Emission: aXichem

 • Aktiekurs
 • 1.4
 • Bransch
 • Industrikemikalier
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 49,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 7 SEK
 • Teckningsperiod
 • 8 – 22 mars
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
7 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
115,7 MSEK

Emission: aXichem

 • Aktiekurs
 • 1.4
 • Bransch
 • Industrikemikalier
 • Lista
 • Nasdaq First North
 • Emissionsvolym
 • 49,6 MSEK
 • Teckningskurs
 • 7 SEK
 • Teckningsperiod
 • 8 – 22 mars
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 70 %
PRIS PER
AKTIE
7 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
115,7 MSEK

Möjlighet att investera i ett bolag som är väl positionerat för tillväxt i starkt växande marknader

aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, vilket är syntetiskt framställda substanser som har liknande egenskaper som naturliga substanser. Bolagets första och patententerade produkt är fenylcapsaicin vilken kommersialiseras under de två varumärkena aXiphen® och aXivite®, där aXiphen används som ingrediens i djurfoder i syfte att förhindra salmonella och aXivite som en ingrediens i kosttillskott för ökad fettförbränning och förbättrad effekt av fysisk träning. aXivite är redan i kommersiell fas och genererade en försäljning om 5 MSEK under 2022, medan aXiphen väntar på ett marknadsgodkännande i EU, USA, Brasilien och Indien. Beträffande den europeiska marknaden och rådande riktlinjer måste den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) enligt den status i processen som i dagsläget föreligger, efter att aXichem fått ett antal frågor från myndigheten, återkomma med ett eventuellt godkännande senast under september 2023 avseende aXiphen, vilket kan komma att utgöra en stark värdedrivare i aktien.

aXichem stärker nu kassan genom en företrädesemission i syfte att skala upp verksamheten där cirka 23 MSEK av den totala nettolikviden om 43 MSEK, givet full teckning, är tillägnat investeringar i lager, produktion och marknadsföring, något som är essentiellt för att möjliggöra den ökade försäljningsvolymen av aXivite och, framförallt, aXiphen. I övrigt är cirka 10 MSEK öronmärkt för avbetalning av konvertibellån, cirka 2 MSEK för regulatoriska processer och cirka 8 MSEK för affärs- och organisationsutveckling.

aXiphen närmar sig ett kommersiellt skede där aXichem nu förbereder sig för att snabbt kunna skala upp produktionen och försäljningen efter erhållet marknadsgodkännande under 2023. Det finns ett tydligt behov av ett substitut till antibiotika, vilket är förbjudet sedan år 2022 inom EU och sedan år 2018 i Brasilien, vid behandling av salmonellaförekomst hos djur. Anledningen till förbudet är att användandet av antibiotika skapar resistenta bakterier hos djuren. I händelse av ett salmonellautbrott kan samtliga djur behöva avlivas, vilket inträffade nyligen i ett uppmärksammat fall i Sverige där cirka 165 000 värphöns var tvungna att avlivas till följd av en salmonellasmitta hos Sveriges största äggproducent. Företags vilja att undvika tragiska situationer likt denna, kombinerat med förbudet om att ge antibiotika till djur, är något som kommer att fortsätta driva efterfrågan av produkter likt aXiphen framgent. Avseende aXivite har försäljningen redan kommit igång och Bolaget har flera avtal med betydande varumärken i framförallt USA, något vi anser utgör ett tydligt Proof of Concept för substansen. Dessutom så har flera större återförsäljare såsom Amazon, GNC och Nuvialab börjat sälja flera produkter som innehåller aXivite, vilket ger ytterligare en kvalitetsstämpel. En investering i aXichem ger således exponering mot två starkt växande marknader där vi utöver en potentiellt kraftigt stigande försäljning dessutom ser att ett marknadsgodkännande av aXiphen under 2023 skulle kunna utgöra en positiv trigger i aktien.

aXichem bedömer att en omsättning om cirka 20–25 MSEK av aXivite under kommande 12 månader, samt en omsättning om 60–80 MSEK av aXiphen under de kommande 12–18 månaderna, är möjlig. Under år 2022 uppgick aXichems försäljning till 5 MSEK med ett bruttoresultat om 4 MSEK, motsvarande en marginal om 77 %, vilket var helt hänförligt till aXivite. Givet en total försäljning omkring 80–105 MSEK inom kommande 18 månader av aXivite och aXiphen skulle det, givet ett konservativt antagande om en konstant bruttomarginal, vilket således inte tar hänsyn till skalfördelar i produktionen, motsvara ett bruttoresultat om 62–81 MSEK. Under helåret 2022 uppgick aXichems totala rörelsekostnader till 15 MSEK och även fast vi utgår från att Bolaget kommer att öka kostnadskostymen för att nå nämnda försäljningsnivåer, bör detta kunna ske i en betydligt lägre takt än den förväntade försäljningsökningen. Utifrån gällande affärsmodell borde det rimligen kunna antas att aXichem kan leverera en EBITDA-marginal om åtminstone 25 %, vilket skulle innebära ett ackumulerat EBITDA-resultat om 20–26 MSEK under 1,5 års tid. Med hänsyn till aXichems Pre Money-värdering om cirka 116 MSEK motsvarar det 1,1x–1,4x försäljningen och 4x–6x EBITDA, vilket vi anser utgör en attraktiv värdering i samband med den pågående företrädesemissionen.

Snabbt växande marknader ger strukturell medvind

Marknaden för fjäderfoder i Europa uppgick till cirka 55 miljoner ton år 2020 och den väntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 4,2 % fram tills år 2026. Givet ett observerat pris per kilo foder om 0,55 EUR, innebär det att marknadsstorleken inom Europa i termer av försäljningsvärde uppgick till omkring 30 miljarder euro år 2020.

Enligt aXichem finns det inga konkurrenter som idag erbjuder produkter eller lösningar med samma egenskaper som aXiphen, utan konkurrensen består främst av andra metoder och substanser, exempelvis antibiotika. Med tanke på att aXichem innehar ett flertal patent, i kombination med höga inträdesbarriärer då marknaden är strikt reglerad, anser vi att Bolaget har ett värdefullt First Mover Advantage på djurfodermarknaden.

Sett till den globala marknaden för kosttillskott, vilken aXichem adresserar med aXivite, uppskattades denna till 130 miljarder dollar år 2021 och utifrån en estimerad årlig tillväxttakt om 9,7 % förväntas marknaden växa till närmare 300 miljarder dollar år 2030.

Efterfrågan drivs bland annat av det växande problemet med övervikt, där mer än 1,9 miljarder vuxna definierades som överviktiga år 2016. Av dessa led över 650 miljoner människor av fetma, vilket ökar risken för hälsoproblem som kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Marknaden för kosttillskott är hårt konkurrensutsatt med ett stort antal aktörer som sinsemellan erbjuder snarlika produkter. Eftersom produkterna ofta är lika varandra så är det avgörande att ha ett inarbetat varumärke och goda samarbeten med grossister och återförsäljare för att nå framgång. aXichem har som tidigare nämnt etablerat ett flertal etablerade samarbeten med flera ledande varumärken och återförsäljare.

aXiphen har tydliga fördelar

Enbart USA spenderar årligen cirka 11,6 miljarder dollar på förebyggande metoder för salmonellainfektioner och effekter av salmonella, medan EU:s beräknade kostnader uppgår till cirka 3 miljarder euro per år. Tidigare så har salmonella behandlats med antibiotika, vilket har varit förbjudet i EU sedan 2022, och i Brasilien sedan 2018, samt stramats åt ordentligt i USA. Anledningen till förbudet är att en utbredd antibiotikaanvändning skapar resistens mot antibiotika hos djuren, något som resulterar i en efterfrågan av alternativa substanser, vilket gör aXichem till en högst relevant aktör på marknaden. aXiphen kan användas som en ingrediens i exempelvis kyckling-, höns- och grisfoder och enligt ett flertal studier så minskade aXiphen uppkomsten av salmonella hos djuren och främjade deras tillväxt, där de djur som fick aXiphen växte sig större än de övriga. Ett exempel är en undersökning från 2016 där en grupp kycklingar gavs aXiphen för att sedan slaktas efter 60 dagar. Kycklingarna som hade fått aXiphen växte till att bli i genomsnitt cirka 9 % tyngre än de kycklingar som inte erhållit foder med aXiphen som ingrediens, och inte en enda hade salmonella i vare sig blindtarm eller mjälte, vilket kan jämföras med de andra kycklingarna där 28 % hade salmonella i blindtarmen och 8 % i mjälten. Det visar tydligt på det värde aXiphen kan tillföra.

Utrymme för snabb uppskalning

aXichems produkt fenylcapsaicin, som Bolaget innehar ett flertal patent på, tillverkas i Sverige för att sedan förädlas till aXiphen eller aXivite i Schweiz respektive Tyskland. Den 7 februari 2023 meddelade Bolaget att ett samarbete inletts med en globalt etablerad tillverkare av kemiska ämnen, vilket möjliggör för aXichem att snabbt kunna skala upp produktionen, något som blir högst aktuellt i samband med ett eventuellt marknadsgodkännande av aXiphen. Bolaget bedömer som nämnt att en försäljningsnivå omkring 60–80 MSEK är möjlig under de första 12–18 månaderna efter erhållet marknadsgodkännande inom EU och Brasilien.

aXivite är i god position för fortsatt tillväxt

Fenylcapsaicin har i flera undersökningar visat goda resultat avseende viktkontroll, effekt av fysisk träning, samt som bio-förstärkare av kurkumin och melatonin. Fenylcapsaicin är godkänd som ingrediens i livsmedel genom Novel Food i EU sedan 2019 och av GRAS Food i USA sedan 2018, vilket innebär att aXivite är i full kommersiell fas. Flera signifikanta händelser har inträffat under den senaste tiden vilket Analyst Group bedömer kommer att driva försäljningen av aXivite framöver, bland annat så har ett samarbete med GCV Life i Indien inletts för att introducera aXivite på den indiska kosttillskottsmarknaden. Återförsäljare såsom GNC och Amazon i USA har dessutom lanserat produkter med aXivites, och tre nya produkter, som består av aXivite som ingrediens, ska lanseras på den amerikanska marknaden under det bästsäljande varumärket Hydroxycut, en marknadsledare inom kosttillskottsprodukter för träning och viktkontroll. Dessa faktorer kommer enligt Bolagets bedömning kunna bidra till att öka försäljningen av aXivite från 5 MSEK under 2022 till omkring 20–25 MSEK under 2023.

Resultatet för räkenskapsåret 2022 uppgår till -14 545 TSEK. Nettoomsättningen uppgår till 3 539 TSEK under fjärde kvartalet och 5 007 TSEK för året. Årets kostnader uppgår till -19 763 tkr och ligger i linje med budget. Kostnaderna avser främst produktion, transport av producerade varor, regulatoriska arbeten samt kostnader för försäljning och marknadsföring av vår godkända ingrediens aXivite.

Spännande år bakom oss – och framför oss

Det har varit ett spännande 2022 för aXichem och vår fenylkapsaicinprodukt. Jag är stolt över att kunna säga att vi har etablerat aXivite som ett innovativt varumärke på den nutraceutiska marknaden. Den mest aktiva marknaden är USA, men vi börjar också se bra dragkraft i Europa. Nya produkter med ”aXivite inside” lanseras kontinuerligt och flera fler är under planering. Under året har aXivite utvärderats i en högkvalitativ studie vid universitetet i Pablo Olavide, Spanien, avseende sportprestationer hos idrottare. Den topplinjedata som vi fick under fjärde kvartalet indikerar hög vetenskaplig relevans för sportnäring och sportprestanda. Vi förväntar oss att se slutrapporten med en fullständig presentation av data under de kommande månaderna. Resultat som dessa kommer uppenbarligen att öka produktens trovärdighet och ge våra distributörer inom detta marknadssegment ett starkt marknadsförings- och försäljningsbudskap.

Största ordern hittills för aXivite – 280 000 USD

I oktober nådde aXichem en ny milstolpe och fick vår största order hittills. Beställningen för aXivite uppgår till ett totalt värde av 280 000 USD och gjordes av vår amerikanska distributör SEE Nutrition. I juni 2022 ingick aXichem ett samarbete med Iovate inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av aXivite. Ordern i oktober förra året är den första leveransen relaterad till detta avtal. Vi är mycket glada över utvecklingen av samarbetet med Iovate. Marknadsföringsaktiviteterna som marknadsför Muscletech Fat Burn iQ, den första konsumentprodukten som innehåller aXivite under samarbetet, är mycket aggressiva och väl genomförda. Fat Burn iQ är ett utmärkt displayfönster för aXivite och dess unika egenskaper. Nästa steg i samarbetet med Iovate tillkännagavs efter periodens slut. Under andra halvan av 2023 planerar Iovate att lansera tre nya produkter, under deras världsledande varumärke Hydroxycut, innehållande aXivite. Vi förväntar oss att 2023 kommer att bli ett fantastiskt år för aXivite och vi kommer att fortsätta att fånga de möjligheter som det växande intresset för träning, fitness och viktkontroll ger, både i USA och i Europa. Som kommunicerats i februari i år tror vi att en fortsatt positiv utveckling för aXivite kan resultera i intäkter på cirka 20-25 miljoner kronor under de kommande tolv månaderna.

Regulatoriskt arbete i EU för aXiphen fortskrider

I mars 2022 lämnade vi in vår EU-ansökan om fodertillsatser, till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), för fenylkapsaicin i fjäderfäfoderapplikationer. Granskningsprocessen följer fördefinierade steg och kan spåras på EFSA:s hemsida. Granskningsprocessen inkluderar en fas, ”riskbedömningsfasen”, där EFSA ställer frågor relaterade till ansökan. Under denna fas har EFSA sex månader på sig att granska den sökandes ärende. När EFSA ställer en fråga till sökanden pausas granskningen under den tid som företaget arbetar med att ge ett svar. Detta innebär att den faktiska tiden som en ansökan kan vara i ”riskbedömningsfasen” kan variera kraftigt beroende på vilken typ av frågor som ställs från EFSA och hur lång tid den sökande behöver för att svara på frågorna.

Vid årsskiftet fick aXichem ett antal frågor från EFSA som EFSA uppskattade skulle ta oss sex månader att svara på. Bolaget bedömer att frågorna kan besvaras relativt snabbt, vilket gör att EFSA bör kunna återuppta granskningen redan under första kvartalet 2023. I dagsläget har EFSA en egen lagstadgad deadline för ansökan i september 2023, som baseras på aXichem använder sex månader för att svara på frågorna (svara i juni) och EFSA använder sin återstående tre månaders granskningstid (slutar sitt arbete i september). Processen beskrivs på EFSA:s hemsida, men jag vet att det kan vara svårt att förstå alla detaljer. Vi kommer att följa upp i vår kommunikation med status på ansökan allt eftersom processen går framåt.

I USA har den regulatoriska processen för godkännande av nya foderingredienser, såsom aXiphen, genomgått strukturella förändringar under andra halvåret 2022. Förändringarna inkluderar nya krav på dokumentation om effekt och tolerans av ingrediensen. Konsekvensen för aXichem är att vi nu förbereder en uppdaterad ansökan, med de begärda uppgifterna och fortsätter processen. Godkännandeprocessen i Brasilien fortsätter enligt våra kontakter med tillsynsmyndigheterna. Vi har inte haft några frågor om den inlämnade dokumentationen. Men vårt intryck är att tillsynsmyndigheterna påverkas av den politiska situationen i Brasilien och det är inte möjligt att veta exakt förutse nästa steg i vår godkännandeprocess.

Förlanseringsaktiviteter för aXiphen

Tillsammans med vår aXiphen-distributör, CHR. Olesen, vi arbetar med förlanseringsaktiviteter i EU, där vi introducerar aXiphen för en utvald grupp av fjäderfäfoderproducenter och håller dem informerade om statusen för godkännandeprocessen. Teamet arbetar också med produktionsplanering och logistik för att minimera tiden för produktion/ leverans när godkännandet för aXiphen är på plats.

Efter periodens slut, i februari, meddelade vi att aXichem har ingått ett produktionssamarbete med den svenska enheten för en etablerad, stor tillverkare av kemiska substanser, för tillverkning av vår råvara fenylkapsaicin. Med det nya samarbetet lägger vi till ytterligare en källa för produktion av råvaran för att stödja den planerade efterfrågan på aXichems produkt inom området fjäderfäfoder. Intresset för aXiphen är fortsatt stort och vi räknar med att en försäljning på cirka 60–80 miljoner kronor är möjlig under de första 12–18 månaderna efter marknadsgodkännande i EU och i Brasilien.

Patent för fenylkapsaicin vid behandling av IPF

aXichem följer sin etablerade patentstrategi och fortsätter att skydda rättigheterna för fenylkapsaicin för användning i kommersiellt intressanta tillämpningar. I oktober kunde vi lägga till patentet för fenylkapsaicin vid behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). IPF är en kronisk sjukdom som kännetecknas av progressiv fibros (ärrbildning) i lungorna, vilket gör att symtomen förvärras med tiden. Fenylkapsaicin för IPF skulle i framtiden kunna undersökas ytterligare i ett farmaceutiskt sammanhang i aXichems dotterbolag Incendia Pharma. 

Fortsätt arbeta för ett framgångsrikt 2023

Tillsammans med vårt team kommer jag att fortsätta bygga aXichems verksamhet, steg för steg, mot framgång. Datum för aXichems årsstämma är den 16 juni 2023. Alla aktieägare är välkomna till vårt kontor i Malmö. Jag hoppas att vi ses då.

Torsten Helsing, VD

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.