Emission: Gabather

 • Aktiekurs
 • 1.57
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 28,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,3 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6 - 20 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
1,3 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
19,1 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Gabather

 • Aktiekurs
 • 1.57
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 28,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,3 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6 - 20 dec
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 0 %
PRIS PER
AKTIE
1,3 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
19,1 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett läkemedelsföretag som tar upp kampen mot psykisk ohälsa

 

Gabather är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med målet att förändra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Bolaget grundades som ett svar på det betydande behovet och bristen på terapier inom neuropsykiatriska sjukdomar. GABAA-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan, där Gabathers forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för behandling av störningar och obalanser i det centrala nervsystemet (CNS). Dysfunktion eller obalans i detta system är känt för att vara kärnan i många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar. Gabathers mål är att utveckla nya banbrytande läkemedel för behandling av ett brett spektrum av neuropsykiatriska sjukdomar. Gabather har ett flertal läkemedel som undersöks prekliniskt som skyddas av godkända patentfamiljer på världens största marknader.

Gabather läkemedelskandidat, GT-002 har avslutat fas I med positiva resultat som påvisat en gynnsam säkerhetsprofil utan biverkningar. GT-002 är nu redo för fas-II vilket emissionslikviden ska finansiera.

Om GT-002

Bolagets läkemedelskandidat GT-002 har genomgått ett brett kliniskt fas I-program bestående av tre delar. Under år 2019 genomfördes den första delen med enstaka och stigande doser (SAD) av GT-002. Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas Ia-studie i 32 friska, frivilliga försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper av GT-002. Resultaten visade att GT-002 togs upp bra i kroppen, tolererades väl och ingen av försökspersonerna visade några läkemedelsrelaterade biverkningar.

Den andra delen av fas I-programmet genomfördes under år 2020 där upprepade och stigande doser (MAD) studerades. Studien var en dubbelblind, placebokontrollerad fas Ib-studie i 16 friska försökspersoner. Studien utvärderade främst säkerhet och tolerabilitet av upprepade och ökande doser av GT-002, samt farmakokinetiska egenskaper vid upprepad dosering. Resultaten visar att läkemedelskandidaten har mycket goda farmakokinetiska egenskaper i form av god absorption och distribution. Substansen uppvisar även en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil.

Källa: Gabather, prospekt 2023.

Givet de prekliniska och kliniska utlåtandena avseende Gabathers läkemedel GT-002 ser Analyst Group stora möjligheter för kommersialisering på den stora underliggande marknaden för psykiska ohälsa. Uppskattningsvis lider nästan 1 miljard av jordens befolkning av någon form av psykisk ohälsa, där behandlingarna idag oftast medför stora besvär. I enlighet med kliniska studier påvisar GT-002 en säker behandling utan biverkningar på grund av läkemedlets selektivitet vilket är sällsynt inom läkemedel för psykisk ohälsa. Ett eventuellt framtida marknadsgodkännande kan således resultera i en högst konkurrenskraftig behandling som förväntas förbättra det psykiska välmåendet för patienter och samtidigt generera tillväxt under en lång tid framöver.

Gabather avser att använda merparten av nettolikviden om 26,2 MSEK för att fortsätta utveckla GT-002 och genomföra en klinisk fas II-studie. Historiskt har utvecklingen av GT-002 varit kostnadseffektiv jämfört med branschstandard. Dessutom kommer den förstärkta kassan att användas till att fortsätta approchera möjliga kommersiella partneravtal och samtidigt fortsätta utvecklingen av nya läkemedelskandidater.

Med en stark patentportfölj i ryggen och givet GT-002s stora potential vid ett eventuellt godkännande ser Analyst Group en attraktiv uppsida i aktien. Likviden från företrädesemissionen förväntas ta bolaget genom en fas II-studie vilket ses som en stark kurstrigger och motiverad värdeökning av bolaget. Till pre-money värderingen om ca 19 MSEK finns således möjlighet att fylla på sin position, alternativt teckna utan företräde, och samtidigt erhålla en attraktivt prissatt teckningsoption som kan ge en bra affärsmöjlighet under april 2024.

GT-002 har stor potential att vinna marknadsandelar på en omfattande marknad

Psykisk sjukdom är ett växande globalt problem med cirka 970 miljoner drabbade människor världen över. Ökningen i antalet patienter påverkar samhället både ekonomiskt och genom personligt lidande för de drabbade och deras anhöriga. Marknaden för psykisk ohälsa uppskattas till 386 miljarder dollar och förväntas öka årligen med 3,5 % (CAGR) fram tills år 2030, för att då uppnå ett totalt marknadsvärde om 509 miljarder dollar.

De nuvarande produkterna på marknaden för psykisk hälsa är ofta förknippade med potentiellt allvarliga biverkningar för patienterna och har en långsam verkningsgrad. Gabathers läkemedelskandidat, GT-002, strävar efter att lösa dessa utmaningar. Genom prekliniska och kliniska studier har GT-002 visat sig vara en säker behandling utan biverkningar. Detta indikerar en stor potential för produkten vid ett eventuellt godkännande att konkurrera med befintliga alternativ och vinna marknadsandelar på den omfattande marknaden för psykisk hälsa.

Potential för återkommande omsättning genom kommersiella samarbeten med nyckelspelare inom psykisk sjukdom

Gabather har potential att erhålla återkommande omsättning genom att etablera kommersiella samarbeten med nyckelspelare inom området för psykisk sjukdom. Även om bolaget ännu inte har formaliserat några samarbetsavtal, är dess framsteg och innovationer, särskilt avseende läkemedelskandidaten GT-002, lovande för framtida partnerskap. GT-002, som är i kliniskt stadie, har potential att revolutionera behandlingen av psykiska sjukdomar med den unika och selektiva mekanismen. Denna framgång har placerat Gabather i en attraktiv position för samarbeten med etablerade läkemedelsföretag och hälsovårdsorganisationer som är angelägna om att integrera nya och effektiva behandlingsalternativ i sitt erbjudande. Genom sådana strategiska partnerskap kan Gabather generera återkommande inkomster och samtidigt bidra till viktiga framsteg inom området för psykisk hälsa.

GT-002 tillåter specifik behandling av psykiska sjukdomar med minimala biverkningar 

Gabathers läkemedel GT-002 skiljer sig från befintliga behandlingsalternativ genom att erbjuda en specifik och målinriktad mekanism, vilket minimerar risken för biverkningar – en betydande utmaning i nuvarande psykofarmakologiska behandlingar. Denna innovation representerar ett stort framsteg inom psykiatrin, då den potentiellt kan vara en effektiv lösning för patienter utan de vanliga komplikationerna som ofta följer med nuvarande läkemedel. Detta genom att GT-002 är mycket selektivt och binder sig nästan exklusivt till GABAA-receptorn, vilket minimerar de biverkningar som vanligtvis förekommer med mindre selektiva läkemedel.

Gabathers utveckling av GT-002 avser att förbättra livskvaliteten för individer som lider av psykiska sjukdomar och markerar ett potentiellt viktigt steg framåt i strävan efter säkrare och mer effektiva behandlingsmetoder. GT-002 befinner sig nu i den andra fasen av kliniska studier och kan erhålla godkännande för fas 3 under det första kvartalet 2024. På grund av läkemedlets selektivitet skiljer sig GT-002 från andra befintliga läkemedel. Därför finns det goda chanser att så småningom monetisera läkemedlet genom samarbeten med etablerade läkemedelsbolag.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.