MedicPen logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

MedicPen AB utvecklar och tillhandahåller IoT-produkter vars syfte är att underlätta patienters medicinering. Produktportföljen bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till schemalagda doseringstillfällen. Bolaget har även flera patent kopplade till en datoriserad läkemedelsdispenser, med namn Medimi. Uttagen registreras i Medimi och via journalsystem, vilket gör det möjligt att övervaka en patients medicinering på distans. Vidare kan medicinering, via Medimi, skötas i hemmet utan behov av vårdpersonal. Detta är något som efterfrågas i allt större utsträckning inom vården och möjliggör högre patientsäkerhet och lägre samhällskostnader.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.