Emission: Blick Global Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • iGaming
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 20,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,19 SEK
 • Teckningsperiod
 • 22 september – 6 oktober
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,19 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
45,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Blick Global Group

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • iGaming
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 20,5 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,19 SEK
 • Teckningsperiod
 • 22 september – 6 oktober
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 100 %
PRIS PER
AKTIE
0,19 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
45,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med spetskompetens och uttalad förvärvsstrategi inom en snabbväxande marknad

Blick Global Group, ursprungligen grundat 2007 men som genomförde en fundamental förändring av verksamheten 2019, är en verksamhet med målsättning att bli en utav de ledande aktörerna inom iGaming genom förvärv och integrering av nya bolag till koncernen, med fokus på entreprenörerna bakom de förvärvade bolagen. Bolagets fokus har fram tills nu varit riktat mot digital marknadsföring men genom det aktuella förvärvet av Oregon Main Interactive AB (“OMI”) utvidgas verksamheten med spelutveckling. Förvärvet av OMI innebär att Blick Global är väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar inom det nya affärsområdet Spelutveckling och samtidigt bibehålla en organisk tillväxt genom dotterbolaget Wigets marknadsföringslösningar inom Digital marknadsföring.

Tidigare har bolagets förvärv finansierats med hjälp av kortfristiga lån som i samband med emissionen kommer att återbetalas. Blick Global stärker i samband med detta sin balansräkning och återfår en stark finansiell position, vilket skapar goda förutsättningar att fortsätta den påbörjade tillväxtresan.

“Blick Global genomförde nyligen ett lyckat förvärv av OMI som breddar bolagets affärsverksamhet samtidigt som det bäddar för långsiktiga återkommande intäkter. I samband med förvärvet har OMI slutit ett distributions- och utvecklingsavtal med en, icke namngiven, ledande aktör som ingjuter förtroende för verksamheten då det innebär att OMI nu utvecklar sin spelportfölj med en världsledande aktör. I samband med emissionen stärks Blick Globals finansiella ställning, till att vara skuldfri, vilket möjliggör för ytterligare förvärv framgent i linje med Blicks uttalade förvärvsstrategi. Genom ytterligare förvärv öppnas nya vertikaler för verksamheten på en förvärvsintensiv marknad, en marknad som väntas växa med en årlig tillväxttakt om 11,5 % fram till år 2027. Koncernen redovisade en nettoomsättning om 21,9 MSEK för helåret 2020, med ett EBITDA-resultat om 14,4 MSEK, med Blick Globals stärkta finansiella position och uttalade förvärvsstrategi, kombinerat med Wigets organiska tillväxt i en attraktiv marknad, samt genom förvärvet av OMI ges investerare genom emissionen en attraktiv risk reward sett till bolagets Pre money-värdering.”

Oregon Main Interactive AB:s (“OMI”) huvudfokus ligger i att utveckla och publicera egna innovativa, avancerade och digitala spelslottar och skrapspel för en djupare spelupplevelse. OMI:s erbjudanden är baserade på deras egenutvecklade avancerade teknik och spelmekanik, vilket skapar en svår-replikerad edge mot konkurrenterna. Baserat på ovanstående ses trösklarna som låga för en accelererande organisk tillväxt, bolaget har därutöver nyligen ingått i ett utvecklings- och distributionsavtal med en internationell samt välrenommerad partner, vilket medför en fundamentalt stabil bas för fortsatt global lansering av OMI.

Genom en egenutvecklad Remote Game Server (“RGS”), kan bolaget använda både direktintegration med speloperatörer och/eller distribuerar genom aggregerade plattformar. Ytterligare har OMI möjligheten att kunna anpassa sina spel, vilket möjliggör en integration till tredje parts RGS. Den egenutvecklade RGS:en kombinerat med alternativa tredje parts RGS:s, resulterar i stor flexibilitet och skalbarhet. OMI redogör för en pipeline bestående av flertalet spelidéer och konceptutvecklingar där det framgent planeras för att publicera nya titlar i en stadig takt, vilket bäddar för framtida tillväxtmöjligheter.

Wigets digitala marknadsföringslösningar möjliggör reducerade kundanskaffningskostnader genom att rikta marknadsföringsinsatser mot de mest potentiella kunderna, vilket medför låga anskaffningskostnader och hög potentiell avkastning. Bolagets intäkter genom kampanjerna är baserade på resultatet av kampanjerna samt fasta intäkter via löpande licensavgifter och antal klick/visningar kampanjen genererar. OMI:s intäktsmodell skapar en trygg bas genom fasta intäkter för spelutvecklingen, samtidigt som man erhåller en prestationsbaserad rörlig ersättning på speltitlarna. Wigets och OMI:s intäktsmodeller förser Blick Group med en fundamental stabil intäktsbas, vilket kombinerat med de rörliga delarna utgör en väldiversifierad intäktsmodell som kan ge en exponentiell omsättningstillväxt.

Digitalisering av samhället, accelererat av Covid-pandemin, har inneburit att skiften från traditionella landbaserade casino och vadslagningsspel flyttat online. Övergången till online väntas leda till 40 % högre nettointäkter år 2025, där den globala marknaden för iGaming väntas växa med en årlig tillväxttakt om 11,5 % fram till år 2027, för att då värderas till 130 mdUSD, från dagens 54 mdUSD. Europa är idag den största geografiska marknaden med cirka 48 % av marknadsandelarna, följt av Asien (25 %) och Nordamerika (17 %). Marknaden kännetecknas av att vara förvärvsintensiv, vilket skapar möjligheter för Blick Global att exekvera på uttalad tillväxtstrategi. Konsolideringen inom iGaming väntas vara en ihållande trend på grund av möjligheterna till vertikal integration, produktdifferentiering – med en påfylld kassa står Blick Global därmed i startgroparna för en spännande expansionsfas.

Blick Global genomför sitt andra offensiva förvärv

Vi är extremt nöjda med att kunna förvärva en spelstudio med teknik och spellogik i framkant som befinner sig ett tidigt stadie men som redan har slutit ett avtal med en global nordamerikansk aktör inom iGaming. Produktions- och distributionsavtalet innebär att det nya affärsområdet blir självfinansierade under utveckling av fyra nya spelslottar. Förvärvet är ett fantastiskt steg för oss i att flytta fram våra positioner inom iGaming både mot befintliga kunder och nya samarbetspartners i den nordamerikanska marknaden.

Efter en lång tid av urval och gallringar är vi nu klara med vårt andra förvärv inom iGaming efter vårt första förvärv av Wiget 2019. Som vi tidigare har kommunicerat är vi inriktade på att förvärva och därigenom rekrytera fler entreprenörer och verksamheter till att fortsätta expandera Blick Global Group. Vi tittar konstant på intressanta nya trender och innovationer inom områden som kraftigt kan bidra till våra kunders tillväxt och lönsamhet. Ett sådant område är onlinespelsutveckling. Det har alltid varit, och är inte minst i dagens klimat, viktigt för operatörer att differentiera sitt erbjudande inom en homogen marknad som onlinecasino.

Det är en av anledningarna till att vi fastnade för spelstudion OMI. Med kunniga och erfarna entreprenörer bakom har OMI etablerat en egen unik spelmotor och plattform. En spelstudio inom iGaming har ett antal viktiga faser att ta sig igenom. Det första är att ha kapaciteten för att producera kvalitativa slottar och skrapspel med egenskaper som kan skapa ett underhållningsvärde för slutkunden. Därefter måste distribueringsmöjligheter till flera operatörer återfinnas, som i sin tur måste erhålla ett intresse av spelen för att de aktivt ska marknadsföras och nå ut till slutkunden. På varje ovanstående punkt anser vi att OMI sticker ut, i synnerhet med sin komplexa matematik i utvecklingsprocessen som leder till en djupare spelupplevelse och underhållning för slutkunden, något som har beprövats genom distribution via de ledande operatörerna på marknaden. Därmed utgör OMI ett stort intresse för oss att vara med och vidareutveckla deras affär och integrera bolaget i Koncernen.

I samband med förvärvet har OMI även tecknat ett utvecklings- och distributionsavtal med en av världens största aktörer inom spel- och vadslagning. Aktören innehar ett stort fäste på den nordamerikanska marknaden och har dessutom under många år även etablerat sin affär framgångsrikt i både Europa och Asien. OMI är den första externa spelstudion som har fått förtroendet att utveckla bolagets nästkommande generations spelslottar. Utöver synergierna som uppstår med ett samarbete med en världsledande aktör, innebär avtalet dessutom att OMI säkrar en tvåårsperiod med finansierad utveckling som medför en potential att ta de redan kvalitativa spelslottarna till nästa nivå.

Vår övergripande strategi är tydlig. Vi avser att växa genom förvärv samt att utveckla dessa tillsammans med entreprenörerna bakom för att uppnå en gynnsam organisk tillväxt i en snabbväxande bransch. Vi tror väldigt starkt på modellen där entreprenörerna tar med sig sitt engagemang och sina affärer in i Blick med huvudfokuset att stimulera våra operatörskunders tillväxt och lönsamhet.

Nu välkomnar vi alla befintliga aktieägare att teckna aktier i syfte att finansiera förvärvet av OMI samt lägga grunden för fler förvärv.

Erik Ahlberg
VD Blick Global Group

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.