Efter intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt tillväxt. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och en allt högre efterfrågan av digital utomhusreklam bäddar för en ljus framtid. Omsättningen 2018 ökade med ca 45 % till 175 MSEK, och estimeras stiga under 2019 med ytterligare 30 % till att nå 227 MSEK med ett EBIT-resultat omkring 23 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10 %. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling och en målmultipel om EV/EBIT 12, erhålls ett värde om 152 kr per aktie på 2019 års prognos i ett Base scenario.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Under 2019 och 2020 växer ACM i en högre takt än angivet Base scenario. Det motiveras av en högre tillväxt i marknaden där ACM upplever högre efterfrågan av digital marknadsföring. Med tanke på redan befintlig kapacitet kan ACM snabbt skala upp försäljningen då nya kunder enkelt kan adderas, dels inom affärsområdet Media, dels inom digital signage. Expansion utanför Sverige kan också komma att öka försäljningen. T.ex. har ACM etablerat ett dotterbolag i Norge och vid initialt ökad närvaro i de nordiska länderna, samt vidare expansion i Europa, kan försäljningen öka. Under juni 2018 tillträdde även ACM den norska OOH-mediabolaget Prego Media AS. Med tanke på att ACM kan sköta partners skärmar på distans i realtid kan aktörers skärmar utanför Sverige styras av ACM, vars mjukvara fungerar med i stort sett alla kunders plattformar. Då ACM i ett Bull scenario antas växa i högre takt och nå högre marginaler i verksamheten, kan det motivera att aktien ska handlas till en högre värdering. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls följande värdering: 180 kr per aktie på 2019 års prognos. ACM kan göra fler förvärv vilket således kan bidra till att öka omsättningen för koncernen. I dagsläget bedöms antalet förvärvsobjekt vara flera då marknaden ännu är relativt fragmenterad. Kommande åren förväntas marknaden konsolideras, där ACM bedöms ha goda förutsättningar att köpa fler bolag. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

Bearcase

Givet att den svenska och nordiska marknaden för utomhusreklam börjar visa högre tillväxt kan det tänkas att det lockar intresset från internationella aktörer som hittills inte finns på ACM:s nuvarande marknader. Nya aktörer, med större finansiell flexibilitet, skulle potentiellt kunna komma att pressa ned priserna vilket i längden kan innebära lägre omsättning och/eller sämre marginaler för ACM. ACM har en hög exponering mot reklammarknaden som i sig är konjunkturberoende. För tillfället kan det argumenteras för att den svenska marknaden under en längre tid befunnit sig i en högkonjunktur. Vid ett generellt sämre marknadsklimat och nedåtgående ekonomi kan det tänkas att aktörer investerar mindre i marknadsföring och reklam, vilket kan påverka ACM negativt. Till följd av en åtstramad ekonomi kanske ACM avvaktar med ytterligare satsningar utanför Sverige. Givet att marknadsklimatet blir sämre kan det tänkas att ACM kommande åren inte anställer nya säljare i samma takt som antas i ett Base scenario, vilket således resulterar i en minskad negativ effekt på marginalerna. I ett Bear scenario kan marginalerna dock fortfarande sjunka, trots ökad omsättning. Då ACM i ett Bear scenario antas växa i lägre takt, med en marginal som konsoliderar, kan det motivera att aktien ska handlas till en potentiellt lägre värdering än tidigare angivna scenarion. Givet följande värderingsmultiplar, och gjorda prognoser, erhålls följande potentiella värdering: 93 kr per aktie på 2019 års prognos. (Se tabeller och grafer i analysen för förtydligande)

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

  • Godkänd avslutning på 2018

Under Q4-18 ökade ACM omsättningen till 55 MSEK (37), men en EBIT-marginal om 14,8 % (19,7 %). Tillväxten om ca 50 %, varav 17 % organisk tillväxt, var i linje med våra estimat. Däremot var bruttomarginalen något lägre än väntat, vilket förklaras av gjorda investeringar under kvartalet och att det norska dotterbolaget Prego Media ännu har en bit kvar med att ställa om från analogt till digitalt utbud.

  • Marknaden för utomhusreklam fortsätter växa

Under perioden Q4-18 visade Mediabyråbarometern en ökning av investering i utomhusreklam med 10 %, vilket är i linje med Q3-18. Anledningen till att utomhusreklam är attraktiv är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att särskilt rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas en längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under juni 2018 tillträdde ACM förvärvade Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och samtidigt är gjorda förvärv även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan ACM koordinera marknads-föringskampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till över 600 MSEK. 2019 estimeras Bolaget omsätta ca 227 MSEK, vilket påvisar att ACM ännu har kapacitet att generera betydligt högre omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen, All in Media, Bitlogic Media och Prego Media har integrerats väl och synergieffekter har setts under 2018. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.