Zoomability Q3-23


Bygger på potentialen – men ytterligare kapital behövs

Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på Bolagets tillväxtplaner, allt från ett förbättrad strukturkapital, lageruppbyggnad, breddat distributions-nätverk och ökad satsning på marknadsföring. Viktiga certifieringar har därtill erhållits, senast EN12184, vilket öppnar upp fler marknader och därmed medför en ökad försäljningspotential. Genomförda investeringar har samtidigt belastat kassan och trots senaste kapitaltillskottet behöver Bolaget ytterligare kapital för att ta vara på den potential som Bolaget har lagt grunden för.  För år 2023 estimeras nettoomsättningen uppgå till 6,4 MSEK och med en tillämpad målmultipel samt en diskonteringsränta om 15,2 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,78 kr (1,02) i ett Base scenario.

  • Trög utveckling i USA medförde en negativ tillväxt under Q3

Under Q3-23 uppgick nettoomsättningen till ca 1,1 MSEK (1,4), vilket motsvarade en negativ tillväxt om ca 20 %, där i synnerhet den amerikanska marknaden utvecklats trögt under kvartalet. Under året första nio månader uppgår nettoomsättningen till ca 4,7 MSEK, motsvarande en nedgång om ca 4,3 % Y-Y, vilket således innebär att Zoomability hade behövt leverera en nettoomsättning om ca 2,5 MSEK givet våra tidigare helårsestimat om 7,2 MSEK. Även om Bolaget uppger att försäljningen i USA har inletts starkare under Q4-24, anser Analyst Group att det relativt låga kapitaltillskottet i den senaste företrädesemissionen kommer att medföra en fortsatt återhållsamhet inom den operativa verksamheten under kommande kvartal tills ytterligare kapital säkras. Våra estimat avseende prognosperioden har därav reviderats.

  • Företrädesemissionen tecknades till ca 36 %

Som Bolaget i tidigare kommunikation har flaggat för, genomförde Zoomability en företrädesemission under Q4-23. Totalt 2,9 MSEK tillfördes Bolaget under november månad, motsvarande en teckningsgrad om 36 %, och genom vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 kan Zoomability tillföras ytterligare maximalt 3,8 MSEK under maj månad år 2024. En extern investerare investerade ca 1,5 MSEK i företrädesemissionen och har därtill uttryckt en avsikt att investera ytterligare kapital i Zoomability framöver. Givet den relativt låga teckningsgraden i företrädesemissionen, skulle ytterligare investerat kapital genom den externa investeraren möjliggöra starkare förutsättningar att exekvera på Bolagets försäljnings-potential. Ännu är inget avtalat, men utgör likväl en möjlighet för Bolaget att tillföras ytterligare kapital framöver.

  • Reviderat värderingsintervall

Utfallet i den senaste företrädesemission var lägre än vad Analyst Group estimerat, och medför därmed något sämre förutsättningar att öka tillväxten kommande kvartal, givet att Bolaget behöver anamma en högre grad av återhållsamhet i termer av marknadssatsningar och produktion. Således bedöms detta innebära att tillväxt förskjuts framåt i tiden då rådande likviditet medför svårigheter att investera för tillväxt under år 2024 och framåt. Givet ovan resonemang har vi valt att revidera ned våra estimat under prognosperioden, vilket därmed innebär ett reviderat värderingsintervall, där även företrädesemissionens kapitaltillskott och efter-följande utspädning1 har tagits i beaktande.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.