt positiva utsikter

Med en långsiktigt robust finansiering, lägre skuldbörda och ytterligare sänkta kostnader har studioverksamheten internationell konkurrenskraft och goda förutsättningar att nå lönsamhet. Vi har en stark försäljningspipeline med såväl spelprojekt som VFX-projekt, som för tillfället är pausade, men som bedöms komma återupptas under det kommande året. Vi har delgett marknaden hur vi ser på kommande två år, där 2024 blir ett omställningsår i många avseenden och vi förväntar oss en omsättning om 225 – 250 MSEK och att uppnå ett positivt EBITDA. För 2025 bedömer vi att omsättningen kommer att uppgå till 280 – 310 MSEK och att vi når vår målsättning om en EBITDA-marginal om 10 procent. Vi är samtidigt ödmjuka inför utmaningen och även om vi sett lösningar på strejkerna bland manusförfattare och skådespelare så kan det komma att ta en viss tid innan vi fullt ut återgår till en mer normaliserad marknad. Vi måste dock öka effektiviteten i våra projekt, samtidigt som vi nu genomför ytterligare kostnadsbesparingar och skuldnedskrivningar under Q4 2023 och Q1 2024. Detta är utöver hittills beslutade och genomförda kostnadsnedskärningar under 2023 om drygt 30 MSEK, vilka kommer få full resultateffekt från första kvartalet 2024. Under tredje kvartalet tecknade bolaget ett uppdaterat hyresavtal avseende huvudkontoret i Stockholm. Det nya avtalet innebär att bolaget från och med oktober 2023 minskade sin kontorsyta och medför årliga besparingar om nära 15 MSEK, eller totalt mer än 50 MSEK till och med första halvåret 2027. Våra övriga kvarvarande dotterbolag – Plotagon Production AB och Vobling AB – drivs vidare, och det är glädjande att notera att det sedan våren omstrukturerade Vobling fortsätter visa positivt resultat. Samtidigt behåller vi fortsatt fokus på avyttringar i närtid av dessa dotterbolag, som inte är strategiska kärnverksamheter.

Ökad lönsamhet

Givet mycket svåra omständigheter har vi ändå lyckats återskapa en verksamhet som har en större potential. En hållbar finansiell situation, fortsatt kostnadsfokus och mer normaliserad marknad gör att Goodbye Kansas Group är på rätt väg. Lika viktigt som att minska kostnader är att vi lyckas öka försäljningen. Vi har resurserna för att genomföra jobbet och kommer att fokusera på nyförsäljning av VFX, trailer och angränsande segment till både befintliga och nya kunder. Genom starka kundrelationer och högkvalitativa tjänster är Goodbye Kansas Group rustat för att leverera på förväntningar.

Stefan Danieli
Koncernchef och VD
Goodbye Kansas Group

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.