GPX Medical logo

Om bolaget Analys Analytikerkommentar Video Textintervju

GPX Medical AB (publ) har en patenterad lungövervaknings-teknologi som är en säker och icke-invasiv metod för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor. Med produkten NEOLA® kan nya förutsätt-ningar skapas för ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för barnen i neonatalvården, där målsättningen är att lansera produkten år 2023.

Pressmeddelanden


Tyvärr kan finansiell information för tillfället ej hämtas på detta bolag.