Zoomability Q4-23


Ett steg närmare ett Joint Venture i Kina

Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på Bolagets tillväxtplaner, allt från ett förbättrad strukturkapital, lageruppbyggnad, breddat distributionsnätverk och ökad satsning på marknadsföring. Viktiga certifieringar har därtill erhållits, såsom EN12184, vilket öppnar upp fler marknader och därmed medför en ökad försäljningspotential. År 2023 blev ett mellanår för Zoomability, i vilken omsättningen endast ökade marginellt med ca 1 % mot fjolåret, där begränsad tillgång till kapital hämmande tillväxttakten. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 8,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om  ca 27 %, vilket förutsätter att Bolaget säkrar nytt kapital. Med tillämpad målmultipel samt en diskonteringsränta om 16 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,16 kr (0,78) i ett Base scenario.

  • Avslutar året på topp och ökar nettoomsättningen med 17 %

Under Q4-23 uppgick nettoomsättningen till ca 2 MSEK (1,7), motsvarande en tillväxt om ca 17 %, där i synnerhet den amerikanska marknaden utvecklades positivt under kvartalet. För helåret 2023 ökade nettoomsättningen med ca 1 % jämfört med fjolåret och medan Zoomability har fortsatt att bygga på försäljningspotentialen under året har samtidigt tillgången till kapital bromsat upp verksamhetstakten. Expansionstakten under år 2024 kommer uteslutande ett bero på hur mycket kapital Zoomability kan tillföras och då Zoomability ännu inte har säkrat ytterligare finansiering samt att TO4 har teckningsperiod i maj 2024, bedömer Analyst Group att Bolaget kommer att behöva navigera med viss återhållsamhet under H1-24 till dess att ytterligare kapital säkras.

  • Tecknar nytt LOI-avtal avseende Joint Venture i Kina

Under Q4-23 meddelade Zoomability att Bolaget tecknat ett nytt LOI-avtal avseende ett Joint Venture (”JV”) i Kina. I enlighet med LOI-avtalet skulle Zoomability äga 35 % av JV:et i utbyte mot patent, strukturkapital och kompetens, samtidigt som inga driftkostnader eller investeringar behövs erläggas från Bolagets sida. Då JV:et kommer att tillhandahålla en produktionsanläggning med kapacitet att producera 10 000 fordon per år är potentialen betydande och således bakgrunden till den kraftiga kursrusningen sedan slutet på Q4-23. Ännu är inget påskrivet med parterna är i slutskedet av förhandlingarna.

  • Reviderat värderingsintervall

JV:et är en betydande trigger framöver och i ett scenario där allt går planenligt, ser Analyst Group en betydande potential framgent given den produktionskapacitet som möjliggörs. Då förhandlingarna har blivit skarpare, mer detaljer har tillkännagivits samt att det rör sig om en ny partner jämfört med tidigare, har Analyst Group valt att värdera potentialen i JV:et, i tillägg till Zoomabilitys kärnverksamhet. Ännu är inget påskrivet och det finns därmed en risk att JV:et inte blir av, varför Analyst Group har valt att vara konservativa och valt att bedöma sannolikheten i att JV:et blir en realitet till 25 %. Trots denna konservativt applicerade sannolikhet, medför tillägget av JV:et i beräkningar en väsentlig ökning i härlett värde i samtliga scenarios. Ytterligare kapital för att finansiera kärnverksamheten behövs däremot i närtid, och enligt kommunikation från Bolaget bedöms det ske genom en riktad emission. Utfallet i den emissionen anser Analyst Group kommer att sätta prägeln på tillväxttakten under år 2024.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.