Emission: Cline Scientific

 • Aktiekurs
 • 0
 • Bransch
 • Sjukvård
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 2,50 per Unit
 • Teckningsperiod
 • 11 maj - 28 maj
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 31,3 %
PRIS PER
AKTIE
2,50 per Unit
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
21,1 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Cline Scientific

 • Aktiekurs
 • 0
 • Bransch
 • Sjukvård
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 7 MSEK
 • Teckningskurs
 • 2,50 per Unit
 • Teckningsperiod
 • 11 maj - 28 maj
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 31,3 %
PRIS PER
AKTIE
2,50 per Unit
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
21,1 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett väldiversifierat Life Science-bolag med spetskompetens inom ytnanoteknologi

Cline Scientific är pionjärer inom bioteknik med egna utvecklingsprojekt där huvudmålet är att skapa värde genom banbrytande teknologi inom Life Science. Cline arbetar idag med två huvudprojekt inom cancerdiagnostik och produktion av stamcellsterapier, vilka båda är på väg in i klinisk fas. Clines egenutvecklade och patenterade nanoteknologi är en nyckelkomponent i båda dessa projekt och ska bana väg för bolagets utveckling.

CellRACE är bolagets ena projekt och skall möjliggöra en helt ny typ av cellbaserad diagnostik som öppnar för tidig, personanpassad och preventiv behandling mot tumörspridning, s.k. metastasering.

StemCART är bolagets andra huvudprojekt, vilket är i samarbete med Sahlgrenska, och som innebär att Cline utvecklar en allogen stamcellterapi i syfte av att kunna självregenerera brosk.

Bolagets nanoteknologi-baserade ytor används utöver detta i ett flertal mindre forskningsprojekt.

Bolaget har höga förväntningar och nya milstolpar har satts med spännande projekt på väg in i klinisk fas varför Cline nu genomför en företrädesemission för att finansiera nästa steg i företagets strategi.

 1. Tagit nästa steg i företagets strategi vilket innebär stort fokus på de två utvecklingsprojekt (CellRACE och StemCART) där Clines teknologi sedan tre år tillbaka finns inkluderad. Därmed har Cline tagit ett steg uppåt i värdekedjan mot kliniska produkter.
 2. Förvärvet av företaget Liv Diagnostics AB innebär att man nu kan utveckla en helt ny cellbaserad diagnostikapplikation för metastaserande bröstcancer, baserad på Clines gradientteknologi.
 3. Formaliserat ett samarbete med stamcellsforskaren Stina Simonsson på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Samarbetet syftar till att utveckla en stamcellsterapi för att ersätta skadat brosk i leder, i.e. artros.

Den initiala produktutvecklingen i projektet har fokuserats på att ta fram en prototyp för diagnos av migrationsbenägna bröstcancerceller, produkten går under arbetsnamnet CellRACE. Lovande resultat visar att bolaget kan åtskilja beteendemönstren mellan olika aggressiva bröstcancerceller. Clines diagnostiska verktyg fokuserar på att analysera levande cellers beteende, vilket inte görs idag och har därav potential att bli ett banbrytande onkologiverktyg för att finna behandlingsstrategier för sjukdomen. Fokus ligger kring själva kvantifieringen av cellmigration och är på så vis unik från dagens diagnostikmetoder. Produkten har potential att uppnå en exceptionell problemlösningsförmåga genom att förhindra överbehandling och underbehandling, vilket ger en ökad insikt i sjukdomsförloppet.

Produkten är ett diagnostiskt test som initialt kommer att användas för diagnos och uppföljning av bröstcancer. Tekniken kan emellertid potentiellt användas för andra typer av metastaserande cancer. Ett antal tester kan utföras för varje patient under sjukdomens terapeutiska fas, vilket innebär att CellRACE-testet kan användas när biopsier tas efter att den primära tumören har upptäckts. CellRACE är en ”lab-on-a-chip” produkt, vilket innebär att levande celler från en biopsi kan analyseras. Cline förvärvade under 2019 bolaget Liv Diagnostics, vilka under en lång tid varit verksamma på området och som förväntas leda till ökad kunskap och synergier därigenom.

Vid ett lyckat projekt kommer detta verktyg att rädda många kvinnors liv genom att ge chansen till en personanpassad behandling i ett tidigt skede, något som idag fortfarande är en stor utmaning. Metastaser står för minst 90 % av alla dödsfall i bröstcancer och i stort sett alla dessa upptäcks inte förrän det är för sent att behandla. CellRACE är ett projekt som tydligt utvecklas för att förbättra kvinnors hälsa!

Människokroppen kan inte reproducera eller reparera brosk på egen hand, mycket på grund av avsaknaden av blodflöde i leder. Brosk skadas ofta vid olika trauma eller artros och eftersom det inte kan självläkas av kroppen krävs det oftast att man byter ut leden för att åtgärda problemet. I samarbete med Sahlgrenska utvecklar Cline en allogen stamcellterapi i syfte att möjliggöra självregenererat brosk, produkten går under arbetsnamnet StemCART. Fördelen med produkten är att man inte behöver göra tidskrävande ingrepp. Metoden är unik och patentansökan är inskickad för att skydda produkten.

I StemCART-projektet fungerar produkten genom att fästa s.k. biomolekyler till guldnanopartiklarna på Clines gradientytor för att därmed skapa en naturlig miljö för celler att växa i, den skall med andra ord vara så lik som den miljö som cellerna har att växa i inne i kroppen. Gradienterna används alltså under differentiering av iPS-celler mot brosk för att ge en unik, definierad och tillväxtfrämjande miljö med molekylär precision. Med hjälp av gradientytor och nanoytor ska en homogen cellpopulation odlas fram med optimala förutsättningar för att utvecklas till kondrocyter, broskceller, efter en kondenseringsfas där cellerna når det stadium som krävs för läkning av en skada efter applicering i den drabbade leden.

För alla de människor som dagligen plågas av kroniska smärtor från utslitna eller skadade leder där brosket är förstört erbjuder StemCART-projektet en möjlighet till bot. Att med ett relativt enkelt ingrepp och ett minimum av rehabilitering bli av med både smärta och smärtlindring är för många en ouppnåelig dröm. StemCART är ett projekt som syftar till att göra denna dröm till verklighet!

Clines teknologi öppnar många dörrar och antas vara användbar i en rad olika indikationer, varför det finns en stor bredd i hur man sedermera kan kapitalisera på teknologin och bolagets know how. Cline är idag i en växande fas och fokuserar nu mycket av sina resurser på FoU, bolaget har dock mycket en god bild av hur framtida kassaflöden kan genereras och menar på att dessa inkomstmöjligheter kan komma ifrån;

 • Försäljning av projekt/joint ventures som utvecklats in house.
 • Försäljning av projekt/joint ventures som utvecklats tillsammans med kunder.
 • Försäljning av forskningsprodukter till kunder.
 • Kassaflöde från samarbetsprojekt baserade på Clines teknologi och patent som exempelvis EU-finansiering av projekt, Vinnova bidrag etc.
 • Licenser från patentportfölj. Möjlighet att licensiera ut applikationsområden utanför bolagets fokusområden, eller licensiera ut teknologi för produktionsändamål när bolaget bedömer det fördelaktigt.

Cline Scientific fokuserar framåt på att bygga relationer med större Life Science-aktörer för att skapa intresse för bolagets teknik och möjligheter, i närtid för de två huvudprojekten som beskrivits ovan. Syftet är att, genom fortsatta framsteg och resultat i utvecklingsarbetet av respektive projekt, attrahera ett eller flera företag till någon form utav samarbete. Genom att bolaget nu sitter på AstraZenecas BioVentureHub står bolaget väl rustade att accelerera de delarna av respektive projekt som är beroende av cellodlingsstudier då man därigenom har ett säkrat labb. Fördelarna att visa sig med prominenta aktörer likt AstraZeneca är inte att förringa då det ger en ovärderlig know how, nätverk samt legitimitet. 

Cline har nyligen utökat samarbete med stamcellsforskare Docent Stina Simonsson, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där Clines teknologi används för att bilda broskceller för cellterapisyfte. Att inleda samarbeten med liknande aktörer är viktigt att bevaka framgent då det visar på nyttan som Clines teknologi bidrar med och kan öppna upp dels ytterligare finansiering, dels ytterligare möjligheter.

För de som inte tidigare har hört talas om Cline Scientific, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Cline Scientific är ett Life Science-bolag som med hjälp av egenutvecklad, patenterad nanoytteknologi riktar sig mot olika applikationer inom cellbiologiområdet. Vi säljer ytor för detta ändamål till olika forskare världen över, men använder även samma teknolgi i två utvecklingsprojekt som vi sedan ett par år fokuserar vår verksamhet på.

Kan du berätta lite mer om era utvecklingsprojekt?

Ett av projekten, som har arbetsnamnet CellRACE, handlar om att ta fram en ny, cellbaserad diagnostisk metod för att på ett mycket tidigare och träffsäkert sätt bestämma risken för att en konstaterad bröstcancertumör skall sprida sig. Syftet med detta projekt är att behandlade läkare tidigare skall kunna sätta in rätt behandling för att hindra spridning och metastasering av primärtumörer vilket är huvudskälet till cancerdöd.

Vårt andra projekt, StemCART, syftar till att ta fram en stamcellsterapi för broskskador som artros och idrottsskador. Detta projekt driver vi tillsammans med en stamcellsforskare på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och använder sig, förutom av Clines ytteknologi, iPS celler.

Målet med båda dessa projekt är att driva dem i egen regi till en fas där ett stort bolag inom respektive område tar över eller förvärvar projektet och tar det till marknad. Vi ser det som rimligt att detta kan ske inom en 3-5 årsperiod.

Om dessa utvecklingsprojekt får den effekt som ni har planerat, var förväntar ni er att vara om tre år?

Om tre år skall vi ha en stor partner i CellRACE projektet och ha inlett kliniska relevansstudier. I StemCART projektet har vi då startat fas 2 studier i den kliniska utvecklingen.

Ni förvärvade under 2019 Liv Diagnostics, kan du berätta lite om det och om man kan förvänta sig fler förvärv i framtiden?

Liv var det företag som ägde CellRACE projektet där Cline varit nära inblandat från starten 2016. Både potentiella investerare och ägare i båda företagen tyckte för ett år sedan att det vore bättre att detta projekt drivs direkt av Cline varför vi kom överens om en deal där Cline tog över Liv. Cline har idag ingen tydlig förvärvsstrategi, men man skall väl aldrig utesluta att det skulle kunna ske ytterligare förvärv eller samgåenden i framtiden.

Kan du berätta mer om era nuvarande samarbeten samt eventuella nya samarbeten framöver?

I båda de nämnda utvecklingsprojekten samarbetar vi med olika forskare eller forskarlag. CellRACE har ursprungsforskarna som numer befinner sig på Uppsala Universitet samt New York University involverade. Dessutom har fler forskare inom cancersegmentet anslutit från Göteborgs Universitet och ytterligare kliniska forskare kommer att ansluta framöver.

StemCART projektet har en samarbetspartner vid Sahlgrenska Sjukhuset som nämnts tidigare, men även där kommer det med all säkerhet att adderas ytterligare samarbetn vad det lider.

Cline har även andra samarbeten inom andra områden, men dessa är inte tillräckligt långt gånga för att presentera ännu. Vi är ju dock en del av AstraZeneca BioVentureHub där det finns ett 30-tal mindre företag bland det kan finnas framtida samarbetspartners eller med AstraZeneca.

Vilka utmaningar möter ni dels idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

De två, utan tvekan, största utmaningarna för ett litet Life Science-företag i Clines situation är dels finansiering, dels kompetensförsörjning. Att attrahera välutbildade resurser inom Life Science-området kräver en stabil ekonomi varför det faller tillbaka på finansiering som den största utmaningen. På sikt måste man hitta riskvilliga och långsiktiga investerare för att kunna konkurrera med alla de Life Science företag som finns globalt. Med tanke på bristen på riskvillighet i Sverige blir detta en stor utmaning.

Ni genomför nu en emission om ca 7 MSEK, hur kommer ni använda emissionslikviden?

Pengarna skall användas till att fortsätta CellRACE projektets initiala tester av patientmaterial samt StemCART projektets förberedelser att starta en fas 1 klnisk studie, samt fortsatt operativ verksamhet.

Kan du nämna tre anledningar till varför Cline Scientific är en bra investering idag?

Cline är idag mycket lågt värderat, har projekt inom mycket stora marknader där värden ligger i mångmiljard storleken och vi har en skyddad grundteknologi med klara patent i alla stora marknader.

Vår vision att skapa värde i Cline går ut på att placera vår teknologi i banbrytande sammanhang inom Life Science, må det vara inom cancerdiagnostik eller cellstyrning för utveckling och produktion av stamcellsterapier.

Sedan ett par år är vi delaktiga i två utvecklingsprojekt som nu börjar närma sig start av kliniska tester & studier. Båda dessa projekt driver vi inom Cline för att snabbare kunna nå till ett stadie där en större aktör inom Life Science blir intresserad av att ta projekten vidare. Med andra ord så ligger inte Clines exit horisont vid lansering av dessa projekts produkter, utan betydligt närmare i tiden än så. Detta har från början varit vår strategi och nu har vi tagit oss till den punkt när vi förväntar oss tydliga resultat mot kliniskt färdigställande av respektive projekt.

Genom att förlägga vår verksamhet till AstraZeneca BioVentureHub för något år sedan står vi nu väl rustade att accelerera de delarna av respektive projekt som är beroende av cellodlingsstudier. Vi har dessutom utmärkt support från AstraZeneca vad gäller kompetens som vi inte själva besitter till exempel vad gäller kopplingen mellan diagnostik och läkemedel, eller när det kommer till kontakter med kliniker.

Arbetet som gjorts de tidigare åren fortsätter att ligga till grund för hur vi kommer att lyckas de kommande åren. De två kliniska utvecklingsprojekt som gjort att Cline har förflyttat sin verksamhet ett par steg uppåt i värdekedjan kommer att få stort fokus den närmsta tiden, och vi fortsätter att placera Clines teknologi i ytterligare applikationer. Vi har hittills lyckats att med små medel ta Cline ut på en internationell marknad, hittat kunder och startat egna projekt. Nu återstår utmaningen att finansiera dessa lovande och spännande projekt och ta dem till kliniska resultat.

Vi är övertygade om värdepotentialen i Bolaget och tror på vad vi gör, 2020 2021 kommer att bli ett par spännande år med Cline!

Vi hoppas att ni, precis som vi, känner otrolig stolthet över att bidra och påverka utvecklingen av sjukvården med förbättrade verktyg för cancerdiagnostik och möjligheten att förbättra vården med stamcellsteknologin. Och jag hoppas att ni gärna vill vara med på vår fortsatta resa genom att teckna er i nyemissionen.

Patrik Sundh

Verkställande direktör