Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom förvärvet av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. Omsättningen efter nio månader 2018 överstiger helårs-omsättningen för 2017. Framöver väntas den nordamerikanska marknaden driva tillväxt, där avtalsvärdet hittills i år uppgår till 32,4 MSEK. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 273,6 MSEK och ett EBIT-resultat om 14,5 MSEK år 2019. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 32,3 SEK, motsvarande en uppsida om 39,3 %.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Ayima verkar på marknader med strukturell tillväxt, där företag blir allt mer digitala. Den pågående digitaliseringen medför ökad onlinehandel, och det blir därav viktigare att synas på internet. I ett Bull scenario väntas denna övergång gå snabbare än tidigare estimerat, med anledning av snabbare teknologisk utveckling, vilket innebär att efterfrågan på SEO och Paid Media ökar snabbare än i ett Base scenario. Vidare väntas LeapThree uppnå högre tillväxt än tidigare estimerat. Eftersom LeapThree har avsevärt lägre bruttokostnader än resterande del av verksamheten, estimeras i ett sådant scenario en högre bruttomarginal. Som resultat av ovanstående väntas omsättningen framgent öka i högre takt än vad som antas i ett Base scenario. I ett Bull scenario så går Bolagets satsning på att minska genomsnittslönerna snabbare än estimerat. Avgörande är då att Bolaget lyckas rekrytera kompetent personal och att Ayima är framgångsrika i sin utveckling av personalen. Detta skulle medföra att personalkostnadernas andel av omsättningen blir lägre, vilket bidrar till stigande marginaler. Sett till posten övriga rörelsekostnader estimeras ingen skalbarhet, och dessa kostnader väntas därav även i ett Bull scenario öka i linje med omsättningen. Påpekas bör att bruttomarginalförbättringen hänförlig till LeapThree antas ge en EBIT-förbättring på kort sikt, men att vi på längre sikt antar samma bruttomarginal som i ett Base scenario. Detta med anledning av att LeapThree är verksamma i en omogen bransch, där man på längre sikt kan vänta sig marginalpress. DCF-och Peer-värdering - I kassaflödesvärderingen tillämpas samma metod som beskrivits i den finansiella prognosen. Baserat på nuvärdet av de prognostiserade kassaflödena, i kombination med nuvärdet enligt oändlighets-metoden, beräknas ett Enterprise Value om 187,8 MSEK. Justerat för Bolagets nettokassa och antal utomstående aktier, resulterar beräkningen i ett implicit värde per aktie om 32,5 SEK, vilket motsvarar en potentiell uppsida om 39,9 %. I peer-värderingen tillämpas samma metod som beskrivits i Base scenario. Noteras bör att om Ayima når de antaganden som har presenterats i ett Bull scenario, finns möjlighet att Bolaget värderas högre än sina peers. Vid EV/EBIT om 13,0x på 2019 års estimat, motiveras i ett Bull scenario ett potentiellt MCAP om 218,6 MSEK, vilket indikerar ett pris per aktie om 37,6 SEK och en potentiell uppsida om 62,1 %. Likaviktad värdering indikerar ett pris per aktie om 35,0 SEK - I den slutgiltiga värderingen viktas värdet från DCF-värderingen lika med värdet från peer-värderingen. Vid likaviktning, där kassaflödesvärderingen i Bull Scenario indikerar ett värde per aktie om 32,5 SEK, medan peer-värderingen indikerar ett värde per aktie om 37,6 SEK, indikeras ett implicit värde per aktie om 35,0 SEK. Detta innebär en potentiell uppsida om 51,0 % i ett Bull scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

I ett Bear scenario antas att Bolagets satsning i Nordamerika blir mindre framgångsrik än tidigare väntat, vilket gör att en del av den estimerade omsättningstillväxten uteblir. Detta med anledning av att Bolaget historiskt förlitat sig på word of mouth i sin marknadsföring, vilket har fungerat i Storbritannien. Marknaden i Nordamerika är dock avsevärt större, och därav mindre familjär, vilket innebär att Ayima framgent med stor sannolikhet kommer behöva använda sig av andra marknadsföringsmetoder i syfte att synliggöra sig själva. Då Bolaget är förhållandevis oprövade vad gäller andra metoder, finns risk att sådan marknadsföring inte blir framgångsrik. Detta skulle innebära att omsättningen framgent primärt drivs av marknaden i Storbritannien, där Ayima redan är en ledande aktör. Tillväxtmöjligheterna antas på denna marknad, jämfört med Nordamerika, vara avsevärt lägre. Ayima har ingen historik av att förvärva, vilket gör att det finns vissa osäkerhetsfaktorer gällande integrationen av LeapThree, där hänsyn måste tas till både praktiska och operativa delar i ett förvärv. I ett Bear scenario antas integrationen av LeapThree gå sämre än Bolagets egna guidning, som resultat av svårigheter med integrationen. Detta skulle resultera i något lägre tillväxt för LeapThree, men även för verksamheten i helhet då LeapThree antas bidra till Ayimas helhetserbjudande. Då LeapThree som tidigare nämnt är en avgörande faktor för utvecklingen av Bolagets bruttomarginal, skulle även bruttomarginalen i ett Bear scenario bli lägre än tidigare estimerat.  Personalkostnaderna estimeras i ett Bear scenario utvecklas i linje med omsättningen, vilket medför att den skalbarhet som i ett Base scenario antas finnas i verksamheten, inte finns. Detta innebär att Ayima endast har möjlighet att minska Bolagets genomsnittslöner marginellt, vilket slår hårt mot rörelseresultatet. Sett till posten övriga rörelsekostnader estimeras ingen skalbarhet, och dessa kostnader väntas även i ett Bear scenario öka i linje med omsättningen. Kassaflödesvärdering - I kassaflödesvärderingen tillämpas samma metod som beskrivits i den finansiella prognosen. Baserat på nuvärdet av de prognostiserade kassaflödena, i kombination med nuvärdet enligt oändlighets-metoden, beräknas ett Enterprise Value om 79,2 MSEK. Justerat för Bolagets nettokassa och antal utomstående aktier, resulterar beräkningen i ett implicit värde per aktie om 13,8 SEK, vilket motsvarar en potentiell nedsida om -40,2 %. Peer-värdering - I ett Bear scenario motiveras med hänsyn till lägre tillväxt och lönsamhet en rabatt gentemot peers om 20 %, vilket innebär en EV/EBIT multipel om 11,7x. Vid EV/EBIT om 11,7x på 2019 års förväntade resultat indikeras ett potentiellt MCAP om 123,8 MSEK, vilket indikerar ett pris per aktie om 21,3 SEK och en nedsida om -8,3 %. Likaviktad värdering indikerar ett pris per aktie om 17,5 SEK - I den slutgiltiga värderingen viktas värdet från DCF-värderingen lika med värdet från peer-värderingen. Vid likaviktning, där kassaflödesvärderingen i Bear Scenario indikerar ett värde per aktie om 13,8 SEK, medan peer-värderingen indikerar ett värde per aktie om 21,3 SEK, indikeras ett implicit värde per aktie om 17,5 SEK. Detta innebär en potentiell nedsida om -24,4 % i ett Bear scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Ayimas adresserbara marknad fortsätter att växa

Marknaden för SEO väntas växa med en CAGR om 4,7 % fram till 2020, till en nivå om 79 mdUSD. Marknaden för Digital Analytics estimeras växa med en CAGR om      20,8 % under perioden 2015-2022, för att då nå en nivå om 4,9 mdUSD, främst drivet av den rådande övergången från fysiska butiker till onlinehandel. Ayima, som genom förvärvet av LeapThree nu är ledande inom både SEO och Digital Analytics, är välpositionerade för att kapitalisera på tillväxten.

  • Förvärvet av LeapThree ger möjlighet till ökad korsförsäljning

Ayima tillkännagav i juli 2018 förvärvet av data-analysföretaget LeapThree. Under 2017 omsatte LeapThree 9,3 MSEK med ett EBIT-resultat om 4,8 MSEK. Analyst Groups uppfattning är att förvärvet av LeapThree bidrar till att stärka Ayimas erbjudande, då affärsområdet Digital Analytics tidigare har efterfrågats hos Ayima. Förvärvet estimeras ge synergier i form av ökad korsförsäljning, där Ayimas verksamhet i sin helhet väntas gynnas av förvärvet. Detta innebär att LeapThree estimeras växa snabbare än Ayimas initiala guidning.

  • Satsning i Nordamerika ger förutsättningar för fortsatt tillväxt inom alla affärsområden

Hittills i år har Ayima annonserat 13 avtal i Nordamerika till ett värde av 32,4 MSEK, medan avtalsvärdet i Storbritannien under samma period uppgår till 24,7 MSEK. Detta anses vara en fingervisning om framtiden, där Nordamerika på lång sikt väntas bli Bolagets största marknad. Med anledning av expansionen väntas Ayima ha möjlighet att öka omsättningen inom samtliga affärsområden framgent.

  • Ökning i antalet kunder innebär lägre risk

Under 2016 blev Bolagets resultat lidande som ett resultat av ett stort kundtapp, då Verizon sänkte sin marknadsföringsbudget och därav sa upp en stor del av sina avtal med Ayima. Med anledning av detta har Bolaget de senaste åren arbetat för att öka antalet kunder i syfte att minska den kundspecifika risken. Satsningen har hittills varit framgångsrik, i och med att Bolaget har ökat antalet kunder från 51 till 78 under de senaste 18 månaderna.