Emission: CombiGene

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 32,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 20 mars - 3 april
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
0,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
49,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: CombiGene

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 32,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,5 SEK
 • Teckningsperiod
 • 20 mars - 3 april
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
0,5 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
49,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag som med hjälp av genterapi är på väg att utveckla en effektiv behandling av epilepsi

CombiGene är Nordens ledande genterapiföretag, där verksamhetens huvudfokus riktas åt att ta fram en genterapeutisk behandlingsmetod för epilepsi. Genterapi har under de senaste åren utvecklats snabbt, och flera terapier har blivit godkända. CombiGene har under samma period byggt upp en unik kunskapsposition i Norden, vilken spänner över alla centrala genterapiområden. Bolagets läkemedelskandidat, CG01, har nått Proof of Concept i prekliniska studier, där Combigenes studier visar att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall hos djur, samtidigt som vissa blev helt anfallsfria. Parallellt med pågående utvecklingsarbete arbetar bolaget aktivt med att skapa internationellt intresse kring nämnda behandlingsmetod i syfte att identifiera såväl medelstora som större läkemedelsbolag med finansiella resurser för att kunna ta läkemedelskandidaten vidare till godkännande och marknadslansering.

CombiGene står nu inför en accelererad fas i sitt utvecklingsprogram, varvid Bolagets bedömning är att ytterligare rörelsekapital är nödvändigt för att finansiera vidare utveckling. Majoriteten av emissionslikviden planeras att användas till fortsatt utveckling av CG01, medan resterande del förväntas användas till affärsutveckling, utveckling av Bolagets andra behandlingsmetoder samt löpande kostnader.

 1. CombiGene är Nordens ledande genterapibolag och ger en mycket bra exponering mot denna revolutionerande teknologi inom läkemedelsutveckling.
 2. CombiGene har idag flera starka partners som är perfekta för att ta våra spännande och lovande projekt i mål.
 3. CombiGene adresserar en omfattande marknad där enbart CG01 vid en försiktig uppskattning kan nå en försäljning om mellan 4 och 10 miljarder kronor.

Professor Merab Kokaia och docent David Woldbye, CombiGenes vetenskapliga grundare, visade nyligen i en studie att CG01 har anfallshämmande effekter i form av såväl kortare som färre anfall vid testning på djur. Studien var utformad för att resultaten ska kunna översättas till behandling av epilepsi hos människor, och utfallet var mycket positivt. Bolagets forskare har dessutom genomfört tester i mänsklig hjärnvävnad, vilka visade att man genom att aktivera hjärnans Y2-receptorer med NPY kan hämma epileptisk aktivitet, vilket enligt CombiGene är mycket uppmuntrande inför framtida kliniska studier. CG01-projektet befinner sig för närvarande i en preklinisk fas och CombiGene avser nu fortsätta utvecklingsarbetet i syfte att påbörja de första kliniska studierna. Processen att nå marknadsgodkännande är emellertid en lång och tidskrävande process, vilken redogörs för närmare nedan. Den första studien i CG01-projektet kommer att vara en kombinerad fas I/II-studie på patienter.

Cirka 50 miljoner människor världen över har diagnosen epilepsi, och varje år diagnostiseras uppskattningsvis 2,4 miljoner människor med epilepsi. Epilepsi är samlingsnamnet för en grupp olika tillstånd som medför återkommande epileptiska anfall. Orsaken är onormal elektrisk aktivitet i hjärnan som sprider sig okontrollerat. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom som orsakas av övergående elektriska urladdningar i hjärnans nervceller. Behandlingen vid sjukdomen består i första hand av förebyggande läkemedel, som minskar risken för anfall. De läkemedel som används idag är förhållandevis effektiva, där upp till 70 procent behandlas framgångsrikt, det vill säga att deras anfall kontrolleras helt. Nackdelen med dagens läkemedel är emellertid att dessa verkar på hela det centrala nervsystemet, vilket i många fall framkallar biverkningar, såsom trötthet, balansproblem, lättretlighet och utslag, men även mer allvarliga biverkningar såsom minnesproblem, talsvårigheter och fetma. Antalet epilepsifall uppskattas växa med cirka 4,1 procent årligen fram till 2025. Det bäst säljande epilepsiläkemedlet hade år 2016 en försäljningsvolym om cirka 1 miljard USD.

Enbart i USA uppskattas samhällskostnaderna för epilepsi överstiga 15,5 miljarder USD per år, och i Europa mellan 13,8 och 20 miljarder EUR årligen. CombiGene bedömer att marknaden för bolagets behandlingsmetod är global, och bolaget avser primärt att registrera sin produkt i geografiska nyckelområden såsom USA, Europa, Japan, Storbritannien och Kina. Bolagets genterapi kommer huvudsakligen att vända sig till vissa av de patienter med en svår fokal epilepsi vars sjukdom inte kan kontrolleras av dagens läkemedel. Dessa utgör en mindre del av alla epilepsifall, men i förlängningen skulle Bolaget kunna vända sig till en betydligt större del av marknaden. CombiGene uppskattar storleken på denna grupp till cirka 1 miljon människor, vilket kan generera försäljningsvärden mellan 4 och 10 miljarder kronor årligen, beroende på pris och exakt populationsstorlek.

Den kliniska utvecklingen utförs typiskt i fyra på varandra följande faser, där läkemedelskandidaten i varje fas behöver uppvisa lovande säkerhets- och/eller effektdata för att gå vidare till nästa utvecklingssteg:

 • Fas I: Prövningar i denna fas genomförs vanligtvis på friska frivilliga individer, och syftet är att fastställa hur läkemedlet tolereras, absorberas, distribueras, sönderdelas och utsöndras i kroppen.
 • Fas II: Dessa studier genomförs på patienter med den aktuella sjukdomen, i syfte att fastställa en lämplig dos för fas 3-programmet.
 • Fas III: Fas 3-studier ligger till grund för en ansökan om marknadsgodkännande och genomförs på patienter för att bekräfta och dokumentera en statistiskt signifikant effekt av behandlingen.
 • Fas IV: Efter godkännande av ett nytt läkemedel fortsätter oftast utvecklingen av läkemedlet genom fas 4-studier. I dessa studier samlas ytterligare information in från stora patientgrupper under lång tid, varav ytterligare biverkningar kan avslöjas och behandlingseffekter ytterligare utvärderas.

Det kapital som bolaget tillförs via emissionen avses primärt att användas till att finansiera en hållbar satsning på fortsatt utveckling av i första hand CG01, men även bolagets andra kandidat vilken ämnar att behandla lipodystrofi. Lipodystrofi är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av en total eller partiell avsaknad av fungerande fettvävnad. Utöver detta är likviden avsedd att täcka löpande kostnader för verksamheten samt bidra till fortsatt affärsutveckling.

Efter att under 2019 flyttat fram positionerna inom ett flertal viktiga områden befinner sig CombiGene och vårt epilepsiprojekt CG01 i ett mycket lovande läge. Vi har tillsammans med brittiska experter på CGT Catapult utvecklat en produktionsmetod för CG01. Att utveckla produktionsmetoder för genterapiprodukter är ett mycket omfattande och utmanande arbete och jag är mycket stolt över vad vi åstadkommit tillsammans med våra brittiska partners. En annan mycket viktig faktor är att hitta tillverkare och tillverkningskapacitet, vilket vi också gjort. Under 2019 slöt vi avtal med Cobra Biologics, en mycket välrenommerad tillverkare av genterapiprodukter. För närvarande genomför vi den omfattande teknologiöverföringen från CGT Catapult till Cobra Biologics. Utöver detta har vi även slutit avtal med de CRO-bolag som ska genomför de avslutande prekliniska studierna, bland annat de viktiga säkerhetsstudierna. Vägen mot den första studien i människa är därmed utstakad.

Motivet för emissionen som vi nu genomför är att skapa resurser för att driva epilepsiprojektet CG01 vidare med full kraft. Resultaten från studier i experimentella modeller och studier i donerad mänsklig hjärnvävnad är mycket lovande. Större delen av pengarna från emissionen kommer därmed att användas till att producera CG01 så att vi därefter kan genomföra de prekliniska studier som krävs för att vi ska kunna påbörja studier i människa.

Konkret innebär detta att vi under 2020 kommer att genomföra studier för att fastställa hur vi bäst administrerar CG01 in i den mänskliga hjärnan och dessutom producera material till de säkerhetsstudier (biodistribution och toxikologi) som vi planerar att genomföra under 2021. Dessa krävs för att vi ska få myndigheternas tillstånd att genomföra studier i människa. Säkerhetsstudierna tar cirka sex månader att genomföra och därefter behövs ytterligare cirka sex månader för att analysera resultaten. Parallellt med detta arbete kommer vi också att förbereda oss för att starta de första kliniska studierna. Vi kommer till exempel att designa själva studien, ha möten med de regulatoriska myndigheterna och diskutera vårt projekt med de kliniker som visat intresse för att genomföra de kliniska studierna. Så snart vi har slutrapporten från säkerhetsstudierna – förutsatt att vi har ett positivt utfall – kommer vi skicka in en ansökan till de regulatoriska myndigheterna om att få starta den första studien i människa.

Under en lång rad år har vi steg för steg drivit vårt epilepsiprojekt framåt. Milstolpe efter milstolpe har klarats av helt enligt plan. För varje steg vi tagit har vår entusiasm och tilltro till projektet vuxit. När vägen mot studier i människa nu är så klar och tydlig är epilepsiprojektet mer spännande än någonsin och jag ser fram emot en av de mest centrala milstolparna i all läkemedelsutveckling: den första studien i människa. Enligt min erfarenhet är det ett av de tillfällen då man verkligen kan förvänta sig att se en markant värdestegring i projektet.

Många genterapiprojekt, både de som har nått marknaden och de som fortfarande är under utveckling, tas fram för mycket sällsynta sjukdomar. Till skillnad från majoriteten av genterapier kommer CG01 att adressera en stor marknad. Enbart i USA tillkommer ungefär 14 000 läkemedelsresistenta patienter med en fokal epilepsi varje år. Vi gör bedömningen att det är realistiskt att 10-20 procent av dessa patienter skulle kunna behandlas med CG01 och våra beräkningar visar att marknadspotentialen för CG01 uppgår till 4-10 miljarder kronor om året även med försiktiga antaganden.

Under 2019 genomförde vi en rad lyckade möten med större läkemedelsbolag, både i den största kategorin (så kallade Big Pharma) och nischade läkemedelsbolag (så kallade Specialty Pharma), baserat på intresset kring vår kandidat CG01. Dialogen med flera av dessa bolag pågår löpande. Det är vår ambition att i framtiden etablera samarbete och partnerskap med något större läkemedelsbolag, men exakt hur detta kommer att se ut eller när det kommer att inträffa går i dagsläget inte att säga. Vad man kan säga är att för varje milstolpe som vårt epilepsiprojekt uppnår så ökar det potentiella värdet på projektet. 

Med tanke på de steg vi redan tagit, och nu skall ta, ser jag med spänning och tillförsikt fram emot CombiGenes fortsatta resa mot nya milstolpar.

Jan Nilsson
VD, CombiGene