Emission: Aptahem

 • Aktiekurs
 • 0.02
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 61,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,2 SEK
 • Teckningsperiod
 • 27 aug - 10 sept
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 80 %
PRIS PER
AKTIE
1,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
92,6 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Aptahem

 • Aktiekurs
 • 0.02
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 61,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 1,2 SEK
 • Teckningsperiod
 • 27 aug - 10 sept
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • ca 80 %
PRIS PER
AKTIE
1,2 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
92,6 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett bolag med en multiverksam läkemedelskandidat på väg in i klinik

Aptahem är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamerbaserade läkemedelskandidater för behandlingar av livshotande, akuta, tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat är Apta-1 som utvecklas som ett akutläkemedel, ämnat att förhindra den inflammatoriska responsen och därmed motverka uppkomsten av de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter. Sepsis är ett sjukdomstillstånd som varje år drabbar omkring 50 miljoner människor och till följd av tillståndets dödlighet avlider miljontals människor per år. Idag saknas helt effektiva behandlingar vilket ger Apta-1 goda förutsättningar att snabbt ta marknadsandelar och således bidra till att rädda fler liv. Rent ekonomiskt är marknaden för sepsisbehandlingar omfattande, där Aptahem bedömer att den globalt adresserbara marknaden kan uppgå till över 1 miljard dollar år 2029. Planen är att utlicensiera Apta-1 redan under tidig klinisk utveckling, vilket antas resultera i ett stort värde för Aptahem och dess aktieägare.

”Av de cirka 50 miljoner människor som årligen drabbas av sepsis sker behandlingen ofta med antibiotika, vilket inte alltid är effektivt, speciellt inte om patienten redan har nått septisk chock. Behovet av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1, vilken nyligen preliminärt visat på positiva resultat i GLP-reglerade toxikologi- och säkerhetsstudier, är således mycket högt. Med den pågående företrädesemissionen om ca 62 MSEK stärker Aptahem sin kassa vilket bl.a. möjliggör GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning samt genomförandet av en fas 1 a-studie i friska frivilliga patienter, vilken estimeras kunna påbörjas under H2-22. Vi ser fortsatt positivt på Aptahem och med hänsyn till företrädesemissionen härleds ett motiverat nuvärde per aktie om 2,3 kr i ett Base scenario” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Apta-1 är baserad på aptamerteknologi och består av s.k. aptamerer, en typ av kemiskt framställda biomolekyler, vars egenskaper karakteriseras av att de kan binda till förutbestämda mål, så som proteiner och peptider, med hög selektivitet och affinitet (dragningskraft mellan kemiska föreningar).

Apta-1 har i ett flertal prekliniska studier påvisat en kombinerad verksamhetsprofil som särskiljer sig från många av dagens behandlingar. Tidigare har Apta-1 visat sig ha antikoagulerande (förlängt tiden för att blodet ska koagulera), antitrombotiska (minskat storleken på blockerande blodproppar) och även hämmande effekt på hyperinflammation (minskat ett antal inflammatoriska faktorer i kombination med att ha en kraftigt stimulerande effekt på den antiinflammatoriska responsen). De senast utförda prekliniska studierna, inklusive studien på icke-humana primater, visade även att Apta-1 har profibrinolytiska egenskaper (löser upp redan existerande blodproppar), främjar vävnadsreparation samt aktivt känner igen mönster som är typiska för patogener, Apta-1 kan alltså sägas vara kroppens ”ögon” för försvar mot inkräktande organismer.

Sett till sjukdomstillståndet sepsis, vilket är en konsekvens av att immunförsvaret överreagerar, kan Apta-1 bidra till att immunförsvarets överreaktion balanseras och på så vis behandla sjukdomstillståndet.

I början av augusti 2021 stod det klart att de GLP-reglerade studierna preliminärt har uppvisat positiva resultat, vilket innebär att Apta-1 inte uppvisar någon toxicitet och att Apta-1 tolererades väl inom det estimerade dosfönstret. Nu återstår ett efteranalytiskt arbete med att sammanställa all data, vilket Aptahem har som målsättning att meddela slutrapporter kring under senare delen av 2021. Aptahem håller därmed sin tidsplan och fortsätter således att ta steg mot att gå in i klinik, där en klinisk fas 1 a-studie som sagt förväntas kunna inledas under andra halvan av år 2022.

Under augusti/september pågår den 80 % säkerställda företrädesemissionen vilken vid full teckning inbringar ca 62 MSEK före emissionskostnader. Merparten av detta, närmare bestämt 70 % av nettolikviden om ca 52 MSEK, ska användas för GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning samt genomförandet av nämnda fas 1 a-studie. I samband med pågående företrädesemission ställs även teckningsoptioner av serie TO7 ut, vilka som högst kan tillföra en nettolikvid om ytterligare 52 MSEK under mars/april 2022. Teckningskursen uppgår till 70 % av VWAP under perioden 22 mars – 5 april 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,40 kr/aktie. Även utan TO7 får Aptahem, med hänsyn till företrädesemissionen, en avsevärt stärkt finansiell position, vilket även minskar den finansiella risken på kort sikt.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.