Emission: AcuCort

 • Aktiekurs
 • 0.88
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 41,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 4,20 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6-20 september
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 85 %
PRIS PER
AKTIE
4,20 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
49,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: AcuCort

 • Aktiekurs
 • 0.88
 • Bransch
 • Läkemedel
 • Lista
 • Spotlight Stock Market
 • Emissionsvolym
 • 41,2 MSEK
 • Teckningskurs
 • 4,20 SEK
 • Teckningsperiod
 • 6-20 september
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 85 %
PRIS PER
AKTIE
4,20 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
49,5 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i ett läkemedelsbolag som närmar sig kommersialisering

AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) har utvecklat ISICORT®, som innan namnbyte hette Dexa ODF, vilket är baserat på ett kortisonbaserat läkemedel som används vid svåra och akuta allergiska reaktioner. ISICORT, en patenterad produkt, är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig film som smälter på tungan på 10-15 sekunder med hjälp av munnens saliv. Filmen är ungefär lika stor som ett frimärke, vilket gör att produkten är smidig att ha med sig i alla lägen, vilket är viktigt vid en akut allergisk reaktion. Vidare finns potential för ISICORT att användas inom fler områden, t.ex. vid viral krupp för småbarn och vid illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling.

AcuCort genomför nu en nyemission för att fortsätta arbetet mot kommersialisering av ISICORT®. Emissionslikviden avses främst användas för regulatoriska processer samt företagsledning och administration, vilka är hänförliga till processen att få ett beviljat läkemedels- och marknadsgodkännande samt kostnader för övriga steg som måste tas för att nå kommersialisering. Givet en fulltecknad nyemission, om 37,1 MSEK efter emissionskostnader, förväntas AcuCorts kassa räcka en bit in i 2021.

 1. ISICORT® närmar sig läkemedelsgodkännande då ansökningsprocessen i EU väntas påbörjas under det tredje kvartalet 2019.
 2. Marknaden för glukokortoidläkemedel, där ISICORT® ingår, bedöms uppgå till 3,4 mdUSD och förväntas växa med en CAGR om 6 % till 2025.
 3. ISICORT® ger flera patientfördelar jämfört med de läkemedel som idag.

ISICORT® består av det välanvända kortisonet dexametason, en kortisontyp som är ett utbrett allergiläkemedel världen över. Bolagets produkt är en liten film som läggs på tungan, som löses upp med saliv på 10-15 sekunder. Detta menar Bolaget är en överlägsen leverans av substansen till kroppen. Förpackningen för ISICORT är ungefär lika stort som ett visitkort, och själva filmen är stor som ett frimärke, vilket gör det möjligt för personen att alltid ha läkemedlet med sig. Vidare krävs inget vatten för att använda produkten. Studier har indikerat att ISICORT absorberas 23 % snabbare än jämförbara produkter.

En stor del av marknaden idag består av tablettkartor, där patienten behöver lägga flertalet av dessa tabletter i ett glas vatten, vänta på att de löses upp, och sedan dricka. ISICORT är snabbare och enklare att använda, vilket innebär stora patientfördelar vid en akut allergisk reaktion. Vidare finns även potential för alternativa användningsområden för produkten, där behandling av barn med allvarlig krupp och patienter som upplever illamående och kräkningar vid kemoterapi ligger närmast, men även veterinära områden är tänkbara.

Då AcuCorts produkt baseras på ett redan välkänt och välanvänt läkemedel inom industrin behöver inte Bolaget genomgå lika många kliniska tester som ett nytt, okänt läkemedel skulle behöva. För att Bolaget ska kunna kommersialisera produkten behöver de bli godkända på bioekvivalenstester hos läkemedelsmyndigheterna för respektive marknad där produkten planeras att säljas. AcuCorts bioekvivalensstudie för EU visade i januari-19 på positiva resultat, något som även stärker tesen att sannolikheten för den sista bioekvivalensstudien ser god ut, vilket även den första av två studier för USA gjorde, något som är att anse som en stor värdedrivare och trigger.

AcuCorts affärsidé är att sälja ISICORT via ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. Detta betyder att Bolaget inte behöver investera i stora och kostsamma distributionskanaler och säljorganisationer.

Bolaget har kommunicerat att det finns två tänkbara sätt för partnerskap:

 • Licensiering av rättigheter till patent.
 • Distribution, där AcuCort tillverkar och förser samarbetspartnern med färdig produkt.

Drygt 20 % av den globala befolkningen lider av någon sorts allergi. Den globala allergi-marknaden bedöms uppgå till ca 30,5 mdUSD 2018, med en tillväxt om 6-7 % per år. AcuCorts adresserbara marknad, glukokortoidmarknaden, bedöms uppgå till 3,4 miljarder USD och väntas växa med 6 % per år fram till 2025. I EU och USA finns det idag ca 833 miljoner människor, varav 3 % bedöms ha svår allergi med risk för svåra och akuta allergiska reaktioner.

Den globala marknadsstorleken inom allergimedicin bedöms uppgå till 30,5 mdUSD 2018. EU bedöms stå för  37 % av marknaden, USA 34 %, Asien 17 % och resten av världen för 12 %. Marknaden väntas växa 6-7% årligen fram till 2025.

Det finns tre segment inom allergimarknaden, vilka är uppdelade beroende på hur starkt patienten reagerar vid en allergisk reaktion.

 • Milda allergiska reaktioner

En omfattande del av den globala allergimarknaden består av människor som lider av allergi, men inte tillräckligt allvarlig för att bli förskrivna läkemedel. Därav använder dessa receptfria läkemedel och är inte i AcuCorts målgrupp.

 • Anafylaktisk chock

Det mest extrema segmentet inom allergi. Dessa allergiker är inom livsfara vid en allergisk reaktion, och vad som krävs vid en sådan reaktion är adrenalin, med kortison som komplement.

 • Svåra och akuta allergiska reaktioner

Svåra och akuta allergiska reaktioner är segmentet mellan receptfria läkemedel och anafylaktisk chock.  En patient i detta segment får allergiska reaktioner med svåra och omfattande symtom, vilket gör att de receptfria läkemedlen inte räcker till i alla situationer. Därav vänder sig patienten till sin läkare som ofta förskriver kortisonläkemedel. För att avvärja reaktionen intar personen kortisonläkemedel. När reaktionen inträffar är det viktigt att ha medicinen tillgänglig.

AcuCorts läkemedel ISICORT® är en sorts kortisonläkemedel som baseras på ämnet dexametason, en glukokortoid. Den globala glukokortoidmarknaden bedöms uppgå till en storlek om 3,4 mdUSD och väntas växa med en CAGR om 6 % till 2025.

Bolagets mål framgent är att globalt kommersialisera ISICORT som en receptbelagd medicin genom ett nätverk av licenstagare och/eller distributörer. För att kunna kommersialisera ISICORT behöver Bolaget avsluta en pågående bioekvivalensstudie, erhålla relevanta marknads- och myndighetsgodkännanden för EU och USA, utveckla varumärkesplattformen för ISICORT samt sluta avtal med kommersiella partners.

För att uppnå Bolagets målsättningar behöver investeringar och marknadssatsningar genomföras under kommande år. AcuCort bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillgängligt för att finansiera verksamheten och kommersialiseringen av ISICORT®. Styrelsen för AcuCort har därmed beslutat att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget 41,2 MSEK före emissionskostnader om 4,1 MSEK.

Nettolikviden om 37,1 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

 • Regulatoriska processer, 35 procent
 • Försäljning och marknadsföringsaktiviteter, 10 procent
 • Förstärkning av rörelsekapital, 17 procent
 • Immateriella rättigheter, 5 procent
 • Företagsledning och administration, 25 procent
 • Farmakovigilans, 8 procent