Emission: Goodbye Kansas Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Visual Content
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 66,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,03 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 jan - 25 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
0,03 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
11,7 MSEK

Emission: Goodbye Kansas Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Visual Content
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 66,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,03 SEK
 • Teckningsperiod
 • 11 jan - 25 jan
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
0,03 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
11,7 MSEK

Möjlighet att investera i ett globalt bolag med välrenommerade kunder och lönsam tillväxt i sikte

Goodbye Kansas Group AB (publ) (“Goodbye Kansas” eller “Bolaget”) är en global leverantör av visuellt innehåll som utvecklar produkter och lösningar baserat på avancerad teknologi främst inom Visuella Effekter (VFX), Animation, In-Game och Game Trailers. Bolaget riktar sig mot kunder inom både konsument- och företagsmarknaden med tonvikt på underhållningsindustrin och har idag flertalet samarbeten med välrenommerade kunder såsom Netflix, Amazon och Sony Entertainment, vilket speglar ett konkurrenskraftigt erbjudande. Den digitala underhållningsindustrin i form av film, tv och dataspel växer i en snabb takt, vilket medför en ökad efterfrågan på datorgenererat innehåll, vilket således anses vara en stark drivare till att den globala marknaden för visuella effekter förväntas uppvisa en årlig tillväxttakt (CAGR) om 11,4 % för att tills år 2025 nå ett värde om cirka 24 miljarder dollar.

Under det fjärde kvartalet år 2022 beslutade Goodbye Kansas att genomföra ett antal strukturåtgärder för att skapa förutsättningar för en uthålligt sund och värdeskapande utveckling av Bolaget. Strategin innebär att Goodbye Kansas avser att framöver primärt fokusera på studioverksamheten, mot bakgrund av att studioverksamheten har en god marknadsposition samt en skalbar teknisk plattform i strukturellt växande globala marknader, viket i kombination med större och längre återkommande projekt för stora globala kunder lägger grunden för en uthållig lönsam tillväxt framgent. I samband med strukturåtgärderna kommunicerade Goodbye Kansas uppdaterade finansiella mål, motsvarande en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 20 %, samt en EBITDA-marginal som ska överstiga 10 % senast år 2024. Som ett led i att nå dessa mål har bolaget initierat ett kostnadsoptimeringsprogram, vilket förväntas sänka kostnaderna med 15-20 MSEK årligen samt, i kombination med övriga åtgärder, medföra en lägre risk i verksamheten och ett lägre kapitalbehov.

Genom den pågående företrädesemissionen om cirka 67 MSEK, i kombination med övriga initierade strukturella förändringsåtgärder, förväntas Goodbye Kansas skapa ett stabilt finansiellt fundament för att möjliggöra en lönsam tillväxtresa framgent. Bolagets genomgår nu en transformation mot en renodlad studioverksamhet, vilken möter en stark efterfrågan inom alla segment, där orderläget under H1-23 är starkare än någonsin tidigare, vilket bäddar för en tillväxt i linje med Goodbye Kansas kommunicerade finansiella mål samt ett positivt rörelseresultat. Analyst Group ser positivt på fokuseringen på studioverksamheten, eftersom det förväntas innebära större projekt med återkommande kunder, vilket i sin tur estimeras medföra en starkare pipeline och förbättra visibiliteten i intäkterna”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Goodbye Kansas har idag starka referenskunder såsom Netflix, Sony, Apple, Disney, Microsoft med flera, där den digitala underhållningsindustrin i form av film-, spel- och streamingtjänster växer kraftigt, vilket leder till att efterfrågan på datagenererat innehåll ökar och således kan bidra till en ökad försäljning för Goodbye Kansas framgent. Detta, i kombination med pågående kostnadsbesparingsprogram skapar dessutom bra förutsättningar för att Goodbye Kansas ska kunna uppvisa ett positivt operativt kassaflöde redan under innevarande år, vilket Analyst Group ser som en stark värdedrivare. Med hänsyn till befintliga möjligheter, samt pågående företrädesemission där Bolagets Pre Money-värdering uppgår till endast 11,7 MSEK, anser vi att rådande läge bjuder in till en attraktiv risk-reward i aktien”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Efterfrågan på VFX- och speltrailertjänster från Goodbye Kansas Studios är hög och orderingången i affärsområdet är starkare än någonsin tidigare. Detta har medfört att Bolaget har en stark orderbok som sträcker sig in i och över första halvåret 2023, med en försäljningspipeline som är betydligt längre än så. Således har Goodbye Kansas nu lagt grunden för en ökad tillväxt framgent, vilket i kombination med flertalet kostnadsbesparingsåtgärder, bäddar för ett positivt kassaflöde.
 2. Efter strukturåtgärderna och med den nya, fokuserade inriktningen, bedöms verksamheten ha en lägre risk och ett mindre kapitalbehov, i kombination med en stark tillväxtpotential. Följaktligen är Bolagets finansiella mål en årlig tillväxttakt om 20 %, med en EBITDA-marginal överstigande 10 %, senast år 2024. Givet att Goodbye Kansas uppnår sina finansiella ambitioner anser Analyst Group att nuvarande värdering bjuder in till en attraktiv risk-reward.
 3. Goodbye Kansas är ett väletablerat företag med över 200 anställda, som utöver huvudkontoret i Stockholm är lokaliserade i USA, Storbritannien, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Peking och Vancouver för att kunna arbeta nära bolagets globala storkunder såsom Netflix, Facebook, Disney, Xbox, Marvel, Sony, Apple TV m.fl. Goodbye Kansas har genom starka referenskunder lägre införsäljningströsklar vilket förväntas möjliggöra för Bolaget att kapitalisera på den explosiva marknadstillväxten som råder på Goodbye Kansas målmarknader.

Goodbye Kansas har tre olika intäktsmodeller: projektbaserade intäkter, produkt- och licensintäkter samt spel- och royaltyintäkter. I och med den omorganisering som sker går Bolaget mot att främst ha kvar den intäktsmodell som baseras på projektbaserade intäkter. Inom Goodbye Kansas Studio producerar Bolaget rörligt material i nära samarbete med kunderna inom dataspels- och filmbranschen. Prissättningen varierar beroende på ett projekts komplexitet, tidsförbrukning, konkurrens samt värde för kunden, men strategin är att etablera långa kundrelationer med längre avtalsperioder, där en avtalsperiod kan vara allt från två månader till 18 månader. Under de senaste kvartalen har Bolaget uppvisat en positiv trend i form av att vinna större affärer med i flertalet gånger återkommande globala kunder, vilket bäddar för ett stabilare kassaflöde.

Goodbye Kansas egenutvecklade teknikplattform utgör kärnan i affären och är en vital komponent i företagets värdeskapande. Teknikplattformen, som är innovativ i sitt slag, är konstruerad utifrån tredje parts applikationer som licensieras, där Bolaget byggt ihop dessa applikationer med en s.k. open source-mjukvara. Bolagets egenutvecklade strukturer är framtagna av in-house experter för att på ett optimalt sätt stödja produktions- och leveransprocesser till kund. Plattformen fungerar för samtliga segment som studioverksamheten producerar innehåll för, och tillåter en hög grad av integration in i kundernas olika program-miljöer.  Den specialiserade teknikplattformen ökar effektiviteten i affären och är enligt Analyst Group något som utgör en konkurrensfördel och ett viktigt verktyg för att attrahera nya kunder, projekt och samarbeten inom Bolagets kärnaffär. Därutöver har Goodbye Kansas en performance capture studio i Stockholm som är en av världens mest moderna studios, vilket i kombination med en state of the art-teknik för face and body scanning ger exceptionella möjligheter för skapandet av digital humans.

Goodbye Kansas har idag en stark position på globalt växande marknader, där samtliga marknader bygger på avancerad visuell teknologi, exempelvis VFX (visuella effekter), Digital Humans, AR och VR. VFX-marknaden estimeras att växa starkt framgent med en CAGR om cirka 11 % där marknadsvärdet väntas uppgå till 24 miljarder dollar år 2025. Tillväxten förväntas drivas av ett antal faktorer:

 • De stora filmbolagen lägger allt större andel av sin filmbudget på visuella effekter i takt med att teknologin förbättras.
 • Allt fler TV-serier görs med hög andel visuella effekter samtidigt som strömningstjänsternas investeringar i innehåll ökar.
 • Den teknologiska utvecklingen gör att visuella effekter blir alltmer integrerad i den totala produktionscykeln.
 • Nya tillväxtmarknader ökar sina produktionsinvesteringar kraftigt för att skapa lokalt innehåll såsom Asien (+20 %), Latinamerika (+33 %) och Afrika/Mellanöstern (+46 %). Exempelvis har Kina gått om USA som den största globala biomarknaden.

Värt att notera är att mjukvara för VFX förväntas att växa ännu snabbare än tjänster (cirka 12,2 %), vilket Goodbye Kansas förväntas kunna kapitalisera på genom Bolagets strategi att utveckla skalbara produkter för marknaden.

2022 kom att bli betydligt mer utmanande än vad vi förväntade oss och planerade för, i flera avseenden. Vi kom in i året efter ett relativt starkt fjärde kvartal 2021 för studioverksamheten, följt av ett ännu starkare första kvartal 2022, men därefter bidrog flera faktorer till att vår finansiella utveckling försvagades och våra planer kunde sedan inte fullföljas. Negativ resultatutveckling, ej genomförda avyttringar samt uppskjuten lansering av Hello Kittyspelet ledde till en ohållbar likviditetssituation.

Efter genomförda ledningsförändringar tidig höst 2022 har vi lagt om vår strategi, med fokus på studioverksamheten, som vi bedömer är vår framtida bas för att kunna skapa en lönsam verksamhet med betydande tillväxtmöjligheter. Studioverksamheten har en stark marknadsposition, världsledande teknik och en erkänt kreativ förmåga vilka sammantaget medfört att verksamheten idag har det starkaste orderläget någonsin. Det har givit oss långsiktiga relationer med internationella strategiska kunder som exempelvis Netflix, Amazon, Apple+, Warner och Sony Entertainment m fl. Inom Studioverksamheten är vår strategi att gå mot färre och större projekt inom VFX och speltrailers, samt att ytterligare stärka och expandera vårt tjänsteutbud till segmenten in-game och animation, som båda karaktäriseras av stark marknadstillväxt.

För att därutöver skapa förutsättningar för en sund och bärkraftig utveckling framåt har vi, som tidigare kommunicerats, beslutat att renodla verksamheten och fokusera på Studioverksamheten medan kvarvarande verksamheter inom affärsområdena IP & Products samt Games & Apps nu utvärderas sett till dess strategiska möjligheter och finansiella bärkraft. Vi har nyligen kommunicerat att vi ingått avsiktsförklaringar gällande avyttringar av Sayduck samt Plotagon Production, och fler avyttringar kan komma att aktualiseras framöver. Medel från avyttringar kommer att användas för investeringar i Studioverksamhetens expansion. Vi avser inte fortsätta investera stora belopp i projekt eller verksamheter med hög finansiell risk.

Parallellt med detta har vi initierat ett nytt kostnadsoptimeringsprogram som har potential att sänka kostnaderna med 15–20 MSEK årligen. Fokusområden är högre kapacitetsutnyttjande, optimering av kontorsytor, minskad användning av konsulter samt generella kostnadsbesparingar. Vi kommer att behöva ha en betydligt bättre kostnadsdisciplin framgent, här har vi inte agerat i tillräcklig utsträckning hittills. Utöver utannonserade besparingar kommer vi att satsa på att införa bättre systemverktyg som säkerställer mer effektiv resursanvändning i produktionen och förbättrar vår förmåga att leda, administrera och följa upp projekt. Dessutom har vi framgångsrikt omförhandlat villkoren för vissa kvarvarande lån, bland annat relaterat till våra lokaler, vilket ytterligare förbättrar vår likviditet på kort sikt. Som en konsekvens av vår förändrade strategi som beskrivits ovan har vi även beslutat att revidera våra finansiella mål. Med de förutsättningar som vi ser framgent, där vi primärt satsar på att utveckla Studioverksamheten, är vår bedömning att tillväxtmålet skall ligga fast som tidigare, så de finansiella målen är en genomsnittlig försäljningstillväxt om 20 procent medan lönsamhetsmålet justeras till en EBITDA-marginal om mer än 10 procent senast 2024.

Goodbye Kansas Group genomför nu en företrädesemission som, i kombination med övriga initierade och strukturella förändringsåtgärder, syftar till att ge oss ett stabilt finansiellt fundament för att under 2023 leda oss till att bli ett långsiktigt lönsamt bolag. Företrädesemissionen uppgår till högst ca 66,5 MSEK och tillför Goodbye Kansas friskt kapital som i del kommer att användas för att reducera bolagets skuldsättning, och i del för att säkra nödvändigt rörelsekapital under den omställning som vi genomför 2023 för primärt expansionen av studioverksamheten. Parallellt genomförs en riktad emission genom kvittning av skulder om ca 54,4 MSEK för att ytterligare stärka vår finansiella struktur och därigenom eliminera en betydande belastning på vår likviditet från amorteringar och räntebetalningar.

Jag övertygad om att Goodbye Kansas Group har en stark position på en växande och mycket spännande marknad, och att vi har goda förutsättningar att bli ett lönsamt tillväxtföretag.

Välkommen att teckna aktier i Goodbye Kansas företrädesemission!

Stefan Danieli, VD
Goodbye Kansas Group AB

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.