Emission: Bonzun

 • Aktiekurs
 • 0.03
 • Bransch
 • Digital Therapeutics
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 15,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,25 SEK/Unit
 • Teckningsperiod
 • 20 jan - 3 feb
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
0,25 SEK/Unit
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Bonzun

 • Aktiekurs
 • 0.03
 • Bransch
 • Digital Therapeutics
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 15,1 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,25 SEK/Unit
 • Teckningsperiod
 • 20 jan - 3 feb
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
0,25 SEK/Unit
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett globalt bolag med välrenommerade kunder och lönsam tillväxt i sikte

Bonzun AB (publ) (“Bonzun” eller “Bolaget”) utvecklar och säljer evidensbaserade digitala hjälpmedel inom stress, infertilitet och graviditet. Bolagets digitala hjälpmedel utgörs av olika applikationer, primärt i form av Bonzun Evolve; ett digitalt program för stresshantering och självledarskap, och Bonzun IVF; en app som vägleder människor genom deras IVF-behandling.

Bonzun Evolve är ett evidensbaserat digitalt program för stresshantering och självledarskap, framtaget av forskare från Karolinska Institutet, som bygger på ACT (Acceptance and Commitment Training), vilket är en vidareutveckling av det traditionella KBT. Evolve riktar sig i första hand mot företagsmarknaden med marknadsinsatser främst mot medelstora företag med över 50 anställda på chefs-och ledningsnivå. Eftersom dessa företag måste följa Arbetsmiljöverkets krav på att visa åtgärder för att förebygga stress, och har därför en avsedd HR-budget, öppnar detta upp möjligheten för Bonzun att etablera erbjudandet hos de medelstora företagen. Därutöver har Bolaget påbörjat ett strategiskt arbete för en effektivare marknadsbearbetning och större spridning genom att tillgängliggöra större del av utbudet på konsumentmarknaden.

Tjänsten genomförs via en dator eller telefon och tillhandahålls i form av åtta sessioner om cirka 20–30 minuter vardera. Programmet i sin helhet tar åtta veckor och består av interaktiva övningar samt verktyg för att stimulera beteendeförändringar och en sänkning av stressnivån hos användaren. I dagsläget erbjuds programmet på svenska och engelska, men skulle Bonzun identifiera att det finnas potential för ytterligare marknader tillåter plattformen numera snabb språkanpassning. Programmet hjälper medarbetarna genom att öka deras medvetenhet om bland annat stress och återhämtning samt hjälpa till med att bilda konkreta strategier för hur man kan förbättra stresshanteringen och i förlängningen upprätthålla en bättre hälsa och livsbalans.

Bonzun IVF har 23 000 användare globalt i över 95 länder. Forskning visar att cirka 60 % av de som genomgår en IVF-behandling hoppar av behandlingen efter ett misslyckat försök, främst hänförligt till den emotionella och fysiska påfrestningen som behandlingen innebär samt till följd av de höga kostnaderna som är relaterade till varje behandling. När Bonzun IVF används i samband med behandlingar har Bolaget i pilotstudier kunnat påvisa att antalet avhopp sjunkit från 60 % till 18 %, vilket är ett bevis på att produkten tillför ett stort värde. Därutöver är Bonzuns produkt den enda IVF-appen i världen som mottagit godkännande av WHO samt är CE-märkt enligt europeisk standard för medicintekniska produkter, vilket validerar tjänsten ytterligare.

Den globala IVF-marknaden har under de senaste åren upplevt en expansiv tillväxt, bland annat drivet av att infertiliteten hos både män och kvinnor har blivit ett ökande problem, vilken idag estimeras till cirka 8-12 % av alla par globalt. Detta, i kombination med regulatoriska lättnader samt en generellt rikare global befolkning, anses vara starka drivare till att den globala IVF-marknaden förväntas uppvisa en årlig tillväxttakt (CAGR) om 5,9 % för att tills år 2030 nå ett värde om cirka 37 miljarder dollar.

Under sommaren 2022 initierade Bonzun ett förändringsarbete i Bolagets försäljnings- och marknadsstrategi för att maximera intäkterna från Bonzun IVF-appen. Genom att sänka kostnaderna och samtidigt begränsa funktioner har förändringarna sammantaget medfört ett mer attraktivt erbjudande med ett ökat antal prenumeranter som följd. Sedan starten av förändringsarbetet har antalet prenumerationer ökat med 88 % och enbart under Q3-22 uppgick ökningen till 39 %.

En investering i Bonzun ger exponering mot evidensbaserade digitala hjälpmedel inom stress respektive infertilitet, vilka är skalbara och har flertalet fördelar mot konkurrerande verktyg. Bland annat kan Bonzun, genom iKBT-tjänsten Evolve, minska stressnivåerna med upp till 30 %, vilket Analyst Group anser vara ett bevis på att Bolaget har ett starkt erbjudande. Därutöver, med hänsyn till att Bolaget redan utfört lyckade pilottester med bland annat Trygghetsrådet, anser Analyst Group att Bonzun Evolve nu är rätt positionerade för att möta ett stort inflöde av personer som hamnar under omställning till följd av en försvagad ekonomi. Evolve förväntas bidra med en grund och stabilitet för Bonzuns fortsatta satsning på patientsstöd, Bonzun IVF.

Bonzun IVF befinner sig i en spännande uppskalningsfas där applikationen redan idag finns översatt på sex olika språk och har cirka 25 000 användare globalt i över 95 länder. IVF-behandlingar är emotionellt påfrestande och kostsamma, drop-out-rate ligger på cirka 60 % efter en misslyckad IVF-cykel, trots att det krävs i genomsnitt tre cykler för en graviditet. Med appen Bonzun IVF kan kliniker minska antalet avhopp efter en första misslyckad cykel från 60 % till 18 %, vilket skapar goda möjligheter för kliniken att minska patientomsättningshastigheten och därigenom förbättra intäktsströmmarna. Det finns därför starka incitament för kliniker att avhjälpa patienternas påfrestningar för att de ska orka göra de ytterligare behandlingar som statistiken visar krävs för att bli gravida. Således anser Analyst Group att det råder goda möjligheter för Bonzun att växa affären inom B2B, vilket förväntas medföra återkommande intäkter i större volym, parallellt med prenumerationsintäkter från konsumenten ”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Genom pågående företrädesemission om cirka 15 MSEK är det Bonzuns ambition att skala upp produktportföljen genom att utöka Bolagets säljinsatser, exekvera på befintliga avtal samt konvertera de orders som är under förhandling till kommersiella avtal. Analyst Group anser att Bonzun har en spännande pipeline med projekt, såsom ramavtalet med Trygghetsrådet, vilket innefattar cirka 35 000 företag och ca 1,1 miljoner anslutna tjänstemän, samt samarbetsavtalet med Wordapp för bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer och i förlängningen även marknadsföring av Bonzun IVF. Sammantaget uppskattas Bonzuns pilotprojekt till ett potentiellt ordervärde överstigande 50 MSEK, vilket kan ställas i relation till Bolagets pre-money värdering om 7 MSEK, något som Analyst Group anser indikerar att en investering i Bonzun bjuder in till en attraktiv risk-reward”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

Bonzun Evolve har erhållit godkännande av Försäkringskassan som arrangör av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vilket möjliggör för kunderna att ansöka om statligt stöd för 50 % av kostnaden för produkten. Vidare har Bonzun ingått ramavtal som innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och anslutna tjänstemän under omställning. Enligt ramavtalet kan Trygghetsrådet nu avropa Bonzun Evolve som förebygger stress och erbjuder individuella psykologtimmar för sina rådgivare och deras klienter, där idag omkring 35 000 företag och ca 1,1 miljoner tjänstemän är anslutna till Trygghetsrådet. Under år 2020 sökte totalt cirka 23 000 tjänstemän stöd hos Trygghetsrådet och då ekonomin under 2023 förväntas vara svag, antas inflödet av personer i behov av stöd hamna på ungefär 2020 års nivå. Givet detta, samt att kunderna köper licenser till sina anställda för en engångskostnad om 2 300 kr per licens, motsvarar det en total försäljningspotential om 52,7 MSEK för Bonzun. Det är något som Analyst Group ser som en stark potentiell värdedrivare under år 2023.

Den globala IVF-marknaden har under de senaste åren upplevt en expansiv tillväxt, bland annat drivet av att infertiliteten hos både män och kvinnor har blivit ett ökande problem, vilken idag estimeras till cirka 8-12 % av alla par globalt. Detta, i kombination med regulatoriska lättnader samt en rikare global befolkning anses vara starka drivare till att den globala IVF-marknaden förväntas uppvisa en årlig tillväxttakt (CAGR) om 5,9 % för att tills år 2030 nå ett värde om cirka 37 miljarder dollar.

Försäljningen av Bonzun Evolve sker främst genom B2B där kunderna köper licenser till sina anställda för en engångskostnad om 2 300 SEK per licens. Per september 2022 har Bonzun totalt tio välkända företag och institutioner som kunder, vilket innefattar bland annat Kungliga Tekniska Högskolan, Loomis och Samhall, som tillsammans har köpt 599 licenser. Därtill är Bolaget i dialog, samt har utfört pilotprojekt, med flera motsvarande parter som förväntas generera ytterligare intäkter i närtid. Skulle dessa pilotprojekt omsättas till fullskaliga orders, uppskattar Bonzun att det potentiella ordervärdet överstiger 50 MSEK, vilket Analyst Group ser som en stark värdedrivare. Däribland har Bonzun Evolve erhållit godkännande av Försäkringskassan som arrangör av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vilket möjliggör för kunderna att ansöka om statligt stöd för 50 % av kostnaden för produkten. Vidare har Bonzun ingått ramavtal som innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och anslutna tjänstemän under omställning. Enligt ramavtalet kan Trygghetsrådet nu avropa Bonzun Evolve som förebygger stress och erbjuder individuella psykologtimmar för sina rådgivare och deras klienter, där idag omkring 35 000 företag och cirka 1,1 miljoner tjänstemän är anslutna till Trygghetsrådet.

Affärsmodellen för Bonzun IVF utgörs av två intäktsben: Direct to Consumer (D2C) och Business to Business (B2B). Gällande D2C laddas applikationen Bonzun IVF ner från AppStore eller Google Play Store och finns tillgänglig i två olika versioner för användaren: Bonzun IVF (kostnadsfri tjänst) och Bonzun IVF PLUS (betald prenumerationstjänst). Affärsmodellen för privatkonsumenter baseras på en prenumerationsmodell där användaren betalar för att uppgradera till Bonzun IVFs samtliga premiumfunktioner. Via B2B-benet är strategin att ingå samarbeten med kliniker vilket kan skapa ytterligare två intäktsströmmar; 1) genom att kliniken agerar som återförsäljare av Bonzuns IVF-app och 2) genom en white-label-lösning där kliniken erhåller en skräddarsydd app. Användning av tjänsten innebär minskade kostnader för kliniken då tjänsten kan tillgodose vissa delar av det informationsbehov som patienten har. En intressant observation är även att Bonzun under Q4-22 ingick ett samarbetsavtal med Wordapp B.V., vilka förmedlar hårtransplantationer till IdealofMed, där Bonzun erhåller 750 TSEK i kontant förskott, samt motsvarande 2 MSEK som är avsett för marknadsföring av IVF-appen i Wordapps kanaler. Vidare åtar sig Wordapp, när hårtransplantationsappen är färdigställd, att erlägga upp till 1 MSEK i provision under år 2023 och upp till cirka 8,3 MSEK årligen i provision för IVF-applikationen.

Bonzun Evolve adresserar marknaden för stressprevention, vilket anses vara en stor marknad utifrån bland annat utbredningen av upplevd stress och dess ekonomiska konsekvenser för arbetsgivare. Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall, där framför allt stress ligger bakom de stigande talen. Att motverka och förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa ligger således i arbetsgivares intresse, inte enbart för att värna om anställdas hälsa utan även då det kan ha en avgörande betydelse för företagets lönsamhet och effektivitet. Den totala samhällskostnaden för sjukskrivningar har ökat, från 59 miljarder kronor år 2015 till 65 miljarder kronor år 2020, och kostnaden under det första sjukskrivningsåret kan, beroende på lön, yrke och position, uppgå till 4 MSEK för en arbetsgivare. Sammantaget anser Analyst Group att det finns flera underliggande drivkrafter som skapar ett behov av Bonzun Evolve för stresshantering.

Bonzun IVF är idag den enda produkten i världen som mottagit godkännande av WHO samt som är CE-märkt enligt europeisk standard för medicintekniska produkter, vilket validerar tjänsten och skapar en stark marknadsposition. IVF-marknaden estimeras att växa starkt framgent med en CAGR om cirka 6 % där marknadsvärdet väntas uppgå till cirka 37 miljarder dollar år 2030.

Bonzun är ett bolag inom DtX Digital Therapeutics och vi förbättrar människors liv med hjälp av smarta digitala lösningar. Vi riktar in oss på infertilitet och stress och vår specialitet är mjukvara, skalbarhet och verktyg för självhjälp där alla våra program är grundade på evidensbaserad information från vetenskap och forskning.

Genom förvärvet våren/sommaren 2021 av Papilly, tog vi klivet in både på Nasdaq First North Growth Market och området för psykisk ohälsa. Den digitala plattformen vi förvärvade har förbättrats i enlighet med Bonzuns standard till state-of-the-art. Vi har lagt om försäljningsstrategin och den numera helt införlivade tjänsten Bonzun Evolve säljs till företag som vill arbeta systematiskt och förebyggande mot långvarig stress hos personalen.

Vi tecknade ett ramavtal med Trygghetsrådet i december. Avtalet är en naturlig fortsättning på de två lyckade piloter som vi haft tillsammans med Trygghetsrådet och det innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och anslutna tjänstemän under omställning. För oss på Bonzun är det här ett viktigt avtal och vi är väldigt glada över förtroendet från Trygghetsrådet som ger oss möjlighet att förbättra hälsan bland personer i omställning. Att plötsligt bli arbetslös är en situation där man ofta upplever hög stress och osäkerhet. Idag är omkring 35 000 företag och cirka 1,1 miljoner tjänstemän anslutna till Trygghetsrådet. Hur många individer som kan komma att omfattas av ramavtalet beror på hur många personer som hamnar under omställning och som behöver hjälp att hantera stress. Under 2020 sökte totalt 22 932 tjänstemän stöd hos Trygghetsrådet och för 2021 var antalet 9 407. Under 2023 förväntas ekonomin försvagas och inflödet av personer i behov av stöd hamna på ungefär 2020 års nivå. Enligt ramavtalet kan Trygghetsrådet nu avropa iKBT-tjänsten Bonzun Evolve som förebygger stress och individuella psykologtimmar för sina rådgivare och deras klienter. Vi vet att vårt program minskar stressnivåerna med upp till 30 procent och det här avtalet är bra både för individen i omställning, för dess framtida arbetsgivare och för hela samhället.

Företags och myndigheters återstart efter pandemin har gett försäljningen av Bonzun Evolve en skjuts då många upplever ökad stress hos sin personal i tider av omställning. Vi har under året säkrat ett antal stora kontrakt genom att först påvisa effekten av programmet i genomförda piloter på en avdelning i taget. Försäljningsprocessen är lång, men redan nu står försäljningen av Bonzun Evolve för en stor del av Bonzuns intäkter. Vår plan är nu att anställa dedikerade säljare så vi kan säkra fler kontrakt med företag och organisationer som vill öka välmåendet hos sin personal och minska sjukfrånvaron.

Bonzun Evolve ger vårt bolag en grund och stabilitet för vår fortsatta satsning på vårt patientstöd, Bonzun IVF, för fertilitetsbehandlingar. Bonzun IVF-appen finns översatt på sex språk. Genom det nyligen ingångna avtalet med IdealofMed (Wordapp B.V.) öppnas ytterligare en intäktsström upp via B2B som kompletterar våra prenumerationsintäkter från patienter.

Kort sagt är Bonzuns plattformar redo för uppskalning och har alla möjligheter att hjälpa fler individer att tackla behandlingen av två av vår tids stora hälso- och samhällsutmaningar: infertilitet och stress. Med ditt och våra övriga aktieägares stöd ska de inte förbli utan relevant patientstöd.

Bonnie Roupé, VD
Bonzun AB (publ)

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.