SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera produkten, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 50 % i psykiatrin enligt Bolaget. Den breda marknadslanseringen förväntas ske under 2019 och givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering. 2019 och 2020 prognostiseras intäkterna till 3,4 MSEK respektive 25 MSEK. Baserat på gjord multipelvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 2 kr på 2019 års prognos.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario lyckas SensoDetect att leverera fler BERA-system än i tidigare angivna scenarion. En faktor som motiverar detta är Bolagets fördelaktiga affärsmodell, vilken innebär att system ställs ut gratis till kunder som sedan får utvärdera och sedermera köpa tester. I ett Bull scenario prognostiseras närmare 30 st. BER-system levereras under 2019, vilket fortsätter växa under 2020. Med en sådan utveckling genereras en större effekt i försäljningen, där omsättningen prognostiseras uppgå till 4 MSEK 2019 och 35 MSEK 2020. Under 2020, i ett Bull scenario, når SensoDetect en hög lönsamhet tack vara applicerad affärsmodell med ett EBITDA-resultat på ca 13 MSEK. Då SensoDetect prognostiseras växa i en högre takt, där stor del av försäljningen väntas slå igenom 2020 likt tidigare Base scenario, utgår värderingen fortsatt från omsättningen. Med en prognostiserad omsättning om ca 35 MSEK 2020, och en målmultipel om P/S 5 på 2020 års prognos, ger det ett bolagsvärde om ca 175 MSEK. Värderingen 2019 härleds genom en diskontering från 2020 med en kalkylränta om 15 %, samt en värderingsrabatten om 40 % till följd av att genomslag i marknaden ännu inte har skett. Sammantaget resulterar detta i 2,9 kr per aktie på 2019 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

En av de största utmaningarna för SensoDetect ligger i att övertyga kunderna till att byta arbetssätt. Bolaget har själv bemött denna trögrörlighet i branschen, med en tidigare mindre lyckad satsning av BERA 2.0. Då den största intäktsdrivaren för verksamheten bygger på antalet levererade BERA 3.1, och till viss del 3.0, handlar detta Bear scenario om vilka konsekvenser ett ytterligare marknadsmisslyckande skulle innebära för SensoDetect. I ett Bear scenario prognostiseras SensoDetect leverera 10 st. levererade BERA-system under 2019 som börjar genera intäkter. Därefter antas tillväxten i antalet sålda system vara låg, till följd av svårigheter att få fästa på marknaden hos nya aktörer. Då SensoDetect i ett Bear scenario inte lyckas leverera mer än 10 st. BERA-system under 2019, bedöms marknaden inte vara mogen för denna praxisförändring ännu. Då SensoDetect prognostiseras växa i en lägre takt, där försäljningen inte når upp till önskvärda nivåer 2019 och 2020, motiverar det en lägre värdering i ett Bear scenario. Med en prognostiserad omsättning om ca 9 MSEK 2020, en målmultipel om P/S 5 på 2020 års prognos och en värderingsrabatt om 45-55 % perioden 2019-2020 ger det ett bolagsvärde om ca 49 MSEK år 2020. Likt tidigare angivna scenarion härleds värderingen 2019 genom en diskontering från 2020 med en kalkylränta om 15 %. Värderingsrabatten om 45-55 % perioden 2019-2020 motiveras av att det i ett Bear scenario är för tidigt att avgöra hur utvecklingen kan komma att se ut efter 2020, och ifall ett marknadsgenombrott då kan komma att ske. Sammantaget resulterar detta i 0,8 kr per aktie på 2019 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

  • Behov av verktyg för att snabbt identifiera psykiska sjukdomar

50 % av personer med mentala sjukdomar utvecklar dem före 15 års ålder. Därav är tidiga diagnoser av stor betydelse, dels för att reducera individens lidande, dels för att minska samhällets omkostnader. 23 % av svårt psykiskt sjuka nås av specialistvård i OECD läder, vilket understryker samhällets behov av snabba och precisa diagnostiseringsverktyg. Givet en lyckosam marknads-lansering finns det bra utrymme för SensoDetect att möta marknadens efterfrågan.

  • Framgångar i Bolivia och Sydkorea

Bolagets distributör i Bolivia har sedan tidigare visat upp åtta LOI:s från intresserade köpare. Under september 2018 stod det klart att distributören i Sydkorea meddelat samarbete med två sjukhus i Sydkorea för inledande försök med BERA 3.0. Närmast bedöms utvecklingen i både Sydamerika och Asien som extra intressant att följa.

  • Lovande resultat från BERA 3.1 – innebär samtidigt förlängd studietid

SensoDetects plan var att kommersialisera BERA under 2018 med start i Bolivia, men då testerna i Bolivia-studien med BERA 3.1 på batteridrift visat en förbättring av kvalitén på mätdata med mindre störningar, har SensoDetect valt att skjuta upp lanseringen och istället slutföra studien med enbart BERA 3.1. Analyst Group räknar därför med att en bred marknadslansering kommer ske under 2019, och inte 2018 likt tidigare väntat.

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2019

Bolaget säljer BERA-systemet genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera omkring 20 st. BERA under 2019, vilket ger en prognostiserad omsättning om 3,4 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2020. Det ska nämnas att nuvarande likviditet i Bolaget är på låga nivåer, varför extern kapitalanskaffning under kommande månader kan ske.