ADDvise har sedan 2010 fokuserat på en tillväxtstrategi vilket har gjort att Bolaget har kunnat skapa en markant tillväxt. Denna förvärvsstrategi väntas leda till fler större lönsamma förvärv framgent. Bolagets ledande befattningshavare besitter en gedigen erfarenhet och inger förtroende med sitt höga insiderägande i Bolaget. Risker i Bolaget bedöms vara relaterade till den höga skuldsättningen och räntekostnader. I ett Base scenario motiveras en target-multipel omkring 8,8x (EV/EBITDA), baserat på en peer-grupp, vilket resulterar i ett potentiellt börsvärde omkring 110 MSEK 2020E.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Bull scenario motiverar en potentiell uppsida om ca 62 %. I ett Bull scenario väntas segmentet Lab lyckas med att bibehålla ett högt inflöde av ordrar som motiverar en tillväxt om respektive 5 % och 4 % 2019 och 2020E. Efterfrågan för produkter och tjänster i Sjukvårdssegmentet i Nordamerika är högre än väntat vilket driver tillväxten tillsammans med ytterligare förvärv med en omsättning om 120 MSEK 2020E. Sammantaget resulterar detta i ett potentiellt börsvärde om 134 MSEK 2020E, med en target-multipel om 8,8x EV/EBITDA. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Bear scenario motiverar en potentiell nedsida om ca 35 %. I ett Bear scenario väntas segmentet Lab fortsätta den negativa organiska tillväxttrenden som har visats de senaste kvartalen. Detta estimeras vara ett resultat av att segmentet är beroende av större ordrar, vilket skapar osäkerhet och ingen garanti för framtida organisk tillväxt inom segmentet. Detta resulterar i en organisk negativ tillväxt om 3 % 2019 och 2 % 2020E. Segmentet Sjukvård genererar mer förutsägbara intäkter och väntas fortsätta växa 2,5 % organiskt 2019 och 2020E. I ett Bear scenario väntas även Bolagets finansieringsmöjligheter vara begränsade då ADDvise har en stor andel räntebärande skulder idag, vilket skapar svårigheter vid anskaffning av kapital. Med relativt svaga kassaflöden blir potentiella förvärv osannolika, vilket motiverar en svag förvärvsdriven tillväxt. Sammantaget motiveras en potentiell omsättning om 353 MSEK 2020E med en EBITDA-marginal om 7,4 %. Med en target-multipel om 8,8x EV/EBITDA och en EBITDA om ca 26 MSEK 2020E motiveras ett potentiellt börsvärde om 53 MSEK i ett Bear scenario. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

3
Value Drivers
1
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

  • Beprövad förvärvsstrategi genererar tillväxt och potentiellt en marginalexpansion

ADDvise har sedan 2010 förvärvat ett tiotal dotterbolag, något som har genererat en markant försäljningstillväxt. Bolaget har kommunicerat att de kommer att  fortsätta med denna expansiva strategi, med nya finansiella mål om att växa 20 % per år. Bolaget väntas därav bibehålla, och även öka, sin förvärvstakt jämfört med vad som har skett historiskt. Förvärven kan ske till relativt låga multiplar, historiskt har majoriteten av förvärven gjorts till  EV/EBITDA om 4x-6x. Förvärven väntas även bidra till en ökad marginal, ADDvise senaste förvärv har visat på en EBITDA-marginal runt 10 %, vilket ligger i linje med Bolagets finansiella mål. Detta är högre nivåer än vad Koncernen visar på idag, vilket gör att förvärven väntas vara den primära drivaren mot de utsatta målen.

  • Styrelse och ledning besitter god erfarenhet

Styrelse och ledning besitter en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning där det bland annat finns erfarenhet från styrelseuppdrag i större koncerner. Vidare finns även en god erfarenhet från företagsfinansiering och förvärv, något som bevisats genom de förvärv som Bolaget genomfört och bedöms vara en viktig del framöver. ADDvise VD Rikard Akhtarzand äger nästan 3 miljoner aktier i Bolaget och överlag visar de ledande befattningshavarna på ett högt insiderägande, något som inger förtroende.

  • Motiverad target-multipel om 8,8x (EV/EBITDA)

Genom en multipelvärdering baserad på en peer-grupp inom liknande branscher och med liknande koncernstrukturer motiveras en target-multipel om 8,8x på 2020 års prognos, motsvarande ett potentiell börsvärde om 110 MSEK, vilket resulterar i en potentiell uppsida om 35 %.

  • Stor skuldsättning och höga räntekostnader en risk

Bolagets räntebärande skuld uppgår till ca 190 MSEK, varav ca 140 MSEK i obligation med en ränta om 7,25 %. Nettoskuldsättningen i relation till EBITDA går över ca 12x, något som tyder på att balansräkningen är ansträngd. Detta bedöms vara en risk, då Bolaget i scenariot av en vikande försäljning relativt snabbt skulle behöva genomföra defensiva kapitalanskaffningar.