Emission: AcouSort

 • Aktiekurs
 • 17.35
 • Bransch
 • MedTech
 • Lista
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 24,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 15 SEK
 • Teckningsperiod
 • 16 nov - 30 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
15 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
198,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Emission: AcouSort

 • Aktiekurs
 • 17.35
 • Bransch
 • MedTech
 • Lista
 • Nasdaq First North Growth Market
 • Emissionsvolym
 • 24,8 MSEK
 • Teckningskurs
 • 15 SEK
 • Teckningsperiod
 • 16 nov - 30 nov
 • Första handelsdag
 • N/A
 • Garanti- och teckningsåtagande
 • 80 %
PRIS PER
AKTIE
15 SEK
LÄGSTA
INVESTERING
N/A
PRE MONEY
VALUATION
198,7 MSEK

Tid kvar att teckna

DAG.
TIM.
MIN.
SEK.

Möjlighet att investera i bolag som kan spela en avgörande roll i morgondagens sjukvård

AcouSort AB (”AcouSort” eller ”Bolaget”) grundades år 2010 och idag har Bolaget en utvecklad plattformsteknologi vars teknik bygger på akustofores, där ultraljud används för att separera beståndsdelar inuti blod eller andra biologiska prover. Vidare så används tekniken huvudsakligen vid förberedning av prover för forskning och analys av cancer, infektionssjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar, men det finns en rad ytterligare tänkbara framtida användningsområden. AcouSorts affärs- och intäktsmodell bygger på att vara en leverantör av separationsmoduler till internationella Life Science-bolag där modulerna är tänkta att integreras i diagnostiska tredjepartssystem som i sin tur används inom sjukvården. Intäkterna kommer genereras dels genom försäljning av kassetter med inbyggda moduler till Life Science-aktörer, men också genom försäljning av förbrukningsvaror i form av test kit som används i tredjepartssystemet inom sjukvården.

I samband med företrädesemissionen har AcouSort erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande ca 20 MSEK, vilket utgör 80 % av den totala emissionslikviden, och som högst kan AcouSort komma att tillföras nära 25 MSEK vid ett fulltecknad erbjudande. Teckningskursen på 15 kr innebar en rabatt om 32 % jämfört med det genomsnittliga aktiepriset om 22 kr under de tio handelsdagar som föregick annonseringen av emissionen. I skrivande stund (2023-11-24) har aktien handlats ner och befinner sig nu omkring nivåerna för teckningskursen, vilket därmed innebär att rabatten har raderats. Däremot, vad som är desto mer intressant, är den vederlagsfria teckningsoption en investerare erhåller genom att delta i erbjudandet. Att teckningsoptionen ger innehavaren möjlighet att köpa aktier för 21 kr under mars månad 2025 kan komma att utgöra en mycket bra affär – dels då vi ser att det finns möjlighet till flera kurstriggers fram tills dess som kan motivera en högre värdering, dels då aktiekursen de facto har stått högre än 21 kr så sent som i början av november 2023.

Sammantaget anser Analyst Group att genom kapitaliseringen så kan AcouSort i betydligt större utsträckning realisera den kommersiella potential som Bolaget står inför, och att de villkor som gäller i samband med företrädesemissionen är attraktiva. Med hänsyn till den historiska kursutvecklingen i aktien är den pågående emissionen en möjlighet att stärka sitt innehav till en lägre värdering, och samtidigt få en attraktivt prissatt teckningsoption på köpet.

AcouSort har nyligen presenterat sin Q3-rapport vilken var i nära linje med våra förväntningar, och i samband med rapporten meddelade Bolaget sin avsikt att fylla på kassan via nämnd företrädesemission. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i vår senaste analysuppdatering, vilken publicerades den 15 november 2023, upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 358 MSEK (358) i ett Base scenario, vilket kan jämföras med Pre money-värdering om 199 MSEK i samband med emissionen. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 24 kr. Framgent ser vi att AcouSorts mål om att bli en OEM-partner till ledande life science-bolag fortsatt utgör en mycket stark värdedrivare, vilken kan komma att realiseras inom en inte allt för avlägsen framtid – detta med tanke på att AcouSort redan har ett aktivt partnersamarbete med en aktör verksam inom diagnostikområdet. AcouSorts teknologi har integrerats framgångsrikt i denna aktörs nya diagnostiksystem, vilket erhöll FDA-godkännande tidigare i år. I samband med att AcouSort skulle kommunicera ett framgångsrikt OEM-partneravtal tror vi att det kan utgöra en stark trigger i aktien.

Den globala marknaden för Point Of Care väntas förväntas nå 75 mdUSD år 2027…

Den underliggande marknadsdrivaren är den ökade efterfrågan på patientnära diagnostisk s.k. Point Of Care. Den globala marknaden för patientnära diagnostisk estimerades vara värd ca 45 miljarder dollar år 2022, och marknaden förväntas att nå ett marknadsvärde om ca 75 miljarder dollar år 2027, vilket motsvarar en CAGR om 10,7 %. Den starka marknadstillväxten drivs bland annat av högre kostnader kopplade till längre sjukhusvistelser för patienter och ökat intresse för sjukvård i hemmet. Patientnära diagnostik ger snabbare provsvar vilket underlättar läkarens arbete genom att dels minska den administrativa bördan, dels direkt kunna ställa en diagnos. Sammantaget ger patientnära diagnostisk snabbare, effektivare samt billigare vård vilket bidrar till en stark marknadstillväxt. Med tanke på AcouSorts teknologi och erbjudande är dessa marknadstrender att anses som gynnsamma.

… och marknaden för automatiserade cellterapisystem växer över 20 % årligen

Den globala marknaden för automatiserade system av cellterapiberedningar estimerades vara värd
1 miljarder dollar år 2022 och förväntas växa 23,5 % årligen (CAGR) för att nå ett värde om 3,5 miljarder dollar år 2028. Faktorer som förväntas driva marknadstillväxten är ett ökat fokus på regenerativ medicin och cellterapier, automatisering för att effektivisera utvecklingen av cellterapier, samt teknologiska framsteg relaterade till beredning av cellterapier, där AcouSorts akustofluidikteknologi förväntas spela en nyckelroll för att driva marknadstillväxten och gynnas av samtliga trender.


OEM-avtal är den primära värdedrivaren

Idag arbetar AcouSort med att saluföra s.k. forskningsinstrument mot kunder inom primärt forskningsvärlden, men den stora värdedrivaren i AcouSort handlar istället om att bli en världsledande leverantör av OEM-komponenter till både next generation-systems och product upgrades på befintliga system. Detta förväntas Bolaget uppnå genom att antingen sluta ett s.k. royalty-avtal med en kund som tar över produktionen av komponenterna, eller att AcouSort själva producerar komponenterna. Om AcouSort lyckas signera OEM-avtal med kunder skulle detta troligen innebära ett mycket fördelaktigt ekonomiskt utfall för AcouSort, då det rör sig om avtal med höga marginaler och stora ordervärden. Bolaget har under de senaste kvartalen slutit flertalet avtal gällande utvärdering av AcouSorts teknik, vilket ger ökad sannolikhet för att AcouSort ska nå faktiska OEM-avtal framgent.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.