Emission: Amnode

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industrivaror & Tjänster
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 9,04 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,008 SEK
 • Teckningsperiod
 • 5 feb - 19 feb
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 90 %
PRIS PER
AKTIE
0,008 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
4,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: Amnode

 • Aktiekurs
 • N/A
 • Bransch
 • Industrivaror & Tjänster
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 9,04 MSEK
 • Teckningskurs
 • 0,008 SEK
 • Teckningsperiod
 • 5 feb - 19 feb
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 90 %
PRIS PER
AKTIE
0,008 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
4,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Omförhandlade avtal samt nya investeringar förväntas leda till lönsamhet

Amnode AB (”Bolaget”) är ett moderbolag i en liten noterad svensk verkstadskoncern. Koncernen består av ett antal nordiska verkstadsindustrier som förvärvats och slagits ihop, där alla har någon form av specialiserad tillverkningsexpertis inom metallbearbetning.

Bolaget agerar som en helhetsleverantör och samarbetspartner till ett flertal aktörer inom OEM- (Original Equipment Manufacturer) branschen samt till aktörer inom fordons-, kraft- och VVS-industrin i Norra Europa. Bolagets kunder utgörs i huvudsak av ett fåtal större internationella kunder med vilka Amnode skriver samarbetsavtal med och vars efterfrågan Bolaget formar sina produkter efter.

En av företagets styrkor är möjligheten att erbjuda hela kedjan från automatsvarvat ämne till transferbearbetad färdig komponent. Bolaget producerar också tyngre stålkomponenter som klarar extrema kvalitetskrav där produkterna återfinns inom tunga fordon, pelarkranar och produkter för skogsindustrin. Exempel på kunder är: Scania, HIAB, Uponor, Bufab Group, Volkswagen Group och Alfa Laval.

Bolaget genomför nu en företrädesemission om ca. 9 MSEK för att kunna utföra investeringar inom automatisering av sin verksamhet samt förbättra sitt rörelsekapital och lager. Den ökade andelen produktion med begränsad bemanning, som resultat av automatiseringen, förväntas bidra till en långsiktig lönsamhet.

• Förväntad minskning i rörelsekostnader genom fokusering på försäljning inom lönsamma segment.
• Investeringar i organisation och produktsapparat förväntas förbättra marginaler.
• Lyckade omförhandlingar av kundavtal förväntas förbättra öka lönsamhet.

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör samt samarbetspartner till företag inom fordons-, kraftindustri- och VVS-kunder i norra Europa. Amnode har två spetskompetenser, den ena är smide av mässing, koppar och aluminium som skapar tätt gods och som därmed kan nyttjas inom breda industriella tillämpningsområden, Bolaget erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna. Produkterna utgörs av varmpressade, bearbetade och svarvade komponenter i mässing, aluminium, aluminiumbrons, och koppar.

Utgångsmaterialet i majoriteten av Amnodes produkter är stångmaterial i stål eller mässing, men kan även vara ett smitt ämne från Bolagets smedja i Skultuna. Många av Amnodes produktionsmaskiner är utrustade med visionsystem och robotutrustning som ger stor flexibilitet i produktionen, vilket ger möjligheter att producera både stora och små serier samt såväl enkla som komplicerade detaljer med högsta kvalitet.

En av företagets styrkor är att kunna erbjuda hela kedjan från automatsvarvat ämne till transferbearbetad färdig komponent. Bolaget producerar också tyngre stålkomponenter som klarar extrema kvalitetskrav och där produkterna bland annat återfinns inom tunga fordon, pelarkranar och produkter för skogsindustrin. Stacke Mattsson, ett av Bolagets dotterbolag, är en ledande aktör inom varmsmide i den nordiska marknaden. Exempel på produkter som dotterbolaget tillverkar är ventiler och kopplingar för VVS samt nipplar och fästelement till fordon och kraftindustrin.

Amnodes viktigaste marknader är Sverige och Tyskland, men Bolaget ser även potentiella kunder i Asien, Europa och Nord- samt Sydamerika. Bolaget är i huvudsak en underleverantör utan egna produkter där Amnode tar produktionsuppdrag i hård konkurrens med ett stort antal andra nordeuropeiska bolag. Bolaget konkurrerar främst med leveransprecision, kvalité och med konkurrenskraftiga priser i nämnd prioriteringsordning.

Den totala marknaden för Amnodes produktionskunnande anses vara av en stor storlek. Amnode fokuserar på den tunga fordonsindustrin, industrisegment, kraftindustrisegmentet och VVS-produkter där kunderna finns i norra Europa.

Emissionslikviden skall användas till följande:

• Förbättra rörelsekapital för att fortsätta bedriva verksamheten.
• Fortsätta investera i sin produktionsapparat samt inom produktivitetshöjande åtgärder.
• Effektivisera inköpsprocesser med mycket mindre kapitalbindning i lager.
• Frigöra resurser för ökad marknadsbearbetning.

Amnode AB har under ett decennium brottats med en förlustbringande verksamhet i spåren av företagsrekonstruktioner, sammanläggningar, avvecklingar och nedläggningar av verkstäder. Allt för att fokusera en spretig verksamhet både geografiskt och produktmässigt. Processen har bland annat inneburit övertagande av konkursbon, företagsrekonstruktion och en storlekstillväxt i viktiga nya volymer över de senaste 10 åren. Allt till betydande förluster och ett antal emissioner. Ett seriöst försök att uppnå en affärsvolym över 100 mkr gjordes 2018–2019 som fram till sommaren såg ut att bära frukt med koncernens första riktiga vinstkvartal, Q1 2019. Av de följande delårsrapporterna 2019 och vårt pressmeddelande den 11 november om osäker finansiell ställning har det framgått att utvecklingen under resten av 2019 inte gått bolagets väg. Att ställa om till nya mer lönsamma produktionsvolymer har tagit längre tid och kostat mer pengar är beräknat, både vad gäller förändring av organisation och produktionsapparat. Ett genomfört åtgärdsprogram där nästan varje produktkalkyl och alla kundavtal gåtts igenom och vid behov omförhandlats med gott resultat, avseende nya leveransvillkor, volymer per leverans och nya mer rättvisande priser med alla våra större kunder. Detta har kostat på koncernens begränsade likviditet och vilket framgått av delårsrapporterna under året. Den 11 november informerade vi om att koncerns finansiella ställning var osäker och mycket svårbedömd, och i allra högsta grad när vi nu har dragit igång igen efter julhelgerna. En extra stämma den 30 december beslutade att genomföra en företrädesemission för att stärka vår balansräkning och säkra nödvändig rörelselikvid de kommande tolv månaderna med rimlig affärsrisk.

Trots alla besvärligheter de senaste åren bedömer styrelsen och ledning att betydande framsteg gjorts främst inom automation och därmed möjliga och rationalisera ännu mer, viktiga investeringar i vår produktionsapparat har genomförts med inte mindre än 6 nya och moderna svarvar på plats och med en allt bättre beläggningsgrad, utgallring av volymer med ingen eller dålig lönsamhet, fokusering på färre artiklar och nya leveransavtal med större lönsamhet.

Samtliga avtal granskades och omförhandlingar har skett både avseende priser, volymer och leveransvillkor för en stor del av kundleveranserna där kunder har gått med på att ingå nya avtal, på för Amnode mer förmånliga villkor. Förhandlingar om villkor och i vissa fall uppsägningar av viktiga kundavtal har kommunicerats och har varit absolut nödvändigt för att vi överhuvudtaget skall se en framtid för bolaget. Det är nu på plats och vi ser på nytt nya order komma in på bättre villkor. Trots våra tillkortakommanden både produktionsmässigt, ekonomiskt och vår önskan att omförhandla leveransavtalen är det trots allt positivt och över vår förväntan att de stora globala kunderna är fortsatt intresserade av våra tjänster, vilket ger oss hopp att skapa ett mindre men lönsamt Amnode. Vidtagna åtgärder bedöms innebär en rullande 12 månaders resultateffekt om 6,5 MSEK.

På den negativa sidan så börjar de konjunkturmässiga effekterna synas i bolagets orderböcker de senaste månaderna. Men trots detta tror vi på att ett Amnode som är mer fokuserat vad gäller antalet artiklar i produktionen och där lönsamheten och kvalitén sätts i första rummet istället för tillväxt. Genom dessa åtgärder hoppas vi att Amnode har en möjlighet att nå en uthållig acceptabel lönsamhet. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att det förefaller sannolikt att omsättningen för koncernen kommer att minska de kommande 12 månaderna, vilket medför att vi fortsatt planerar att rationalisera och bli en mindre men lönsam verkstadskoncern.

I avsaknad av en tydlig huvudägare med resurser, största ägaren innehar knappat 9 % av aktierna så har styrelsen och ledningen beslutat sig för att vända sig till samtliga 1 800 aktieägare i en företrädesemission som beslutades på den extra stämman den 30 december 2019. Emissionen skall ses som ett försök att få till en mindre men klart lönsam verkstadsindustri med bra globala kunder, humlan kan faktisk flyga och det är rimlig att även Amnode kan det. Styrelsen o ledningen har tillsammans med några närstående säkrat teckningsförbindelser utan kostnad för bolaget om ca 30 % (2,7 MSEK) av den totala föreliggande emissionen. Amnode har även erhållit garantiförbindelser om ca 60 % (5,4 MSEK), därmed är emissionen säkerställd till totalt 90 % (8,1 MSEK).

Med hjälp av likviditetstillskottet som emissionen förhoppningsvis ger skall vi kunna slutföra vår långa turn-around och att Amnode därigenom äntligen blir ett lönsamt, mindre svenskt verkstadsföretag med start 2020 och minst de kommande tre åren.

Med en värdering före emissionen om ca 4,5 MSEK så tror vi att det finns möjligheter till en värderesa när vi kan nå lönsamhet i Amnode. De nya finansiella målen är att 2022 nå en EBITDA-marginal om 10 % och 85 MSEK i nettoomsättning.

VD Sam Olofqvist och styrelseordförande Lars Save