Comintelli växer cirka 20 % 2018 organiskt i en växande marknad med globala möjligheter. Bolaget erbjuder en skalbar produkt med återkommande intäkter, där kunder ofta stannar i flertalet år. I dagens kundportfölj återfinns bolag såsom TetraPak, Exxon, Interpol och AkzoNobel, vilket visar på systemets kvalitet. Baserat på omsättningsestimat 2020E och målmultipel P/S 2,0x, estimeras en potentiell uppsida om cirka 33 % i ett Base scenario. Estimerad nedsida i Bear scenario om 18,5 % och prognostiserad uppsida om 71 % i Bull scenario skapar en attraktiv risk-reward.

Se intervju med VD Jesper Martell

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull scenario motiveras ett potentiellt värde per aktie om 11,5 kr, vilket indikerar en uppsida om 71 %. Ökade intäkter genom ökad mängd nya kunder per år 2018E – 2020E resulterar i en prognostiserad omsättningstillväxt om 17,5 % 2018E. Ökad mängd nya kunder skapar bättre intjäningsförmåga per säljare och således ökad EBIT-marginal om 26,3 % 2019E. Således indikeras potentiell uppsida om 71 % baserat på målmultipeln 2,3x på 2020 års försäljning och diskonteringsräntan 14 %, vilket implicerar ett värde per aktie om 11,8 kr.

Bearcase

I ett Bear scenario motiveras ett potentiellt värde per aktie om 5,6 kr, vilket indikerar en nedsida om 18,5 %. Genom färre nya kunder och uppsagda kontrakt med flertalet existerande kunder så estimeras en omsättningstillväxt om 11,9 % 2019E. Som effekt av färre kunder så ökar sälj- och marknadsföringskostnader i relation till omsättningen. Sammantaget indikeras en potentiell nedsida i ett Bear scenario om 18,5 %, baserat på målmultipeln 1,7x på 2020 års försäljning, diskonterat med 14 %, vilket implicerar ett värde per aktie om 5,6 kr.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management

Comintelli AB (Comintellieller ”Bolaget”) är en SaaS-aktör med fokus på data och informationsflöden. Bolagets kunder återfinns i stora och medelstora företag som behöver system för att förstå deras informationsflöden. Kunderna är globala multinationella bolag inom branscher såsom energi, sjukvård och telekom. Några av Bolagets kunder är AkzoNobel, TetraPak och Telia. Comintellis mjukvarusystem, Intelligence2day®, är en insiktsmotor som används för omvärldsbevakning och analys. Produkten lämpar sig väl för bolag som verkar i föränderliga branscher med hög mängd ostrukturerad data.

Intelligence2day skapar återkommande intäkter genom abonnemang. Intelligence2day inhämtar information för kund så att användaren enkelt kan publicera, redigera, omklassificera och sammanställa information till rapporter och analyser. Informationen kan indexeras och klassificeras och Comintellis ambition är att produkten i högre grad än tidigare ska tillämpa machine learning. Intelligence2day har god teknikhöjd, vilket ger Comintelli first mover advantage. Samtidigt, då programmet integreras i kundernas system, skapas en positiv inlåsningseffekt. Produktens styrka ligger i att effektivt notera trender, mönster och förändringar i kundens data och på så vis vägleda kunden att göra mer välgrundade verksamhets-relaterade beslut. Den genomsnittliga kontraktslängden är 12 – 36 månader, vilket skapar en hög grad av återkommande intäkter om cirka 75 % av omsättningen. Uppskattat så väljer cirka 90 % av Bolagets kunder att fortsätta sina abonnemang när originalavtalet löper ut, samt så finns cirka 80 % av kunderna utanför Sverige. Flertalet av Comintellis kunder har under åren även valt att bredda sina avtal vid förnyelsetidpunkten för att inkorporera andra delar av deras verksamhet i systemet. I dagsläget så är det vanligt att kunder väljer att bredda erbjudandet vid förnyelse-tidpunkten.

Ökande behov av att strukturera data och en marknad som växer 24,5 % CAGR väntas gynna Bolaget. Marknaden för SaaS-lösningar och omvärldsbevakning är under förändring i och med IoT och Big Data, vilket innebär att det finns risk att bolag som inte anpassar sina system tillräckligt fort upplever konkurrenssvårigheter. Marknaden för insiktsmotorer väntas växa 24,5 % CAGR mellan 2017A – 2023E, drivarna i marknaden väntas vara behov av att strukturera information för att möjliggöra bättre strategiskt beslutsfattande inom bolag med hög mängd ostrukturerad data.